فهرست احادیث

كسی که حج نماید، و از مقاربت جنسی و مقدمات آن (در هنگام ادای مناسک حج) پرهیز نماید، و مرتكب گناهی نشود، همانند روزی که از مادرش متولد شده است، (بدون گناه، به منزلش) بر می گردد.
عربي انگلیسی فرانسوی
هنگام حضور غذا، و اينكه فردى اراده دفع ادرار يا مدفوع را دارد، نماز برگزار نكند.
عربي انگلیسی فرانسوی
اگر در روز جمعه در حالی که امام مشغول خواندن خطبه بود، به همنشين خود گفتى: گوش كن، به درستى دچار لغو شده اى.(یعنی سخن بیهوده ای را گفتی).
عربي انگلیسی فرانسوی
امور فطرى پنج تا هستند: ختنه، برداشتن موهاى عورت، كوتاه كردن سبيل، كوتاه كردن ناخن، و كندن موهاى زير بغل.
عربي انگلیسی فرانسوی
سبيل ها را كوتاه كنيد، و ريش را انبوه سازيد.
عربي انگلیسی فرانسوی
هر كسى مانند اين وضوى من وضو گرفت، سپس دو ركعت نماز خواند و در آنها با خود سخن نگفت، گناهان گذشته اش بخشوده خواهند شد.
عربي انگلیسی فرانسوی
بار الهى! آرامگاهم را مانند بتى قرار نده كه پرستش شود، الله متعال بر قومى كه آرامگاه هاى انبياء خويش را به مسجد تبديل كردند، به شدت خشمگين شده است.
عربي انگلیسی فرانسوی
سنگين ترين نماز براى منافقان: نماز عشاء و نماز صبح است، و اگر مى دانستند چه پاداشى دارند اگر هم با خزيدن مى بود براى ادای آنها به مسجد مى آمدند، و به تأكيد خواستم كه امر كنم تا نماز برپا شود، سپس به يكى از مردان امر كنم مردم را امامت دهد، سپس همراه با مردانى كه بسته هايى از هيزم به همراه دارند، به سوى اقوامى بروم كه براى نماز جماعت حاضر نمى شوند، تا خانه هايشان را با آتش بسوزانم.
عربي انگلیسی فرانسوی
الله متعال نماز يكى از شما را قبول نمى كند اگر بى وضو شد، تا (دوباره) وضو بگيرد
عربي انگلیسی فرانسوی
مسواک خوشبو كننده وسببِ پاکيزگیِ دهان، و خشنود كننده پروردگار است.
عربي انگلیسی فرانسوی
نمازهاى پنجگانه، جمعه تا جمعه، و رمضان تا رمضان باعث بخشش گناهان انجام شده در بين آنها مى شود، اگر از گناهان بزرگ دورى شود.
عربي انگلیسی فرانسوی
به جا آوردن پيوند خويشاوندى به طور متقابل صله ی رحم راستين نيست، بلكه صله ی رحم راستين هنگامى است كه اگر خويشاوندان ارتباط خويش را با كسى قطع كردند، او همچنان پيوند خويشاوندى را با آنان حفظ مى كند.
عربي انگلیسی فرانسوی
هر كسى ماه رمضان را از روى ايمان و براى كسب پاداش آن روزه بگيرد، گناهان گذشته اش بخشيده می شوند.
عربي انگلیسی فرانسوی
هر كسى شب قدر را از روى ايمان و براى كسب پاداش آن با عبادت كردن زنده كرد، گناهان گذشته اش بخشيده می شوند.
عربي انگلیسی فرانسوی
آنچه كه حلال مى باشد واضح است، و آنچه كه حرام مى باشد واضح است، و در بين آنها مواردى قابل اشتباه وجود دارد كه بسيارى از مردم از آنها بى خبرند، پس هر كسى از آن موارد قابل اشتباه دورى جست، خود را از گناه در دين و ناموس خود محفوظ كرده است، و هر كسى مرتكب اين موارد قابل اشتباه شد، مرتكب حرام شده است.
عربي انگلیسی فرانسوی
زيان به خود ندهيد و زيان به ديگران نرسانيد.
عربي انگلیسی فرانسوی
هر آنچه كه از آن نهى كرده ام از آن دورى كنيد، و هر آنچه كه به آن امر كرده ام به اندازه ی توانايى هايتان آن را انجام دهيد، به طور قطعى آنچه كه مردمان قبل از شما را نابود كرده است؛ پرسش هاى زيادشان و مخالفت هايشان با پيامبرانشان بوده است.
عربي انگلیسی فرانسوی
همواره جبرئيل در مورد همسايه به من توصيه مى كرد تا اينكه گمان بردم همسايه از همسايه ارث مى برد.
عربي انگلیسی فرانسوی
افسون و تعویذ خواندن، بستن چشم زخم به كودكان، و جادوى نزديک كردن زن و شوهر به هم شرک است.
عربي انگلیسی فرانسوی
به مردگان ناسزا نگوييد که آنها به نتيجه ی اعمال شان رسيده اند
عربي انگلیسی فرانسوی
هرکس نماز صبح را بخواند، در پناه و حمايتِ الله است؛ پس مواظب باشيد که الله درباره ی عهد و پيمان خويش با چنين بنده ای، چيزی از شما مطالبه نکند.
عربي انگلیسی فرانسوی
هيچ صدقه اى مال را كم نمى كند، و يقينا الله در برابر گذشت بنده اش، عزت او را زياد می کند و هرکس به خاطرِ الله تواضع و فروتنی نمايد، الله عزوجل مرتبه اش را بلند می گرداند.
عربي انگلیسی فرانسوی
كاملترين مؤمنان از لحاظ ايمانى، بهترين آنان از لحاظ اخلاقى مى باشد، و برگزیده ترين شما كسى است كه با زنانتان بهترين (اخلاق) را داشته باشيد.
عربي انگلیسی فرانسوی
دنيا متاعی (كالائی) بيش نيست؛ و بهترين متاع دنيا، زن شايسته و نيکوکار است.
عربي انگلیسی فرانسوی
الله متعال فرموده اند: اى ابن آدم انفاق كن، بر تو نيز انفاق مى شود.
عربي انگلیسی فرانسوی
همانا سزاوارترین شروطى كه بايد به آنها پايبند بود: شروطى است كه با آنها زنان برايتان حلال شده اند.
عربي انگلیسی فرانسوی
بعد از هر نماز هنگامى كه سلام می داد، مى گويد: "لا إله إلا الله وحده لا شريكَ له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيءٍ قديرٌ، لا حولَ ولا قوةَ إلا بالله، لا إله إلا الله، ولا نعبد إلا إيَّاه، له النِّعمة وله الفضل، وله الثَّناء الحَسَن، لا إله إلا الله مخلصين له الدِّين ولو كَرِه الكافرون". يعنى: هيچ معبود به حقى غير از الله يگانه ی بدون شريک نيست، و اوست صاحب مُلک و ستايش، و او بر هر چيزى تواناست، قدرت و توانايى نيست مگر با كمک الله متعال و هيچ معبود به حقي نيست غير از الله، و فقط او را عبادت مى كنيم، و نعمت و فضيلت از آن اوست، و ستايش نيكو از آن اوست، هيچ معبود به حقي نيست غير از الله و در دين اخلاص داريم هر چند كه كافران ناخشنود باشند".
عربي انگلیسی فرانسوی
هيچ روزى نيست كه عمل صالح در نزد الله، محبوب تر از (عمل در) اين روزها باشد.
عربي انگلیسی فرانسوی
هر كسى كه نماز عصر را ترک كند، اعمالش باطل مى شوند.
عربي انگلیسی فرانسوی
هر كسى وضو گرفت و آن را با بهترين صورت انجام داد، همه ى خطاهايش از بدنش خارج مى شوند.
عربي انگلیسی فرانسوی
هرگاه شخص (مسلمان) به نيت اجر و پاداش بر اهل و خانواده ی خود انفاق كند، نفقه ی او صدقه محسوب می شود.
عربي انگلیسی فرانسوی
رسول الله - صلی الله علیه و سلم - از تراشيدن برخى از موهاى سر و گذاشتن برخى ديگر، نهى كرده است.
عربي انگلیسی فرانسوی
از (قطرات) ادرار خود را حفظ کنيد؛ زيرا عموم عذاب قبر از آنست.
عربي انگلیسی فرانسوی
به سوی قبرها نماز نخوانيد و بر روی آنها ننشينيد.
عربي انگلیسی فرانسوی
اين قومى هستند كه اگر بنده ى صالحى يا مرد صالحى در ميان آنان وفات كرد، بر روى قبر وى مسجدى بنا كرده، و در آن اين تصويرها را كشيده اند، اينان بدترين مردمان در نزد الله هستند.
عربي انگلیسی فرانسوی
به من امر شده كه بر روى هفت استخوان و پيشانى سجده كنم، و با دستشان به بينى، دو دست، دو زانو و اطراف پاهايشان اشاره كردند، و اينكه لباس و موها را (در داخل نماز) جمع نكنيم.
عربي انگلیسی فرانسوی
اينكه پيامبر - صلى الله عليه و سلم - در بين دو سجده مى فرمودند: الهى من را ببخش، و به من رحم كن، و به من عافيت ببخش، و من را هدايت كن، و به من رزق و روزى ببخش.
عربي انگلیسی فرانسوی
رسول الله - صلى الله عليه و سلم - هنگامى كه از نماز فارغ مى شدند، سه بار استغفر الله مى گفتند، و مى فرمودند: "اللَّهُمَّ أَنْتَ السَّلَامُ وَمِنْك السَّلَامُ، تَبَارَكْتَ يَا ذَا الْجَلَالِ وَالْإِكْرَامِ". "پروردگارا، تو (از هر عيب و نقص و ناتوانی و ناشايستی و شريک و انباز) سالم هستی و سلامتی از طرف توست؛ والا مقام و مبارکی؛ ای صاحب شکوه و بزرگواری".
عربي انگلیسی فرانسوی
ايستاده نماز بخوان، اگر نتوانستى نشسته، و اگر نتوانستى بر پهلو نماز بخوان.
عربي انگلیسی فرانسوی
مردى نابينا نزد پيامبر - صلى الله عليه و سلم - آمدند، و گفت: اى رسول الله، عصاکش و راهنمایی ندارم كه مرا به مسجد بياورد، و از رسول الله - صلى الله عليه و سلم - درخواست كرد كه به وى رخصت دهد تا در منزل خود نماز بخواند، و ايشان به وى رخصت دادند، پس از آنكه خواست برگردد، وى را صدا زد، و به وى فرمودند: آيا نداى نماز را مى شنوى؟ گفت: بله، فرمودند: پس اجابت کن.
عربي انگلیسی فرانسوی
هرگاه یکی از شما وارد نماز جماعت شد، امام در هر حالتی که بود، باید مانند امام عمل کند
عربي انگلیسی فرانسوی
رسول الله - صلى الله عليه و سلم - به ما خطبه ى حاجت را آموزش داد: " إن الحمد لله، نستعينه ونستغفره، ونعوذ به من شرور أنفسنا". "همانا حمد و ستايش از آن الله است، و از او كمک مى طلبيم، و از او طلب توبه مى كنيم، و به او از شر نفس خويش پناه مى بريم،".
عربي انگلیسی فرانسوی
نكاح صحيح نيست مگر با وجود قيم
عربي انگلیسی فرانسوی
هر كسى معاهدى (كافری كه با مسلمانان عهد و پيمان بسته است) را به قتل برساند، بوى بهشت را نمى شنود، هر چند كه بوى آن از مسير چهل سال به مشام مى رسد.
عربي انگلیسی فرانسوی
رسول الله - صلى الله عليه و سلم - رشوه دهنده و رشوه گيرنده در قضاوت را لعنت كرده است.
عربي انگلیسی فرانسوی
اسلام بر پنج رکن بنا شده است
عربي انگلیسی اسپانیایی
محدود کردن اعمال به فرایض
عربي انگلیسی اسپانیایی
پاکی نیمی از ایمان است
عربي انگلیسی اسپانیایی
ثواب يک عمره در رمضان برابر با يک حج - يا برابر با حجی است که همراه من ادا شود.
عربي انگلیسی فرانسوی
رسول الله صلی الله علیه وسلم در هر رمضان ده روز به اعتکاف می نشست؛ اما در سالِ وفاتش بيست روز اعتکاف کرد.
عربي انگلیسی فرانسوی
برترين جهاد، حج مقبول است.
عربي انگلیسی فرانسوی
در يكی از غزواتِ رسول الله صلى الله عليه وسلم جنازه ی زنی پيدا شد.
عربي انگلیسی فرانسوی
نزد رسول الله صلى الله عليه وسلم آمدم و گفتم: ای رسول خدا، ما در سرزمين اهل کتاب زندگی می کنيم؛ آيا در ظرف های آنها غذا بخوريم؟
عربي انگلیسی فرانسوی
رسول الله صلی الله علیه وسلم از نذر نهی کرده و فرمود: نذر هيچ خيری برای انسان ندارد (و تقدير را تغيير نمی دهد) و تنها به وسيله ی آن چيزی از دست بخيل بيرون می آيد.
عربي انگلیسی فرانسوی
به الله سوگند - اگر خواست الله باشد - هیچ سوگندی نمی خورم که پس از آن خلاف آن را بهتر ببينم، مگر اینکه همان کارِ بهتر را انجام می دهم و کفاره ی سوگندم را ادا می کنم.
عربي انگلیسی فرانسوی
نخستين قضاوتی که روز قيامت در ميان مردم صورت می گيرد، درباره ی خون هاست.
عربي انگلیسی فرانسوی
کسی که برای اعلای کلمه ی الله (و سرافرازی دينش) بجنگد، در راه الله است.
عربي انگلیسی فرانسوی
هرکس به دروغ و عامدانه به دينی غير از اسلام سوگند ياد كند، پس همان گونه است كه می گويد.
عربي انگلیسی فرانسوی
چون صدای موذن را شنیدید کلماتی را که می گوید تکرار کنید.
عربي انگلیسی فرانسوی
در سفری همراه رسول الله صلى الله عليه وسلم بودم. (هنگام وضو) خواستم موزه های رسول الله صلى الله عليه وسلم را بيرون بياورم که فرمود: «دَعْهُمَا فَإِنِّي أَدْخَلْتُهُمَا طَاهِرَتَيْنِ»: «آنها را بيرون نياور، چون آنها را پس از طهارت و وضو پوشيده ام». سپس رسول الله صلى الله عليه وسلم بر موزه هايش مسح نمود.
عربي انگلیسی فرانسوی
فاطمه بنت ابی حبيش از پيامبر صلى الله عليه و سلم پرسيد: من دچار خونريزی مستمر می شوم به گونه ای که هرگز پاک نمی شوم، آيا نماز را ترک کنم؟ پيامبر صلى الله عليه و سلم فرمود: «لا، إنَّ ذَلِكَ عِرْقٌ، وَلَكِنْ دَعِي الصَّلاةَ قَدْرَ الأَيَّامِ الَّتِي كُنْتِ تَحِيضِينَ فِيهَا، ثُمَّ اغْتَسِلِي وَصَلِّي»: «خير، اين خونريزی ناشی از پارگی رگ است؛ به اندازه ی روزهایی که عادت ماهیانه می شوی نماز را ترک کن، سپس غسل نموده و نماز بخوان».
عربي انگلیسی فرانسوی
صف های تان را راست کنيد که راست کردن صف ها بخشی از کامل بودن نماز است.
عربي انگلیسی فرانسوی
هرگاه يكی از شما وضو می گيرد، باید آب در بينی کند و [جهت تمیز شدن بینی] آن را با فشار از بینی خارج کند. و هركس با سنگ استنجا می كند، عدد فرد را رعايت نمايد. و هرگاه کسی از شما از خواب بيدار شد باید قبل از داخل كردن دست ها در ظرف آب، سه بار آنها را بشويد. زيرا نمی داند به هنگام خواب دستش با چه چيز و كجا در تماس بوده است.
عربي انگلیسی فرانسوی
دنيا شيرين و سبز (دل فريب) است؛ و الله شما را نسل به نسل در زمين قرار می دهد و نگاه می کند کردارتان چگونه است؛ بنابراین از فتنه ی دنيا و فتنه ی زنان بپرهيزيد که نخستين فتنه (و سرآغاز انحراف) بنی اسرائيل، در مورد زنان بود.
عربي انگلیسی فرانسوی
با رسول الله صلى الله عليه وسلم دو رکعت پيش از فرض ظهر و دو رکعت پس از آن و دو رکعت پس از نماز جمعه و دو رکعت بعد از مغرب و دو رکعت پس از عشا، نمازِ (سنت) خواندم.
عربي انگلیسی فرانسوی
رسول الله صلى الله عليه وسلم هر وقتِ شب که از خواب برمی خاست، دهانش را مسواک می زد.
عربي انگلیسی فرانسوی
مردی نزد رسول الله صلی الله علیه وسلم از خیالاتی که در نماز با آنها مواجه می شد و احساس شکستن وضو به وی دست می داد، شکایت نمود؛ پس رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمود: «لا يَنْصَرِفُ حَتَّى يَسْمَعَ صَوْتاً، أَوْ يَجِدَ رِيحاً»: «در این حالت نمازش را قطع نکند تا اینکه صدایی بشنود یا بویی احساس کند».
عربي انگلیسی فرانسوی
چون نماز درحالی اقامه شد که شام حاضر بود، ابتدا شام بخورید.
عربي انگلیسی فرانسوی
هيچ مردِ مؤمنی، نسبت به زنی مؤمن (يعنی همسر خويش) بد نَبَرد؛ زيرا اگر يک اخلاقش را نمی پسندد، اخلاق ديگرش را می پسندد.
عربي انگلیسی فرانسوی
همراه رسول الله صلی الله علیه وسلم بودم که ادرار نموده و وضو گرفت و بر موزه هایش مسح کرد.
عربي انگلیسی فرانسوی
زمانی که به محل قضای حاجت رفتید، به هنگام ادرار و مدفوع، نه رو به قبله کنید و نه پشت به قلبه؛ بلکه روی خود را به سمت شرق یا غرب کنید.
عربي انگلیسی فرانسوی
هیچیک از شما به هنگام ادرار، نه با دست راست آلت تناسلی خود را بگيرد و نه با آن استنجا کند. همچنين هنگام آب خوردن، در ظرف آب تنفس نکند.
عربي انگلیسی فرانسوی
رسول الله صلی الله علیه وسلم از نماز خواندن پس از نماز صبح تا طلوع آفتاب و پس از نماز عصر تا غروب آفتاب نهی فرمودند.
عربي انگلیسی فرانسوی
آيا کسی که قبل از امام سرش را از رکوع بالا می آورد نمی ترسد که خداوند سرش را به سر الاغ تبديل کند يا اينکه صورتش را صورت الاغ قرار دهد؟
عربي انگلیسی فرانسوی
رسول الله صلى الله عليه وسلم در آغاز نماز و هنگام تكبيرِ ركوع، رفع يدين می كرد يعنی دست هايش را تا برابر شانه ها بالا می برد. همچنين هنگام برخاستن از ركوع نيز رفع يدين می كرد.
عربي انگلیسی فرانسوی
رسول الله صلى الله عليه و سلم در حالی که کف دستم بين دو کف دستانش بود، آنچنان به من تشهد آموخت که قرآن می آموخت.
عربي انگلیسی فرانسوی
رسول الله صلى الله عليه وسلم چنين دعا می كرد: «اللَّهُمَّ إِنِّي أَعُوذُ بِكَ مِنْ عَذَابِ الْقَبْرِ، وَعَذَابِ النَّارِ، وَمِنْ فِتْنَةِ الْمَحْيَا وَالْمَمَاتِ، وَمِنْ فِتْنَةِ الْمَسِيحِ الدَّجَّالِ»: «بار الها، از عذاب قبر، عذاب دوزخ، فتنه ی زندگی و مرگ و فتنه ی دجال به تو پناه می برم».
عربي انگلیسی فرانسوی
ای رسول خدا، پدر و مادرم به فدايت، در سکوت بين تکبير و خواندن سوره، چه می گويی؟ ايشان فرمودند: «می گويم: "اللَّهُمَّ بَاعِدْ بَيْنِي وَبَيْنَ خَطَايَايَ كَمَا بَاعَدْتَ بَيْنَ الْمَشْرِقِ وَالْمَغْرِبِ، اللَّهُمَّ نَقِّنِي مِنْ خَطَايَايَ كَمَا يُنَقَّى الثَّوْبُ الأَبْيَضُ مِنْ الدَّنَسِ، اللَّهُمَّ اغْسِلْنِي مِنْ خَطَايَايَ بِالْمَاءِ وَالثَّلْجِ وَالْبَرَدِ"بار الها من و گناهانم را آنچنان از هم دور کن که بين مشرق و مغرب فاصله انداختی، بار الها آنچنان مرا از گناهانم پاک گردان که لباس سفيد از ناپاکی ها پاک می شود، بار الها مرا از گناهانم با آب و يخ و تگرگ بشوی».
عربي انگلیسی فرانسوی
در سجده، اعتدال را رعایت کنيد و هيچيک از شما ساعدهايش را مانند سگ، بر زمين نگذارد.
عربي انگلیسی فرانسوی
از انس بن مالک سوال کردم: آيا رسول الله صلى الله عليه وسلم با كفش نماز می خواند؟ گفت: بله.
عربي انگلیسی فرانسوی
هرگاه سگ در ظرف شما آب خورد، باید آن را هفت بار بشوييد.
عربي انگلیسی فرانسوی
بار الها از شر شياطين نر و ماده، يا هر پليدی و ناپاكی ديگر به تو پناه می برم.
عربي انگلیسی فرانسوی
کسی که صادقانه از الله متعال درخواست شهادت کند، الله او را به درجه يا جايگاه شهدا می رساند گرچه در رختخواب خود بميرد.
عربي انگلیسی فرانسوی
به مردم امر شد كه آخرين عمل شان در ايام حج، طواف (وداع) باشد مگر زنان حائضه كه از اين قانون مستثنا می باشند.
عربي انگلیسی فرانسوی
برای رسول الله صلى الله عليه وسلم آب فراهم کردم تا غسل جنابت انجام دهد؛ ابتدا با دست راستش دو يا سه بار روی دست چپش آب ريخت، سپس شرمگاه خود را شست و بعد از آن دستش را به زمين ماليد.
عربي انگلیسی فرانسوی
هرگاه رسول الله صلى الله عليه وسلم غسل جنابت می کرد، نخست دست هايش را می شست سپس مانند وضوی نماز، وضو می گرفت و بعد از آن غسل می کرد.
عربي انگلیسی فرانسوی
قبر مرا به محلی برای رفت و آمد در زمانی مخصوص به شیوه ای مخصوص تبدیل نکنید و خانه های تان را به قبرستان تبديل نكنيد و بر من درود بفرستيد؛ زيرا هر جا باشید، درودتان را به من می رسانند.
عربي انگلیسی فرانسوی
مذی زيادی از من خارج می شد. چون دختر رسول الله صلی الله علیه وسلم همسرم بود، شرم داشتم در این مورد از رسول الله صلی الله علیه وسلم سوال کنم؛ بنابراین از مقداد بن اسود خواستم تا در مورد حكم آن از ایشان سؤال كند که رسول الله صلى الله عليه وسلم در پاسخ فرمود: «در اين صورت شرمگاهش را بشوید و وضو بگیرد».
عربي انگلیسی فرانسوی
هنگامی که لباس می پوشيد و هنگامی که وضو می گيريد، از سمتِ راست بدن تان آغاز کنيد.
عربي انگلیسی فرانسوی
از رسول الله صلى الله عليه وسلم پرسيدم: الله متعال کدامین عمل را بیشتر دوست دارد؟ فرمود: «نمازِ سرِ وقت». گفتم: سپس کدام عمل؟ فرمود: «نيکی به پدر و مادر».
عربي انگلیسی فرانسوی
تفاوت میان آنها چیست؟ احادیث محکم را با آغوش باز می پذیرند و در مواجهه با احادیث متشابه هلاک می شوند.
عربي انگلیسی فرانسوی
هر روز که بندگان شب را به صبح می رسانند، دو مَلَک پايين می آيند و يکی از آنها می گويد: یا الله، به کسی که انفاق می کند، عوض بده. و ديگری می گويد: یا الله، مال بخيل و کسی که از انفاق کردن خودداری می کند، از بين ببر.
عربي انگلیسی فرانسوی
نزد سعيد بن جبير بودم که گفت: چه کسی از شما ستاره ای را دید که ديشب سقوط کرد؟ گفتم: من. سپس گفتم: من مشغول نماز خواندن نبودم بلکه عقربی مرا نيش زده بود.
عربي انگلیسی فرانسوی
فردا پرچم را به دست مردی خواهم داد که الله و رسولش را دوست دارد و الله و رسولش او را دوست دارند، الله فتح و پيروزی را به دست او رقم خواهد زد.
عربي انگلیسی فرانسوی
هرکس ساز و برگ جنگيِ مجاهدِ راه الله را تأمين کند، (گويا) خود جهاد کرده است؛ و هرکس در غياب او، خانواده اش را به نيکی سرپرستی نمايد، گويا خود جهاد نموده است.
عربي انگلیسی فرانسوی
شاهد بودم که عمرو بن ابوحسن از عبدالله بن زيد درباره ی چگونگی وضوی رسول الله صلى الله عليه و سلم سوال کرد، این بود که عبدالله درخواست ظرفی آب نمود و برای آنها وضويی همچون وضوی رسول الله صلى الله عليه وسلم گرفت.
عربي انگلیسی فرانسوی
آيا نمی دانی که اسلام گناهانِ پيش از خود را نابود می کند و هجرت گناهانِ قبل از خود را از ميان می برد و حج نيز گناهان گذشته را نابود می گرداند؟
عربي انگلیسی فرانسوی
نزد رسول الله صلى الله عليه و سلم آمدم درحالی که ايشان مشغول مسواک زدن با تکه چوب تری بود؛ يک سمت چوب مسواک بر روی زبانش بود و درحالی که مسواک در دهانش بود، صدای اع اع از خود خارج می کرد، گویا می خواهد استفراغ کند.
عربي انگلیسی فرانسوی
«کافی بود اين کار را با دستانت انجام می دادی». سپس دست هايش را يک بار بر زمين زد و دست چپش را روی دست راستش زد و پشت کف های دست و صورتش را مسح کرد.
عربي انگلیسی فرانسوی
هر پيامبری که الله متعال در امت های پيش از من مبعوث نموده، ياران مخلص و اصحابی داشته که راه و روش او را در پيش می گرفتند و از دستورهای او پيروی می کردند؛ و سپس نسل هايی جانشين آنها شدند که به آنچه می گفتند، عمل نمی کردند و کارهايی انجام می دادند که به آن امر نشده بودند.
عربي انگلیسی فرانسوی
شخصی درحالی که پايش را در رکاب نهاده بود، از رسول الله صلى الله عليه وسلم پرسيد: کدامين جهاد برتر است؟ فرمود: «سخن حقی که نزد پادشاهی ستمکار گفته شود».
عربي انگلیسی فرانسوی
با رسول الله صلى الله عليه وسلم بر اقامه ی نماز، پرداخت زکات و خيرخواهی برای هر مسلمان بيعت کردم.
عربي انگلیسی فرانسوی
ای معاذ، به الله سوگند که من دوستت دارم و به تو سفارش می کنم در پايان هر نماز اين دعا را بخوانی و آن را ترک نکنی: «اللَّهُم أَعِنِّي على ذِكْرِكَ وَشُكْرِكَ، وحُسنِ عِبَادتِك»: «يا الله، ياری ام کن تا تو را ذکر کنم، سپاس بگزارم و عبادت تو را به صورتی نيکو به جای آورم».
عربي انگلیسی فرانسوی
وای از عذاب دوزخ بر پُشت پاهایی که هنگام وضو گرفتن خوب شسته نمی شوند.
عربي انگلیسی فرانسوی
شبی رسول الله صلى الله عليه وسلم نماز عشاء را به تاخير انداخت؛ پس عمر رضى الله عنه آمده و گفت: ای رسول خدا، وقت نماز است؛ زنان و بچه ها خوابيده اند؛ پس رسول الله صلی الله علیه وسلم درحالی از خانه خارج شد که قطره های آب از سرش می چکید و فرمود: اگر بر امتم سخت نمی بود، آنها را دستور می دادم این نماز را در این ساعت بخوانند.
عربي انگلیسی فرانسوی
الله عزوجل می فرماید: هر عملِ آدمی زاد برای خودش می باشد، جز روزه که از آنِ من است و من خودم پاداش آن را می دهم.
عربي انگلیسی فرانسوی
ای عايشه، برخيز و نماز وتر را بخوان.
عربي انگلیسی فرانسوی
یا الله، من از خشم و غضبت به خشنودی و رضايتت و از کيفر و مجازاتت به عفو و بخششت پناه می برم و از گرفت و مؤاخذه ات به تو پناه می آورم. مرا توان و یارای آن نیست که به بيان ثنا و توصيف شايسته و وصف و شکوه بايسته ات بپردازم، تو چنان هستی که خودت را ستايش نموده ای.
عربي انگلیسی فرانسوی
از رسول الله صلى الله عليه وسلم پرسيده شد: برترین نماز کدام است؟ فرمود: «نمازی که قيامش طولانی باشد».
عربي انگلیسی فرانسوی
نخستين کاری که رسول الله صلى الله عليه وسلم هنگام ورود به خانه اش انجام می داد، چه بود؟ پاسخ داد: مسواک می زد.
عربي انگلیسی فرانسوی
او کسی است که شيطان در گوش هایش ادرار کرده است. يا فرمود: در گوشِ او.
عربي انگلیسی فرانسوی
ده خصلت جزو فطرت است: کوتاه کردن سبيل، گذاشتن ريش، مسواک زدن، استنشاق آب (= به بينی کشيدنِ آب)، کوتاه کردن ناخن ها، شستن بند انگشتان و مفاصل، گرفتن موی زير بغل، تراشيدن موی زيرِ ناف و استنجا.
عربي انگلیسی فرانسوی
هريک از شما شب هنگام که می خوابد، شيطان سه گره بر پُشت سرِ او می زند و هنگامِ بستنِ هر گرهی - در گوش او - می گويد: شبی دراز در پيش داری؛ بخواب.
عربي انگلیسی فرانسوی
زياد سجده کن؛ زيرا الله متعال به ازای هر سجده ای که برای او به جای می آوری، يک درجه مقام تو را بالا می برد و يکی از گناهانت را از تو می زدايد.
عربي انگلیسی فرانسوی
چنانکه رسول الله صلى الله عليه وسلم در ماه رمضان برای عبادت می کوشيد، در ماه های دیگر نمی کوشيد و آن اندازه که در دهه ی پايانیِ رمضان برای عبادت کوشش می کرد، در وقتِ ديگری آن همه تلاش نمی کرد.
عربي انگلیسی فرانسوی
ما مسواک و آبِ وضوی رسول الله صلى الله عليه وسلم را آماده می کرديم و ايشان در پاسی از شب که الله می خواست، برمی خاست و مسواک می زد و وضو می گرفت و نماز می خواند.
عربي انگلیسی فرانسوی
قدم های هر بنده ای در راه الله غبارآلود شود، آتش دوزخ آن را لمس نمی کند.
عربي انگلیسی فرانسوی
شهيد هنگام کشته شدن دردی احساس نمی کند مگر به اندازه ی دردی که يکی از شما از نيشگونِ [مورچه يا نيشِ پشه] حس می نمايد.
عربي انگلیسی فرانسوی
هرکس خوشحال می شود الله متعال او را از سختی های روز قيامت نجات دهد، به بدهکارِ تنگ دست مهلت دهد يا بخشی از بدهیِ وی را ببخشد.
عربي انگلیسی فرانسوی
هرکس نماز صبح و عصر را بخواند، وارد بهشت می شود.
عربي انگلیسی فرانسوی
به من بگوييد: اگر در راه الله کشته شوم، گناهانم بخشيده می شوند؟
عربي انگلیسی فرانسوی
رسول الله صلى الله عليه وسلم ابتدای شب می خوابيد و در پايان شب برمی خاست و نماز می خواند.
عربي انگلیسی فرانسوی
ای رسول خدا، دو همسايه دارم؛ به کداميک از آنها هديه بدهم؟ فرمود: «به آن که درب خانه اش به تو نزديک تر است».
عربي انگلیسی فرانسوی
مرا با همان مسايلی که به شما می گويم، رها کنيد (و سؤال بی مورد درباره ی مسايلِ ناگفته نپرسيد)؛ زيرا امت های گذشته را کثرت سؤال و مخالفت با پيامبران شان به هلاکت رساند؛ بنابراین هرگاه شما را از چيزی بازداشتم، از آن دوری نماييد و چون شما را به انجام کاری دستور دادم، تا آنجا که می توانيد به آن عمل کنيد.
عربي انگلیسی فرانسوی
آنچه را كه خويشاوندیِ نسبی حرام می كند، رضاعت نيز حرام می گرداند.
عربي انگلیسی فرانسوی
هركس يك روز در راه الله (=جهاد) روزه بگيرد، الله متعال چهره اش را به اندازه ی مسافت هفتاد سال از دوزخ دور می كند.
عربي انگلیسی فرانسوی
تا زمانی که مردم در افطار کردن عجله کنند، همواره در خير و نيکی به سر می برند.
عربي انگلیسی فرانسوی
هيچيک از شما روز جمعه را روزه نگيرد، مگر آنکه روزِ قبل يا بعد از آن را هم روزه بگيرد.
عربي انگلیسی فرانسوی
ما در زمان رسول الله صلی الله علیه وسلم زکات فطرمان را یک صاع غذا یا یک صاع جو یا یک صاع کشک یا یک صاع کشمش می پرداختیم.
عربي انگلیسی فرانسوی
به همراه رسول الله صلى الله عليه وسلم سحری خورديم و سپس برای نماز فجر برخاستيم. انس می گوید: به زید گفتم: ميان سحری و نماز چقدر فاصله بود؟ زيد پاسخ داد: به اندازه ی خواندن پنجاه آيه.
عربي انگلیسی فرانسوی
پس از فتحِ [مکه] ديگر هجرتی [از مکه] وجود ندارد؛ ولی جهاد و نيت باقی است. و هرگاه به جهاد فرا خوانده شديد، به جهاد برويد.
عربي انگلیسی فرانسوی
رسول الله صلى الله عليه وسلم تا زنده بود، ده روز آخر ماه رمضان را اعتکاف می کرد. و بعد از وفات ایشان، همسرانش این ده روز را به اعتکاف می نشستند.
عربي انگلیسی فرانسوی
سحری بخورید که در سحری خوردن برکت است.
عربي انگلیسی فرانسوی
مردی از رسول الله صلی الله علیه وسلم در مورد روزه گرفتن در سفر سوال می کند که رسول الله صلی الله علیه وسلم پاسخ می دهد: «اگر خواستی روزه بگير و اگر نخواستی نگير».
عربي انگلیسی فرانسوی
نبايد يک يا دو روز قبل از رمضان روزه بگيريد، مگر کسی که مقيد به روزه گرفتن (مثلا روزهای دوشنبه و پنجشنبه) بوده که چنين شخصی (طبق عادت قبلی خود) روزه بگيرد.
عربي انگلیسی فرانسوی
رسول الله صلى الله عليه و سلم زکات فطر - يا زکات رمضان - را بر مرد و زن، آزاد و برده واجب نمود.
عربي انگلیسی فرانسوی
برای زنی كه به الله و روز قيامت ايمان دارد، جايز نيست مسير يك شبانه روز راه را بدون مَحرَم سفر کند.
عربي انگلیسی فرانسوی
گاهی فجر درحالی طلوع می كرد كه رسول الله صلى الله عليه وسلم به علت همبستری با همسرانش جنب بود. آنگاه غسل می كرد و به روزه اش ادامه می داد.
عربي انگلیسی فرانسوی
رسول الله صلی الله علیه وسلم از روزه گرفتن دو روز عید فطر و قربان و از اينكه کسی خود را طوری در لباس بپيچد كه دست هايش داخل آن بمانند و بيرون آوردن آنها مشكل باشد و از نشستن بر روی باسن و نهادن کف پا بر روی زمين و جمع کردن زانوها به طرف سينه در حالتی که تمام بدن را با يک لباس پوشيده باشد و همچنین از نماز خواندن بعد از نماز صبح و عصر نهی کرده است.
عربي انگلیسی فرانسوی
هرکس روزه داشت و از روی فراموشی چیزی خورد یا نوشید، روزه اش را کامل کند که الله به او آب و غذا داده است.
عربي انگلیسی فرانسوی
رسول الله صلی الله علیه وسلم از روزه گرفتن این دو روز نهی کرده است: روز عید فطر که روزه به پایان می رسد و روز دیگری که در آن از قربانی تان می خورید. (عید قربان).
عربي انگلیسی فرانسوی
رسول الله صلى الله عليه وسلم چنين لبيك می گفت: «لَبَّيْكَ اللَّهُمَّ لَبَّيْكَ، لَبَّيْكَ لا شَرِيكَ لَكَ لَبَّيْكَ، إِنَّ الْحَمْدَ وَالنِّعْمَةَ لَكَ وَالْمُلْكَ، لا شَرِيكَ لَكَ».
عربي انگلیسی فرانسوی
دوستِ عزيزم صلى الله عليه وسلم مرا به روزه ی سه روز از هر ماه و دو رکعت نماز چاشت و خواندن وتر پيش از آن که بخوابم، سفارش فرمود.
عربي انگلیسی فرانسوی
شب قدر را در شب های فردِ دهه ی آخِر جستجو کنيد.
عربي انگلیسی فرانسوی
می بينم که خواب های شما درباره ی اينکه شب قدر در هفت شبِ پايانیِ رمضان است، با هم مطابقت دارد؛ پس کسی که در جستجوی شب قدر است، آن را در هفت شبِ پايانیِ رمضان جستجو نمايد.
عربي انگلیسی فرانسوی
هرگاه شب از اين سمت - يعنی از سوی مشرق - نمايان شد و روز از اين طرف - يعنی از سمتِ مغرب - رفت، روزه دار بايد افطار کند.
عربي انگلیسی فرانسوی
بر مالی كه كمتر از پنج اوقيه باشد و بر شترانی که تعداد آنها کمتر از پنج نفر باشد و بر مالی که کمتر از پنج وسق باشد، زكاتی نیست.
عربي انگلیسی فرانسوی
ای رسول خدا، من در جاهلیت نذر کرده بودم که شبی را در مسجدالحرام به اعتکاف بنشینم؟ رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمود: «فَأَوْفِ بِنَذْرِكَ»: «پس به نذرت وفا کن».
عربي انگلیسی فرانسوی
هرگاه هلال رمضان را ديديد، روزه بگيريد و هرگاه هلال شوال را ديديد، افطار کنيد؛ و اگر آسمان ابری بود و ماه را نديديد، سی روز را کامل نماييد.
عربي انگلیسی فرانسوی
مگر الله زمينه ای برای شما فراهم نکرده که بتوانيد صدقه دهيد؟ هر سبحان الله گفتن، يک صدقه است؛ هر الله اکبر گفتن، يک صدقه است؛ هر الحمدلله گفتن، يک صدقه است؛ هر لااله الاالله گفتن، يک صدقه است.
عربي انگلیسی فرانسوی
آنچه درباره ی (درست بودن) آن شک داری، رها کن و به کاری بپرداز يا به چيزی روی بياور که درباره اش شک نداری.
عربي انگلیسی فرانسوی
نماز انسان به جماعت بر نمازی که در بازار و خانه اش می خواند، بيست و چند درجه برتری دارد.
عربي انگلیسی فرانسوی
وقتی رسول الله صلى الله عليه وسلم به سبب درد يا هر علت ديگری، از نماز شب بازمی ماند، در روز، دوازده رکعت نماز می خواند.
عربي انگلیسی فرانسوی
رسول الله صلی الله علیه وسلم از زنانی كه (هنگام مصيبت) با صدای بلند گريه می كنند و موهای سرشان را می كَنَند و گريبان چاک می دهند، بیزار است.
عربي انگلیسی فرانسوی
«هركس سير و يا پياز خورد، از ما كناره گيری نمايد» يا فرمود: «به مساجد ما نيايد و در خانه خود بنشيند».
عربي انگلیسی فرانسوی
هنگامی که دهه ی پايانی ماه رمضان فرامی رسيد، رسول الله صلى الله عليه وسلم شب را به عبادت سپری می کرد و خانواده اش را بيدار می نمود و کمرش را محکم می بست.
عربي انگلیسی فرانسوی
«او در آتش است». صحابه برای تحقيق و بررسی وضعيت او رفتند و ديدند که عبايی از مال غنیمت دزديده است.
عربي انگلیسی فرانسوی
مثالِ نمازهای پنجگانه مانند رودخانه ی پُرآبی است که در مقابل خانه ی هريک از شما جاری است و او روزانه پنج بار خود را در آن می شويد.
عربي انگلیسی فرانسوی
ما در نماز با يکديگر صحبت می کرديم؛ اما زمانی که اين آيه نازل گرديد: «و با فروتنی و فرمانبرداری برای الله به پا خیزید» به ما دستور داده شد تا در نماز سکوت کنیم و از صحبت کردن منع شديم.
عربي انگلیسی فرانسوی
رسول الله صلی الله علیه وسلم در رکوع و سجده این ذکر و دعا را زیاد می خواند: «سُبْحانَكَ اللَّهُمَّ ربَّنَا وَبحمْدِك، اللَّهمَّ اغْفِرْ لي».
عربي انگلیسی فرانسوی
در زمان رسول الله صلی الله علیه وسلم خورشید کسوف کرد؛ بنابراین رسول الله صلی الله علیه وسلم کسی را فرستاد تا در بین مردم ندای «الصلاة جامعة» سر دهد؛ پس مردم جمع شدند و رسول الله صلی الله علیه وسلم جلو رفت و تکبیر گفت و در دو رکعت، چهار رکوع و چهار سجده انجام داد.
عربي انگلیسی فرانسوی
رسول الله صلى الله عليه وسلم در تمام بخش های شب نماز وتر می خواند؛ گاه در اول شب و گاه در نيمه ی شب و گاه در پايان شب. و آخرین وقتی که در آن وتر می خواند سحر بود.
عربي انگلیسی فرانسوی
فرزندان تان را در هفت سالگی به نماز امر کنيد و چون ده ساله شدند، به خاطر کوتاهی در نماز تنبيه شان نماييد و رختخواب شان را از هم جدا کنيد.
عربي انگلیسی فرانسوی
به ما بیاموز چگونه بر تو سلام و درود بفرستیم؟ رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمود: «بگویید: اللَّهُمَّ صَلِّ عَلَى مُحَمَّدٍ وَعَلَى آلِ مُحَمَّدٍ، كَمَا صَلَّيْتَ عَلَى إِبْرَاهِيمَ، إِنَّكَ حَمِيدٌ مَجِيدٌ، وَبَارِكْ عَلَى مُحَمَّدٍ وَعَلَى آلِ مُحَمَّدٍ، كَمَا بَارَكْتَ عَلَى إِبْرَاهِيمَ، إِنَّكَ حَمِيدٌ مَجِيد».
عربي انگلیسی فرانسوی
برای کسی که سوره ی فاتحه را (در نمازش) نخواند، نمازی نیست.
عربي انگلیسی فرانسوی
هركس روز جمعه مانند غسل جنابت، غسل نمايد و اولِ وقت برای نماز جمعه - به مسجد - برود، گويا شتری صدقه نموده است. و هركس در وقتِ دوم برود، گويا گاوی صدقه داده است.
عربي انگلیسی فرانسوی
هریک از شما که به - نمازِ - جمعه می آيد، بايد غسل کند.
عربي انگلیسی فرانسوی
هرکس در تشييع جنازه ای شرکت کند و تا پايانِ نماز جنازه بماند، به اندازه ی يک قيراط پاداش می يابد و اگر تا خاکسپاریِ ميّت صبر کند، پاداش دو قيراط برايش ثبت می شود. پرسيدند: ای رسول خدا، دو قيراط چقدر است؟ فرمود: همانندِ دو کوه بزرگ.
عربي انگلیسی فرانسوی
کسی که حق مسلمانی را با سوگند دروغ تصاحب کند، الله دوزخ را بر او واجب نموده و بهشت را بر او حرام می گرداند.
عربي انگلیسی فرانسوی
هرکس به خوبی وضو بگيرد و سپس برای نماز جمعه (به مسجد) برود و به خطبه ی جمعه گوش دهد و ساکت باشد، گناهانی که تا روز جمعه و سه روز بعد، از او سر می زند، آمرزيده می شود. و هرکس سنگ ريزه ای را جابه جا کند، ثواب نماز جمعه را از دست می دهد.
عربي انگلیسی فرانسوی
کسی که در ابتدا يا پايان روز به مسجد برود، الله برای هر نوبت که در ابتدا يا انتهای روز به مسجد می رود، ضيافتی در بهشت برای او فراهم می سازد.
عربي انگلیسی فرانسوی
هرکس با نيزه از مساجد يا بازارهای ما می گذرد، بايد نوک آن را با دستش بگيرد تا مبادا به يکی از مسلمانان برخورد کند و آسيبی به او برساند.
عربي انگلیسی فرانسوی
ای مردم، سلام گفتن را رواج دهيد و پيوند خويشاوندی را به جای آوريد و غذا بدهيد؛ و شب هنگام، درحالی که مردم خوابيده اند، نماز بخوانيد تا به سلامتی (بدون هیچ رنجی) وارد بهشت شويد.
عربي انگلیسی فرانسوی
ای رسول خدا، برترین مردم کیست؟
عربي انگلیسی فرانسوی
هرگاه مرد، همسرش را برای رفع نيازش فرابخواند، زن بايد اجابت کند؛ هرچند بر سرِ تنور باشد.
عربي انگلیسی فرانسوی
همه ی شما مسئوليد و هريک از شما درباره ی زيردستانش بازخواست می شود؛ رهبر يا حاکم، مسئول رعيت است و مرد، مسئول خانواده اش؛ و زن درباره ی خانه ی شوهرش و فرزندان او مسئوليت دارد. پس همه ی شما مسئوليد و درباره ی زيردستان خود بازخواست خواهيد شد.
عربي انگلیسی فرانسوی
هرکس يک وجب از زمين را به ناحق تصاحب کند، روز قيامت همين يک وجب از هفت زمين به دور گردنش پيچيده می شود.
عربي انگلیسی فرانسوی
هنگامی كه امام آمين گفت، شما نيز آمين بگوييد. زيرا آمين هركس با آمين ملائکه همزمان باشد، تمام گناهان گذشته اش آمرزيده می شود.
عربي انگلیسی فرانسوی
رسول الله صلی الله علیه وسلم از معامله به صورت منابذه و ملامسه نهی فرمود. منابذه این است که فروشنده پارچه ای را برای فروش نزد مشتری بیندازد و قبل از اینکه وی پارچه را بررسی کند و به آن نگاه کند، معامله تمام شده تلقی گردد. و ملامسه این است که چون پارچه را لمس کند و لو اینکه به آن نگاه نکند، معامله تمام شده به حساب آید.
عربي انگلیسی فرانسوی
رسول الله صلی الله علیه وسلم از معامله کردن محصولات تا به دست آمدن و رسیدن آنها نهی کرد. گفته شد: علامت به دست آمدن و رسیدن محصولات چیست؟ فرمود: «اینکه قرمز شوند». راوی می گوید: انس رضی الله عنه گفت: اگر الله مانع به دست آمدن و رسیدن محصولات شود، آنگاه در برابر چه چیزی مال برادرت را برای خود حلال دانستی؟
عربي انگلیسی فرانسوی
رسول الله صلى الله عليه وسلم فروشنده و خریدار را از معامله ی محصول تا آشکار شدن علایم سالم بودن و رسیدن آن نهی کرده است.
عربي انگلیسی فرانسوی
هركس به اندازه ی يک خرما از کسب حلال و پاک صدقه دهد - و الله جز مال حلال و پاک را نمی پذيرد - الله متعال آن را به دست راست خود می گيرد و آن چنان برای صدقه دهنده پرورش می دهد که مثل کوه بزرگ می شود؛ همان طور که شما کره اسب خود را پرورش می دهيد.
عربي انگلیسی فرانسوی
كسی كه توانايی ازدواج كردن دارد، ازدواج كند. زيرا باعث حفاظت چشم و شرمگاه می شود. و كسی كه توانايی ازدواج را ندارد، روزه بگيرد. چرا كه روزه، شهوت را ضعيف و كنترل می كند.
عربي انگلیسی فرانسوی
هرگاه يکی از شما برای مردم پيش نماز شد، نماز را کوتاه بخواند؛ زيرا در ميان نمازگزاران (افرادِ) ضعيف، بيمار و کسانی هستند که کار فوری دارند. و اگر برای خود (يعنی به تنهايی) نماز خواند، هر اندازه که خواست، نمازش را طولانی بگرداند.
عربي انگلیسی فرانسوی
«از رفتن نزد زنان بيگانه بپرهيزيد». مردی از انصار گفت: درباره ی خويشاوندان شوهر چه می فرمايی؟ فرمود: «فتنه اش (بيشتر و مانندِ) مرگ است».
عربي انگلیسی فرانسوی
فروش طلا در برابر طلا رباست مگر اینکه دست به دست باشد؛ و فروش نقره در برابر نقره رباست مگر اینکه دست به دست باشد؛ و فروش گندم در برابر گندم رباست مگر اینکه دست به دست باشد؛ و فروش جو در برابر جو رباست مگر اینکه دست به دست باشد.
عربي انگلیسی فرانسوی
رسول الله صلی الله علیه وسلم از اینکه شهرنشينی کالاهای روستانشينی را - به صورت دلالی - بفروشد، منع نمود - و فرمود:- قيمت کالاها را بدون اينکه قصد خريد داشته باشيد، بالا نبريد و هيچکس روی معامله ی برادرش معامله و نيز روی خواستگاری اش، خواستگاری نکند.
عربي انگلیسی فرانسوی
رسول الله صلی الله علیه وسلم از فروختن طلا در مقابل نقره، به صورت نسيه نهی کرده است.
عربي انگلیسی فرانسوی
رسول الله صلى الله عليه و سلم از خريد و فروش نقره با نقره و طلا با طلا نهی فرموده است مگر اينکه با هم يکسان و برابر باشند؛ و به ما امر نمود که نقره را با طلا به هر صورت که خواستيم خريداری کنيم؛ و همچنين طلا را با نقره به هر صورت که خواستيم خريداری کنيم.
عربي انگلیسی فرانسوی
هرگاه رسول الله صلی الله علیه وسلم امیری را برای سپاه یا سریه ای مشخص می کرد، او را به رعايت تقوای الهی در حق خودش و مسلمانان همراهش و همچنين نيکی به همراهانش توصيه می نمود.
عربي انگلیسی فرانسوی
کودک که بودیم، تابعین ما را به خاطر شهادت و گواهی دادن و عهد و پیمان بستن می زدند.
عربي انگلیسی فرانسوی
روزه ی سه روز از هر ماه، روزه ی همه ی سال است.
عربي انگلیسی فرانسوی
دستت را بر محلِّ درد بگذار.
عربي انگلیسی فرانسوی
امام برای این قرار داده شده که به او اقتدا شود، پس با او مخالفت نکنید؛ زمانی که تکبیر گفت، تکبیر بگویید و آنگاه که رکوع کرد، رکوع کنید. و زمانی که "سَمِعَ اللَّهُ لِمَنْ حَمِدَهُ" گفت، "رَبَّنَا وَلَكَ الْحَمْدُ" بگویید. و وقتی سجده کرد، سجده کنید. و اگر نشسته نماز خواند، همگی نشسته نماز بخوانید.
عربي انگلیسی فرانسوی
«زن بيوه بدون مشورت با او و دختر باكره بدون اجازه اش، به ازدواج درآورده نمی شوند». گفتند: ای رسول خدا! اجازه ی دختر باكره چگونه است؟ فرمود: «اينكه سكوت نمايد».
عربي انگلیسی فرانسوی
تفاوت روزه ی ما و روزه ی اهل کتاب در سحری خوردن است.
عربي انگلیسی فرانسوی
رسول الله صلى الله عليه وسلم سخاوتمندترين مردم بود.
عربي انگلیسی فرانسوی
رسول الله صلی الله علیه وسلم هيچ ماهی را به اندازه ی ماه شعبان روزه نمی گرفت.
عربي انگلیسی فرانسوی
هرکس پيش از طلوع خورشيد و قبل از غروبِ آن نماز بگزارد، وارد آتشِ (دوزخ) نمی شود.
عربي انگلیسی فرانسوی
اگر سالِ آينده زنده باشم، حتماً روز تاسوعا (=نُهم محرم) را نيز روزه می گيرم.
عربي انگلیسی فرانسوی
هر مسلمانی که وقت نماز فرض فرا رسد و وضوی درست و کاملی بگيرد.
عربي انگلیسی فرانسوی
پس از هر نمازِ واجبی اذکاری است که گوينده - يا انجام دهنده ی - آن ناکام و محروم نمی شود.
عربي انگلیسی فرانسوی
هرکس به عيادتِ بيماری برود که زمانِ مرگش نرسيده باشد و هفت بار نزدِ او بگويد: «أسْأَلُ اللهَ العَظيمَ، رَبَّ العَرْشِ العَظيمِ، أنْ يَشْفِيَكَ»: «از اللهِ بزرگ، پروردگارِ عرشِ بزرگ می خواهم که تو را شِفا دهد» قطعا الله متعال مريض مذکور را از آن بيماری بهبود می بخشد.
عربي انگلیسی فرانسوی
هرکس به روزه داری افطاری دهد، اجری مانندِ اجر روزه دار به او می رسد.
عربي انگلیسی فرانسوی
هرکس هنگام شنيدن صدای اذان (این ذکر را) بخواند، گناهش آمرزيده می شود: "أشْهَدُ أنْ لا إلَه إِلا اللهُ وَحْدَهُ لا شَرِيكَ لَهُ، وَأنَّ مُحَمَّداً عَبْدُهُ وَرَسُولُهُ، رَضِيتُ بِاللهِ رَبّاً، وَبِمُحَمَّدٍ رَسُولاً، وَبِالإسْلامِ دِيناً".
عربي انگلیسی فرانسوی
مدينه از کوه عير تا کوه ثور حرم است و هرکس در آن بدعتی بياورد يا بدعت گزاری را جای دهد، لعنت الله و ملائکه و همه ی مردم بر اوست و الله در روز قيامت، هيچ توبه و احسان و فديه ای را از او قبول نمی کند.
عربي انگلیسی فرانسوی
هرکس تيراندازی را فرا گيرد و سپس آن را ترک کند، از ما نيست يا معصيت و نافرمانی کرده است.
عربي انگلیسی فرانسوی
هرکس بميرد و جهاد نکند و نيت جهاد هم نداشته باشد، بر شعبه ای از نفاق مرده است.
عربي انگلیسی فرانسوی
هر صاحبِ طلا و نقره ای که زکاتِ آن را ندهد، روز قیامت طلا و نقره اش به ورق هايی از آتش تبديل می شود و اين ورق ها را در آتش دوزخ، داغ می کنند و سپس با آن پهلوها، پيشانی و پُشت آن شخص را داغ می نهند.
عربي انگلیسی فرانسوی
از آتش دوزخ دوری کنيد، اگرچه با صدقه دادن نصف يک خرما باشد.
عربي انگلیسی فرانسوی
الله متعال در هيچ روزی به اندازه ی روز عرفه، بندگان را از آتش جهنم آزاد نمی کند.
عربي انگلیسی فرانسوی
آب دريا پاک است و (گوشت) مردار آن حلال است.
عربي انگلیسی فرانسوی
آبی که به اندازه ی دو "قُله" باشد، به مجرد رسيدن پليدی بدان نجس و پليد نمی شود.
عربي انگلیسی فرانسوی
دو نوع مردار و دو نوع خون برای شما حلال شده اند؛ دو مردار عبارتند از: ماهی و ملخ؛ و دو نوع خون، خون جگر و طحال است.
عربي انگلیسی فرانسوی
هرگاه مگسی در ظرف آب يكی از شما افتاد، آن را در آب غوطه دهد، سپس بيرون بيندازد. زيرا در يكی از بال هايش، مرض و در بال ديگرش شفا می باشد.
عربي انگلیسی فرانسوی
هرکس از ظرف طلا یا نقره چیزی بنوشد آتشی از دوزخ را در شکمش می ريزد.
عربي انگلیسی فرانسوی
اگر بر امتم دشوار نمی بود، به آنها دستور می دادم همراه هر بار وضو مسواک بزنند.
عربي انگلیسی فرانسوی
هنگامی كه يكی از شما از خواب بيدار شد و قصد وضو گرفتن داشت، سه بار آب در بينی كند و آن را بشويد چون شيطان شب را در خيشوم (آخر بينی) او می گذراند.
عربي انگلیسی فرانسوی
رسول الله صلی الله علیه وسلم وضو گرفت و مضمضه نموده و پس از آن بینی را شسته و سه بار صورت و سه بار دست راست و سه بار دست چپ را شسته و سپس سرش را با آب تازه ای مسح کرد و پاهایش را شست و آنها را تمیز و پاکیزه نمود.
عربي انگلیسی فرانسوی
رسول الله صلى الله عليه وسلم وضو گرفت و بر پیشانی و عمامه و موزه هایش مسح کرد.
عربي انگلیسی فرانسوی
هرگاه رسول الله صلى الله عليه وسلم وضو می گرفت، بر آرنج هایش آب می ریخت.
عربي انگلیسی فرانسوی
نماز کسی که وضو نداشته باشد و وضويی که بر آن بسم الله گفته نشده باشد، صحيح نيست.
عربي انگلیسی فرانسوی
بازگرد و خوب وضو بگیر.
عربي انگلیسی فرانسوی
رسول الله صلى الله عليه وسلم با یک صاع تا پنج مد غسل می کرد و با یک مد وضو می گرفت.
عربي انگلیسی فرانسوی
هیچ مسلمانی نیست که خوب وضو بگيرد و دو رکعت نماز با حضور قلب و توجه کامل (خشوع و خضوع) بجا آورد، مگر اینکه بهشت بر او واجب می گردد.
عربي انگلیسی فرانسوی
رسول الله صلی الله علیه وسلم را دیدم که بر روی موزه هایش مسح می کرد.
عربي انگلیسی فرانسوی
هرگاه یکی از شما وضو گرفت و موزه هایش را پوشید، بر آنها مسح کند و در آنها نماز بخواند و اگر خواست، جز در اثر جنابت آنها را بیرون نکند.
عربي انگلیسی فرانسوی
رسول الله صلی الله علیه وسلم یکی از همسرانش را بوسید، سپس برای نماز خارج شد بی آنکه وضو بگیرد.
عربي انگلیسی فرانسوی
آیا آلت تناسلی چیزی جز پاره گوشتی از بدن اوست.
عربي انگلیسی فرانسوی
شخص نخست را ستوديد؛ پس بهشت بر او واجب شد و از شخص دوم به بدی ياد کرديد؛ پس آتش دوزخ بر او واجب گشت. شما گواهانِ الله در زمين هستيد.
عربي انگلیسی فرانسوی
رسول الله صلى الله عليه وسلم بر مردی که لباس زنانه می پوشد و بر زنی که مانند مردان لباس بپوشد، لعنت فرستاد.
عربي انگلیسی فرانسوی
اگر از اهالی اينجا بوديد، شما را آزرده می کردم؛ صدای تان را در مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم بلند می کنيد!
عربي انگلیسی فرانسوی
ای مردم، شما دو گياه می خوريد که بوی بدی دارند: پياز و سير.
عربي انگلیسی فرانسوی
کسی که حيوانِ قربانی دارد، پس از رؤيت هلال ماه ذی الحجه چيزی از موها و ناخن هايش را نگيرد تا اينکه قربانی کند.
عربي انگلیسی فرانسوی
هرکس سوگند ياد کند و بگويد: (اگر دروغ بگويم) مسلمان نباشم، در صورتی که دروغ گفته باشد، چنان است که گفته است و اگر راست گفته باشد، سالم به اسلام باز نمی گردد (و مسلمان کاملی نيست).
عربي انگلیسی فرانسوی
«ای گروه زنان، صدقه دهيد، زيرا شما را بيشترين اهل دوزخ ديدم». پرسيدند: چرا ای رسول خدا؟ رسول الله صلى الله عليه وسلم فرمود: «بخاطر اينكه زیاد نفرين می كنيد و از شوهران تان نافرمانی نموده و ناسپاسی می كنيد و هيچ ناقص عقل و دينی نمی تواند مانند شما، مردان عاقل را فريب بدهد.
عربي انگلیسی فرانسوی
ما خون زرد رنگ و تيره ی پس از طهر را خون حيض بحساب نمی آورديم.
عربي انگلیسی فرانسوی
به اندازه ی روزهای حيضِ خود انتظار بکش، سپس غسل کن.
عربي انگلیسی فرانسوی
هرگاه يکی از شما با همسرش همبستری کرد، سپس خواست دوباره همبستری کند، باید بین دو همبستری وضو بگيرد.
عربي انگلیسی فرانسوی