Lista e haditheve

Ai që e kryen haxhillëkun në Qabe, duke u larguar nga çdo veprim intim bashkëshortor a fjalë e pahijshme dhe pa mëkatuar, kthehet (i pastër nga mëkatet) sikurse ditën që e ka lindur nëna
عربي Anglisht Frëngjisht
Nuk ka namaz kur të shtrohet ushqimi e as nën presionin e nevojave fiziologjike
عربي Anglisht Frëngjisht
Nëse në ditën e premte, teksa imami është duke ligjëruar, i thua shokut tënd "hesht!", tashmë e ke humbur shpërblimin
عربي Anglisht Frëngjisht
Synetimi, rruajtja e qimeve, shkurtimi i mustaqeve, prerja e thonjve dhe shkulja e qimeve të nënsqetullave
عربي Anglisht Frëngjisht
Shkurtojini mustaqet dhe lëshojini mjekrat
عربي Anglisht Frëngjisht
Atij që merr abdes sikurse ky abdesi im dhe i fal dy rekate, pa u shpërqendruar, do t'i falen mëkatet e së kaluarës
عربي Anglisht Frëngjisht
O Allah! Mos e bëj varrin tim objekt adhurimi! Allahu është shumë i zemëruar me ata njerëz që i kanë kthyer varret e profetëve të tyre në faltore
عربي Anglisht Frëngjisht
Namazi më i rëndë për hipokritët është namazi i jacisë dhe i sabahut. Sikur ta dinin se çfarë (shpërblimi) ka në to, do të vinin, qoftë dhe zvarrë. Më ka shkuar mendja të urdhëroj (myezinin) ta thërrasë ikametin për namaz, pastaj të lë dikë që t'ua falë njerëzve namazin e unë të shkoj me disa burra, që me vete të marrin turra drush e t'ua mësyjmë atyre që nuk vijnë për namaz e t'ua fus zjarrin shtëpive të tyre
عربي Anglisht Frëngjisht
Allahu nuk jua pranon namazin asnjërit prej jush, nëse e ka prishur abdesin, derisa të marrë sërish
عربي Anglisht Frëngjisht
Përdorimi i misvakut është pastrim për gojën dhe arritje e kënaqësisë së Zotit
عربي Anglisht Frëngjisht
Pesë namazet, namazi i xhumasë deri në xhumanë tjetër dhe Ramazani deri në Ramazanin tjetër janë falje për mëkatet e bëra mes tyre, nëse njeriu ruhet prej mëkateve të mëdha
عربي Anglisht Frëngjisht
Ai që viziton vetëm pasi të vizitohet nuk quhet mbajtës i lidhjeve, por mbajtës i lidhjeve është ai që i mban lidhjet me farefisin edhe kur ata i shkëpusin
عربي Anglisht Frëngjisht
Atij që agjëron Ramazanin, duke besuar dhe shpresuar në shpërblimin e Allahut, do t'i falen mëkatet e kaluara
عربي Anglisht Frëngjisht
Atij që falet në Natën e Kadrit, duke besuar dhe shpresuar në shpërblimin e Allahut, do t'i falen mëkatet e kaluara
عربي Anglisht Frëngjisht
Pa dyshim, hallalli dhe harami janë të qartë, por mes tyre ka gjëra të dyshimta, të cilat shumë njerëz nuk i dinë. Ai që ruhet nga të dyshimtat, e ka ruajtur fenë dhe nderin e vet, kurse ai që bie në të dyshimtat, tashmë ka rënë në haram.
عربي Anglisht Frëngjisht
S'ka dëm e as dëmtim
عربي Anglisht Frëngjisht
Kur t'ju ndaloj diçka, largohuni prej saj, kurse atë që ju urdhëroj, bëjeni aq sa keni mundësi, ngase ata që ishin para jush janë shkatërruar për shkak të pyetjeve të shumta dhe kundërshtimit ndaj të dërguarve
عربي Anglisht Frëngjisht
Xhibrili ﷺ vazhdimisht më porosiste për raporte të mira me fqinjin, saqë mendova se do t'i japë të drejtë në trashëgimi
عربي Anglisht Frëngjisht
Me të vërtetë rukjet (yshtjet, që nuk përputhen me fenë), temimet (hajmalitë) dhe tiveleja (diçka që bëhej me pretendimin se sillte dashuri) janë shirk.”
عربي Anglisht Frëngjisht
Mos i shani të vdekurit, sepse ata kanë arritur te veprat që kanë punuar
عربي Anglisht Frëngjisht
Ai që e fal namazin e sabahut është në besë të Allahut. Prandaj, të mos ju kërkojë Allahu diçka prej besës së Tij (që nuk e mbani)
عربي Anglisht Frëngjisht
Sadakaja (lëmosha) nuk e pakëson pasurinë. Robit i cili fal, Allahu i shton krenari dhe Ai do ta lartësojë këdo që bëhet modest për hir të Allahut
عربي Anglisht Frëngjisht
Besimtari me besimin më të plotë është ai që ka moral më të mirë. Më të zgjedhurit prej jush janë ata që janë më të mirë me gratë e tyre
عربي Anglisht Frëngjisht
Kjo botë është kënaqësi dhe kënaqësia më mirë e saj është gruaja e mirë
عربي Anglisht Frëngjisht
Allahu i Lartësuar thotë: "O bir i Ademit! Jep, do të të jepet!"
عربي Anglisht Frëngjisht
Ndër kushtet që më së shumti meritojnë t'i përmbushni janë ato përmes të cilave ju lejohet afrimi me gratë tuaja
عربي Anglisht Frëngjisht
Pas çdo namazi (farz), pasi jepte selam, thoshte: "S’ka të adhuruar me të drejtë përveç Allahut, që është Një dhe i Pashoq; Atij i takon sundimi dhe lavdia dhe Ai është i Plotfuqishëm për çdo gjë! S’mund të bëhet asnjë lëvizje dhe nuk ka fuqi për asgjë pa ndihmën e Allahut! S’ka të adhuruar me të drejtë përveç Allahut dhe nuk adhurojmë asnjë tjetër përveç Tij! Dhuntitë dhe mirësitë janë prej Tij dhe vetëm Atij i takon lavdi më i bukur! S’ka të adhuruar me të drejtë përveç Allahut! Adhurimin e kryejmë me sinqeritet vetëm për Të, edhe pse këtë e urrejnë jobesimtarët!"
عربي Anglisht Frëngjisht
Nuk ka ditë ku veprat e mira janë më të dashura për Allahun sesa këto dhjetë ditë (të dhul hixhes)
عربي Anglisht Frëngjisht
Atij që e lë namazin e ikindisë, i shkatërrohet puna
عربي Anglisht Frëngjisht
Atij që merr abdes dhe e përsos atë, mëkatet do t'i dalin prej trupit të tij
عربي Anglisht Frëngjisht
Nëse njeriu (musliman) shpenzon për familjen e tij, duke llogaritur në shpërblimin e Zotit, atëherë kjo i shkruhet sadaka
عربي Anglisht Frëngjisht
I Dërguari i Allahut ﷺ ka ndaluar rruajtjen e pjesërishme të kokës (kazëa)
عربي Anglisht Frëngjisht
Ruajuni nga urina, sepse dënimi më i shumtë i varrit është për shkak të saj
عربي Anglisht Frëngjisht
Mos u falni në drejtim të varreve e as mos u ulni mbi to
عربي Anglisht Frëngjisht
Ata janë njerëz që, kur u vdes ndonjë rob i devotshëm, - ose ka thënë: burrë i devotshëm, - mbi varrin e tij ndërtojnë faltore dhe vizatojnë brenda saj piktura të atilla. Ata janë krijesat më të këqija tek Allahu
عربي Anglisht Frëngjisht
Jam urdhëruar të bëj sexhden me shtatë gjymtyrë: me ballë - dhe bëri me shenjë në hundën e tij, - me duar, me gjunjë dhe me majat e gishtërinjve të këmbëve, si dhe të mos i mbledhim flokët (nëse bien përpara gjatë sexhdes) e të mos i përvjelim rrobat
عربي Anglisht Frëngjisht
Profeti ﷺ midis dy sexhdeve thoshte: "O Allah, më fal, më mëshiro, më jep shëndet, më udhëzo dhe më furnizo!"
عربي Anglisht Frëngjisht
Kur i Dërguari i Allahut ﷺ e përfundonte namazin, kërkonte falje nga Allahu (estagfirullah) tri herë, pastaj thoshte: "O Allah! Ti je Paqedhënësi dhe vetëm prej Teje pres paqen! Ti je përgjithmonë i Begatshëm, o Zotëruesi i madhështisë dhe nderimit!"
عربي Anglisht Frëngjisht
Falu në këmbë. Nëse nuk mundesh, falu ulur. Nëse nuk mundesh, falu shtrirë
عربي Anglisht Frëngjisht
“Një njeri i verbër erdhi te Profeti ﷺ dhe i tha: “O i Dërguari i Allahut, nuk kam askënd të ma tregojë rrugën për në xhami.” Pastaj kërkoi nga i Dërguari i Allahut ﷺ t'ia lejojë të falet në shtëpi. Profeti ﷺ ia lehtësoi, mirëpo, kur ai mori të kthehej, Profeti ﷺ i tha: “A e dëgjon ezanin për namaz?” - “Po”, - u përgjigj ai. Profeti ﷺ i tha: “Përgjigjju, pra!”
عربي Anglisht Frëngjisht
Kur ndonjëri prej jush shkon për në namaz dhe e gjen imamin në një pozicion të caktuar, ai duhet të bëjë atë që është duke bërë imami
عربي Anglisht Frëngjisht
I Dërguari i Allahut ﷺ na e mësoi hytben që mund të thuhet në rast nevoje: "Lavdërimi i takon Allahut. Atij i kërkojmë ndihmë dhe falje. I mbështetemi Allahut të na mbrojë prej të këqijave të veteve tona..."
عربي Anglisht Frëngjisht
Nuk ka martesë, përveçse me kujdestar
عربي Anglisht Frëngjisht
Ai që vret një person që është në besë (të ndonjë muslimani), nuk do ta ndiejë aromën e Xhenetit, ndonëse aroma e tij ndihet dyzet vjet larg
عربي Anglisht Frëngjisht
I Dërguari i Allahut ﷺ e mallkoi atë që jep ryshfet dhe atë që merr ryshfet për të ndikuar në ndonjë vendim të caktuar
عربي Anglisht Frëngjisht
Islami është ndërtuar mbi pesë
عربي Anglisht Spanjisht
Të mjaftuarit me kryerjen e veprave të detyrueshme
عربي Anglisht Spanjisht
Pastërtia është gjysma e besimit
عربي Anglisht Spanjisht
Ai që na drejtohet me armë (për të na vrarë), nuk është yni
عربي Anglisht Frëngjisht