Lista e haditheve

Ai që e kryen haxhillëkun në Qabe, duke u larguar nga çdo veprim intim bashkëshortor a fjalë e pahijshme dhe pa mëkatuar, kthehet (i pastër nga mëkatet) sikurse ditën që e ka lindur nëna
عربي Anglisht Frëngjisht
Nuk ka namaz kur të shtrohet ushqimi e as nën presionin e nevojave fiziologjike
عربي Anglisht Frëngjisht
Nëse në ditën e premte, teksa imami është duke ligjëruar, i thua shokut tënd "hesht!", tashmë e ke humbur shpërblimin
عربي Anglisht Frëngjisht
Synetimi, rruajtja e qimeve, shkurtimi i mustaqeve, prerja e thonjve dhe shkulja e qimeve të nënsqetullave
عربي Anglisht Frëngjisht
Shkurtojini mustaqet dhe lëshojini mjekrat
عربي Anglisht Frëngjisht
Atij që merr abdes sikurse ky abdesi im dhe i fal dy rekate, pa u shpërqendruar, do t'i falen mëkatet e së kaluarës
عربي Anglisht Frëngjisht
O Allah! Mos e bëj varrin tim objekt adhurimi! Allahu është shumë i zemëruar me ata njerëz që i kanë kthyer varret e profetëve të tyre në faltore
عربي Anglisht Frëngjisht
Namazi më i rëndë për hipokritët është namazi i jacisë dhe i sabahut. Sikur ta dinin se çfarë (shpërblimi) ka në to, do të vinin, qoftë dhe zvarrë. Më ka shkuar mendja të urdhëroj (myezinin) ta thërrasë ikametin për namaz, pastaj të lë dikë që t'ua falë njerëzve namazin e unë të shkoj me disa burra, që me vete të marrin turra drush e t'ua mësyjmë atyre që nuk vijnë për namaz e t'ua fus zjarrin shtëpive të tyre
عربي Anglisht Frëngjisht
Allahu nuk jua pranon namazin asnjërit prej jush, nëse e ka prishur abdesin, derisa të marrë sërish
عربي Anglisht Frëngjisht
Përdorimi i misvakut është pastrim për gojën dhe arritje e kënaqësisë së Zotit
عربي Anglisht Frëngjisht
Pesë namazet, namazi i xhumasë deri në xhumanë tjetër dhe Ramazani deri në Ramazanin tjetër janë falje për mëkatet e bëra mes tyre, nëse njeriu ruhet prej mëkateve të mëdha
عربي Anglisht Frëngjisht
Atij që agjëron Ramazanin, duke besuar dhe shpresuar në shpërblimin e Allahut, do t'i falen mëkatet e kaluara
عربي Anglisht Frëngjisht
Atij që falet në Natën e Kadrit, duke besuar dhe shpresuar në shpërblimin e Allahut, do t'i falen mëkatet e kaluara
عربي Anglisht Frëngjisht
Mos i shani të vdekurit, sepse ata kanë arritur te veprat që kanë punuar
عربي Anglisht Frëngjisht
Ai që e fal namazin e sabahut është në besë të Allahut. Prandaj, të mos ju kërkojë Allahu diçka prej besës së Tij (që nuk e mbani)
عربي Anglisht Frëngjisht
Sadakaja (lëmosha) nuk e pakëson pasurinë. Robit i cili fal, Allahu i shton krenari dhe Ai do ta lartësojë këdo që bëhet modest për hir të Allahut
عربي Anglisht Frëngjisht
Allahu i Lartësuar thotë: "O bir i Ademit! Jep, do të të jepet!"
عربي Anglisht Frëngjisht
Pas çdo namazi (farz), pasi jepte selam, thoshte: "S’ka të adhuruar me të drejtë përveç Allahut, që është Një dhe i Pashoq; Atij i takon sundimi dhe lavdia dhe Ai është i Plotfuqishëm për çdo gjë! S’mund të bëhet asnjë lëvizje dhe nuk ka fuqi për asgjë pa ndihmën e Allahut! S’ka të adhuruar me të drejtë përveç Allahut dhe nuk adhurojmë asnjë tjetër përveç Tij! Dhuntitë dhe mirësitë janë prej Tij dhe vetëm Atij i takon lavdi më i bukur! S’ka të adhuruar me të drejtë përveç Allahut! Adhurimin e kryejmë me sinqeritet vetëm për Të, edhe pse këtë e urrejnë jobesimtarët!"
عربي Anglisht Frëngjisht
Nuk ka ditë ku veprat e mira janë më të dashura për Allahun sesa këto dhjetë ditë (të dhul hixhes)
عربي Anglisht Frëngjisht
Atij që e lë namazin e ikindisë, i shkatërrohet puna
عربي Anglisht Frëngjisht
Atij që merr abdes dhe e përsos atë, mëkatet do t'i dalin prej trupit të tij
عربي Anglisht Frëngjisht
Ruajuni nga urina, sepse dënimi më i shumtë i varrit është për shkak të saj
عربي Anglisht Frëngjisht
Mos u falni në drejtim të varreve e as mos u ulni mbi to
عربي Anglisht Frëngjisht
Ata janë njerëz që, kur u vdes ndonjë rob i devotshëm, - ose ka thënë: burrë i devotshëm, - mbi varrin e tij ndërtojnë faltore dhe vizatojnë brenda saj piktura të atilla. Ata janë krijesat më të këqija tek Allahu
عربي Anglisht Frëngjisht
Jam urdhëruar të bëj sexhden me shtatë gjymtyrë: me ballë - dhe bëri me shenjë në hundën e tij, - me duar, me gjunjë dhe me majat e gishtërinjve të këmbëve, si dhe të mos i mbledhim flokët (nëse bien përpara gjatë sexhdes) e të mos i përvjelim rrobat
عربي Anglisht Frëngjisht
Profeti ﷺ midis dy sexhdeve thoshte: "O Allah, më fal, më mëshiro, më jep shëndet, më udhëzo dhe më furnizo!"
عربي Anglisht Frëngjisht
Kur i Dërguari i Allahut ﷺ e përfundonte namazin, kërkonte falje nga Allahu (estagfirullah) tri herë, pastaj thoshte: "O Allah! Ti je Paqedhënësi dhe vetëm prej Teje pres paqen! Ti je përgjithmonë i Begatshëm, o Zotëruesi i madhështisë dhe nderimit!"
عربي Anglisht Frëngjisht
Falu në këmbë. Nëse nuk mundesh, falu ulur. Nëse nuk mundesh, falu shtrirë
عربي Anglisht Frëngjisht
“Një njeri i verbër erdhi te Profeti ﷺ dhe i tha: “O i Dërguari i Allahut, nuk kam askënd të ma tregojë rrugën për në xhami.” Pastaj kërkoi nga i Dërguari i Allahut ﷺ t'ia lejojë të falet në shtëpi. Profeti ﷺ ia lehtësoi, mirëpo, kur ai mori të kthehej, Profeti ﷺ i tha: “A e dëgjon ezanin për namaz?” - “Po”, - u përgjigj ai. Profeti ﷺ i tha: “Përgjigjju, pra!”
عربي Anglisht Frëngjisht
Kur ndonjëri prej jush shkon për në namaz dhe e gjen imamin në një pozicion të caktuar, ai duhet të bëjë atë që është duke bërë imami
عربي Anglisht Frëngjisht
Ai që vret një person që është në besë (të ndonjë muslimani), nuk do ta ndiejë aromën e Xhenetit, ndonëse aroma e tij ndihet dyzet vjet larg
عربي Anglisht Frëngjisht
Islami është ndërtuar mbi pesë
عربي Anglisht Frëngjisht
Të mjaftuarit me kryerjen e veprave të detyrueshme
عربي Anglisht Frëngjisht
Pastërtia është gjysma e besimit
عربي Anglisht Frëngjisht
“Kur myezini thotë: "Allahu ekber, Allahu ekber!" dhe ai që e dëgjon e përsërit: "Allahu ekber, Allahu ekber
عربي Anglisht Frëngjisht
“Nëse dikush harron ndonjë namaz, le ta falë kur t'i kujtohet. Nuk ka shpagim tjetër, përveçse ta falë atë
عربي Anglisht Frëngjisht
Vërtet ndërmjet njeriut, shirkut dhe kufrit qëndron lënia e namazit
عربي Anglisht Frëngjisht
Besëlidhja ndërmjet nesh dhe atyre është namazi. Andaj, ai që e lë namazin, ka rënë në kufër (mosbesim)
عربي Anglisht Frëngjisht
“Veprat ndahen në gjashtë lloje dhe njerëzit janë katër sosh. Janë dy gjëra obliguese, (dy) që llogariten një për një, një vepër e mirë me dhjetë sosh dhe një vepër e mirë me shtatëdhjetë mijë sosh
عربي Anglisht Frëngjisht
Nëse Allahu ka caktuar që ndonjë njeri të vdesë në një vend të caktuar, ia bën një nevojë për të shkuar atje
عربي Anglisht Frëngjisht
Unë jam Dimam ibn Thalebe nga fisi i Sad ibn Bekrit
عربي Anglisht Frëngjisht
Profeti ﷺ merrte abdes për çdo namaz
عربي Anglisht Frëngjisht
Profeti ﷺ mori abdes duke i larë gjymtyrët vetëm nga një herë
عربي Anglisht Frëngjisht
Profeti ﷺ mori abdes duke i larë gjymtyrët vetëm nga dy herë
عربي Anglisht Frëngjisht
“Nëse dikush ndien diç (gazra) në bark, gjë që i ngjall dyshime nëse ka lëshuar ndonjë gaz apo jo, assesi të mos dalë nga xhamia pa dëgjuar zë ose pa ndier erë.”
عربي Anglisht Frëngjisht
“Secili musliman e ka obligim që të pastrohet (të paktën) një herë në çdo të shtatën ditë, në të cilën e pastron kokën dhe trupin.”
عربي Anglisht Frëngjisht
Vajta te Profeti ﷺ, dëshiroja ta pranoj Islamin, kështu që më urdhëroi të marrë abdes me ujë dhe sidër
عربي Anglisht Frëngjisht
“Kur të dëgjoni muezinin, përsëritni fjalët që i thotë, pastaj dërgoni salavate për mua
عربي Anglisht Frëngjisht
Atij që ndërton një xhami për hir të Allahut, Allahu i ndërton një të tillë në Xhenet.”
عربي Anglisht Frëngjisht
“Një namaz në këtë xhaminë time është më i vlefshëm sesa një mijë namaze në xhamitë e tjera, përveç në Xhaminë e Shenjtë (Qabenë).”
عربي Anglisht Frëngjisht
“Kur ndonjëri prej jush hyn në xhami, le t'i falë dy rekate para se të ulet.”
عربي Anglisht Frëngjisht
“Kur ndonjëri prej jush hyn në xhami, le të thotë: "Allahumeftah li ebvabe rahmetik (O Allah, m'i hap mua dyert e Mëshirës Sate)!" E kur të dalë, le të thotë: "Allahume ini eseluke min fadlike (O Allah, unë kërkoj nga Ti, begatitë Tua).”
عربي Anglisht Frëngjisht
O Bilal! Thirre ikametin (për namaz) dhe na qetëso me të!
عربي Anglisht Frëngjisht
O njerëz! Veprova kështu që të më pasoni dhe ta mësoni namazin tim.”
عربي Anglisht Frëngjisht
“Kur të faleni, drejtojini safat dhe le t'ju prijë dikush nga ju. Kur të marrë tekbir, merrni edhe ju
عربي Anglisht Frëngjisht
i Dërguari i Allahut ﷺ e përfundonte namazin obligativ, thoshte
عربي Anglisht Frëngjisht
se Profeti ﷺ thoshte ndërmjet dy sexhdeve: "Rabigfirlij, rabigfirlij!
عربي Anglisht Frëngjisht
Ai është një shejtan që quhet Hinzeb. Kur ta vëresh praninë e tij, kërko mbrojtjen e Allahut ndaj tij dhe pështyj tri herë lehtë nga ana jote e majtë!
عربي Anglisht Frëngjisht