Talaan ng mga ḥadīth

Walang isasagawang dasal kapag nakalatag ang pagkain,at gayunding wala[ isasagawang dasal] kapag siya ay nagpipigil sa dalawang marumi
عربي Ang Balarila ng Wikang Ingles Ang Wikang Pranses
Kapag sinabi mo sa kasama mong: Tumahimik ka, Sa Araw ng Biyernes habang ang Imām ay nagsesermon;tunay na nakapagsalita ka ng kamalian
عربي Ang Balarila ng Wikang Ingles Ang Wikang Pranses
Ang kalikasan [sa kagandahan ng paglikha sa tao] ay lima: Ang pagtutuli,Ang pag-ahit ng bulbol,Pag-ahit ng begote,Pagputol ng mga kuko,Pagtanggal ng buhok sa kilikili
عربي Ang Balarila ng Wikang Ingles Ang Wikang Pranses
Gupitin ninyo ang mga bigote at hayaan ninyo ang mga balbas.
عربي Ang Balarila ng Wikang Ingles Ang Wikang Pranses
Sinuman ang maagsagawa ng wudhu tulad ng pagsagawa ko ng wudhu,pagkatapos ay nagdasal siya ng dalawang tindig,at hindi siya binulong [ng masama] ng kanyang sarili,patatawarin sa kanya ang mga nauna niyang kasalanan
عربي Ang Balarila ng Wikang Ingles Ang Wikang Pranses
O Allāh, huwag Mong gawin ang libingan ko bilang isang anitong sinasamba. Tumindi ang galit ni Allāh sa mga taong gumawa sa mga libingan ng mga propeta nila bilang mga sambahan.
عربي Ang Balarila ng Wikang Ingles Ang Wikang Pranses
Hindi tatanggapin ni Allah ang dasal ng isa sa inyo kapag siya ay nagdumi [dumi o ihi] hanggat hindi siya nakapagsagawa ng Wudhu
عربي Ang Balarila ng Wikang Ingles Ang Wikang Pranses
Ang siwāk ay kadalisayan para sa bibig, kaluguran para sa Panginoon.
عربي Ang Balarila ng Wikang Ingles Ang Wikang Pranses
Ang limang dasal, ang Biyernes hanggang sa kasunod na Biyernes, at ang Ramaḍān hanggang sa kasunod na Ramaḍān ay mga panakip-sala para pagitan ng mga ito kapag iniwasan ang malalaking kasalanan.
عربي Ang Balarila ng Wikang Ingles Ang Wikang Pranses
Ang sinumang nag-ayuno sa Ramaḍān dahil sa pananampalataya at pag-asang gagantimpalaan, magpapatawad sa kanya sa anumang nauna sa pagkakasala niya.
عربي Ang Balarila ng Wikang Ingles Ang Wikang Pranses
Ang sinumang nag-ayuno sa Ramaḍān dahil sa pananampalataya at pag-asang gagantimpalaan, magpapatawad sa kanya sa anumang nauna sa pagkakasala niya.
عربي Ang Balarila ng Wikang Ingles Ang Wikang Pranses
Huwag mag-alipusta sa mga patay;sapagkat tunay na sila ay humantong sa mga naitambad nila
عربي Ang Balarila ng Wikang Ingles Ang Wikang Pranses
Ang sinumang nagdasal ng dasal sa madaling-araw, siya ay nasa pangangalaga ni Allah. Hindi nga hihiling sa inyo si Allah ng anuman dahil sa pangangalaga Niya
عربي Ang Balarila ng Wikang Ingles Ang Wikang Pranses
Walang naibawas ang isang kawanggawa mula sa yaman. Walang naidagdag si Allah sa isang tao dahil sa pagpapaumanhin kundi karangalan. Walang nagpakumbabang isa man kay Allah malibang iniangat siya ni Allah
عربي Ang Balarila ng Wikang Ingles Ang Wikang Pranses
Nagsabi si Allāh, pagkataas-taas Niya: Gumugol ka, o anak ni Adan, gugugulan ka.
عربي Ang Balarila ng Wikang Ingles Ang Wikang Pranses
Siya ay nagsasabi sa bawat huli ng pagdarasal sa pagsasagawa niya ng salam,[ la ilaha illa Allah wahdah] wala ng ibang Diyos na dapat sambahin maliban kay Allah na nag-iisa Siya.
عربي Ang Balarila ng Wikang Ingles Ang Wikang Pranses
Umiwas kayo sa mga ihi; Dahil ang karamihan ng kaparusahan sa libingan ay mula rito
عربي Ang Balarila ng Wikang Ingles Ang Wikang Pranses
Huwag kayong magsalah patungo sa mga Quboor (puntod), at huwag kayong uupo sa kanila
عربي Ang Balarila ng Wikang Ingles Ang Wikang Pranses
Sila ang mga grupo ng taong,kapag namatay sa kanila ang mabuting lingkod,nagtatayo sila sa puntod niya ng masjid,at iginuguhit nila ang larawang iyon,Sila ang pinakamasamang likha para kay Allah))
عربي Ang Balarila ng Wikang Ingles Ang Wikang Pranses
Napag-utusan akong magpatirapa sa pitong bahagi [ng katawan]:At itinuro niya sa kamay niya,ang ilong niya,at dalawang kamay,ang dalawang tuhod,at ang dulo ng dalawang paa,at hindi pagsamahin ang damit at buhok)
عربي Ang Balarila ng Wikang Ingles Ang Wikang Pranses
Tunay na ang Propeta-pagpalain siya ni Allah at pangalagaan-ay nagsasabi sa pagitan ng dalawang pagpapatirapa ng: O Allah! patawarin Mo ako,habagin Mo ako,pangalagaan Mo ako,patnubayan Mo ako,at biyayaan Mo ako
عربي Ang Balarila ng Wikang Ingles Ang Wikang Pranses
Ang Sugo ni Allah-pagpalain siya ni Allah at pangalagaan-kapag natapos siya sa pagdarasal niya;Humihingi siya ng Kapatawaran ng tatlong beses at sinasabi niyang: (( O Allah Ikaw ang Tagapangalaga,at mula sa Iyo ang Pangangalaga,Pagpalain ka O Nagmamay-ari ng Kadakilaan at Kaluwalhatian))
عربي Ang Balarila ng Wikang Ingles Ang Wikang Pranses
Magdasal ka ng nakatindig,at kapag Hindi mo ito nakayanan, ay umupo ka,at kapag hindi mo ito nakayanan,ay sa paghiga
عربي Ang Balarila ng Wikang Ingles Ang Wikang Pranses
Ayon kay Abe Hurayrah,Nagsabi siya:Dumating sa Propeta-pagpalain siya ni Allah at pangalagaan- ang isang lalaking bulag: Nagsabi siya: O Sugo ni Allah.tunay na wala sa akin ang alalay na mag-aalalay sa akin sa Masjid,Nakiusap siya sa Sugo ni Allah-pagpalain siya ni Allah at pangalagaan-na pahintulutan siya at magdasal siya sa loob ng bahay niya,at Pinahintulutan ito sa kanya,At nang siyay umalis,tinawag niya ito,Nagsabi siya:((Naririnig mo ba ang pagtawag sa pagdarasal?)) Sinabi niya: Oo,Nagsabi siya:(( Tumugon ka)) Saheh Imam Muslim
عربي Ang Balarila ng Wikang Ingles Ang Wikang Pranses
Kapag dumating ang isa sa inyo sa pagdarasal at ang Imam ay sa kalagayan niya,Isagawa ninyo ang tulad ng ginagawa ng Imam
عربي Ang Balarila ng Wikang Ingles Ang Wikang Pranses
Ang isang `umrah sa Ramaḍān ay tumutumbas sa isang ḥajj o isang ḥajj kasama ko.
عربي Ang Balarila ng Wikang Ingles Ang Wikang Pranses
Ang Propeta, pagpalain siya ni Allāh at pangalagaan, ay nanatili noon [sa masjid] sa bawat Ramaḍān nang sampung araw. Noong taon na kinuha siya, nanatili siya [sa masjid] nang dalawampung araw.
عربي Ang Balarila ng Wikang Ingles Ang Wikang Pranses
Subalit ang pinakamainam na Pakikibaka ay ḥajj na tanggap.
عربي Ang Balarila ng Wikang Ingles Ang Wikang Pranses
Katotohanan may babae natagpuan sa ibang digmaan ng Propeta -Pagpalain siya ni Allah at pangalagaan- na namatay
عربي Ang Balarila ng Wikang Ingles Ang Wikang Pranses
Tinanong ang Sugo ni Allah-pagpalain siya ni Allah at pangalagaan-tungkol sa lalaking:Nakikipaglaban sa kanyang katapangan,at nakikipaglaban para sa pagtatanggol,at nakikipaglaban ng pakitang-tao
عربي Ang Balarila ng Wikang Ingles Ang Wikang Pranses
Kapag narinig ninyo ang nanawagan ng Azan,sabihin ninyo ang tulad ng sinasabi niya
عربي Ang Balarila ng Wikang Ingles Ang Wikang Pranses
Kasama ko ang Propeta-pagpalain siya ni Allah at pangalagaan-sa paglalakbay niya,bumaba ako upang tanggalin ang dalawang Khuff [medyas na yari sa balat ng hayop],Nagsabi siya: Hayaan mo silang dalawa,Sapagkat tunay na ipinasok ko silang dalawang na nasa loob ng kalinisan,Kaya nagpunas siya sa kanilang dalawa
عربي Ang Balarila ng Wikang Ingles Ang Wikang Pranses
Pantayin ninyo ang inyong mga linya,Sapagkat tunay na ang pagpapantay sa mga linya ay kabilang sa pagiging ganap ng pagdarasal
عربي Ang Balarila ng Wikang Ingles Ang Wikang Pranses
Kapag nagsagawa ng Wudhu ang isa sa inyo,maglagay siya sa ilong niya ng tubig,pagkatapos ay isinga niya ito,At sinuman ang gumamit ng bato [sa paglilinis],gawin niya itong gansal.At kapag nagising ang isa sa inyo mula sa pagtulog,hugasan niya ang dalawang kamay niya bago niya ito ipasok sa lalagyan [ng tubig] ,nang tatlong beses,Dahil katunayan ang isa sa inyo ay hindi niya nalalaman kung saan niya nailagay ang kamay niya
عربي Ang Balarila ng Wikang Ingles Ang Wikang Pranses
Nagdasal ako kasama ang Sugo ni Allah pagpalain siya ni Allah at pangalagaan- ng dalawang tindig bago ang Al-Dhuhr;at dalawang tindig pagkatapos nito,at dalawang tindig pagkatapos ng Al-Jumuah,at dalawang tindig pagkatapos ng Al-Maghrib,at dalawang tindig pagkatapos ng Al-`Eishah
عربي Ang Balarila ng Wikang Ingles Ang Wikang Pranses
Ang Propeta-pagpalain siya ni Allah at pangalagaan-Kapag siya tumitindig [ng pagdarasal] sa gabi,nagsisipilyo siya sa bunganga niya gamit ang Siwak
عربي Ang Balarila ng Wikang Ingles Ang Wikang Pranses
Naireklamo sa Propeta-pagpalain siya ni Allah at pangalagaan-ang isang lalaki,na inaakala niya na may nararamdaman siyang bagay sa pagdarasal,Ang sabi niya:Huwag siyang umalis hanggat hindi siya nakarinig ng tunog o nakatagpo ng amoy
عربي Ang Balarila ng Wikang Ingles Ang Wikang Pranses
Kapag [ipinanawagan] ang pagtindig sa pag-aalay ng dasal at nailatag ang hapunan,Magsimula kayo sa hapunan
عربي Ang Balarila ng Wikang Ingles Ang Wikang Pranses
Kasama ko ang Propeta pagpalain siya ni Allah at pangalagaan-umihi siya,nagsagawa ng wudhu,at nagpunas siya sa dalawang Khuffayn niya
عربي Ang Balarila ng Wikang Ingles Ang Wikang Pranses
Kapag pumunta kayo s palikuran,huwag kayong humarap sa Qiblah sa pagdumi at sa pag-ihi,at huwag kayong tumalikod dito,subalit humarap kayo sa silangan o sa kanluran
عربي Ang Balarila ng Wikang Ingles Ang Wikang Pranses
Huwag na huwag hawakan ng isa sa inyo ang ari nito sa kanang kamay niya kapag siya ay umiihi,at huwag magpunas [ng bato o papel] kapag nasa palikuran nang kanang kamay,at huwag huminga sa lalagyan ng tubig
عربي Ang Balarila ng Wikang Ingles Ang Wikang Pranses
Ipinagbawal niya-pagpalain siya ni Allah at pangalagaan-ang pagdarasal pagkatapos ng Subh hanggang sa pagsikat ng araw,at pagkatapos ng `Asr hanggang sa paglubog
عربي Ang Balarila ng Wikang Ingles Ang Wikang Pranses
(( Hindi ba natatakot yaong nagtataas ng ulo niya bago ang Imam,na palitan ni Allah ang ulo niya ,nang ulo ng Asno,o palitan ang itsura niya na tulad ng itsura ng Asno?))
عربي Ang Balarila ng Wikang Ingles Ang Wikang Pranses
Tunay na ang Sugo ni Allah-pagpalain siya ni Allah at pangalagaan-Ay nagtataas sa dalawang kamay niya sa tapat ng dalawang balikat niya, kapag siya ay nagbubukas ng pagdarasal,at gayundin kapag siya ay nagbibigkas ng [Allahu Akbar] Ang Allah ay dakila,para sa pagyuko.At kapag itinaas niya ang ulo niya mula sa pagyuko,gayundin ay itinataas niya ang dalawang[kamay niya],
عربي Ang Balarila ng Wikang Ingles Ang Wikang Pranses
Tinuruan ako ng Sugo ni Allah-Pagpalain siya ni Allah at pangalagaan-ng Attashahhud,Ang kamay ko sa pagitan ng kamay niya,Tulad ng pagtuturo niya sa akin ng Kabanata mula sa Qur-an,:Ang lahat ng mga pagbati ay para sa Allah,Sumaiyo nawa ang kapayapaan o Propeta at ang Habag at ang pagpapala ni Allah,Ang kapayapaan ay mapasa amin at mapasa mga taong gumagawa ng makatarungang paglilingkod kay Allah,Ako ay sumasaksi na walang Diyos na karapat-dapat sambahin maliban kay Allah,at Tunay na si Muhammad ay lingkod Niya at Sugo Niya
عربي Ang Balarila ng Wikang Ingles Ang Wikang Pranses
Ang Propeta-pagpalain siya ni Allah at pangalagaan-ay nanalangin:((O Allah! Ako ay nagpapakupkop sa Iyo sa mga kaparusahan ng libingan,at mga kaparuhan ng Impiyerno,at mula sa mga pagsubok at pagdurusa ng buhay at [pagdurusa] sa kamatayan, at mula sa mga pagsubok ng Al-Masēh Ad-dajāl [Bulaang-kristo]
عربي Ang Balarila ng Wikang Ingles Ang Wikang Pranses
O Sugo ni Allah,Sa Ama ko,Ikaw At sa Ina ko,Nakikita ko ang pagtahimik mo sa pagitan ng pagbibigkas ng Takbir [Allahu Akbar] at pagbabasa: Ano ang sinasabi mo?Nagsabi siya: Sinasabi kong:O Allah,ilayo Mo ako mula sa aking pagkakasala kahilintulad ng paglayo Mo sa pagitan ng Silangan at Kanluran.O Allah! Dalisayin ako mula sa aking pagkakasala,kahalintulad ng pagdalisay mula sa isang maputing tela mula sa dumi,O Allah! Linisin ang aking mga pagkakasala ng nyebe tubig,at yelo
عربي Ang Balarila ng Wikang Ingles Ang Wikang Pranses
Ituwid ninyo [ang inyong katawan] sa pagpatirapa,at huwag ilatag ng isa sa inyo ang kanyang dalawang braso,tulad ng paglatag ng aso [sa kanyang dalawang braso
عربي Ang Balarila ng Wikang Ingles Ang Wikang Pranses
Tinanong si Anas bin Malik: Kung ang Propeta-pagpalain siya ni Allah at panagalagaan- ba ay nagdadasal gamit ang tsinilas nito? Nagsabi siya: Oo
عربي Ang Balarila ng Wikang Ingles Ang Wikang Pranses
Kapag uminom ang Aso sa lalagyan ng isa sa inyo,hugasan niya ito ng pitong beses.
عربي Ang Balarila ng Wikang Ingles Ang Wikang Pranses
O Allah! Ako ay nagpapakupkop sa Iyo mula sa mga [masasamang espirito ng mga] lalaki at babae
عربي Ang Balarila ng Wikang Ingles Ang Wikang Pranses
Sinuman ang humiling ng taos puso sa Allah-Pagkataas-taas Niya na maging martir [kapag siya ay namatay],ipagkakaloob sa kanya ang mga antas ng mga martir kahit na siya ay namatay sa higaan
عربي Ang Balarila ng Wikang Ingles Ang Wikang Pranses
Ipinag-utos niya sa mga tao,na ang maging huling pagtatagpo nila ay sa Tahanan [ng Allah],subalit hindi niya isinali rito ang babaing may regla
عربي Ang Balarila ng Wikang Ingles Ang Wikang Pranses
Naglagay ako ng tubig para sa Sugo ni Allah-pagpalain siya ni Allah at pangalagaan-sa isasagawang niyang wudhu dahil sa pagiging junub.Binuhusan ng kanang kamay nito ang kaliwa ng dalawa o tatlong beses-pagkatapos ay hinugasan niya ang kanyang ari,pagkatapos ay ipinahid niya ang kanyang kamay sa lupa
عربي Ang Balarila ng Wikang Ingles Ang Wikang Pranses
Huwag ninyong gawin ang aking puntod bilang lugar na palagiang bisitahin, at ang mga bahay niyo na parang mga puntod, at manalangin kayo sa akin, dahil tiyak na ang inyong panalangin ay aabot sa akin kahit saan sulok pa man kayo.
عربي Ang Balarila ng Wikang Ingles Ang Wikang Pranses
Ako ay lalaking may maramimg Madhiy [tubig na lumalabas bago ang pagtatalik],Nahiya akong itanong ito sa Sugo ni Allah-pagpalain siya ni Allah at pangalagaan-dahil sa kinalalagyan ng anak niya sa akin,Inutusan ko si Meqdad bin Al-Aswad,at itinanong niya ito,at Nagsabi siyang:Hugasan niya ang ari niya at magsagawa siya ng wudhu
عربي Ang Balarila ng Wikang Ingles Ang Wikang Pranses
Kapag kayo ay nagsuot ng damit,at kapag kayo ay nagsagawa ng wudhu,magsimula kayo sa inyong kanan
عربي Ang Balarila ng Wikang Ingles Ang Wikang Pranses
Tinanong ko ang Propeta-pagpalain siya ni Allah at pangalagaan-: Alin sa mga gawain ang kaibig-ibig para kay Allah? Nagsabi siya: Ang pagdarasal sa oras nito,Sinabi ko: Pagkatapos ay ano? Nagsabi siya: Ang pagiging mabuti sa mga magulang
عربي Ang Balarila ng Wikang Ingles Ang Wikang Pranses
Walang araw na inuumaga ang mga tao roon malibang may dalawang anghel na bumababa at nagsasabi ang isa sa kanilang dalawa: O Allah, magbigay Ka sa isang gumugugol ng isang kabayaran, at nagsasabi ang iba pa: O Allah, magbigay ka sa isang nagkakait ng isang kasiraan.
عربي Ang Balarila ng Wikang Ingles Ang Wikang Pranses
Sinuman ang naghanda para sa mga sumasalakay sa landas ni Allāh, tunay na siya ay [magkakamit ng gantimpala bilang] sumasalakay,at sinuman ang gumanap [sa responsibilidad] ng sumasalakay,sa pamilya nito ng kabutihan, tunay na siya ay [magkakamit ng gantimpala bilang] sumasalakay
عربي Ang Balarila ng Wikang Ingles Ang Wikang Pranses
Nakita ko si `Amr bin Abe Hasan,tinanong niya si Abdullah bin Zaid,tungkol sa pagsasagawa ng Wudhu ng Propeta-pagpalain siya ni Allah at pangalagaan-?Humingi siya ng maliit na palanggana na may tubig,Isinagawa niya sa kanila ang pagsasagawa ng Wudhu ng Sugo ni Allah-pagpalain siya ni Allah at pangalagaan-Nagbuhus siya ng tubig sa kamay niya mula sa maliit na palanggana.at hinugasan nito ang dalawang kamay niya ng tatlong beses
عربي Ang Balarila ng Wikang Ingles Ang Wikang Pranses
hindi mo pa napag-alam na ang Islam ay binubura nito ang anumang nauna rito [na masamang gawain],ang paglikas ay binubura nito ang anumang nauna rito [na masamang gawain],ang hajj ay binubura nito ang anumang nauna rito [na masamang gawain],?
عربي Ang Balarila ng Wikang Ingles Ang Wikang Pranses
Dumating ako sa Propeta-pagpalain siya ni Allah at pangalagaan-habang siya ay naglilinis ng ngipin gamit ang basang siwak,Nagsabi siya: At ang dulo ng siwak ay nasa dila niya,at siya ay nagsasabi ng:Uh,uh [boses ng sumusuka],at ang siwak ay nasa bunganga niya,na para siyang nasusuka
عربي Ang Balarila ng Wikang Ingles Ang Wikang Pranses
Katotohanang sapat na sa iyo na idampi mo sa kamay mo ng ganito: pagkatapos ay idinampi niya ang dalawang kamay niya sa lupa ng isang beses,at pagkatapos ay pinunasan ng kaliwa ang kanan,at ang sa ibabaw ng palad niya at ang mukha niya
عربي Ang Balarila ng Wikang Ingles Ang Wikang Pranses
Walang propeta na ipinadala ni Allah sa kanyang nasyon na nauna sa akin maliban na matatagpuan mula sa nasyon na ito ang mga apostol at mga kasamahan,pinanghahawakan nila ang mga sunnah nito,at isinasagawa nila ang kautusan nito,pagkatapos dito ay susunod sa pagkatapos nila ang mga sumasalungat sa kasalanan.Sinasabi nila (ang isang bagay ngunit) hindi nila ito ginagawa at ginagawa nila (ang isang bagay)na hindi ipinag-uutos sa kanila, Sinuman ang pumigil sa kanila sa pamamagitan ng kamay niya,siya ay may pananampalataya,at sinuman ang pumigil sa kanila sa pamamagitan ng puso niya siya ay mananampalataya,at sinuman ang pumigil sa kanila sa pamamagitan ng dila niya,siya ay mananampalataya,at wala na maliban pa doon ang may pananampalataya kahit na(kasing-laki ng) buto ng mustasa.
عربي Ang Balarila ng Wikang Ingles Ang Wikang Pranses
Tunay na ang isang lalaki ay nagtanong sa Propeta-pagpalain siya ni Allah at pangalagaan-at naipatong na niya ang paa nito sa estribo [Nagsabi siya]:Anong pakikibaka [ sa landas ni Allah] ang pinakamainam? Nagsabi siya: ((Ang pagsabi ng katotohanan sa harap ng Pinunong hindi makatarungan))
عربي Ang Balarila ng Wikang Ingles Ang Wikang Pranses
Pinangakuan ang Sugo ni Allah-pagpalain siya ni Allah at pangalagaan-sa Pagtindig ng Pagdarasal,at Pagbibigay ng Zakah [Kawang-gawa],at pangangaral sa bawat Muslim
عربي Ang Balarila ng Wikang Ingles Ang Wikang Pranses
O Muadh,Sumpa sa Allah;Katotohanan ikaw ay iniibig ko,Pagkatapos ay nagtatagubilin ako sa iyo O Muadh,Huwag mong iwan sa bawat pagtatapos ng pagdarasal na sabihin mong: O Allah,Tulungan ako sa Pag-aalaala sa Iyo,at sa Pagpapasalamat sa Iyo,at sa Mabuting Pagsamba sa Iyo.
عربي Ang Balarila ng Wikang Ingles Ang Wikang Pranses
Ang kaparusahan ay para sa sakong [ng paa] sa Apoy [ng Impiyerno]
عربي Ang Balarila ng Wikang Ingles Ang Wikang Pranses
Ang Propeta-pagpalain siya ni Allah at pangalagaan- ay nagpahuli ng pagdarasal ng Eishah sa malalim na gabi.Lumabas si `Umar,Sinabi niya: Ang pagdarasal o Sugo ni Allah,Tulog na ang mga kababaihan at mga bata.Lumabas siya at ang ulo niya ay pumapatak [ng tubig] Sinabi niyang: Kung hindi ko lamang mapapahirapan ang aking Nasyon-o sa mga tao-Ipinag-utos ko sa kanila ang pagdarasal na ito sa ganitong oras
عربي Ang Balarila ng Wikang Ingles Ang Wikang Pranses
Ayon kay Abe Hurayrah-malugod si Allah sa kanya,Nagsabi siya: Sinabi ng Sugo ni Allah-pagpalain siya ni Allah at pangalagaan; (Nagsabi si Allah-Kamahal-mahalan siya at kapita-pitagan) ang lahat ng gawain ng anak ni Adam ay sa kanya,Maliban sa pag aayuno,sapagkat ito ay sa Akin, At Ako ang magbibigay ng gantimpala dito,ang pag aayuno ay Panangga,kapag sa araw na nag aayuno ang isa sa inyo,huwag magsalita ng masasama,at huwag makipagtalo,at kapag nangutya ang isa sa inyo o nakipag-away, Magsabi siya na:Ako ay Nag- aayuno:Sumpa man sa nagbigay ng buhay kay Muhammad: Ang hindi magandang hininga ng nag aayuno ay mas mabango para kay Allah,kaysa amoy ng pabango,Sa nag aayuno ay may dalawang kaligayahan na nakakapag-paligaya sa kanila,kapag naghaponan siya,naliligayahan siya sa paghahapunan niya,at kapag nakatagpo niya ang Panginoon niya,naliligayahan siya sa pag-aayuno niya,)).Napagkaisahan ang katumpakan,At ang pananalita na ito,ay salasay ni Imam Al-Bukharie.At sa salaysay mula sa kanya:((Iniiwan niya ang pagkain nito at inumin nito at pag-aasawa nito para sa akin,Ang Pag-aayuno ay sa akin at ako ang magbibigay ng gantimpala dito,at ang isang kabutihan ay katumbas ng sampu na katulad nito))At sa salaysay ni Imam Muslim:(Ang lahat ng mga gawain ng anak ni Adam ay pinaparami,At ang isang kabutihan ay katumbas ng sampung katulad nito,hanggang sa pitong-daang pagpaparami,Nagsabi ang Allah-Pagkataas-taas Niya:(Maliban sa Pag-aayuno,Sapagkat ito ay sa akin, at Ako ang magbibigay ng gantimpala dito,iniiwan niya ang pag-aasawa nito at pagkain nito para sa Akin.Sa nag-aayuno ay may dalawang kaligayahan:Kaligayahan sa paghahapunan niya(AlFitr),at kaligayahan sa pagtagpo niya sa Panginoon niya.At ang hindi magandang hininga ng nag aayuno ay mas-mabango para kay Allah kaysa amoy ng pabango.
عربي Ang Balarila ng Wikang Ingles Ang Wikang Pranses
Bumangon ka at magdasal ka ng witr, o `Ā’ishah.
عربي Ang Balarila ng Wikang Ingles Ang Wikang Pranses
Ayon kay `Aishah-malugod si Allah sa kanya-Nawala sa akin ang Propeta-pagpalain siya ni Allah at pangalagaan- isang gabi,naghanap ako,kung-kaya`t siya pala ay naka-yuko-o nakapatirapa-na nagsasabi;((Napaka-maluwalhati Mo at ang lahat ng Papuri ay sa Iyo,Walang ibang diyos na dapat sambahin maliban sa Iyo)) at sa isang salaysay: Napunta ang kamay ko sa palad ng paa niya,habang siya nagpapatirapa,at ang dalawang ito ay nakatindig,at siya ay nagsasabi: (( O Allah,ako ay nagpapakopkop sa kaluguran mo,mula sa pagka-poot Mo, at sa Kapatawaran Mo,mula sa kaparusahan Mo,at nagpapakupkop ako sa Iyo, mula sa Iyo,Hindi ko nasusukat ang ( nararapat na) Pagpuri sa Iyo,bilang Ikaw tulad ng (nararapat) na pagpuri Mo sa sarili Mo.))
عربي Ang Balarila ng Wikang Ingles Ang Wikang Pranses
Tinanong ang Sugo ni Allah, pagpalain siya ni Allah at pangalagaan, kung aling pagdarasal ang pinakamainam? Nagsabi siya: Ang matagal ang pagtayo.
عربي Ang Balarila ng Wikang Ingles Ang Wikang Pranses
"Sa aling bagay nagsisimula noon ang Propeta, pagpalain siya ni Allah at pangalagaan, kapag pumasok siya sa bahay niya?" Nagsabi siya: "Sa siwāk."
عربي Ang Balarila ng Wikang Ingles Ang Wikang Pranses
"Iyan ay lalaking umihi ang demonyo sa mga tainga niya," o sinabi niya: "sa tainga niya."
عربي Ang Balarila ng Wikang Ingles Ang Wikang Pranses
May sampung pagkalikas: ang paggupit ng bigote, ang pagpapalago ng balbas, ang paggamit ng siwāk, ang paglinis ng ilong ng tubig, ang pagputol ng mga kuko, ang paghugas ng mga kasukasuan ng daliri, ang pagbunot ng buhok sa kilikili, ang pag-ahit ng buhok sa ari, at ang paggamit ng tubig [kapag umihi o dumumi].
عربي Ang Balarila ng Wikang Ingles Ang Wikang Pranses
Nagbubuhol ang demonyo sa batok ng isa sa inyo, kapag ito ay natulog, ng tatlong buhol na naghihigpit siya sa bawat buhol: Sa iyo ay may mahabang gabi kaya muli kang matulog.
عربي Ang Balarila ng Wikang Ingles Ang Wikang Pranses
Kailangang magsagawa ka ng maraming pagpapatirapa sapagkat tunay na ikaw, sa tuwing magpapatirapa ka kay Allāh ng isang patirapa, ay mag-aangat si Allāh dahil doon ng isang antas at magbabagsak Siya mula sa iyo ng isang kasalanan.
عربي Ang Balarila ng Wikang Ingles Ang Wikang Pranses
Ang Sugo ni Allāh, pagpalain siya ni Allāh at pangalagaan, ay nagsisipag noon sa Ramaḍān ng hindi [gaya] ng pagsisipag niya sa iba pa rito at sa huling sampung [araw] mula rito ng hindi [gaya] ng pagsisipag niya sa pa ba rito.
عربي Ang Balarila ng Wikang Ingles Ang Wikang Pranses
Inihahanda namin para sa Sugo ni Allah-pagpalain siya ni Allah at pangalagaan-ang Siwak niya at pampalinis niya,Gigisingin Siya ni Allah sa anumang [oras] na naisin Niya itong gisingin sa gabi,Maglilinis siya sa kanyang mga ngipin [gamit ang Siwak],at magsasagawa ng Wudhu at magdadasal
عربي Ang Balarila ng Wikang Ingles Ang Wikang Pranses
Walang naalikabukang mga paa ng isang tao sa landas ni Allāh na sasalingin siya ng apoy."
عربي Ang Balarila ng Wikang Ingles Ang Wikang Pranses
Walang nadarama ang martir na hapdi ng kamatayan malibang gaya ng nadarama ng isa sa inyo na hapdi ng kurot.
عربي Ang Balarila ng Wikang Ingles Ang Wikang Pranses
Ang sinumang [laging] nagdarasal sa dalawang malamig na oras ay papasok sa Paraiso.
عربي Ang Balarila ng Wikang Ingles Ang Wikang Pranses
Nakita mo ba kapag ako ay napatay sa landas ng Allah, mabubura sa akin ang aking mga kasalanan? sabi ng Sugo ng Allah -Pagpalain siya ni Allah at pangalagaan-: Oo, at ikaw ay matimpihin at dalisay, sumusulong hindi umaatras, maliban sa utang; dahil si Jibreel -Sumakanya ang pangangalaga- sinabi niya sa akin iyon.
عربي Ang Balarila ng Wikang Ingles Ang Wikang Pranses
Na ang Propeta pagpalain siya ni Allah at pangalagaan-ay natutulog sa unang bahagi ng gabi at gumigising sa huling bahagi nito at nagdadasal
عربي Ang Balarila ng Wikang Ingles Ang Wikang Pranses
Sinuman ang nag-ayuno sa landas ng Allah ay palalayuin ng Allah ang kanyang mukha mula sa impyerno ng pitumpung taon
عربي Ang Balarila ng Wikang Ingles Ang Wikang Pranses
Hindi matitigil ang mga tao sa pagiging nasa kabutihan hanggat nagmamadali sila sa paghinto sa pag-aayuno.
عربي Ang Balarila ng Wikang Ingles Ang Wikang Pranses
Hinding hindi mag-aayuno ang isa sa inyo sa araw ng Biyernes,maliban kapag siya ay nag-ayuno ng isang araw bago ito o [mag-aayuno] sa kasunod nito
عربي Ang Balarila ng Wikang Ingles Ang Wikang Pranses
Kami noon ay nagbibigay sa panahon ng Propeta, pagpalain siya ni Allah at pangalagaan, ng isang ṣā` ng pagkain o isang ṣā` ng sebada o isang ṣā` ng tuyong keso, o isang ṣā` ng pasas. Noong dumating si Mu`āwiyah at dumating ang trigong siryano, nagsabi ito: Itinuturing ko na ang isang mudd mula rito ay nakatutumbas ng dalawang mudd [ng ibang trigo].
عربي Ang Balarila ng Wikang Ingles Ang Wikang Pranses
"Kumain kami ng saḥūr kasama ang Sugo ni Allah, pagpalain siya ni Allah at pangalagaan. Pagkatapos ay tumindig siya papunta sa dasal." Nagsabi si Anas: "Nagsabi ako kay Zayd: Gaano katagal sa pagitan ng adhān at saḥūr? Nagsabi siya: Singtagal [ng pagbigkas] ng limampung talata [ng Qur'ān]."
عربي Ang Balarila ng Wikang Ingles Ang Wikang Pranses
Walang paglikas matapos ang pagsakop ngunit may pakikibaka at layunin.
عربي Ang Balarila ng Wikang Ingles Ang Wikang Pranses
Ang Sugo ni Allāh, pagpalain siya ni Allāh at pangalagaan, ay nagsasagawa noon ng i`tikāf sa huling sampung araw ng Ramaḍān hanggang sa bawiin siya ni Allāh, pagpalain siya ni Allāh at pangalagaan. Pagkatapos ay nagsagawa ng i`tikāf ang mga maybahay niya matapos niya.
عربي Ang Balarila ng Wikang Ingles Ang Wikang Pranses
Kumain kayo ng saḥūr sapagkat tunay na sa saḥūr ay may biyaya.
عربي Ang Balarila ng Wikang Ingles Ang Wikang Pranses
May lalaking nagtanong sa Propeta, pagpalain siya ni Allāh at pangalagaan: tungkol sa pag-aayuno sa paglalakbay nagsabi siya: "Kung ninais mo, mag-ayuno ka; at kung ninais mo, tumigil ka."
عربي Ang Balarila ng Wikang Ingles Ang Wikang Pranses
Huwag ninyong unahan ang Ramaḍān ng pag-aayuno ng isang araw o dalawang araw, maliban sa isang taong nag-aayuno na dati ng isang pag-aayuno kaya ayunuhin niya iyon.
عربي Ang Balarila ng Wikang Ingles Ang Wikang Pranses
Inoobliga ng Sugo ni Allah-pagpalain siya ni Allah at pangalagaan-ang pagbibigay ng Sadaqah Al-fitr-o nagsabi siya: Sa buwang ng Ramadhan-sa kalalakihan at kababaihan,malaya o alipin: Ang isang Saa ng datiles,o isang Saa ng sebada,Nagsabi siya: Itinumbas ito ng mga tao sa kalahating Saa ng trigo,[na inoobliaga] sa mga bata at matanda
عربي Ang Balarila ng Wikang Ingles Ang Wikang Pranses
Hindi ipinapahintulot sa isang babaing naniniwala sa Allah at sa kabilang buhay na maglakbay sa loob ng isang araw at isang gabi na wala kasamang mahram [asawa o kamag-anak na lalaking ipinagbabawal sa kanya na maging asawa]
عربي Ang Balarila ng Wikang Ingles Ang Wikang Pranses
Tunay na ang Sugo ni Allah-pagpalain siya ni Allah at pangalagaan-ay muntik na siyang inaabutan ng Fajr at siya ay nasa kalagayan ng Junub sa kanyang asawa,pagkatapos ay naliligo siya at nag-aayuno
عربي Ang Balarila ng Wikang Ingles Ang Wikang Pranses
Ipinagbawal ng Sugo ni Allah-pagpalain siya ni Allah at pangalagaan-ang pag-aayuno sa dalawang araw: Ang Eid Al-Fitr at Eid Al-Adha,at ang pagsuot sa damit na walang butas,at ang pag-upo ng patingkayad ng isang lalaki sa nag-iisang damit,at ang pagsadarasal pagkatapos ng Subh at `Asr
عربي Ang Balarila ng Wikang Ingles Ang Wikang Pranses
Sinuman ang nakalimot na siya ay nag-aayuno,nakakain siya naka-inom,ipagpatuloy niya ang pag-aayuno niya,dahil ang nagpakain at nagpa-inom sa kanya ay si Allah
عربي Ang Balarila ng Wikang Ingles Ang Wikang Pranses
Itong dalawang araw ipinagbawal ng Propeta -Pagpalain siya ni Allah at pangalagaan- ang pag-aayuno sa kanila: araw ng Fitr niyo mula sa pag-ayuno niyo, at ang ibang araw: Kakain kayo sa araw na yan mula sa pag-aalay niyo.
عربي Ang Balarila ng Wikang Ingles Ang Wikang Pranses
Ang Talbiyah (pagganap, pagtalima) ng Propeta -Pagpalain siya ni Allah at pangalagaan-: Labbayka Allahumma labbayk, Labbayka la shareeka laka labbayk, Innalhamda wan ni'mata laka wal mulk, la shareeka lak.
عربي Ang Balarila ng Wikang Ingles Ang Wikang Pranses
Nagtagubilin sa akin ang kaibigang matalik ko, pagpalain siya ni Allāh at pangalagaan, ng tatlo: pag-aayuno ng tatlong araw sa bawat buwan, dalawang rak`ah ng ḍuḥā, at na magsagawa ako ng witr bago ako matulog.
عربي Ang Balarila ng Wikang Ingles Ang Wikang Pranses
Isabuhay niyo ang Laylatul Qad'r sa mga gabi ng Wit'r sa huling sampung araw
عربي Ang Balarila ng Wikang Ingles Ang Wikang Pranses
Nakita ko (sa tingin ko) ang inyong mga panaginip ay nagkakatugma sa huling pitong araw (ng Ramadhan), kaya sinuman ang nagnanais na mahanap ito ay kanyang hanapin siya sa huling pitong araw (ng Ramadhan)
عربي Ang Balarila ng Wikang Ingles Ang Wikang Pranses
Kapag lumapit ang gabi mula rito at lumayo ang maghapon mula rito, titigil nga sa pag-aayuno ang nag-aayuno.
عربي Ang Balarila ng Wikang Ingles Ang Wikang Pranses
Walang Sadaqah ang mababa sa limang onsa (ng pilak), at wala ding Sadaqah kapag mababa sa limang kamelyo, at wala ding Sadaqah kapag mababa sa limang Awsuq (300 Sa'= ang Sa' ay isang sisidlan na naglalaman ng halos 3 kilo)
عربي Ang Balarila ng Wikang Ingles Ang Wikang Pranses
Oh Sugo ni Allah, katotohanan ako ay nakasumpa sa panahon ng kamangmangan na mag-i'tikaf (pamamalagi sa masjid upang magsagawa ng ibadah) sa isang gabi, at sa isang salaysay: sa isang araw- sa Masjid Haram? ang sabi Niya: Kung ganon tuparin mo ang iyong sumpa.
عربي Ang Balarila ng Wikang Ingles Ang Wikang Pranses
Kapag nakita ninyo ito ay mag-ayuno kayo,at kapag nakita ninyo ito ay huminto kayo sa pag-aayuno,at kapag ito ay natakpan sa inyo,gawin ninyong ganap ang bilang sa kanya
عربي Ang Balarila ng Wikang Ingles Ang Wikang Pranses
Ayon kay Abe Zarr AL-Gaffa`rie malugod si Allah sa kanya-Na ang mga tao mula sa kasamahan ng sugo ni Allah-pagpalain ni Allah siya at ang mag-anak niya at pangalagaan ,nagsabi sila sa propeta pagpalain siya ni Allah pagkataas-taas Niya at ang mag-anak niya at pangalagaan :O sugo ni Allah,nauna na ang mga mayayaman sa mga gantimpala ,Sila ay nagdarasal tulad ng aming pagdarasal,at sila ay nag-aayuno tulad ng aming pag-aayuno,nagkakawang-gawa sila sa kainaman ng mga kayamanan nila Nagsabi siya:Hindi ba`t ginawa ni Allah sa inyo ang ipagkakawang-gawa ninyo?.katotohanan sa bawat pag-ala-ala (pagbigkas ng Subhanallah) ay kawang-gawa,at sa bawat pagdakila (pagbigkas ng Allahu Akbar) ay kawang-gawa at sa bawat pagpuri (pagbigkas ng Alhamdulillah) ay kawang-gawa at sa bawat bigkas ng (La ilaha Illalah) ay kawang-gawa,ang pag-utos sa mga kabutihan ay kawang-gawa at ang pagbawal sa mga kasamaan ay kawang-gawa.at ang paggalaw ng isa sa inyo asawa nito,ay kawang-gawa.Nagsabi sila:O sugo ni Allah kapag ang isa sa amin ay gumalaw sa asawa nito, magkakaroon ba siya ng gantimpala.?Nagsabi siya:Sa tingin ninyo,kapag nangalunya at inilagay niya ang pagnanais niya sa ipinagbabawal,magkakaroon ba siya ng kasalanan?Nagsabi sila:Oo,Nagsabi siya:Ganun din kapag inilagay niya ito sa ipinapahintulot, magkakaroon siya ng gantimpala.
عربي Ang Balarila ng Wikang Ingles Ang Wikang Pranses
Ang dasal ng lalaki sa isang kongregasyon ay nakahihigit sa dasal niya sa palengke niya at bahay niya nang lampas sa dalawampung antas.
عربي Ang Balarila ng Wikang Ingles Ang Wikang Pranses
Ang Sugo ni Allah, pagpalain siya ni Allāh at pangalagaan, kapag nakaalpas sa kanya ang dasal sa gabi dahil sa sakit o iba pa rito, nagdarasal siya sa maghapon ng labindalawang rak`ah.
عربي Ang Balarila ng Wikang Ingles Ang Wikang Pranses
Na ang Sugo ni Allah-pagpalain siya ni Allah at pangalagaan-ay walang pananagutan mula sa mga taong tumataghoy [kapag dumating sa kanya ang pagsubok],Nag-aahit [ng kanyang buhok sa oras ng pangamba] at Bumubutas [ng kanyang damit o bulsa kapag napoot sa itinakda sa kanya ni Allah]
عربي Ang Balarila ng Wikang Ingles Ang Wikang Pranses
Sinuman ang kumain ng Bawang o Sibuyas ay umiwas sa amin-o umiwas sa Masjid namin,at manatili sa bahay niya
عربي Ang Balarila ng Wikang Ingles Ang Wikang Pranses
Ang Sugo ni Allāh, pagpalain siya ni Allāh at pangalagaan, kapag pumasok ang sampung [huling araw ng Ramaḍān], ay nagpupuyat sa gabi, nanggigising ng mag-anak niya, nagpapakasigasig, at naglalaan ng sarili.
عربي Ang Balarila ng Wikang Ingles Ang Wikang Pranses
"Siya ay [papasok] sa Impiyerno." Kaya pumunta sila upang tingnan dahilan nito. Nakatagpo sila ng isang balabal na inumit nito.'
عربي Ang Balarila ng Wikang Ingles Ang Wikang Pranses
Ang katulad ng limang beses na salah ay katulad ng malaking sapa na umaagos sa harap ng pintuan ng isa sa inyo at maliligo siya dito sa bawat araw ng limang beses.
عربي Ang Balarila ng Wikang Ingles Ang Wikang Pranses
Kami ay nagsasalita sa oras ng pagdadasal,kinakausap ng isang lalaki ang kasamahan nito haban ang nasa tabi niya ay nasa pagdarasal,hanggang sa naipahayag ang: (( At inyong isagawa ang pagdadasal na may pagpapakumbaba kay Allah)) Napag-utusan kami na manahimik at napagbawalan kami sa pagsasalita
عربي Ang Balarila ng Wikang Ingles Ang Wikang Pranses
Ang Propeta pagpalain siya ni Allah at pangalagaan-ay pinaparami niya ang sinasabi sa pagyuko at pagpapatirapa niya ng:"Kaluwalhatian sa Iyo o Allah! Aming Panginoon at sa Iyo ang Papuri, O Allah! Patawarin Mo Ako
عربي Ang Balarila ng Wikang Ingles Ang Wikang Pranses
Tunay na ang Araw ay naglaho sa panahon ng Sugo ni Allah pagpalain siya ni Allah at pangalagaan-Nagpadala siya ng Mananawag na magtatawag ng dasal sa pangkalahatan,Nagtipon-tipon sila at nanguna siya,at Nagdakila [sa Allah] at nagdasal sa apat na tindig ng dalawang tindig at apat na pagpapatirapa
عربي Ang Balarila ng Wikang Ingles Ang Wikang Pranses
Sa bawat gabi ay nagdadasal ng Witr ang Sugo ni Allah pagpalain siya ni Allah at pangalagaan-: mula sa unang gabi,at kalagitnaan nito at huli nito,at natatapos ang pagdadasal niya ng Witr sa huling bahagi ng gabi.))
عربي Ang Balarila ng Wikang Ingles Ang Wikang Pranses
Utusan niyo ang inyong mga anak na mag-salah (magdasal) nang sila ay pitong taong gulang, at hampasin niyo sila alang-alang sa salah, nang sila ay sampung taong gulang, at hiwalayin niyo ang pagitan nila sa tulugan.
عربي Ang Balarila ng Wikang Ingles Ang Wikang Pranses
Tunay na itinuro sa amin ni Allah kung paano kami magbigay ng pagbati sa iyo;gunit paano kami magbibigay ng Pagpaparangal sa iyo?Ang sabi niya: Sabihin ninyo: "O Allah! Ipagkaloob Mo ang Iyong Pagpaparangal kay Muhammad,at sa mga Angkan ni Muhammad,tulad ng pagkakaloob Mo ng Pagpaparangal kay Ebrahim,Katunayan sa Iyo ang lahat ng Kapurihan at Kaluwalhatian,At Pagpalain Mo si Muhammad at sa mga Angkan ni Muhammad;tulad ng Pagpapala Mo kay Ebrahim,Katunayan sa Iyo ang lahat ng Kapurihan at Kaluwalhatian.
عربي Ang Balarila ng Wikang Ingles Ang Wikang Pranses
Walang Dasal sa sinumang hindi magbasa ng Pambungad ng Aklat
عربي Ang Balarila ng Wikang Ingles Ang Wikang Pranses
Sinuman ang maligo sa Araw ng Jumu'ah nang pagligo para sa Janābah[paglinis pagkatapos ng pagtatalik], Pagkatapos ay pumunta sa unang oras,ay para siyang nag-alay ng Kamelyo
عربي Ang Balarila ng Wikang Ingles Ang Wikang Pranses
Sinuman ang dumalo sa inyo ng Jumu`ah ay maligo
عربي Ang Balarila ng Wikang Ingles Ang Wikang Pranses
Sinuman ang magsaksi ng ililibing hanggang sa maipanalangin ito,mapapa sa kanya ang Qiraat (malaking gantimpala),at sinuman ang magsaksi nito hanggang sa ma-ilibing,mapapasakanya ang dalawang Qiraat (malaking gantimpala),Sinabi sa kanya; anu ang dalawang Qiraat? Sinabi niya;Katulad ng dalawang malaking bundok.
عربي Ang Balarila ng Wikang Ingles Ang Wikang Pranses
Sinuman ang nag-wudu' at pinabutihan niya ang pag-wudu', pagkatapos pumunta siya sa masjid para sa Salatul Jum'ah at makinig siya at huminahon ay patawarin sa kanya ang kasalanan niya sa pagitan niya at pagitan ng Jum'ah at dagdag pa ng tatlong araw, at sinuman ang humawak ng bato ay masisira siya.
عربي Ang Balarila ng Wikang Ingles Ang Wikang Pranses
Sinuman ang lumuwas ng maaga patungong masjid o pumunta pagkatapos ng paglihis ng araw, ay inihanda sa kanya ng Allah sa paraiso ang magandang gantimpala sa tuwing siya ay lumuwas ng maaga o pumunta pagkatapos ng paglihis ng araw
عربي Ang Balarila ng Wikang Ingles Ang Wikang Pranses
Sinuman ang dumaan sa mga bagay mula sa aming mga Masjid,o tindahan, at sa kanya ay may palaso,hawakan niya ito o hawakan niya ang ulo ng palaso sa kamay niya,upang hindi tamaan ang isa sa mga muslim mula sa mga bagay na ito
عربي Ang Balarila ng Wikang Ingles Ang Wikang Pranses
O mga tao, magpalaganap kayo ng kapayapaan, makipag-ugnayan kayo sa mga kaanak, magpakain kayo ng pagkain, at magdasal kayo sa gabi habang ang mga tao ay tulog, papasok kayo Paraiso nang may kapayapaan.
عربي Ang Balarila ng Wikang Ingles Ang Wikang Pranses
Alin sa mga tao ang pinakamainam, o Sugo ni Allah
عربي Ang Balarila ng Wikang Ingles Ang Wikang Pranses
Kapag nag-amen ang imām ay mag-amen kayo sapagkat tunay na ang sinumang natapat ang pag-amen niya sa pag-amen ng mga anghel ay magpapatawad sa kanya sa nauna sa pagkakasala niya.
عربي Ang Balarila ng Wikang Ingles Ang Wikang Pranses
Ang sinumang nagkawanggawa ng katumbas ng isang datiles mula sa mabuting kinita - at hindi tumatanggap si Allah malibang mabuti - tunay na si Allah ay tatanggap niyon sa pamamagitan ng kanang kamay Niya. Pagkatapos ay alalagaan Niya ito para sa nagbigay nito gaya ng pag-aalaga ng isa sa inyo ng kabayong guya niya hanggang sa maging tulad ng bundok.
عربي Ang Balarila ng Wikang Ingles Ang Wikang Pranses
O pulutong ng mga kabataan, ang sinumang makakakaya sa inyong magpamilya ay mag-asawa sapagkat tunay na ito ay higit na pumipigil sa [bawal na] tingin at higit na nangangalaga laban sa pangangalunya. Ang sinumang hindi makakakaya, kailangan sa kanya ang pag-aayuno sapagkat tunay na ito ay may pampigil.
عربي Ang Balarila ng Wikang Ingles Ang Wikang Pranses
Kapag nagdasal ang isa sa inyo sa mga tao,pagaanin niya ito,sapagkat kabilang sa kanila ang mahina,may sakit,at may pangangailangan,Subalit kapag nagdasal kayo [mag-isa] sa sarili ninyo,habaan niya ito hanggang sa kanyang naisin
عربي Ang Balarila ng Wikang Ingles Ang Wikang Pranses
Ang Sugi ni Allah-pagpalain siya ni Allah at pangalagaan-kapag nagtalaga ng Pinuno sa mga hukbo o piraso sa mga hukbo,pinapayuan niya ito ng pagkatakot kay Allah,at ang sa mga kasamahan nito na mga Muslim,sa kabutihan.Nagsabi siya:(( Makipag-darambong kayo sa Pangalan ni Allah, sa daan ni Allah,makipaglaban kayo sa sinumang walang-pananampalataya kay Allah,makipaglaban kayo at huwag kayong manguha ng darambong,at huwag kayong lumabag sa napagkasunduan,at huwag kayong pumatay sa karumal-dumal na pamamaraan,at huwag kayong pumatay ng bata,at kapag nakaharap mo ang kalaban mo mula sa mga pagano,anyayahan mo sila sa tatlong katangin-o sa pamamagitan -At kahit na ano ang isinagot nila sa iyo,tanggapin mo ito mula sa kanila,at pigilan ang iyong kamay sa kanila,pagkatapos ay anyayahan mo sila sa Islam,at kapag sinagot ka nila ay tanggapin mo ito mula sa kanila,pagkatapos ay anyayahan mo sila sa paglipat mula sa mga tahanan nila papunta sa mga tahanan ng mga Nagsilikas(Madinah),At ibalita mo sa kanila,na kapag ginawa nila iyon,mapapa-sa kanila ang anumang para sa mga manlilikas(Muhajireen) at hindi mapapa-sa kanila ang hindi para sa mga manlilikas(Muhajireen),at kapag tumanggi sila na lumipat dito,ibalita mo sa kanila na sila ay magiging katulad ng mga Arabong Muslim,maipapatupad sa kanila ang Panuntunan ni Allah-pagkataas-taas Niya,at walang maibibigay sa kanila sa nadambong at sa Al-Fay(kayamanan na nakuha sa mga Kuffar na hindi nakuha sa pakikipaglaban) kahit konti.maliban kung makikipaglaban sila(sa daan ni Allah)kasama ang mga Muslim.At kapag sila ay tumanggi,singilin mo sa kanila ang Buwis,at kapag ito ay tinanggap nila sa iyo,tanggapin mo ito sa kanila,at pigilan mo ang iyong kamay sa kanila,at kapag sila ay tumanggi,humingi ka nang tulong kay Allah at makipaglaban ka sa kanila.At kapag napaligiran mo ang mga tao sa kampo nila,at ninais nila na ilagay mo sila sa Kasunduan ni Allah at Kasunduan ng Propeta Niya,huwag mo silang ilagay sa Kasunduan ni Allah at Kasunduan ng kanyang Propeta,Datapuwat ilagay mo sila sa Kasunduan mo at sa Kasunduan ng mga kasamahan mo,sapagkat ang paglabag sa Kasunduan ninyo at sa Kasunduan ng mga kasamahan ninyo ay mas magaan mula sa paglabag ninyo sa Kasunduan ni Allah at Kasunduan ng kanyang Propeta ,At kapag napaligiran mo ang mga tao sa kampo nila,At ninais nila na ipataw mo sa kanila ang Panuntunan ni Allah,huwag mo itong ipataw sa kanila,ngunit ipataw mo sila sa panuntunan mo,sapagkat hindi mo napag-alaman,kung napag-wasto ba nila ang Panuntunan ni Allah o hindi.
عربي Ang Balarila ng Wikang Ingles Ang Wikang Pranses
Itinalaga lamang ang imām upang sundan kaya huwag kayong umiba sa kanya. Kapag nagsagawa siya ng takbīr, magsagawa kayo ng takbīr. Kapag yumukod siya, yumukod kayo. Kapag nagsabi siya ng Sami`a -llāhu liman ḥamidah (Dinggin nawa ni Allāh ang sinumang nagpuri sa Kanya), magsabi kayo ng Rabbanā wa laka -lḥamd (Panginoon namin, at ukol sa Iyo ang papuri). Kapag nagpatirapa siya, magpatirapa kayo. Kapag nagdasal siya nang nakaupo, magdasal kayo nang mga nakaupong lahat.
عربي Ang Balarila ng Wikang Ingles Ang Wikang Pranses
Ang Sugo ni Allah, pagpalain siya ni Allah at pangalagaan, ay ang pinakamaganda sa mga tao sa kaasalan.
عربي Ang Balarila ng Wikang Ingles Ang Wikang Pranses
Hindi ginawa ng Propeta-pagpalain siya ni Allah at pangalagaan na mag-ayuno ng maraming beses sa mga buwan maliban sa Sha`ban
عربي Ang Balarila ng Wikang Ingles Ang Wikang Pranses
Hindi makakapasok ng Impyerno ang isa sa inyo na nagdasal bago sumikat ang araw at bago lumubog ito
عربي Ang Balarila ng Wikang Ingles Ang Wikang Pranses
At kung mananatili pa ako sa hinaharap,talagang mag-aayuno ako sa ika-siyam
عربي Ang Balarila ng Wikang Ingles Ang Wikang Pranses
Mga Pag-papaluwalhati na hindi Nagsisisi at Nabibigo ang taga-pagsalita nito O Nagsagawa nito sa likod nang bawat dasal na naitalaga.
عربي Ang Balarila ng Wikang Ingles Ang Wikang Pranses
Ang sinumang nakaalam ng pamamana, pagkatapos ay iniwan ito, hindi siya kabilang sa atin o sumuway nga siya.
عربي Ang Balarila ng Wikang Ingles Ang Wikang Pranses
Ang sinumang namatay nang hindi nakibaka at hindi naglayon sa sarili niya ng pakikibaka ay namatay sa isang katangian ng isang pagpapanggap.
عربي Ang Balarila ng Wikang Ingles Ang Wikang Pranses
Walang may-ari ng ginto ni ng pilak, na hindi nagbibigay mula rito ng tungkulin dito, na hindi magtatapal sa kanya ng mga plantsa ng apoy kapag Araw na ng Pagkabuhay, magpapaningas sa mga ito sa apoy ng Impiyerno, at maghehero sa pamamagitan ng mga ito ng tagiliran niya, noo niya, at likod niya.
عربي Ang Balarila ng Wikang Ingles Ang Wikang Pranses
Katakotan ninyo ang Impiyerno kahit sa kalahating (piraso ng) Tamr
عربي Ang Balarila ng Wikang Ingles Ang Wikang Pranses
Wala nang araw na higit na marami sa pagpapalaya si Allāh doon ng alipin mula sa Impiyerno kaysa sa Araw ng `Arafah. Tunay na Siya ay talagang lumalapit. Pagkatapos ay ipinagkakapuri Niya sila sa mga anghel at nagsasabi: Ano ang ninais ng mga ito?
عربي Ang Balarila ng Wikang Ingles Ang Wikang Pranses
Ito ay ang naipandadalisay ang tubig nito, ang ipinahihintulot ang patay nito.
عربي Ang Balarila ng Wikang Ingles Ang Wikang Pranses
Kapag ang tubig ay dalawang qullah, hindi ito tatalaban ng karumihan.
عربي Ang Balarila ng Wikang Ingles Ang Wikang Pranses
Kapag nagising ang isa sa inyo mula sa pagtulog niya at nagsagawa ng wudhu,suminga ito ng tatlong beses,sapagkat si satanas ay natutulog sa loob ng ilong niya
عربي Ang Balarila ng Wikang Ingles Ang Wikang Pranses
Ayon kay `Abdullah bin Zaid,binabanggit niya na; ((Nakita niya ang Sugo ni Allah-pagpalais siya ni Allah at pangalagaan-na nagsasagawa ng Wudhu,nagmugmog siya,pagkatapos ay inilabas niya (sa ilong niya),pagkatapos ay hinugasan niya ang mukha niya ng tatlong beses,at ang kamay niyang kanan nang tatlong beses,at ang iba nito nang tatlong beses,at pinunasan niya ang ulo nito ng tubig,na iba sa (tubig) na nasa kamay niya,at hinugasan niya ang dalawang paa niya hanggang sa naging malinis ang dalawang ito.)) Saheh ni Imam Muslim
عربي Ang Balarila ng Wikang Ingles Ang Wikang Pranses
Tunay na ang Propeta-pagpalain siya ni Allah at pangalagaan-ay nagsagawa ng wudhu,pinunasan niya ang noo niya,sa turban at ang dalawang Khuff [medyas na yari sa balat] niya
عربي Ang Balarila ng Wikang Ingles Ang Wikang Pranses
Ang Propeta-pagpalain siya ni Allah at pangalagaan;kapag siya ay nagsasagawa ng wudhu,pinapadaloy niya ang tubig sa dalawang siko niya
عربي Ang Balarila ng Wikang Ingles Ang Wikang Pranses
Bumalik ka,at pagbutihin mo ang pagsasagawa mo ng wudhu
عربي Ang Balarila ng Wikang Ingles Ang Wikang Pranses
Ang Propeta-pagpalain siya ni Allah at pangalagaan-ay naghuhugas o naliligo sa isang Saa hanggang sa limang mudd,at siya ay nagsasagawa ng wudhu sa isang mudd
عربي Ang Balarila ng Wikang Ingles Ang Wikang Pranses
Walang Muslim na magsasagawa ng wudhu,at pagbubutihin niya ang pagsasagawa niya ng wudhu,pagkatapos ay tatayo siya at magdadasal ng dalawang tindig,ihaharap niya sa dalawang ito ang puso at mukha niya,liban sa nararapat sa kanya ang Paraiso
عربي Ang Balarila ng Wikang Ingles Ang Wikang Pranses
Nakita ko ang Sugo ni Allah pagpalain siya ni Allah at pangalagaan na nagpupunas sa ibabaw ng sandal nito
عربي Ang Balarila ng Wikang Ingles Ang Wikang Pranses
Kapag nagsagawa ng wudhu ang isa sa inyo at nagsuot ng kanyang Khuff [medyas na yari sa balat], punasan niya ang dalawang ito at magdasal siya gamit ito, at huwag niya itong tanggalin kung kanyang nanaisin,maliban sa kalagayan ng Janābah
عربي Ang Balarila ng Wikang Ingles Ang Wikang Pranses
Ang Propeta, pagpalain siya ni Allāh at pangalagaan, ay humalik sa isa sa mga maybahay niya. Pagkatapos ay lumabas siya papunta sa masjid at hindi na nagsagawa ng wuḍū'.
عربي Ang Balarila ng Wikang Ingles Ang Wikang Pranses
Ito ay isang piraso lamang mula sa kanya.
عربي Ang Balarila ng Wikang Ingles Ang Wikang Pranses
Ayon kay Anas malugod si Allah sa kanya-Nagsabi siya:Dumaan sila sa isang ililibing,pinuri nila ito ng maganda,Nagsabi ang propeta -pagpalain siya ni Allah at pangalagaan-((karapat-dapat)),pagkatapos ay dumaan sa kanila ang isa pa,pinuri nila ito ng masama,Nagsabi ang propeta -pagpalain siya ni Allah at pangalagaan-((karapat-dapat)).Nagsabi si Umar malugod si Allah sa kanya: Anu ang karapat-dapat?Nagsabi siya:(( Itong pinuri ninyo ng maganda,karapat-dapat sa kanya ang Paraiso,itong pinuri ninyo ng masama,karapat-dapat sa kanya ang Impyerno,kayo ay mga saksi ni Allah sa lupa)) Pinag-kaisahan sa katumpakan.
عربي Ang Balarila ng Wikang Ingles Ang Wikang Pranses
Kung nagkataong kayong dalawa ay kabilang sa mga mamamayan ng Madīnah, talagang sinaktan ko na sana kayong dalawa. Itinataas ninyong dalawa ang mga tinig ninyong dalawa sa masjid ng Sugo ni Allah, pagpalain siya ni Allah at pangalagaan.
عربي Ang Balarila ng Wikang Ingles Ang Wikang Pranses
kayo, o mga tao, ay kumakain ng dalawang halamang wala akong naaamoy sa dalawang ito kundi masama: ang sibuyas at ang bawang.
عربي Ang Balarila ng Wikang Ingles Ang Wikang Pranses
Ang sinumang may alay na iaalay, kapag dumating ang bagong buwan ng Dhulḥijjah, huwag nga siyang kukuha mula sa buhok niya ni mula sa mga kuko niya ng anuman hanggang sa makapag-alay siya.
عربي Ang Balarila ng Wikang Ingles Ang Wikang Pranses
Hindi namin ibinibilang ang itim at dilaw [na dugo] pagkatapos ng pagkadalisay na isang bagay [mula sa pagregla]
عربي Ang Balarila ng Wikang Ingles Ang Wikang Pranses
Manatili ka sa abot na nahahadlangan ka ng regla mo;pagkatapos ay maligo ka
عربي Ang Balarila ng Wikang Ingles Ang Wikang Pranses
Kapag nakipagtalik ang isa sa inyo sa asawa nito,pagkatapos ay ninais niya itong balikan,magasagawa siya ng wudhu sa pagitan ng dalawang ito
عربي Ang Balarila ng Wikang Ingles Ang Wikang Pranses
Sinuman ang magsagawa ng wudhu sa araw ng Jumu`ah,dahil rito [ay naisagawa niya ang sunnah] at siya ay tatangkilikin,at sinuman ang maligo,ito ay higit na mainam
عربي Ang Balarila ng Wikang Ingles Ang Wikang Pranses
Ang pagligo sa araw ng Jumuah ay obligado sa bawat nasa hustong gulang,at ang [maglinis ng ngipin gamit ang] Siwak,at humawak ng pabango kapag mayroon
عربي Ang Balarila ng Wikang Ingles Ang Wikang Pranses
Katakutan ninyo ang dalawang isinusumpa)) Nagsabi sila: Ano ang dalawang isinumpa O Sugo ni Allah? Ang sabi niya:( Ang mga nagdudumi sa daan ng mga tao o sa Silong nila
عربي Ang Balarila ng Wikang Ingles Ang Wikang Pranses
Kapag dumating ang Ramaḍān, binubuksan ang mga pinto ng Paraiso, ipinipinid ang mga pinto ng Impiyerno, at iginagapos ang mga demonyo.
عربي Ang Balarila ng Wikang Ingles Ang Wikang Pranses
ang Sugo ni Allah, pagpalain siya ni Allah at pangalagaan, ay nag-ayuno sa Araw ng `Āshurā’
عربي Ang Balarila ng Wikang Ingles Ang Wikang Pranses
Ang Sugo ni Allah pagpalain siya ni Allah at pangalagaan-ay natutulog habang siya ay Junub at hindi siya humahawak ng tubig
عربي Ang Balarila ng Wikang Ingles Ang Wikang Pranses
Walang pag-aayuno sa dalawang araw: Al-Fitr [Eid pagkatapos sa buwan ng Ramadhan] at Al-Adha [Eid sa ika sampung-araw ng Hajj],At walang pagdarasal pagkatapos ng Subh hanggang sa sumikat ang araw,at wala sa pagkatapos ng Asr hanggang sa paglubog,at Walang pagtitiyak sa paglalakbay maliban sa tatlong Masjid,Masjid sa Meccah,at Masjid Al-Aqsa at sa Masjid kong ito.
عربي Ang Balarila ng Wikang Ingles Ang Wikang Pranses
Tatlong oras na ang Sugo ni Allah pagpalain siya ni Allah at pangalagaan ay nagbabawal sa atin na magdasal tayo rito,o ilibing natin rito ang mga namatay sa atin: Sa oras na sumikat ang araw sa pag-usbong nito hanggang sa pumataas,at sa oras na nasa tapat ng tanghali hanggang sa lumihis ang araw,at sa oras na nagsisimula ang araw sa paglubog hanggang sa lumubog.
عربي Ang Balarila ng Wikang Ingles Ang Wikang Pranses
Sinuman ang magsabi kapag narinig niya ang panawagan: "O Allah! Panginoon ng ganap na panawagan na ito at [Panginoon] ng [takdang oras ng] ng pagdarasal na isasagawa,Pagkalooban Mo si Muhammad ng karapatang mamagitan at pagkabukod-tangi at iangat siya [sa araw ng paghuhukom] a pinakamabuti at pinakamataas na antas sa Paraiso na Iyong ipinangako sa kanya," Mapapasakanya ang aking Pamamagitan sa Araw ng Pagkabuhay.
عربي Ang Balarila ng Wikang Ingles Ang Wikang Pranses
Hindi tinaanggap ni Allah ang dasal ng [babaing dinadatnan ng] regla,maliban sa pagsuot ng belo
عربي Ang Balarila ng Wikang Ingles Ang Wikang Pranses
Hindi magdadasal ang isa sa inyo sa isang damit na hindi natatakpan nang anumang bagay ang dalawang balikat niya
عربي Ang Balarila ng Wikang Ingles Ang Wikang Pranses
Ang Sugo ni Allah pagpalain siya ni Allah at pangalagaan ay nagdarasal sa sinasakyan niya kahit saan ito nakaharap,at kapag inibig niya ang obligadong dasal,bumababa siya at humaharap sa Qiblah.
عربي Ang Balarila ng Wikang Ingles Ang Wikang Pranses
-Na ang Sugo ni Allah-pagpalain siya ni Allah at pangalagaan-Kapag siya ay naglakbay,at iniibig niyang magdasal ng kusang-loob,Humaharap siya gamit ang kamelyo niya sa Qiblah,Magdadakila siya sa Allah,Pagkatapos ay magdadasal siya kung saan nakaharap ang sinakyan niya.
عربي Ang Balarila ng Wikang Ingles Ang Wikang Pranses
Ang lupa na lahat-lahat niya ay Masjid (Simbahan o lugar na pagpapatirapaan) maliban sa sementeryo (puntod) at palikuran
عربي Ang Balarila ng Wikang Ingles Ang Wikang Pranses
Ang pagluluwalhati [sa Allah] ay para sa mga kalalakihan at ang palakpak ay para sa mga kababaihan
عربي Ang Balarila ng Wikang Ingles Ang Wikang Pranses
Kapag nagdasal ang isa sa inyo sa isang bagay,ay magharang ito sa mga Tao at kapag ninais ng isa na dumaan sa harapan nito,ay hadlangan niya ito,at kapag siya ay nagtanggi,makipaglaban siya rito sapagkat siya ay si Satanas
عربي Ang Balarila ng Wikang Ingles Ang Wikang Pranses
Ayon kay Abe Hurayrah-malugod si Allah sa kanya-ay nagsabi; (( Ipinagbawal ng Propeta-pagpalain siya ni Allah at pangalagaan-na magdasal ang isang lalaki na nakalagay ang mga kamay nito sa kanyang baiwang)) Saheh Al-Bukharie
عربي Ang Balarila ng Wikang Ingles Ang Wikang Pranses
Tunay na ang isa sa inyo,kapag tumindig sa pagdarasal niya,tunay na nananalangin siya sa Panginoon niya,At tunay na ang Panginoon niya ay nasa pagitan niya at pagitan ng Qiblah,Kaya huwag magdura ang isa sa inyo sa harap ng Qiblah niya,ngunit sa kanyang bandang kaliwa o sa ilalim ng dalawang paa niya
عربي Ang Balarila ng Wikang Ingles Ang Wikang Pranses
Tanggalin mo sa atin ang manipis na damit mong ito.Sapagkat nanatili ang itsura nito na nakikita ko sa pagdarasal ko
عربي Ang Balarila ng Wikang Ingles Ang Wikang Pranses
Ano ang tungkol sa mga taong itinataas nila ang mga paningin nila sa kalangitan sa pagdarasal nila,Naging matindi ang pagsabi niya sa mga ito,Hanggang sa nagsabi siya: Tunay na titigilan nila ito at kung hindi ay tunay na dudukutin [ni Allah] ang mga paningin nila.
عربي Ang Balarila ng Wikang Ingles Ang Wikang Pranses
Ang paghihikab sa pagdarasal ay mula kay Satanas,kapag naghikab ang isa sa inyo pigilan niya ito sa abot ng kanyang makakaya
عربي Ang Balarila ng Wikang Ingles Ang Wikang Pranses
Ang Pagdura sa Masjid ay kasalanan,at ang makakapag-tanggal [sa kasalanang ito] ay ang paglilibing rito
عربي Ang Balarila ng Wikang Ingles Ang Wikang Pranses
Hindi ko napag-utusan sa pagpapataas ng mga Masjid
عربي Ang Balarila ng Wikang Ingles Ang Wikang Pranses
(( Marahila ay nagbabasa kayo sa likod ng Imam ninyo)) Nagsabi kami: Oo o Sugo ni Allah,Ang sabi niya:(( Huwag ninyo itong gawin,liban sa Pambungad ng Aklat [ Al-Fatihah] sapagkat walang [gantimpala] ang pagdarasal sa sinumang hindi magbasa nito))
عربي Ang Balarila ng Wikang Ingles Ang Wikang Pranses
Kapag ikaw ay nagpatirapa, ilagay mo ang dalawang kamay mo at itaas mo ang dalawang siko mo
عربي Ang Balarila ng Wikang Ingles Ang Wikang Pranses
Nakita ko ang Sugo ng Allah -pagpalain siya ni Allah at pangalagaan- ay nagdadasal ng naka-parisukat.
عربي Ang Balarila ng Wikang Ingles Ang Wikang Pranses
Kapag nagpatirapa ang isa sa inyo,huwag siyang lumuhod tulad ng pagluhod ng kamelyo,at ilagay niya ang dalawang kamay niya bago ang dalawang tuhod niya.
عربي Ang Balarila ng Wikang Ingles Ang Wikang Pranses
Tunay na si Ibn `Umar ay inilalagay niya ang dalawang kamay niya bago ang dalawang tuhod niya,At nagsabi siya: Ang Propeta-pagpalain siya ni Allah at pangalagaan ay ginagawa ito.
عربي Ang Balarila ng Wikang Ingles Ang Wikang Pranses
Nagdasal ko kasama ang Propeta-pagpalain siya ni Allah at pangalagaan-at siya ay nagsasagawa ng Taslem sa kanan niya (([Ang Pangangalaga ni Allah ay mapasa inyo at ang Habag at Pagpapala Niya],at sa Kaliwa niya; [Ang Pangangalaga ni Allah ay mapasa inyo at ang Habag Niya]))
عربي Ang Balarila ng Wikang Ingles Ang Wikang Pranses
At ayon kay Abe Hurayrah-malugod si Allah sa kanya-Buhat sa Sugo ni Allah-pagpalain siya ni Allah at pangalagaan-Nagsabi siya: Sinuman ang Magluwalhati kay Allah sa bawat pagtatapos ng pagdarasal nang tatlumpot-tatlo,at Magpuri kay Allah nang tatlumpot-tatlo,at Magdakila kay Allah nang tatlumpot-tatlo,at ito ay siyamnaput-siyam,at nagsabi sa pagganap na Isang-daan ng :Walang Diyos kundi si Allah,Nag-iisa Siya;Walang katambal sa Kanya,Sa Kanya ang Pamamahala,At sa Kanya ang Papuri,At Siya sa bawat bagay ay Nakakakaya,Patatawarin sa kanya ang mga kasalanan niya,kahit ito ay tulad ng bula sa karagatan)) Saheh Imam Muslim
عربي Ang Balarila ng Wikang Ingles Ang Wikang Pranses
ang sinuman ang bumasa ng Ayat Al-Kursiy, sa likod ng bawat dasal na obligado,walang makakapagpigil sa kanya sa pagpasok sa paraiso liban kapag siya ay namatay
عربي Ang Balarila ng Wikang Ingles Ang Wikang Pranses
Katotohanan [ang Sinabi nilang dalawa],Tunay na sila ay pinaparusahan ng parusang naririnig ng lahat ng mga hayop
عربي Ang Balarila ng Wikang Ingles Ang Wikang Pranses
Katotohanan ang Ummah (nasyon) na ito ay lilitisin siya sa loob ng kanyang puntod, at kapag hindi lang sila ay nakalibing na, tiyak na hiniling ko na sa Allah na iparirinig Niya sa inyo ang paghihirap sa loob ng puntod na aking narinig mula sa kanya
عربي Ang Balarila ng Wikang Ingles Ang Wikang Pranses
Kapag nag-alinlangan ang isa sa inyo sa Pagdarasal niya,At hindi niya alam kong ilan ang naipagdasal niya tatlo ba o apat,Tanggalin niya ang pag-aalinlangan,at itupad niya kung ano ang pinaniwalaan niya,Pagkatapos ay magpatirapa ng dalawang pagpapatirapa bago magsagawa ng Taslem,At kung ang naipagdasal niya ay lima,[gagawin naming] pamagitan sa kanya ang pagdarasal niya,at kung siya ay nakapagdasal ng tumpak ng apat na tindig,ang dalawang ito ay [magsisilibing] paghahamak kay Satanas
عربي Ang Balarila ng Wikang Ingles Ang Wikang Pranses
Katotohanang ang Propeta-pagpalain siya ni Allah at pangalagaan-siya ay nagdadasal ng dalawang tindig na magaan pagkatapos ng pagsikat ng Bukang-liwayway
عربي Ang Balarila ng Wikang Ingles Ang Wikang Pranses
Tunay na ang Propeta-pagpalain siya ni Allah at pangalagaan-ay hindi niya iniiwan ang apat na tindig bago ang dasal ng Dhuhr at dalawang tindig bago ang Subh
عربي Ang Balarila ng Wikang Ingles Ang Wikang Pranses
Sinuman ang magpanatili sa apat na tindig bago ang dasal na Dhuhr at apat na tindig pagkatapos nito,Ipagkakait ni Allah sa kanya ang Impiyerno))
عربي Ang Balarila ng Wikang Ingles Ang Wikang Pranses
Kinakaawaan ni Allah ang isang taong nagdasal bago ang dasal ng Asr nang apat na tindig
عربي Ang Balarila ng Wikang Ingles Ang Wikang Pranses
At ayon kay Abe Hurayrah-malugod si Allah sa kanya-Katotohanan ang Propeta-pagpalain siya ni Allah at pangalagaan-ay nagbasa sa dalawang tindig ng Fajr ng {Ipagbadya ( O Muhammad)! O kayong hindi mananampalataya} at {Ipagbadya ( O Muhammad)! Siya si Allah ang Nag-iisa} Saheh ni Imam Muslim
عربي Ang Balarila ng Wikang Ingles Ang Wikang Pranses
Ang pagdarasal sa gabi at araw ay dalawa dalawa
عربي Ang Balarila ng Wikang Ingles Ang Wikang Pranses
(Ang pinaka-mainam na pag-aayuno pagkatapos ng Buwan ng Ramadhan ay ang Buwan ng Allah na Muharram,at ang pinakamainam na Pagdarasal pagkatapos ng ng mga Obligado ay ang Dasal na Gabi
عربي Ang Balarila ng Wikang Ingles Ang Wikang Pranses
Ayon kay Abe Salamah bin`Abdurrahman,Na sinabi niya ,na tunay na tinanong niya si `Aishah-malugod si Allah sa kanya-Kung papaano magdasal ang Sugo ni Allah-pagpalain siya ni Allah at pangalagaan sa buwan ng Ramadhan? Nagsabi siya;(( Hindi nagdaragdag ang Sugo ni Allah-pagpalain siya ni Allah at pangalagaan sa Buwan ng Ramadhan at hindi sa iba nito,nang labing-isang tindig,nagdarasal siya ng apatang (tindig),huwag mong itanong ang kagandahan nito at haba nito,pagkatapos ay nagdarasal siya ng apatang (tindig),huwag mong itanong ang kagandahan nito at haba nito,pagkatapos ay nagdarasal siya ng tatlong tindig,Nagsabi si `Aishah: Sinabi ko,O Sugo ni Allah,natutulog kaba bago ka magdasal ng Witr? Nagsabi siya:( O `Aishah,tunay na ang dalawang mata ko ay natutulog,ngunit hindi natutulog ang Puso ko)) Saheh Al-Bukharie
عربي Ang Balarila ng Wikang Ingles Ang Wikang Pranses
Ang Propeta pagpalain siya ni Allah at pangalagaan-ay nagdarasal sa gabi nang labin-tatlong tindig,kabilang rito ang Witr,at dalawang tindig sa (dasal ng madaling araw).
عربي Ang Balarila ng Wikang Ingles Ang Wikang Pranses
Magdasal kayo ng Witr bago kayo umagahin
عربي Ang Balarila ng Wikang Ingles Ang Wikang Pranses
Sinuman ang natatakot na hindi makapag-dasal sa huling-gabi,ay magdasal ito ng Witr sa unang-gabi nito,at sinuman ang naghahangad na makapag-dasal sa huling-gabi nito,ay magdasal ito ng Witr sa huling-gabi nito,Dahil ang pagdarasal sa huling-gabi ay sinasaksihan,at ito ang mas-mainam
عربي Ang Balarila ng Wikang Ingles Ang Wikang Pranses
Nangunguna sa kainaman ang dasal ng maramihan sa dasal ng isa sa inyo na nag-iisa ito nang dalawamput-limang bahagi,at nagtitipon ang mga Anghel ng Gabi at mga Anghel ng Araw sa dasal ng Fajr (madaling-araw)
عربي Ang Balarila ng Wikang Ingles Ang Wikang Pranses
Sinuman ang nakarinig ng Panawagan at hindi siya dumating rito,Hindi katanggap-tanggap ang Dasal niya,maliban sa may mabigat na dahilan
عربي Ang Balarila ng Wikang Ingles Ang Wikang Pranses
Magdasal kayo o mga Tao sa mga bahay ninyo,dahil ang pinakamainam na dasal ng tao ay sa bahay niya maliban sa dasal na Obligado
عربي Ang Balarila ng Wikang Ingles Ang Wikang Pranses
At ayon kay Abe Hurayrah (malugod si Allah sa kanya) ay nagsabi : Nagsabi ang sugo ni Allah(pagpalain siya ni Allah at pangalagaan):Ang pinaka-mainam sa mga linya ng mga kalalakihan ay sa unahan nito,at ang pinaka masama ay na sa huli nito,at ang pinaka mainam sa mga linya ng mga kababaihan ay na sa huli nito at ang pinakamasama ay sa unahan nito,Isinalaysay ni Imam Muslim sa kanyang Saheh
عربي Ang Balarila ng Wikang Ingles Ang Wikang Pranses
At ayon kay Wabisah bin Ma-bad Al-Juhanie-malugod si Allah sa kanya-Na ang Sugo ni Allah -pagpalain siya ni Allah at pangalagaan;ay nakakita ng isang lalaki na nagdarasal sa likod ng linya na nag-iisa,Ipinag-utos sa kanya ng Propeta na ulitin niya ang pagdarasal. Sunan Abe Dawud
عربي Ang Balarila ng Wikang Ingles Ang Wikang Pranses
Ayon kay Ubayy bin Ka`b,Nagsabi siya:Nagdasal sa amin ang Sugo ni Allah-pagpalain siya ni Allah at pangalagaan-sa isang araw ng Subh,Nagsabi siya:Andito ba si pulano?Nagsabi sila:Wala,Nagsabi siya:Andito ba si pulano?Nagsabi sila:Wala,Nagsabi siya:(( Tunay na ang dalawang dasal na ito ang pinaka-mabigat na dasal para sa mga Epokrito,at kung nalalaman lamang nila ang napapa-loob sa dalawang ito,Darating kayo sa dalawang ito kahit na kayo ay gumagapang sa mga tuhod,at tunay na ang unang linya ay kahalintulad sa linya ng mga Anghel,at kung nalalaman ninyo ang kainaman nito,tunay na magpapaligsahan kayo rito,at ang dasal ng isang lalaki kasama ang isang lalaki ay mas mainam sa dasal niyang nag-iisa,at ang dasal niya kasama ang dalawang lalaki ay mas-mainam sa dasal niya kasama ang isang lalaki,at sa bawat dami nito ay mas kaibig-ibig kay Allah,Pagkataas-taas Niya)) Sunan Abe Dawud
عربي Ang Balarila ng Wikang Ingles Ang Wikang Pranses
Pumasok sa amin ang Sugo ni Allah-pagpalain siya ni Allah at pangalagaan-sa oras nang pagpanaw ng anak niya[babae],Nagsabi siya:Hugasan niyo siya ng tatlong beses o limang beses,o higit pa rito-kung sa tingin ninyong ito [ay kinakailangan]-gamit ng tubig at Sidr [puno ng Nabaq,at gawin ninyo sa pinakahuli nito ay ang pabango,o kaunting pabango-at kapag natapos kayo-ibigay paalam ninyo ito sa akin
عربي Ang Balarila ng Wikang Ingles Ang Wikang Pranses
Ang pagbabantay sa araw at gabi ay higit na mabuti kaysa sa pag-aayuno ng isang buwan at pagdarasal sa bawat gabi nito. Kung namatay siya, magpapatuloy sa kanya ang gawa niyang ginagawa niya dati, ipagpapatuloy para sa kanya ang panustos sa kanya, at maliligtas siya sa manunubok.
عربي Ang Balarila ng Wikang Ingles Ang Wikang Pranses
Ang lahat ng patay ay seselyuhan siya sa kanyang gawain, maliban sa isang makikidigma sa landas ng Allah, dahil lalago o aagos sa kanya ang kanyang gawain hanggang sa Araw ng Pagkabuhay, at maliligtas siya sa tukso o pagsubok sa loob ng puntod.
عربي Ang Balarila ng Wikang Ingles Ang Wikang Pranses
Kapag tinipon ni Allah-Kamahal-mahalan Siya at Kapita-pitagan,ang mga naunang tao at ang mga huli,itataas ng bawat lumabag [ sa kasunduan] ang bandila [niya],Sasabihin sa kanya: Ito ang linabag [na kasunduan] ni Pulano na anak ni pulano
عربي Ang Balarila ng Wikang Ingles Ang Wikang Pranses
Dumating sa Propeta-pagpalain siya ni Allah at pangalagaan-ang isang mata [tagapagmasid] mula sa mga Mushrikin [ Sumasamba sa mga Diyus-diyosan],habang siya ay nasa paglalakbay niya
عربي Ang Balarila ng Wikang Ingles Ang Wikang Pranses
Pinapanagutan ni Allah sa Nakikibaka sa landas Niya na kapag binawian Niya ito ng buhay: Papapasukin Niya ito sa Paraiso,o pababalikin Niya siya na ligtas,na may gantimpala o nadambong
عربي Ang Balarila ng Wikang Ingles Ang Wikang Pranses
Ang pagbabantay sa isang araw para sa landas ni Allah,ay higit na mainam sa mundo at sa mga nilalaman nito.
عربي Ang Balarila ng Wikang Ingles Ang Wikang Pranses
Kumatay ang Propeta-pagpalain siya ni Allah aat pangalagaan-ng dalawang tupa,na may naghalong kulay [ng puti at itim],at may dalawang sungay
عربي Ang Balarila ng Wikang Ingles Ang Wikang Pranses
Ang paglabas sa umaga tungo sa landas ni Allah,o sa hapon: ay higit na mainam mula sa pagsikat ng araw at paglubog nito
عربي Ang Balarila ng Wikang Ingles Ang Wikang Pranses
Walang sugat na nasugatan para sa landas ni Allah,maliban sa ito ay darating sa Araw ng Pagkabuhay,na ang sugat nito ay dadanak: at ang kulay nito ay kulay ng dugo,at ang amoy nito ay amoy pabango
عربي Ang Balarila ng Wikang Ingles Ang Wikang Pranses
Sinuman ang nakapatay na namatay sa mga [kamay] niya,at nagkaroon siya ng saksi o patunay,mapapasakanya ang mga gamit nito
عربي Ang Balarila ng Wikang Ingles Ang Wikang Pranses
Habang ang mga tao ay nasa Quba`sa dasal na madaling-araw (Subh) ay dumating sa kanila ang Ayah,nagsabi siya: Na ang propeta pagpalain siya ni Allah at pangalagaan,ay ibinaba sa kanya noong gabi ang Qur-an,at ipinag-utos sa kanya ang pagharap sa Qiblah,at humarap sila rito
عربي Ang Balarila ng Wikang Ingles Ang Wikang Pranses
Tunay na si Bilal ay tumatawag ng Azan sa gabi;kaya kumain kayo at uminom kayo hanggang sa marinig ninyo ang Azan ng anak ni Ummu Maktum
عربي Ang Balarila ng Wikang Ingles Ang Wikang Pranses
Nang dumating ang Sugo ni Allah pagpalain siya ni Allah at pangalagaan-at ang mga kasamahan niya sa Meccah;Nagsabi ang mga walang pananampalataya;Tunay na darating sa into ang mga grupo na mga Taong pinahina sila ng mga Tagapag-tanggol sa Yathrīb. Ipinag-utos sa kanila ng Propeta na magmadali sa (paglalakad) pag-ikot ng tatlo,at ang lumakad sila ng (dahan-dahan) sa pagitan ng dalawang haligi
عربي Ang Balarila ng Wikang Ingles Ang Wikang Pranses
Umakyat ako isang araw sa bahay ni Hafsah,Nakita ko ang Propeta-pagpalain siya ni Allah at pangalagaan-na nasa palikuran,nakaharap sa Shamat nakatalikod sa Ka`bah
عربي Ang Balarila ng Wikang Ingles Ang Wikang Pranses
Dumating siya sa itim na bato,at sinabi niyang: Tunay na alam kong ikaw ay isang bato,hindi nakakapinsala at hindi [nakakapag-bigay] pakinabang,Kung hindi lang dahil nakita ko ang Propeta-pagpalain siya ni Allah at pangalagaan-na hinahalikan ka niya,Hindi kita hahalikan
عربي Ang Balarila ng Wikang Ingles Ang Wikang Pranses
Nagsagawa ng Tawaf ang Propeta-pagpalain siya ni Allah at pangalagaan-sa Hajj na pamamaalam,[na nakasakay] sa kamelyo,Hinahawakan nito ang Haligi [ng Ka`bah] sa pamamagitan ng tungkod [na may baluktot sa ulo nito]
عربي Ang Balarila ng Wikang Ingles Ang Wikang Pranses
Hindi ko nakita ang Propeta-pagpalain siya ni Allah at pangalagaan-na humawak sa [haligi ng] Tahanan [ni Allah],maliban sa dalawang Haligi ng Yamani
عربي Ang Balarila ng Wikang Ingles Ang Wikang Pranses
Ang Sugo ni Allah-pagpalain siya ni Allah at pangalagaan-ay pumapasok sa Palikuran,Nagdadala ako at ang isang bata [nasa tamang gulang] ng isang lalagyan ng tubig at patpat,Naglilinis siya rito gamit ang tubig
عربي Ang Balarila ng Wikang Ingles Ang Wikang Pranses
Na siya ay naglakbay ang Propeta -pagpalain siya ni Allah at pangalagaan-sa araw ng Arafah,Narinig ng Propeta -pagpalain siya ni Allah at pangalagaan sa likod niya ang malakas na sigaw at pagpalo,at boses ng kamelyo,Nagbigay siya ng senyales sa pamamagitan ng tungkod nito sa kanila,at nagsabi siya: (( O mga tao; Nararapat sa inyo ang pagdahan-dahan,sapagkat ang pananampalataya ay hindi sa pagmamadali))
عربي Ang Balarila ng Wikang Ingles Ang Wikang Pranses