Talaan ng mga ḥadīth

Walang isasagawang dasal kapag nakalatag ang pagkain,at gayunding wala[ isasagawang dasal] kapag siya ay nagpipigil sa dalawang marumi
عربي Ang Balarila ng Wikang Ingles Ang Wikang Pranses
Kapag sinabi mo sa kasama mong: Tumahimik ka, Sa Araw ng Biyernes habang ang Imām ay nagsesermon;tunay na nakapagsalita ka ng kamalian
عربي Ang Balarila ng Wikang Ingles Ang Wikang Pranses
O Allāh, huwag Mong gawin ang libingan ko bilang isang anitong sinasamba. Tumindi ang galit ni Allāh sa mga taong gumawa sa mga libingan ng mga propeta nila bilang mga sambahan.
عربي Ang Balarila ng Wikang Ingles Ang Wikang Pranses
Ang limang dasal, ang Biyernes hanggang sa kasunod na Biyernes, at ang Ramaḍān hanggang sa kasunod na Ramaḍān ay mga panakip-sala para pagitan ng mga ito kapag iniwasan ang malalaking kasalanan.
عربي Ang Balarila ng Wikang Ingles Ang Wikang Pranses
Ang sinumang nag-ayuno sa Ramaḍān dahil sa pananampalataya at pag-asang gagantimpalaan, magpapatawad sa kanya sa anumang nauna sa pagkakasala niya.
عربي Ang Balarila ng Wikang Ingles Ang Wikang Pranses
Ang sinumang nagdasal ng dasal sa madaling-araw, siya ay nasa pangangalaga ni Allah. Hindi nga hihiling sa inyo si Allah ng anuman dahil sa pangangalaga Niya
عربي Ang Balarila ng Wikang Ingles Ang Wikang Pranses
Siya ay nagsasabi sa bawat huli ng pagdarasal sa pagsasagawa niya ng salam,[ la ilaha illa Allah wahdah] wala ng ibang Diyos na dapat sambahin maliban kay Allah na nag-iisa Siya.
عربي Ang Balarila ng Wikang Ingles Ang Wikang Pranses
Huwag kayong magsalah patungo sa mga Quboor (puntod), at huwag kayong uupo sa kanila
عربي Ang Balarila ng Wikang Ingles Ang Wikang Pranses
Sila ang mga grupo ng taong,kapag namatay sa kanila ang mabuting lingkod,nagtatayo sila sa puntod niya ng masjid,at iginuguhit nila ang larawang iyon,Sila ang pinakamasamang likha para kay Allah))
عربي Ang Balarila ng Wikang Ingles Ang Wikang Pranses
Napag-utusan akong magpatirapa sa pitong bahagi [ng katawan]:At itinuro niya sa kamay niya,ang ilong niya,at dalawang kamay,ang dalawang tuhod,at ang dulo ng dalawang paa,at hindi pagsamahin ang damit at buhok)
عربي Ang Balarila ng Wikang Ingles Ang Wikang Pranses
Tunay na ang Propeta-pagpalain siya ni Allah at pangalagaan-ay nagsasabi sa pagitan ng dalawang pagpapatirapa ng: O Allah! patawarin Mo ako,habagin Mo ako,pangalagaan Mo ako,patnubayan Mo ako,at biyayaan Mo ako
عربي Ang Balarila ng Wikang Ingles Ang Wikang Pranses
Ang Sugo ni Allah-pagpalain siya ni Allah at pangalagaan-kapag natapos siya sa pagdarasal niya;Humihingi siya ng Kapatawaran ng tatlong beses at sinasabi niyang: (( O Allah Ikaw ang Tagapangalaga,at mula sa Iyo ang Pangangalaga,Pagpalain ka O Nagmamay-ari ng Kadakilaan at Kaluwalhatian))
عربي Ang Balarila ng Wikang Ingles Ang Wikang Pranses
Magdasal ka ng nakatindig,at kapag Hindi mo ito nakayanan, ay umupo ka,at kapag hindi mo ito nakayanan,ay sa paghiga
عربي Ang Balarila ng Wikang Ingles Ang Wikang Pranses
Ayon kay Abe Hurayrah,Nagsabi siya:Dumating sa Propeta-pagpalain siya ni Allah at pangalagaan- ang isang lalaking bulag: Nagsabi siya: O Sugo ni Allah.tunay na wala sa akin ang alalay na mag-aalalay sa akin sa Masjid,Nakiusap siya sa Sugo ni Allah-pagpalain siya ni Allah at pangalagaan-na pahintulutan siya at magdasal siya sa loob ng bahay niya,at Pinahintulutan ito sa kanya,At nang siyay umalis,tinawag niya ito,Nagsabi siya:((Naririnig mo ba ang pagtawag sa pagdarasal?)) Sinabi niya: Oo,Nagsabi siya:(( Tumugon ka)) Saheh Imam Muslim
عربي Ang Balarila ng Wikang Ingles Ang Wikang Pranses
Kapag dumating ang isa sa inyo sa pagdarasal at ang Imam ay sa kalagayan niya,Isagawa ninyo ang tulad ng ginagawa ng Imam
عربي Ang Balarila ng Wikang Ingles Ang Wikang Pranses
Kapag narinig ninyo ang nanawagan ng Azan,sabihin ninyo ang tulad ng sinasabi niya
عربي Ang Balarila ng Wikang Ingles Ang Wikang Pranses
Pantayin ninyo ang inyong mga linya,Sapagkat tunay na ang pagpapantay sa mga linya ay kabilang sa pagiging ganap ng pagdarasal
عربي Ang Balarila ng Wikang Ingles Ang Wikang Pranses
Nagdasal ako kasama ang Sugo ni Allah pagpalain siya ni Allah at pangalagaan- ng dalawang tindig bago ang Al-Dhuhr;at dalawang tindig pagkatapos nito,at dalawang tindig pagkatapos ng Al-Jumuah,at dalawang tindig pagkatapos ng Al-Maghrib,at dalawang tindig pagkatapos ng Al-`Eishah
عربي Ang Balarila ng Wikang Ingles Ang Wikang Pranses
Naireklamo sa Propeta-pagpalain siya ni Allah at pangalagaan-ang isang lalaki,na inaakala niya na may nararamdaman siyang bagay sa pagdarasal,Ang sabi niya:Huwag siyang umalis hanggat hindi siya nakarinig ng tunog o nakatagpo ng amoy
عربي Ang Balarila ng Wikang Ingles Ang Wikang Pranses
Kapag [ipinanawagan] ang pagtindig sa pag-aalay ng dasal at nailatag ang hapunan,Magsimula kayo sa hapunan
عربي Ang Balarila ng Wikang Ingles Ang Wikang Pranses
Ipinagbawal niya-pagpalain siya ni Allah at pangalagaan-ang pagdarasal pagkatapos ng Subh hanggang sa pagsikat ng araw,at pagkatapos ng `Asr hanggang sa paglubog
عربي Ang Balarila ng Wikang Ingles Ang Wikang Pranses
(( Hindi ba natatakot yaong nagtataas ng ulo niya bago ang Imam,na palitan ni Allah ang ulo niya ,nang ulo ng Asno,o palitan ang itsura niya na tulad ng itsura ng Asno?))
عربي Ang Balarila ng Wikang Ingles Ang Wikang Pranses
Tunay na ang Sugo ni Allah-pagpalain siya ni Allah at pangalagaan-Ay nagtataas sa dalawang kamay niya sa tapat ng dalawang balikat niya, kapag siya ay nagbubukas ng pagdarasal,at gayundin kapag siya ay nagbibigkas ng [Allahu Akbar] Ang Allah ay dakila,para sa pagyuko.At kapag itinaas niya ang ulo niya mula sa pagyuko,gayundin ay itinataas niya ang dalawang[kamay niya],
عربي Ang Balarila ng Wikang Ingles Ang Wikang Pranses
Tinuruan ako ng Sugo ni Allah-Pagpalain siya ni Allah at pangalagaan-ng Attashahhud,Ang kamay ko sa pagitan ng kamay niya,Tulad ng pagtuturo niya sa akin ng Kabanata mula sa Qur-an,:Ang lahat ng mga pagbati ay para sa Allah,Sumaiyo nawa ang kapayapaan o Propeta at ang Habag at ang pagpapala ni Allah,Ang kapayapaan ay mapasa amin at mapasa mga taong gumagawa ng makatarungang paglilingkod kay Allah,Ako ay sumasaksi na walang Diyos na karapat-dapat sambahin maliban kay Allah,at Tunay na si Muhammad ay lingkod Niya at Sugo Niya
عربي Ang Balarila ng Wikang Ingles Ang Wikang Pranses
Ang Propeta-pagpalain siya ni Allah at pangalagaan-ay nanalangin:((O Allah! Ako ay nagpapakupkop sa Iyo sa mga kaparusahan ng libingan,at mga kaparuhan ng Impiyerno,at mula sa mga pagsubok at pagdurusa ng buhay at [pagdurusa] sa kamatayan, at mula sa mga pagsubok ng Al-Masēh Ad-dajāl [Bulaang-kristo]
عربي Ang Balarila ng Wikang Ingles Ang Wikang Pranses
O Sugo ni Allah,Sa Ama ko,Ikaw At sa Ina ko,Nakikita ko ang pagtahimik mo sa pagitan ng pagbibigkas ng Takbir [Allahu Akbar] at pagbabasa: Ano ang sinasabi mo?Nagsabi siya: Sinasabi kong:O Allah,ilayo Mo ako mula sa aking pagkakasala kahilintulad ng paglayo Mo sa pagitan ng Silangan at Kanluran.O Allah! Dalisayin ako mula sa aking pagkakasala,kahalintulad ng pagdalisay mula sa isang maputing tela mula sa dumi,O Allah! Linisin ang aking mga pagkakasala ng nyebe tubig,at yelo
عربي Ang Balarila ng Wikang Ingles Ang Wikang Pranses
Ituwid ninyo [ang inyong katawan] sa pagpatirapa,at huwag ilatag ng isa sa inyo ang kanyang dalawang braso,tulad ng paglatag ng aso [sa kanyang dalawang braso
عربي Ang Balarila ng Wikang Ingles Ang Wikang Pranses
Tinanong si Anas bin Malik: Kung ang Propeta-pagpalain siya ni Allah at panagalagaan- ba ay nagdadasal gamit ang tsinilas nito? Nagsabi siya: Oo
عربي Ang Balarila ng Wikang Ingles Ang Wikang Pranses
Huwag ninyong gawin ang aking puntod bilang lugar na palagiang bisitahin, at ang mga bahay niyo na parang mga puntod, at manalangin kayo sa akin, dahil tiyak na ang inyong panalangin ay aabot sa akin kahit saan sulok pa man kayo.
عربي Ang Balarila ng Wikang Ingles Ang Wikang Pranses
Tinanong ko ang Propeta-pagpalain siya ni Allah at pangalagaan-: Alin sa mga gawain ang kaibig-ibig para kay Allah? Nagsabi siya: Ang pagdarasal sa oras nito,Sinabi ko: Pagkatapos ay ano? Nagsabi siya: Ang pagiging mabuti sa mga magulang
عربي Ang Balarila ng Wikang Ingles Ang Wikang Pranses
Pinangakuan ang Sugo ni Allah-pagpalain siya ni Allah at pangalagaan-sa Pagtindig ng Pagdarasal,at Pagbibigay ng Zakah [Kawang-gawa],at pangangaral sa bawat Muslim
عربي Ang Balarila ng Wikang Ingles Ang Wikang Pranses
O Muadh,Sumpa sa Allah;Katotohanan ikaw ay iniibig ko,Pagkatapos ay nagtatagubilin ako sa iyo O Muadh,Huwag mong iwan sa bawat pagtatapos ng pagdarasal na sabihin mong: O Allah,Tulungan ako sa Pag-aalaala sa Iyo,at sa Pagpapasalamat sa Iyo,at sa Mabuting Pagsamba sa Iyo.
عربي Ang Balarila ng Wikang Ingles Ang Wikang Pranses
Ang Propeta-pagpalain siya ni Allah at pangalagaan- ay nagpahuli ng pagdarasal ng Eishah sa malalim na gabi.Lumabas si `Umar,Sinabi niya: Ang pagdarasal o Sugo ni Allah,Tulog na ang mga kababaihan at mga bata.Lumabas siya at ang ulo niya ay pumapatak [ng tubig] Sinabi niyang: Kung hindi ko lamang mapapahirapan ang aking Nasyon-o sa mga tao-Ipinag-utos ko sa kanila ang pagdarasal na ito sa ganitong oras
عربي Ang Balarila ng Wikang Ingles Ang Wikang Pranses
Bumangon ka at magdasal ka ng witr, o `Ā’ishah.
عربي Ang Balarila ng Wikang Ingles Ang Wikang Pranses
Ayon kay `Aishah-malugod si Allah sa kanya-Nawala sa akin ang Propeta-pagpalain siya ni Allah at pangalagaan- isang gabi,naghanap ako,kung-kaya`t siya pala ay naka-yuko-o nakapatirapa-na nagsasabi;((Napaka-maluwalhati Mo at ang lahat ng Papuri ay sa Iyo,Walang ibang diyos na dapat sambahin maliban sa Iyo)) at sa isang salaysay: Napunta ang kamay ko sa palad ng paa niya,habang siya nagpapatirapa,at ang dalawang ito ay nakatindig,at siya ay nagsasabi: (( O Allah,ako ay nagpapakopkop sa kaluguran mo,mula sa pagka-poot Mo, at sa Kapatawaran Mo,mula sa kaparusahan Mo,at nagpapakupkop ako sa Iyo, mula sa Iyo,Hindi ko nasusukat ang ( nararapat na) Pagpuri sa Iyo,bilang Ikaw tulad ng (nararapat) na pagpuri Mo sa sarili Mo.))
عربي Ang Balarila ng Wikang Ingles Ang Wikang Pranses
Tinanong ang Sugo ni Allah, pagpalain siya ni Allah at pangalagaan, kung aling pagdarasal ang pinakamainam? Nagsabi siya: Ang matagal ang pagtayo.
عربي Ang Balarila ng Wikang Ingles Ang Wikang Pranses
"Iyan ay lalaking umihi ang demonyo sa mga tainga niya," o sinabi niya: "sa tainga niya."
عربي Ang Balarila ng Wikang Ingles Ang Wikang Pranses
Kailangang magsagawa ka ng maraming pagpapatirapa sapagkat tunay na ikaw, sa tuwing magpapatirapa ka kay Allāh ng isang patirapa, ay mag-aangat si Allāh dahil doon ng isang antas at magbabagsak Siya mula sa iyo ng isang kasalanan.
عربي Ang Balarila ng Wikang Ingles Ang Wikang Pranses
Inihahanda namin para sa Sugo ni Allah-pagpalain siya ni Allah at pangalagaan-ang Siwak niya at pampalinis niya,Gigisingin Siya ni Allah sa anumang [oras] na naisin Niya itong gisingin sa gabi,Maglilinis siya sa kanyang mga ngipin [gamit ang Siwak],at magsasagawa ng Wudhu at magdadasal
عربي Ang Balarila ng Wikang Ingles Ang Wikang Pranses
Ang sinumang [laging] nagdarasal sa dalawang malamig na oras ay papasok sa Paraiso.
عربي Ang Balarila ng Wikang Ingles Ang Wikang Pranses
Na ang Propeta pagpalain siya ni Allah at pangalagaan-ay natutulog sa unang bahagi ng gabi at gumigising sa huling bahagi nito at nagdadasal
عربي Ang Balarila ng Wikang Ingles Ang Wikang Pranses
Ang dasal ng lalaki sa isang kongregasyon ay nakahihigit sa dasal niya sa palengke niya at bahay niya nang lampas sa dalawampung antas.
عربي Ang Balarila ng Wikang Ingles Ang Wikang Pranses
Ang Sugo ni Allah, pagpalain siya ni Allāh at pangalagaan, kapag nakaalpas sa kanya ang dasal sa gabi dahil sa sakit o iba pa rito, nagdarasal siya sa maghapon ng labindalawang rak`ah.
عربي Ang Balarila ng Wikang Ingles Ang Wikang Pranses
Sinuman ang kumain ng Bawang o Sibuyas ay umiwas sa amin-o umiwas sa Masjid namin,at manatili sa bahay niya
عربي Ang Balarila ng Wikang Ingles Ang Wikang Pranses
Ang katulad ng limang beses na salah ay katulad ng malaking sapa na umaagos sa harap ng pintuan ng isa sa inyo at maliligo siya dito sa bawat araw ng limang beses.
عربي Ang Balarila ng Wikang Ingles Ang Wikang Pranses
Kami ay nagsasalita sa oras ng pagdadasal,kinakausap ng isang lalaki ang kasamahan nito haban ang nasa tabi niya ay nasa pagdarasal,hanggang sa naipahayag ang: (( At inyong isagawa ang pagdadasal na may pagpapakumbaba kay Allah)) Napag-utusan kami na manahimik at napagbawalan kami sa pagsasalita
عربي Ang Balarila ng Wikang Ingles Ang Wikang Pranses
Ang Propeta pagpalain siya ni Allah at pangalagaan-ay pinaparami niya ang sinasabi sa pagyuko at pagpapatirapa niya ng:"Kaluwalhatian sa Iyo o Allah! Aming Panginoon at sa Iyo ang Papuri, O Allah! Patawarin Mo Ako
عربي Ang Balarila ng Wikang Ingles Ang Wikang Pranses
Tunay na ang Araw ay naglaho sa panahon ng Sugo ni Allah pagpalain siya ni Allah at pangalagaan-Nagpadala siya ng Mananawag na magtatawag ng dasal sa pangkalahatan,Nagtipon-tipon sila at nanguna siya,at Nagdakila [sa Allah] at nagdasal sa apat na tindig ng dalawang tindig at apat na pagpapatirapa
عربي Ang Balarila ng Wikang Ingles Ang Wikang Pranses
Sa bawat gabi ay nagdadasal ng Witr ang Sugo ni Allah pagpalain siya ni Allah at pangalagaan-: mula sa unang gabi,at kalagitnaan nito at huli nito,at natatapos ang pagdadasal niya ng Witr sa huling bahagi ng gabi.))
عربي Ang Balarila ng Wikang Ingles Ang Wikang Pranses
Utusan niyo ang inyong mga anak na mag-salah (magdasal) nang sila ay pitong taong gulang, at hampasin niyo sila alang-alang sa salah, nang sila ay sampung taong gulang, at hiwalayin niyo ang pagitan nila sa tulugan.
عربي Ang Balarila ng Wikang Ingles Ang Wikang Pranses
Tunay na itinuro sa amin ni Allah kung paano kami magbigay ng pagbati sa iyo;gunit paano kami magbibigay ng Pagpaparangal sa iyo?Ang sabi niya: Sabihin ninyo: "O Allah! Ipagkaloob Mo ang Iyong Pagpaparangal kay Muhammad,at sa mga Angkan ni Muhammad,tulad ng pagkakaloob Mo ng Pagpaparangal kay Ebrahim,Katunayan sa Iyo ang lahat ng Kapurihan at Kaluwalhatian,At Pagpalain Mo si Muhammad at sa mga Angkan ni Muhammad;tulad ng Pagpapala Mo kay Ebrahim,Katunayan sa Iyo ang lahat ng Kapurihan at Kaluwalhatian.
عربي Ang Balarila ng Wikang Ingles Ang Wikang Pranses
Walang Dasal sa sinumang hindi magbasa ng Pambungad ng Aklat
عربي Ang Balarila ng Wikang Ingles Ang Wikang Pranses
Sinuman ang maligo sa Araw ng Jumu'ah nang pagligo para sa Janābah[paglinis pagkatapos ng pagtatalik], Pagkatapos ay pumunta sa unang oras,ay para siyang nag-alay ng Kamelyo
عربي Ang Balarila ng Wikang Ingles Ang Wikang Pranses
Sinuman ang dumalo sa inyo ng Jumu`ah ay maligo
عربي Ang Balarila ng Wikang Ingles Ang Wikang Pranses
Sinuman ang nag-wudu' at pinabutihan niya ang pag-wudu', pagkatapos pumunta siya sa masjid para sa Salatul Jum'ah at makinig siya at huminahon ay patawarin sa kanya ang kasalanan niya sa pagitan niya at pagitan ng Jum'ah at dagdag pa ng tatlong araw, at sinuman ang humawak ng bato ay masisira siya.
عربي Ang Balarila ng Wikang Ingles Ang Wikang Pranses
Sinuman ang lumuwas ng maaga patungong masjid o pumunta pagkatapos ng paglihis ng araw, ay inihanda sa kanya ng Allah sa paraiso ang magandang gantimpala sa tuwing siya ay lumuwas ng maaga o pumunta pagkatapos ng paglihis ng araw
عربي Ang Balarila ng Wikang Ingles Ang Wikang Pranses
Sinuman ang dumaan sa mga bagay mula sa aming mga Masjid,o tindahan, at sa kanya ay may palaso,hawakan niya ito o hawakan niya ang ulo ng palaso sa kamay niya,upang hindi tamaan ang isa sa mga muslim mula sa mga bagay na ito
عربي Ang Balarila ng Wikang Ingles Ang Wikang Pranses
O mga tao, magpalaganap kayo ng kapayapaan, makipag-ugnayan kayo sa mga kaanak, magpakain kayo ng pagkain, at magdasal kayo sa gabi habang ang mga tao ay tulog, papasok kayo Paraiso nang may kapayapaan.
عربي Ang Balarila ng Wikang Ingles Ang Wikang Pranses
Kapag nag-amen ang imām ay mag-amen kayo sapagkat tunay na ang sinumang natapat ang pag-amen niya sa pag-amen ng mga anghel ay magpapatawad sa kanya sa nauna sa pagkakasala niya.
عربي Ang Balarila ng Wikang Ingles Ang Wikang Pranses
Kapag nagdasal ang isa sa inyo sa mga tao,pagaanin niya ito,sapagkat kabilang sa kanila ang mahina,may sakit,at may pangangailangan,Subalit kapag nagdasal kayo [mag-isa] sa sarili ninyo,habaan niya ito hanggang sa kanyang naisin
عربي Ang Balarila ng Wikang Ingles Ang Wikang Pranses
Itinalaga lamang ang imām upang sundan kaya huwag kayong umiba sa kanya. Kapag nagsagawa siya ng takbīr, magsagawa kayo ng takbīr. Kapag yumukod siya, yumukod kayo. Kapag nagsabi siya ng Sami`a -llāhu liman ḥamidah (Dinggin nawa ni Allāh ang sinumang nagpuri sa Kanya), magsabi kayo ng Rabbanā wa laka -lḥamd (Panginoon namin, at ukol sa Iyo ang papuri). Kapag nagpatirapa siya, magpatirapa kayo. Kapag nagdasal siya nang nakaupo, magdasal kayo nang mga nakaupong lahat.
عربي Ang Balarila ng Wikang Ingles Ang Wikang Pranses
Hindi makakapasok ng Impyerno ang isa sa inyo na nagdasal bago sumikat ang araw at bago lumubog ito
عربي Ang Balarila ng Wikang Ingles Ang Wikang Pranses
Mga Pag-papaluwalhati na hindi Nagsisisi at Nabibigo ang taga-pagsalita nito O Nagsagawa nito sa likod nang bawat dasal na naitalaga.
عربي Ang Balarila ng Wikang Ingles Ang Wikang Pranses
Kung nagkataong kayong dalawa ay kabilang sa mga mamamayan ng Madīnah, talagang sinaktan ko na sana kayong dalawa. Itinataas ninyong dalawa ang mga tinig ninyong dalawa sa masjid ng Sugo ni Allah, pagpalain siya ni Allah at pangalagaan.
عربي Ang Balarila ng Wikang Ingles Ang Wikang Pranses
kayo, o mga tao, ay kumakain ng dalawang halamang wala akong naaamoy sa dalawang ito kundi masama: ang sibuyas at ang bawang.
عربي Ang Balarila ng Wikang Ingles Ang Wikang Pranses
Sinuman ang magsagawa ng wudhu sa araw ng Jumu`ah,dahil rito [ay naisagawa niya ang sunnah] at siya ay tatangkilikin,at sinuman ang maligo,ito ay higit na mainam
عربي Ang Balarila ng Wikang Ingles Ang Wikang Pranses
Ang pagligo sa araw ng Jumuah ay obligado sa bawat nasa hustong gulang,at ang [maglinis ng ngipin gamit ang] Siwak,at humawak ng pabango kapag mayroon
عربي Ang Balarila ng Wikang Ingles Ang Wikang Pranses
Tatlong oras na ang Sugo ni Allah pagpalain siya ni Allah at pangalagaan ay nagbabawal sa atin na magdasal tayo rito,o ilibing natin rito ang mga namatay sa atin: Sa oras na sumikat ang araw sa pag-usbong nito hanggang sa pumataas,at sa oras na nasa tapat ng tanghali hanggang sa lumihis ang araw,at sa oras na nagsisimula ang araw sa paglubog hanggang sa lumubog.
عربي Ang Balarila ng Wikang Ingles Ang Wikang Pranses
Sinuman ang magsabi kapag narinig niya ang panawagan: "O Allah! Panginoon ng ganap na panawagan na ito at [Panginoon] ng [takdang oras ng] ng pagdarasal na isasagawa,Pagkalooban Mo si Muhammad ng karapatang mamagitan at pagkabukod-tangi at iangat siya [sa araw ng paghuhukom] a pinakamabuti at pinakamataas na antas sa Paraiso na Iyong ipinangako sa kanya," Mapapasakanya ang aking Pamamagitan sa Araw ng Pagkabuhay.
عربي Ang Balarila ng Wikang Ingles Ang Wikang Pranses
Hindi tinaanggap ni Allah ang dasal ng [babaing dinadatnan ng] regla,maliban sa pagsuot ng belo
عربي Ang Balarila ng Wikang Ingles Ang Wikang Pranses
Hindi magdadasal ang isa sa inyo sa isang damit na hindi natatakpan nang anumang bagay ang dalawang balikat niya
عربي Ang Balarila ng Wikang Ingles Ang Wikang Pranses
Ang Sugo ni Allah pagpalain siya ni Allah at pangalagaan ay nagdarasal sa sinasakyan niya kahit saan ito nakaharap,at kapag inibig niya ang obligadong dasal,bumababa siya at humaharap sa Qiblah.
عربي Ang Balarila ng Wikang Ingles Ang Wikang Pranses
-Na ang Sugo ni Allah-pagpalain siya ni Allah at pangalagaan-Kapag siya ay naglakbay,at iniibig niyang magdasal ng kusang-loob,Humaharap siya gamit ang kamelyo niya sa Qiblah,Magdadakila siya sa Allah,Pagkatapos ay magdadasal siya kung saan nakaharap ang sinakyan niya.
عربي Ang Balarila ng Wikang Ingles Ang Wikang Pranses
Ang lupa na lahat-lahat niya ay Masjid (Simbahan o lugar na pagpapatirapaan) maliban sa sementeryo (puntod) at palikuran
عربي Ang Balarila ng Wikang Ingles Ang Wikang Pranses
Ang pagluluwalhati [sa Allah] ay para sa mga kalalakihan at ang palakpak ay para sa mga kababaihan
عربي Ang Balarila ng Wikang Ingles Ang Wikang Pranses
Kapag nagdasal ang isa sa inyo sa isang bagay,ay magharang ito sa mga Tao at kapag ninais ng isa na dumaan sa harapan nito,ay hadlangan niya ito,at kapag siya ay nagtanggi,makipaglaban siya rito sapagkat siya ay si Satanas
عربي Ang Balarila ng Wikang Ingles Ang Wikang Pranses
Ayon kay Abe Hurayrah-malugod si Allah sa kanya-ay nagsabi; (( Ipinagbawal ng Propeta-pagpalain siya ni Allah at pangalagaan-na magdasal ang isang lalaki na nakalagay ang mga kamay nito sa kanyang baiwang)) Saheh Al-Bukharie
عربي Ang Balarila ng Wikang Ingles Ang Wikang Pranses
Tunay na ang isa sa inyo,kapag tumindig sa pagdarasal niya,tunay na nananalangin siya sa Panginoon niya,At tunay na ang Panginoon niya ay nasa pagitan niya at pagitan ng Qiblah,Kaya huwag magdura ang isa sa inyo sa harap ng Qiblah niya,ngunit sa kanyang bandang kaliwa o sa ilalim ng dalawang paa niya
عربي Ang Balarila ng Wikang Ingles Ang Wikang Pranses
Tanggalin mo sa atin ang manipis na damit mong ito.Sapagkat nanatili ang itsura nito na nakikita ko sa pagdarasal ko
عربي Ang Balarila ng Wikang Ingles Ang Wikang Pranses
Ano ang tungkol sa mga taong itinataas nila ang mga paningin nila sa kalangitan sa pagdarasal nila,Naging matindi ang pagsabi niya sa mga ito,Hanggang sa nagsabi siya: Tunay na titigilan nila ito at kung hindi ay tunay na dudukutin [ni Allah] ang mga paningin nila.
عربي Ang Balarila ng Wikang Ingles Ang Wikang Pranses
Ang paghihikab sa pagdarasal ay mula kay Satanas,kapag naghikab ang isa sa inyo pigilan niya ito sa abot ng kanyang makakaya
عربي Ang Balarila ng Wikang Ingles Ang Wikang Pranses
Ang Pagdura sa Masjid ay kasalanan,at ang makakapag-tanggal [sa kasalanang ito] ay ang paglilibing rito
عربي Ang Balarila ng Wikang Ingles Ang Wikang Pranses
Hindi ko napag-utusan sa pagpapataas ng mga Masjid
عربي Ang Balarila ng Wikang Ingles Ang Wikang Pranses
(( Marahila ay nagbabasa kayo sa likod ng Imam ninyo)) Nagsabi kami: Oo o Sugo ni Allah,Ang sabi niya:(( Huwag ninyo itong gawin,liban sa Pambungad ng Aklat [ Al-Fatihah] sapagkat walang [gantimpala] ang pagdarasal sa sinumang hindi magbasa nito))
عربي Ang Balarila ng Wikang Ingles Ang Wikang Pranses
Kapag ikaw ay nagpatirapa, ilagay mo ang dalawang kamay mo at itaas mo ang dalawang siko mo
عربي Ang Balarila ng Wikang Ingles Ang Wikang Pranses
Nakita ko ang Sugo ng Allah -pagpalain siya ni Allah at pangalagaan- ay nagdadasal ng naka-parisukat.
عربي Ang Balarila ng Wikang Ingles Ang Wikang Pranses
Kapag nagpatirapa ang isa sa inyo,huwag siyang lumuhod tulad ng pagluhod ng kamelyo,at ilagay niya ang dalawang kamay niya bago ang dalawang tuhod niya.
عربي Ang Balarila ng Wikang Ingles Ang Wikang Pranses
Tunay na si Ibn `Umar ay inilalagay niya ang dalawang kamay niya bago ang dalawang tuhod niya,At nagsabi siya: Ang Propeta-pagpalain siya ni Allah at pangalagaan ay ginagawa ito.
عربي Ang Balarila ng Wikang Ingles Ang Wikang Pranses
Nagdasal ko kasama ang Propeta-pagpalain siya ni Allah at pangalagaan-at siya ay nagsasagawa ng Taslem sa kanan niya (([Ang Pangangalaga ni Allah ay mapasa inyo at ang Habag at Pagpapala Niya],at sa Kaliwa niya; [Ang Pangangalaga ni Allah ay mapasa inyo at ang Habag Niya]))
عربي Ang Balarila ng Wikang Ingles Ang Wikang Pranses
At ayon kay Abe Hurayrah-malugod si Allah sa kanya-Buhat sa Sugo ni Allah-pagpalain siya ni Allah at pangalagaan-Nagsabi siya: Sinuman ang Magluwalhati kay Allah sa bawat pagtatapos ng pagdarasal nang tatlumpot-tatlo,at Magpuri kay Allah nang tatlumpot-tatlo,at Magdakila kay Allah nang tatlumpot-tatlo,at ito ay siyamnaput-siyam,at nagsabi sa pagganap na Isang-daan ng :Walang Diyos kundi si Allah,Nag-iisa Siya;Walang katambal sa Kanya,Sa Kanya ang Pamamahala,At sa Kanya ang Papuri,At Siya sa bawat bagay ay Nakakakaya,Patatawarin sa kanya ang mga kasalanan niya,kahit ito ay tulad ng bula sa karagatan)) Saheh Imam Muslim
عربي Ang Balarila ng Wikang Ingles Ang Wikang Pranses
ang sinuman ang bumasa ng Ayat Al-Kursiy, sa likod ng bawat dasal na obligado,walang makakapagpigil sa kanya sa pagpasok sa paraiso liban kapag siya ay namatay
عربي Ang Balarila ng Wikang Ingles Ang Wikang Pranses
Katotohanan [ang Sinabi nilang dalawa],Tunay na sila ay pinaparusahan ng parusang naririnig ng lahat ng mga hayop
عربي Ang Balarila ng Wikang Ingles Ang Wikang Pranses
Kapag nag-alinlangan ang isa sa inyo sa Pagdarasal niya,At hindi niya alam kong ilan ang naipagdasal niya tatlo ba o apat,Tanggalin niya ang pag-aalinlangan,at itupad niya kung ano ang pinaniwalaan niya,Pagkatapos ay magpatirapa ng dalawang pagpapatirapa bago magsagawa ng Taslem,At kung ang naipagdasal niya ay lima,[gagawin naming] pamagitan sa kanya ang pagdarasal niya,at kung siya ay nakapagdasal ng tumpak ng apat na tindig,ang dalawang ito ay [magsisilibing] paghahamak kay Satanas
عربي Ang Balarila ng Wikang Ingles Ang Wikang Pranses
Katotohanang ang Propeta-pagpalain siya ni Allah at pangalagaan-siya ay nagdadasal ng dalawang tindig na magaan pagkatapos ng pagsikat ng Bukang-liwayway
عربي Ang Balarila ng Wikang Ingles Ang Wikang Pranses
Tunay na ang Propeta-pagpalain siya ni Allah at pangalagaan-ay hindi niya iniiwan ang apat na tindig bago ang dasal ng Dhuhr at dalawang tindig bago ang Subh
عربي Ang Balarila ng Wikang Ingles Ang Wikang Pranses
Sinuman ang magpanatili sa apat na tindig bago ang dasal na Dhuhr at apat na tindig pagkatapos nito,Ipagkakait ni Allah sa kanya ang Impiyerno))
عربي Ang Balarila ng Wikang Ingles Ang Wikang Pranses
Kinakaawaan ni Allah ang isang taong nagdasal bago ang dasal ng Asr nang apat na tindig
عربي Ang Balarila ng Wikang Ingles Ang Wikang Pranses
At ayon kay Abe Hurayrah-malugod si Allah sa kanya-Katotohanan ang Propeta-pagpalain siya ni Allah at pangalagaan-ay nagbasa sa dalawang tindig ng Fajr ng {Ipagbadya ( O Muhammad)! O kayong hindi mananampalataya} at {Ipagbadya ( O Muhammad)! Siya si Allah ang Nag-iisa} Saheh ni Imam Muslim
عربي Ang Balarila ng Wikang Ingles Ang Wikang Pranses
Ang pagdarasal sa gabi at araw ay dalawa dalawa
عربي Ang Balarila ng Wikang Ingles Ang Wikang Pranses
(Ang pinaka-mainam na pag-aayuno pagkatapos ng Buwan ng Ramadhan ay ang Buwan ng Allah na Muharram,at ang pinakamainam na Pagdarasal pagkatapos ng ng mga Obligado ay ang Dasal na Gabi
عربي Ang Balarila ng Wikang Ingles Ang Wikang Pranses
Ayon kay Abe Salamah bin`Abdurrahman,Na sinabi niya ,na tunay na tinanong niya si `Aishah-malugod si Allah sa kanya-Kung papaano magdasal ang Sugo ni Allah-pagpalain siya ni Allah at pangalagaan sa buwan ng Ramadhan? Nagsabi siya;(( Hindi nagdaragdag ang Sugo ni Allah-pagpalain siya ni Allah at pangalagaan sa Buwan ng Ramadhan at hindi sa iba nito,nang labing-isang tindig,nagdarasal siya ng apatang (tindig),huwag mong itanong ang kagandahan nito at haba nito,pagkatapos ay nagdarasal siya ng apatang (tindig),huwag mong itanong ang kagandahan nito at haba nito,pagkatapos ay nagdarasal siya ng tatlong tindig,Nagsabi si `Aishah: Sinabi ko,O Sugo ni Allah,natutulog kaba bago ka magdasal ng Witr? Nagsabi siya:( O `Aishah,tunay na ang dalawang mata ko ay natutulog,ngunit hindi natutulog ang Puso ko)) Saheh Al-Bukharie
عربي Ang Balarila ng Wikang Ingles Ang Wikang Pranses
Ang Propeta pagpalain siya ni Allah at pangalagaan-ay nagdarasal sa gabi nang labin-tatlong tindig,kabilang rito ang Witr,at dalawang tindig sa (dasal ng madaling araw).
عربي Ang Balarila ng Wikang Ingles Ang Wikang Pranses
Magdasal kayo ng Witr bago kayo umagahin
عربي Ang Balarila ng Wikang Ingles Ang Wikang Pranses
Sinuman ang natatakot na hindi makapag-dasal sa huling-gabi,ay magdasal ito ng Witr sa unang-gabi nito,at sinuman ang naghahangad na makapag-dasal sa huling-gabi nito,ay magdasal ito ng Witr sa huling-gabi nito,Dahil ang pagdarasal sa huling-gabi ay sinasaksihan,at ito ang mas-mainam
عربي Ang Balarila ng Wikang Ingles Ang Wikang Pranses
Nangunguna sa kainaman ang dasal ng maramihan sa dasal ng isa sa inyo na nag-iisa ito nang dalawamput-limang bahagi,at nagtitipon ang mga Anghel ng Gabi at mga Anghel ng Araw sa dasal ng Fajr (madaling-araw)
عربي Ang Balarila ng Wikang Ingles Ang Wikang Pranses
Sinuman ang nakarinig ng Panawagan at hindi siya dumating rito,Hindi katanggap-tanggap ang Dasal niya,maliban sa may mabigat na dahilan
عربي Ang Balarila ng Wikang Ingles Ang Wikang Pranses
Magdasal kayo o mga Tao sa mga bahay ninyo,dahil ang pinakamainam na dasal ng tao ay sa bahay niya maliban sa dasal na Obligado
عربي Ang Balarila ng Wikang Ingles Ang Wikang Pranses
At ayon kay Abe Hurayrah (malugod si Allah sa kanya) ay nagsabi : Nagsabi ang sugo ni Allah(pagpalain siya ni Allah at pangalagaan):Ang pinaka-mainam sa mga linya ng mga kalalakihan ay sa unahan nito,at ang pinaka masama ay na sa huli nito,at ang pinaka mainam sa mga linya ng mga kababaihan ay na sa huli nito at ang pinakamasama ay sa unahan nito,Isinalaysay ni Imam Muslim sa kanyang Saheh
عربي Ang Balarila ng Wikang Ingles Ang Wikang Pranses
At ayon kay Wabisah bin Ma-bad Al-Juhanie-malugod si Allah sa kanya-Na ang Sugo ni Allah -pagpalain siya ni Allah at pangalagaan;ay nakakita ng isang lalaki na nagdarasal sa likod ng linya na nag-iisa,Ipinag-utos sa kanya ng Propeta na ulitin niya ang pagdarasal. Sunan Abe Dawud
عربي Ang Balarila ng Wikang Ingles Ang Wikang Pranses
Ayon kay Ubayy bin Ka`b,Nagsabi siya:Nagdasal sa amin ang Sugo ni Allah-pagpalain siya ni Allah at pangalagaan-sa isang araw ng Subh,Nagsabi siya:Andito ba si pulano?Nagsabi sila:Wala,Nagsabi siya:Andito ba si pulano?Nagsabi sila:Wala,Nagsabi siya:(( Tunay na ang dalawang dasal na ito ang pinaka-mabigat na dasal para sa mga Epokrito,at kung nalalaman lamang nila ang napapa-loob sa dalawang ito,Darating kayo sa dalawang ito kahit na kayo ay gumagapang sa mga tuhod,at tunay na ang unang linya ay kahalintulad sa linya ng mga Anghel,at kung nalalaman ninyo ang kainaman nito,tunay na magpapaligsahan kayo rito,at ang dasal ng isang lalaki kasama ang isang lalaki ay mas mainam sa dasal niyang nag-iisa,at ang dasal niya kasama ang dalawang lalaki ay mas-mainam sa dasal niya kasama ang isang lalaki,at sa bawat dami nito ay mas kaibig-ibig kay Allah,Pagkataas-taas Niya)) Sunan Abe Dawud
عربي Ang Balarila ng Wikang Ingles Ang Wikang Pranses
Habang ang mga tao ay nasa Quba`sa dasal na madaling-araw (Subh) ay dumating sa kanila ang Ayah,nagsabi siya: Na ang propeta pagpalain siya ni Allah at pangalagaan,ay ibinaba sa kanya noong gabi ang Qur-an,at ipinag-utos sa kanya ang pagharap sa Qiblah,at humarap sila rito
عربي Ang Balarila ng Wikang Ingles Ang Wikang Pranses
Tunay na si Bilal ay tumatawag ng Azan sa gabi;kaya kumain kayo at uminom kayo hanggang sa marinig ninyo ang Azan ng anak ni Ummu Maktum
عربي Ang Balarila ng Wikang Ingles Ang Wikang Pranses
Dumating ang isang Arab [Naninirahan sa Disyerto],Umihi siya sa sulok ng Masjid,Itinaboy siya ng mga tao,Pinagbawalan sila ng Propeta-pagpalain siya ni Allah at pangalagaan-At nang matapos siya sa pag-ihi,Ipinag-utos ng Propeta-pagpalain siya ni Allah at pangalagaan-[na kumuha ng] tabo mula sa tubig,ibinuhus ito rito
عربي Ang Balarila ng Wikang Ingles Ang Wikang Pranses
Nakita kitang nagdadasal na [hindi nakaharap] sa Qiblah?Nagsabi siya:Kung hindi ko lang nakita ang Sugo ni Allah-pagpalain siya ni Allah at pangalagaan-na ginagawa niya ito,hindi ko ito gagawin
عربي Ang Balarila ng Wikang Ingles Ang Wikang Pranses
Katotohanan ang Sugo ni Allah pagpalain siya ni Allah at pangalagaan ay nakakita ng isang lalaking nag-iisa,Hindi nagdadasal sa mga tao,Nagsabi siya: O pulano! Ano ang pumipigil sa iyo sa pagdarasal kasama ang mga tao? Nagsabi siya:O Sugo ni Allah,Ako ay naging Junob ( nakipagtalik o linabasan), at walang tubig.Nagsabi siya: Gumamit ka ng alikabok,sapagkat ito ay sapat na sa iyo.
عربي Ang Balarila ng Wikang Ingles Ang Wikang Pranses
Pagpapatantayin ninyo ang inyong mga linya o babaliktarin ni Allah ang inyong mga mukha
عربي Ang Balarila ng Wikang Ingles Ang Wikang Pranses
Ayon `Abdullah bin Buhaynah-malugod si Allah sa kanya-at siya ay kabilang sa mga kasamahan ng Propeta-pagpalain siya ni Allah at pangalagaan-(( Na ang Propeta-pagpalain siya ni Allah at pangalagaan-ay Nagdasal sa kanila (bilang Imam) nang Dhuhr,Tumindig siya sa unang pangalawang tindig,at hindi siya umupo,kaya`t tumindig din ang mga Tao kasama siya,hanggang sa natapos niya ang pagdarasal,at naghihintay ang mga Tao sa pagsasagawa niya ng Taslem:Nagsagawa siya ng Takbir habang siya ay naka-upo,nagpatirapa siya ng dalawang beses bago siya magsagawa ng Taslem pagkatapos ay saka, nagsagawa ng Taslem))
عربي Ang Balarila ng Wikang Ingles Ang Wikang Pranses
Dumating ako na nakasakay sa babaing Asno,habang ako sa mga oras na iyon ay malapit ng maging binata,At ang Sugo ni Allah-pagpalain siya ni Allah at pangalagaan-ay nagdarasal sa mga tao sa Mina na walang nakaharang,Dumaan ako sa harapan ng mga linya,Bumaba ako.Ipinadala ko ang babaing Asno na pinangangalagaan,at pumasok ako sa linya,at walang sumuway sa akin kahit na isa.
عربي Ang Balarila ng Wikang Ingles Ang Wikang Pranses
Ang Sugo ni Allah-pagpalain siya ni Allah at pangalagaan-kapag siya ay tumindig sa pagdarasal,binibigkas niya ang [Allahu Akbar],kapag siya ay tumatayo,pagkatapos ay binibigkas niya ang [Allahu Akbar]", kapag siya ay yumuyuko,Pagkatapos ay sinasabi niyang:Naway dinggin ni Allah ang sinumang pumupuri sa kanya,Kapag itinataas niya ang kanyang likod mula sa pagyuko
عربي Ang Balarila ng Wikang Ingles Ang Wikang Pranses
Kapag tumindi ang init [ng araw],hintayin ninyo itong lumamig sa pagsasagawa ng Dasal,Dahil ang matinding init [ng araw] ay mula sa nagbubugang [apoy] sa Impiyerno.
عربي Ang Balarila ng Wikang Ingles Ang Wikang Pranses
Ang Propeta-pagpalain siya ni Allah at pangalagaan-Ay Nagluluwalhati sa likod ng sinasakyan niya kung saan ito nahaharap,at ibinababa niya ang ulo niya,at si Ibn `Umar ay isinasagawa ito
عربي Ang Balarila ng Wikang Ingles Ang Wikang Pranses
Pumasok ang Sugo ni Allah-pagpalain siya ni Allah at pangalagaan-sa Ka`bah,kasama sina Usamah bin Zaid,Bilal,`Uthman bin Talhah
عربي Ang Balarila ng Wikang Ingles Ang Wikang Pranses
Siniyasat ko ang pagdarasal kasama ang Propeta-pagpalain siya ni Allah at pangalagaan-Natagpuan ko na ang pagtindig niya,pagyuko niya,ang pagtuwid niya mula sa pagyuko niya,ang pagpapatirapa niya,ang pag-upo niya sa pagitan ng dalawang pagpapatirapa niya,ang pagpapatirapa niya,at ang pag-upo niya sa pagitan ng pagsasagawa ng Taslem at pag-alis: ito ay magkakatulad
عربي Ang Balarila ng Wikang Ingles Ang Wikang Pranses
Na ang Propeta -pagpalain siya ni Allah at pangalagaan-ay pumasok sa Masjid,At pumasok ang isang lalaki at nagdasal,pagkatapos ay dumating siya at bumati sa Propeta -pagpalain siya ni Allah at pangalagaan,Nagsabi siya: Bumalik ka at magdasal ulit,dahil ikaw ay hindi nakapag-dasal,Bumalik siya at nagdasal ulit tulad ng kanyang pagdarasal ,Pagkatapos ay dumating siya at bumati sa Propeta -pagpalain siya ni Allah at pangalagaan-Nagsabi siya: Bumalik ka at magdasal ulit,dahil ikaw ay hindi nakapag-dasal-pangatlo beses-Nagsabi siya: At Sumpa sa Nagpadala sa iyo sa katotohanan,wala nang mas-maganda pa maliban dito,Turuan mo ako;Nagsabi siya: Kapag ikaw ay tumindig sa pagdarasal;bigkasin mo ang Allahu Akbar,pagkatapos ay magbasa ka ng pinaka-madali para sa iyo mula sa Qur-an,pagkatapos ay yumuko ka hanggang sa huminahon ka sa pagyuko,pagkatapos ay bumangon ka hanggang sa huminahon ka sa pagtayo,pagkatapos ay magpatirapa ka hanggang sa huminahon ka sa pagpatirapa,pagkatapos ay bumangon ka hanggang sa huminahon sa pag-upo,at gawin mo ito sa lahat ng pagdarasal mo.
عربي Ang Balarila ng Wikang Ingles Ang Wikang Pranses
Na ang Sugo ni Allah pagpalain siya ni Allah at pangalagaan-ay nagdadasal na binubuhat niya si Ama`mah bint Zainab,anak ng Sugo ni Allah-pagpalain siya ni Allah at pangalagaan.
عربي Ang Balarila ng Wikang Ingles Ang Wikang Pranses
Ang sugo ni Allah pagpalain siya ni Allah at pangalagaan ay nagtuturo sa amin ng istikhara sa lahat ng gawain,gaya ng pagtuturo niya sa amin ng sūrah ng Qur’an.Sinasabi niya: Kapag nagbalak ang isa sa inyo ng isang bagay ay magdasal siya ng dalawang rak`ah na hindi isinatungkuling [ṣalāh]. Pagkatapos ay sabihin niya:O Allah, sumasangguni ako sa Iyo sa pamamagitan ng kaalaman Mo. Humihiling ako sa Iyo ng kakayahan sa pamamagitan ng kakayahan Mo.Humihingi ako mula sa sukdulang kabutihang-loob Mo,sapagkat tunay na Ikaw ay nakakakaya at hindi ako nakakakaya,at nakaaalam Ka at hindi ako nakaaalam at Ikaw ay ang pinakanakaaalam sa mga nakalingid.O Allah, kung nalalaman Mo na ang bagay na ito [banggitin dito ang kailangan] ay mabuti para sa akin: sa relihiyon ko, pamumuhay ko at kahihinatnan ng balak ko ay itakda Mo na mangyari ito sa akin at pagaanin Mo ito para sa akin, pagkatapos ay biyayaan Mo ako rito.Kung nalalaman Mo na ang bagay na ito ay masama para sa akin: sa relihiyon ko, pamumuhay ko at kahihinatnan ng balak ko ilayo Mo ito sa akin at ilayo Mo ako rito, at itakda Mo na mangyari sa akin ang mabuti saan man ito,pagkatapos ay palugudin Mo ako dito. Hindi magsisi ang sinumang humingi ng patnubay sa Tagapalikha, sumangguni sa mga nilikhang mananampalataya,at nagpakatatag sa pasya niya sapagkat nagsabi Siya,Napakamaluwalhati Niya: at sanguniin mo sila sa usapin. Kaya kapag nagpasya ka ay manalig ka kay Allah.
عربي Ang Balarila ng Wikang Ingles Ang Wikang Pranses
Napag-utusan si Bilal na gawin niyang pares ang pagtawag ng Adhan,at gawing gansal ang Iqamah
عربي Ang Balarila ng Wikang Ingles Ang Wikang Pranses
Tumayo kayo at manalangin ako para sa inyo
عربي Ang Balarila ng Wikang Ingles Ang Wikang Pranses
Kapag nagpa-alam sa isa sa inyo ang asawa nito na pumunta sa Masjid,ay huwag niya itong pigilan.Nagsabi siya:Sinabi ni Bilal bin Abdullah.Isinusumpa ko sa Allah,na pipigilan namin sila;Nagsabi siya:Lumapit sa kanya si Abdullah,at minura niya ito ng matinding pagmumura,hindi ko siya narinig na nagmura ng tulad nito kailanman,at nagsabi siya:Ipinahayag ko sayo na ito ay buhat sa Sugo ni Allah-pagpalain siya ni Allah at pangalagaan-at sasabihin mong:Isinusumpa ko sa Allah,na pipigilan namin sila
عربي Ang Balarila ng Wikang Ingles Ang Wikang Pranses
((Katotohanan ang propeta pagpalain siya ni Allah at pangalagaan-at si Abu bakar at umar -malugod si Allah sa kanilang dalawa-sila ay nagsisimula sa pagdarasal ng(Alhamdu Lillahi Rabbil A`lameen)" Ang papuri ay ukol kay Allah,Panginoon ng mga nilalang".At sa ibang salaysay:((Nagdasal ako kasama sina Abubakar at Umar at Uthman,at hindi ko narinig mula sa kanila na nagbasa ng(Bismillaher Rahmaner Raheem)"Sa ngalan ni Allah,ang Napakama-awain,ang Maawain".At sa salaysay ni Muslim:((Nagdasal ako sa likod ng propeta pagpalain siya ni Allah at pangalagaan-at Abu bakar at umar at Uthman,at sila ay nagsisimula sa (Alhamdu lillahi rabbil A`lameen)" Ang papuri ay ukol kay Allah,Panginoon ng mga nilalang" at hindi nila binibigkas ang (Bismillaher Rahamaner Raheem)"Sa ngalan ni Allah,ang Napakama-awain,ang Maawain" sa unang basa at sa huli nito.))
عربي Ang Balarila ng Wikang Ingles Ang Wikang Pranses
Hindi ginawa ng Propeta-pagpalain siya ni Allah at pangalagaan-na magpanatili sa mga bagay ng Kusang-loob,tulad ng [pagpapanatili niya] sa dalawang tindig na dasal sa Al-Fajr.
عربي Ang Balarila ng Wikang Ingles Ang Wikang Pranses
Ang pagdarasal ng Jama`ah [kasama ang mga mananampalataya sa loob ng Masjid],ay higit na mainam mula sa pagdarasal na nag-iisa,nang dalawampu`t pitong beses
عربي Ang Balarila ng Wikang Ingles Ang Wikang Pranses
Ang Propeta-pagpalain siya ni Allah at pangalagaan-ay nagdarasal ng Dhuhr sa katindian ng init ng araw,at ng `Asr, na ang araw ay napakaliwanag,at ng Maghrib, kapag ito ay lumubog
عربي Ang Balarila ng Wikang Ingles Ang Wikang Pranses
Dumating ako sa Propeta-pagpalain siya ni Allah at pangalagaan-habang siya ay nasa tolda,sa kanya ay mayroong pula mula sa suot ng Angkan ni Adan,Nagsabi siya:Naglabas si Bilal ng lalagyan [ng tubig para sa Wudhu],kinuha niya ang natitirang tubig at lalagyan.
عربي Ang Balarila ng Wikang Ingles Ang Wikang Pranses
Ang Sugo ni Allah-pagpalain siya ni Allah at pangalagaan-ay nagdarasal ng Al-Fajr,sumasama sa kanya ang mga mananampalataya mula sa mga kababaihan,nakabalot sa mga damit [ na may ibat-ibang kulay],pagkatapos ay umuuwi sila sa kanilang mga bahay,na walang nakakakilala sa kanila dahil sa dilim
عربي Ang Balarila ng Wikang Ingles Ang Wikang Pranses
Unahan ninyo ang umaga sa pagsasagawa ng witr.
عربي Ang Balarila ng Wikang Ingles Ang Wikang Pranses
Angkan ng Salamah, manatili kayo sa mga tahanan ninyo, isusulat ang mga bakas ninyo; manatili kayo sa mga tahanan ninyo, isusulat ang mga bakas ninyo [papuntang Masjid].
عربي Ang Balarila ng Wikang Ingles Ang Wikang Pranses
Kapag nagdasal ang isa sa inyo sa gabi at bumigat ang pagbigkas ng Qur'ān sa dila niya kaya hindi niya nalaman ang sinasabi niya, matulog muna siya.
عربي Ang Balarila ng Wikang Ingles Ang Wikang Pranses
Mainam na lalaki si `Abdullāh kung sakaling siya ay nagdarasal sa gabi.
عربي Ang Balarila ng Wikang Ingles Ang Wikang Pranses
Inilahad sa akin ang mga gawa ng Kalipunan ko: ang maganda sa mga ito at ang masagwa sa mga ito. Natagpuan ko sa mga kagandahan ng mga gawa nito ang nakapipinsala ay inaalis sa daan at natagpuan ko sa mga kasagwaan ng mga gawa nito ang plema ay nasa masjid hindi inililibing.
عربي Ang Balarila ng Wikang Ingles Ang Wikang Pranses
ang Propeta, pagpalain siya ni Allāh at pangalagaan, ay [matagal] nagdarasal noon sa gabi hanggang sa nagkabitak-bitak ang mga paa niya kaya nagsabi ako sa kanya: "Bakit mo ginagawa ito, o Sugo ni Allah, gayong nagpatawad na si Allah sa iyo sa nauna sa pagkakasala mo at nahuli?" Nagsabi siya: "Kaya hindi ko ba iibiging ako ay maging isang lingkod na mapagpasalamat?"
عربي Ang Balarila ng Wikang Ingles Ang Wikang Pranses
Dumating ang isang lalaki,Habang ang Propeta-pagpalain siya ni Allah at pangalagaan- ay nagsesermon sa mga tao sa araw ng Jumu`ah.Nagsabi siya: Nakapagdasal ka ba o pulano? Nagsabi siya: Hindi,Nagsabi siya:Tumayo ka at magsagawa ng dalawang pagyuko
عربي Ang Balarila ng Wikang Ingles Ang Wikang Pranses
Nakasama ako sa Sugo ni Allah-pagpalain siya ni Allah at pangalagaan-Siya ay hindi nagdadagdag sa dalawang tindig ,sa kanyang paglalakbay At gayundin sina Abu Bakar,`Umar,at `Uthman
عربي Ang Balarila ng Wikang Ingles Ang Wikang Pranses
Tunay na ang Sugo ni Allah pagpalain siya ni Allah at pangalagaan-ay nagpadala ng isang lalaki sa hukbo [ng mga kawal],at siya ay nagbabasa sa mga kasamahan niya sa pagdarasal nila,at tinatapos niya sa "Ipagbadya (O Muhammad) siya si Allah ang Nag-iisa"
عربي Ang Balarila ng Wikang Ingles Ang Wikang Pranses
Tunay na ang Araw at ang Buwan ay dalawang palatandaan mula sa tanda ni Allah,Hindi sila nagtitiklop [nawawala ang kanilang liwanag] dahil sa pagkamatay ng isang tao at hindi sa pagkabuhay nito,Kapag nakita ninyo ito,Manalangin kayo kay Allah at mag-alay kayo ng Pagdadakila;Magdasal kayo at Magkawanggawa kayo.
عربي Ang Balarila ng Wikang Ingles Ang Wikang Pranses
(( Ako ay natutulog sa harapan ng Sugo ni Allah pagpalain siya ni Allah at pangalagaan-habang ang paa ko ay nasa Qiblah [pinagpapatirapaan] niya,Kapag nagpatirapa siya ay kinakalabit niya ako,kaya hinihila ko ang paa ko,At kapag tumayo siya ay pinapahaba ko ito,at ang mga bahay sa oras na yaon ay walang mga ilaw
عربي Ang Balarila ng Wikang Ingles Ang Wikang Pranses
Lumabas ang Propeta-pagpalain siya ni Allah at pangalagaan-nagdadasal [upang manalangin ng ulan],Humarap siya sa Qiblah,pagkatapos ay nagdasal ng dalawang tindig,at ginawa niyang hayag ang pagbabasa rito
عربي Ang Balarila ng Wikang Ingles Ang Wikang Pranses
Nagdasal ako at si `Emran bin Husayn sa likod ni `Ali bin Abe Talib,at kapag siya ay nagpapatirapa,Nagdadakila siya [Pagbanggit ng Allah Akbar] at kapag iniangat niya ang ulo niya Nagdadakila siya at kapag bumangon siya mula sa dalawang tindig,Nagdadakila siya
عربي Ang Balarila ng Wikang Ingles Ang Wikang Pranses
Narinig ko ang Propeta-pagpalain siya ni Allah at pangalagaan-na nagbabasa sa [dasal ng] Maghrib ng Attur
عربي Ang Balarila ng Wikang Ingles Ang Wikang Pranses
Ang Propeta-pagpalain siya ni Allah at pangalagaan at sina Abu Bakar,at `Umar,sila ay nagdadasal ng dalawang Eid bago ang Sermon
عربي Ang Balarila ng Wikang Ingles Ang Wikang Pranses
Ang Sugo ni Allah pagpalain siya ni Allah at pangalagaan-ay tinitipon niya sa paglalakbay ang ng dasal na Dhuhr at dasal na `Asr;kapag ito ay nasa gitna ng paglalakad,at tinitipon niya ang pagitan ng Dasal na Maghrib at `Eishah
عربي Ang Balarila ng Wikang Ingles Ang Wikang Pranses
Hindi pa ako nakapagdasal sa likod ng Imam kailanman ng higit na magaan na pagdarasal,at higit na ganap na pagdarasal maliban sa [Pagdarasal] ng Propeta-pagpalain siya ni Allah at pangalagaan
عربي Ang Balarila ng Wikang Ingles Ang Wikang Pranses
Tunay na ako ay magdadasal para sa inyo,Ngunit hindi ko nilalayun dito na magdasal [ng obligado], Magdarasal ako, kung papaano ko nakita ang Sugo ni Allah- pagpalain siya ni Allah at pangalagaan-na nagdadasal
عربي Ang Balarila ng Wikang Ingles Ang Wikang Pranses
Kung ikaw ay nagdasal lamang ng " Luwalhatiin ang Pangalan ng Iyong Panginoon", "Ako [Allah] ay nanunumpa sa Araw at sa kanyang marilag na liwanag","Ako [Allah] ay nanunumpa sa Gabi habang lumulukob sa liwanag"? Sapagkat nagdadasal sa likod mo ang Matatanda at Mahihina at May Pangangailangan
عربي Ang Balarila ng Wikang Ingles Ang Wikang Pranses
Kami ay nagdarasal kasama ang Sugo ni Allah-pagpalain siya ni Allah at pangalagaan-ng Jumu`ah,pagkatapos ay nagsisi-alisan na kami,at ang dingding ay walang silong na maaari naming masilungan
عربي Ang Balarila ng Wikang Ingles Ang Wikang Pranses
Ang Propeta-pagpalain siya ni Allah at pangalagaan-ay nagsesermon ng dalawang beses habang siya ay nakatayo,at pinaghihiwalay niya ang pagitan nito sa pag-upo
عربي Ang Balarila ng Wikang Ingles Ang Wikang Pranses
(( Sinuman ang nakatulog mula sa pagdarasal nito [gitna ng ]Gabi,o di kaya`y sa ilang bahagi nito,Pagkatapos ay binasa niya ito sa pagitan ng Dasal ng Fajr at Dasal ng Dhuhr,Isusulat sa kanya,na para niya itong binasa sa [gitna ng ] Gabi.))
عربي Ang Balarila ng Wikang Ingles Ang Wikang Pranses
Ayon kay Abe Asha`tha`a,Nagsabi siya:Kami ay naka-upo kasama si Abe Hurayrah-malugod si Allah sa kanya,sa Masjid,hanggang sa tumawag ng Adhan ang mananawag,Tumayo ang isang lalaki mula sa Masjid at naglakad,sinundan siya ni Abe Hurayrah sa mata nito hanggang sa lumabas siya sa Masjid,Nagsabi si Abu Hurayrah:Ngunit ang gawaing iyan,ay totoong sumuway kay Abal Qa`seem,-pagpalain siya ni Allah at pangalagaan.Isinalaysay ni Imam Muslim
عربي Ang Balarila ng Wikang Ingles Ang Wikang Pranses
Kapag inantok ang isa sa inyo habang siya ay nagdarasal, humiga siya hanggang sa maalis sa kanya ang antok
عربي Ang Balarila ng Wikang Ingles Ang Wikang Pranses
Ako noon ay nagdarasal kasama ng Propeta, pagpalain siya ni Allah at pangalagaan, ng mga dasal. Ang dasal niyon noon ay katamtaman at ang talumpati niya ay katamtaman.
عربي Ang Balarila ng Wikang Ingles Ang Wikang Pranses
magdasal ang [bawat] isa sa inyo ayon sa sigla niya at kapag napagod siya ay matulog siya
عربي Ang Balarila ng Wikang Ingles Ang Wikang Pranses
Ahem, manatili kayo sa nakakaya ninyo; sapagkat sumpa man kay Allah, hindi nanghihinawa si Allah hanggang sa manghinawa kayo. Ang pinakakaibig-ibig na pagrerelihiyon sa Kanya ay ang pinamamalagi ng nagsasagawa nito.
عربي Ang Balarila ng Wikang Ingles Ang Wikang Pranses
Kapag kami ay bumababa sa isang lugar,Hindi kami nagluluwalhati hanggat hindi namin nakalag ang aming mga kasangkapan
عربي Ang Balarila ng Wikang Ingles Ang Wikang Pranses
Napaka-maluwalhati Niya,Napaka-Banal Niya,Panginoon ng mga Anghel at ni Anghel Jibreel
عربي Ang Balarila ng Wikang Ingles Ang Wikang Pranses
:Nagdasal ang Sugo ni Allah-pagpalain siya ni Allah at pangalagaan-sa bahay niya na siya ay may sakit
عربي Ang Balarila ng Wikang Ingles Ang Wikang Pranses
"Ang Sugo ni Allah, pagpalain siya ni Allāh at pangalagaan, kapag nagsabi siya: Sami`a -llāhu liman ḥamidah (Duminig si Allah sa sinumang nagpuri sa Kanya), walang bumaluktot na isa man sa amin ng likod niya hanggang sa lumapag ang Sugo ni Allah, pagpalain siya ni Allāh at pangalagaan, na nakapatirapa. Pagkatapos ay lumalapag kami sa pagpapatirapa matapos niya."
عربي Ang Balarila ng Wikang Ingles Ang Wikang Pranses
At ayon Abe Al-Abbas Sahl bin Saad bin Sa`edi-malugod si Allah sa kanya-Na ang Sugo ni Allah pagpalain siya ni Allah at pangalagaan,ay umabot sa kanya na ang Mag-anak na Am`r bin Awf,ay mayroon sa pagitan nila ay hidwaan,Lumabas ang Sugo ni Allah-pagpalain siya ni Allah at pangalagaan-upang ayusin ang pagitan nila sa mga tao na kasama niya,nahadlangan ang Sugo ni Allah-pagpalain siya ni Allah at pangalagaan-at dumating na ang oras ng pagdarasal,At dumating si Bilal kay Abe Bakar-malugod si Allah sa kanilang dalawa-Nagsabi siya: O Aba Bakar,Katotohanan na ang Sugo ni Allah-pagpalain siya ni Allah at pangalagaan-ay nahadlangan at dumating na ang oras ng pagdarasal,Maaari ba sa iyo na manguna sa mga tao?Nagsabi siya: Oo,kung nanaisin mo,Itinindig ni Bilal ang dasal,at nanguna si Abu Bakar,Nag Takbir siya at nag-takbir ang mga tao,at dumating ang Sugo ni Allah-pagpalain siya ni Allah at pangalagaan-na naglalakad sa mga linya hanggang sa tumindig siya sa isang linya,at gumawa ang mga tao ng palakpak,At si Abu Bakar malugod si Allah sa kanya-ay hindi lumilingon sa pagdarasal,At ng dumami ang mga tao sa pagpapalak-pak,ay lumingon siya,Kung kaya`t ang Sugo ni Allah-pagpalain siya ni Allah at pangalagaan-Nagbigay ng senyales sa kanya ang Sugo ni Allah-pagpalain siya ni Allah at pangalagaan-Itinaas ni Abu Bakar malugod si Allah sa kanya-ang kamay niya,at pinuri niya si Allah,at bumalik siya na lumalakad sa likod niya hanggang sa tumindig siya sa linya,at pumunta sa unahan ang Sugo ni Allah-pagpalain siya ni Allah at pangalagaan-at nagdasal siya sa mga tao,at nang matapos ay humarap siya sa mga tao,Nagsabi siya:(( O mga tao,ano ang nangyari sa inyo nang may dumating na bagay sa inyong pagdarasal ay gumawa kayo ng pagpalak-pak?Ang palakpak ay para lamang sa mga kababaihan,sinuman ang may dumating sa kanya sa pagdarasal niya,ay magsabi ng:Subhanallah,sapagkat walang makakarinig nito kahit isa, kapag nagsasabi na:Subhanallah; maliban sa itoy mapapalingon.O Aba Bakar:Anu ang humadlang sa iyo na magdasal sa mga tao nang magbigay ako ng senyales sa iyo?Nagsabi si Abe Bakar: Hindi karapat-dapat sa anak ni Abe Quha`fah na magdasal sa mga tao sa pagitan ng kamay ng Sugo ni Allah-pagpalain siya ni Allah at pangalagaan.Napagkaisahan ang katumpakan.Ang kahulugan ng ((nahadlangan)): Pinigilan nila ito upang gawing bisita nila.
عربي Ang Balarila ng Wikang Ingles Ang Wikang Pranses
Tinipon ng Propeta-pagpalain siya ni Allah at pangalagaan-ang pagitan ng Maghrib at `Eishah sa isang tipon,Bawat isa sa kanila ay may Iqamah,at hindi siya Nagluluwalhati sa pagitan nilang dalawa,at hindi rin sa pagtapos ng bawat isa sa kanilang dalawa.
عربي Ang Balarila ng Wikang Ingles Ang Wikang Pranses
(( Kung alam lamang ng dumadaan sa harapan ng nagdadasal kung ano ang kanyang magiging kasalanan? Ang pagtitindig niya ng Apatnapo ay maskaibig-ibig para sa kanya, mula sa pagdaan sa harapan niya)) Nagsabi si Abu Annadhri: Hindi ko alam: Nagsabi siya: Apatnput-araw -Buwan-o Taon
عربي Ang Balarila ng Wikang Ingles Ang Wikang Pranses
Ipinag-utos sa amin ng Sugo ni Allah-pagpalain siya ni Allah at pangalagaan-na lumabas kami sa dalawang Eid,ang mga dalaga,at ang may mga pangharang [sa bahay],at ipinag-utos sa mga may regla na lumayo sa pinagdadasalan ng mga Muslim
عربي Ang Balarila ng Wikang Ingles Ang Wikang Pranses
Allāhumma -ghfir lī mā qaddamtu wa mā akhkhartu, wa mā asrartu wa mā a`lantu, wa mā asraftu, wa mā anta a`lamu bihi minnī, anta -lmuqaddimu wa anta -lmu'akhkhiru, lā ilāha illā anta. (O Allāh, patawarin Mo ako sa [kasalanang] naunang nagawa ko at nahuling nagawa ko, [kasalanang] inilihim ko at inihayag ko, at [kasalanang] ipinagmalabis at [kasalanang] Ikaw ay higit na nakaaalam doon kaysa sa akin. Ikaw ay ang nagpapauna at Ikaw ay ang nagpapahuli; walang Diyos kundi Ikaw.)
عربي Ang Balarila ng Wikang Ingles Ang Wikang Pranses
Bumangon ako kasama ng Sugo ni Allah, pagpalain siya ni Allāh at pangalagaan, para magdasal isang gabi. Tumindig siya at binigkas ang Kabanata Al-Baqarah. Wala siyang nadaraanang isang talata ng awa malibang tumitigil siya at humihiling. Wala siyang nadaraanang isang talata ng parusa malibang tumitigil siya at nagpapakupkop.
عربي Ang Balarila ng Wikang Ingles Ang Wikang Pranses
...Allāhumma laka aslamtu, wa bika āmantu, wa `alayka tawakkaltu, wa ilayka khāṣamtu, wa bika ḥākamtu, fa-ghfir lī mā qaddamtu, wa mā akhkhartu, wa asrartu, wa a`lantu, wa mā anta a`lamu bihi minnī; lā ilāha illā anta (...o Allāh, sa Iyo ako nagpasakop, sa Iyo ako sumampalataya, sa Iyo ako nanalig, dahil sa Iyo ako nakipagtalo, at sa Iyo ako nagpahatol, kaya magpatawad Ka sa akin sa anumang [kasalanang] naunang nagawa ko, anumang [kasalanang] nahuling nagawa ko, inilihim ko, inihayag ko, at anumang Ikaw ay higit na nakaaalam hinggil doon kaysa sa akin; walang Diyos kundi Ikaw)."
عربي Ang Balarila ng Wikang Ingles Ang Wikang Pranses
Allāhumma rabba jibra'īla wa mīkā'īla wa isrāfīl, fāṭira -ssamāwāti wa -l'arḍ, `ālima -lghaybi wa -shshahādah, anta taḥkumu bayna `ibādika fīmā kānū fīhi yakhtalifūn, ihdinī lima -khtulifa fīhi mina -lḥaqqi bi'idhnika innaka tahdī man tashā'u ilā ṣirāṭim mustaqīm. (O Allāh, Panginoon nina Jibrā'īl, Mīkā'īl at Isrāfīl, Tagapaglalang ng mga langit at lupa, Nakaaalam sa Nakalingid at Nasasaksihan, Ikaw ay hahatol sa mga lingkod Mo hinggil sa anumang pinagtatalunan nila noon. Patnubayan Mo ako sa pinagtatalunan na katotohanan, ayon sa kapahintulutan Mo; tunay na Ikaw ay nagpapatnubay sa sinumang loloobin mo tungo sa isang matuwid na landasin.)
عربي Ang Balarila ng Wikang Ingles Ang Wikang Pranses
Tunay ang mga masjid na ito ay hindi naaangkop sa anuman mula sa ihing ito ni dumi. Ang mga ito ay ukol lamang sa pag-alaala kay Allāh, pagkataas-taas Niya o sa pagbigkas ng Qur'ān.
عربي Ang Balarila ng Wikang Ingles Ang Wikang Pranses
may isang lalaking nanawagan sa masjid at nagsabi: "Sino ang nakaalam sa pulang kamelyo?," kaya nagsabi ang Sugo ni Allāh, pagpalain siya ni Allāh at pangalagaan: "Huwag mo nawang matagpuan. Itinayo lamang ang mga masjid para sa layon ng pagpapatayo ng mga ito."
عربي Ang Balarila ng Wikang Ingles Ang Wikang Pranses
Ang Propeta, pagpalain siya ni Allah at pangalagaan, ay nagbawal ng upong ḥibwah sa araw ng Biyernes habang ang imām ay nagtatalumpati.
عربي Ang Balarila ng Wikang Ingles Ang Wikang Pranses
Kapag nanawagan para sa pagdarasal, tumatalikod ang demonyo
عربي Ang Balarila ng Wikang Ingles Ang Wikang Pranses
Ang mga mu`adhdhin ay ang pinakamahaba sa mga tao sa mga leeg
عربي Ang Balarila ng Wikang Ingles Ang Wikang Pranses
Ang oras ng Dhuhr,kapag lumihis ang araw at ang anino ng lalaki ay kasin-laki nito,na hindi dumarating sa oras ng Asr,at ang oras ng Asr,kapag hindi pa naninilaw ang kalangitan,at ang oras sa dasal ng Maghrib; bago sumapit ang takip-silim,at ang oras sa Dasal ng 'Eishah,hanggang sa hating-gabi ng kalagitnaan nito,at ang oras ng Dasal ng Subh,mula sa pagsikat ng Bukang-liwayway,bago sumikat ang araw,at kapag sumikat ang araw,pigilan ang pagdarasal,dahil ito (ang araw) at sumisikat sa pagitan ng dalawang sungay ni Satanas
عربي Ang Balarila ng Wikang Ingles Ang Wikang Pranses
Kami ay nag-aalay ng dasal na Al-Maghrib kasama ang Propeta-pagpalain siya ni Allah at pangalagaan-aalis ang isa sa amin,at tunay na nakikita sa mga parte ng palaso niya.
عربي Ang Balarila ng Wikang Ingles Ang Wikang Pranses
Sinuman ang umabot mula sa dasal na Subh ng isang tindig bago sumikat ang araw,ay tunay na inabutan niya ang dasal na Subh,at sinuman ang umabot ng isang tindig mula sa dasal na Asr bago lumubog ang araw,ay tunay na inabutan niya ang dasal na Asr
عربي Ang Balarila ng Wikang Ingles Ang Wikang Pranses
Huwag ninyong hadlangan ang isang taong magsasagawa ng tawaf sa Tahanang ito,at magdadasal ng kahit anong oras na kanyang ibigin sa gabi o araw
عربي Ang Balarila ng Wikang Ingles Ang Wikang Pranses
Ang Bukang liwayway ay may dalawang uri,Ang Bukang liwayway na hinahalintulad sa buntot ng lobo,at hindi ipinapahintulot ang pagdarasal rito,at hindi ipinagbabawal ang pagkain,at ang yaong [unti-unting] nawawala na pahaba sa kalangitan,tunay na ipinapahintulot dito ang pagdarasal at ipinagbabawal ang pagkain.
عربي Ang Balarila ng Wikang Ingles Ang Wikang Pranses
Tunay na iparating ng nakapagsaksi sa inyo sa mga hindi nakadalo sa inyo;Huwag kayong magdasal pagkatapos ng Fajr maliban sa dalawang pagpapatirapa
عربي Ang Balarila ng Wikang Ingles Ang Wikang Pranses
Ayon kay `Abdullah bin Zaid,nagsabi siya; Nang ipag-utos ng Sugo ni Allah-pagpalain siya ni Allah at pangalagaan-ang kampanilya na gamitin sa mga Tao upang magtipon para sa pagdarasal,umikot sa akin habang ako ay natutulog,ang isang lalaki na nagdadala ng kampanilya sa kamay niya,Nagsabi ako; O alipin ni Allah,ibinibinta moba ang kampanilya? Sinabi niya: Ano ang gagawin mo rito? Nagsabi ako; Ipang-aanyaya namin ito sa pagdarasal,Sinabi niya; Gusto mobang ituro ko sa iyo ang mas mainam pa rito?Nagsabi ako sa kanya; Oo,Sinabi niya: Nagsabi siya; Sabihin mo; Ang Allah ay Dakila,Ang Allah ay Dakila,Ang Allah ay Dakila,Ang Allah ay Dakila,Ako ay sumasaksi na walang ibang diyos na dapat sambahin maliban kay Allah,Ako ay sumasaksi na walang ibang diyos na dapat sambahin maliban kay Allah,Ako ay sumasaksi na si Muhammad ay Sugo ni Allah,Ako ay sumasaksi na si Muhammad ay Sugo ni Allah,Humayo sa pagdarasal,Humayo sa pagdarasal,Humayo sa tagumpay,Humayo sa tagumpay,Ang Allah ay Dakila,Ang Allah ay Dakila,Walang ibang diyos na dapat sambahin maliban kay Allah,Pagkatapos ay nagpahuli siya sa akin ng hindi kalayuan,pagkatapos ay sinabi niyang;At sabihin mo;Kapag itinidig mo ang pagdarasal; Ang Allah ay Dakila,Ang Allah ay Dakila,Ako ay sumasaksi na walang ibang diyos na dapat sambahin maliban kay Allah, Ako ay sumasaksi na si Muhammad ay sugo ni Allah, Humayo sa pagdarasal, Humayo sa tagumpay,Tunay na ititindig ang pagdarasal,Tunay na ititindig ang pagdarasal,[ At sa isang salaysay; Kapag sa pagdarasal ng madaling-araw,sinasabi kong; Ang pagdarasal ay mas mainam sa pagtulog,Ang pagdarasal ay mas mainam sa pagtulog] ,Ang Allah ay Dakila,Ang Allah ay Dakila,Walang ibang diyos na dapat sambahin maliban kay Allah,At nang sa kina-umagahan,Dumating ako sa Sugo ni Allah-pagpalain siya ni Allah at pangalagaan-at sinabi ko sa kanya ang nakita ko,Nagsabi siya; (( Katotohanang ito ay panaginip na totoo,Sa kapahintulutan ni Allah,tumindig ka kasama si Bilal,ibulong mo sa kanya ang nakita mo,at magtawag siya ng Azan gamit ito,sapagkat siya ay may mas-mainam na boses kaysa sa iyo)),Tumindig ako kasama si Bilal,at ibinubulong ko ito sa kanya,at binibigkas niya ito sa (pagtawag) ng Azan,Nagsabi siya; Narinig ito ni `Umar bin Al-Khattab,habang siya ay nasa loob ng bahay niya,lumabas siya na nakakaladkad ang damit nito,at sinasabi niya; Sumpa sa nagpadala sa iyo sa katotohanan O Sugo ni Allah,Tunay na nakita ko ang tulad ng nakita niya, Nagsabi ang Sugo ni Allah-pagpalain siya ni Allah at pangalagaan; (( Ang lahat ng Papuri ay kay Allah)) Sunan Abe Dawud
عربي Ang Balarila ng Wikang Ingles Ang Wikang Pranses
Kabilang sa Sunnah,Kapag sinabi ng nagtatawag ng Azan sa Azan ng Fajr: Humayo sa Tagumpay,magsasabi siya: Ang pagdadasal ay higit na mainam mula sa pagtulog
عربي Ang Balarila ng Wikang Ingles Ang Wikang Pranses
(( Pinagsama ng Sugo ni Allah-pagpalain siya ni Allah at pangalagaan-ang Maghrib at `Eishah sa pgsamang; Nagdasal siya ng Maghrib nang tatlong tindig,at ng `Eishah nang dalawang tindig,sa isang Iqamah lamang.
عربي Ang Balarila ng Wikang Ingles Ang Wikang Pranses
Ikaw na ang Imam nila,at pangalagaan mo [ang kapakanan] ng mahihina sa kanila,at magtalaga ka ng Mu`adhin na hindi kukuha sa pagtatawag niya ng Adhan ng kabayaran
عربي Ang Balarila ng Wikang Ingles Ang Wikang Pranses
Ang Tagatawag (ng Azan) ng Sugo ni Allah-pagpalain siya ni Allah at pangalagaan ay (laging) nagpapaliban at hindi itinitindig ang pagdarasal,Hanggang sa kapag nakita na niya ang Sugo ni Allah-pagpalain siya ni Allah at pangalagaan,ay lalabas siya at (ipapanawagan niya) ang pagtindig ng dasal kapag nakita niya ito
عربي Ang Balarila ng Wikang Ingles Ang Wikang Pranses
Kasama namin ang Propeta-pagpalain siya ni Allah at panglagaan-sa paglalakbay sa gabing madilim,hindi namin alam kung saan ang Qiblah,kaya nagdasal ang bawat kalalakihan sa amin ayon sa pagharap niya,at nang kami ay kina-umagahan,binanggit namin ito sa Propeta-pagpalain siya ni Allah at pangalagaan-Ibinaba ang:{ Kahit saan mang dako na humarap kayo,ay nandoroon ang Mukha ni Allah}
عربي Ang Balarila ng Wikang Ingles Ang Wikang Pranses
Ang pagitan ng Silangan at Kanluran ay Qiblah
عربي Ang Balarila ng Wikang Ingles Ang Wikang Pranses
Kapag dumating ang isa sa inyo sa Masjid ay tumingin siya,Kapag nakita niya sa dalawang sapatos niya ang dumi o nakakapinsala,Punasan niya ito,at magdasal siya gamit ang mga ito
عربي Ang Balarila ng Wikang Ingles Ang Wikang Pranses
Nakita ko ang Sugo ni Allah pagpalain siya ni Allah at pangalagaan-na nagdadasal at sa dibdib niya ay boses na parang boses ng gilingan dahil sa pag-iyak niya-pagpalain siya ni Allah at pangalagaan
عربي Ang Balarila ng Wikang Ingles Ang Wikang Pranses
Ayon kay 'Abdullah bin 'Umar na nagsasabi:((Lumabas ang Propeta pagpalain siya ni Allah at pangalagaan sa Qubā upang magdasal rito)),Nagsabi siya:(( Dumating sa kanya ang mga Ansār,Bumati sila sa kanya habang siya ay nagdadasal))Nagsabi siya:Nagsabi ako kay Bilāl: Papaano mo nakita ang Sugo ni Allah pagpalain siya ni Allah at pangalagaan - na sumagot sa kanila nang sila ay bumati sa kanya habang siya ay nagdadasal?" Nagsabi siya:Sinasabi niya na ganito;At ibinuka niya ang kamay niya,at ginawa niyang, ang sa palad nito ay sa ilalim at ang likod nito ay sa ibabaw.Sunan Abē Dawūd
عربي Ang Balarila ng Wikang Ingles Ang Wikang Pranses
Nakita ko ang Propeta pagpalain siya ni Allah at pangangalagaan na nangunguna sa pagdarasal para sa mga tao at si Umāmah bint Abe Al-'Ās at siya ang anak ni Zainab na Anak ng Propeta pagpalain siya ni Allah at pangalagaan-na nasa balikat niya, kapag siya ay yumuko,ibinababa niya ito,at kapag tumayo siya mula sa pagpatirapa,ibinabalik niya ito.
عربي Ang Balarila ng Wikang Ingles Ang Wikang Pranses
Ayon kay Abe Hurayrah-malugod si Allahsa kanya-nagsabi siya,nagsabi ang Sugo ni Allah-pagpalain siya ni Allah at pangalagaan-((Patayin ninyo ang dalawang itim sa pagdarasal:Ang Ahas at ang Alakdan)) Sunan Abe Dawud
عربي Ang Balarila ng Wikang Ingles Ang Wikang Pranses
Ayon kay Mūsa bin Talhah,buhat sa ama niya,Nagsabi siya: Kami at nagdadasal habang ang mga hayop ay dumadaan sa harapan namin,Binanggit namin ito sa Sugo ni Allah pagpalain siya ni Allah at pangalagaan-Nagsabi siya:(( Tulad ng Siyahan na mailalagay sa harapan ng isa sa inyo,pagtapos ay walang makakapinsala rito, sa anumang dadaan sa harapan nito))Saheh Muslim
عربي Ang Balarila ng Wikang Ingles Ang Wikang Pranses
Ayon kay Sabrah Bin Ma`bad Al-Juhanie, malugod si Allah sa kanya.-Buhat sa Propeta-pagpalain siya ni Allah at pangalagaan-Nagsabi siya:(( Kapag nagdasal ang isa sa inyo,Gumawa ito ng pangharang sa pinagdarasalan niya kahit sa pamamagitan ng palaso)) Musnad ni Imam Ahmad
عربي Ang Balarila ng Wikang Ingles Ang Wikang Pranses
Ayon kay Abe Zarr,nagsabi siya: Sinabi :sinabi ng sugo ni Allah pagpalain siya ni ALLAH at pangangalagaan, Kapag tumindig ang isa sa inyo na magdarasal,katotohanan na magharang ito,kung sa pagitan ng kamay nito ay tulad ng siyahan,at kung wala sa pagitan ng kamay nito na tulad ng siyahan,Tunay na hahayaan niya na maputol ang pagadadasal nito ng Asno at Babae,at Itim na Aso,Nagtanong siya:O Aba Zarr, Ano ang kaibahan ng Aso na itim,sa aso na pula o sa aso na dilaw? Nagsabi siya: Oh anak ng kapatid ko,Nagtanong ako sa Sugo ni Allah pagpalain siya ni Allah at pangangalagaan,kahalintulad ng tanong mo sa akin, at nagsabi siya: (Ang aso na itim ay Satanas) Saheh Muslim, at sa isang salaysay(( pinutol ang pagdadasal nito ng Babaing may regla at Aso)) Sunan Abe Dawud
عربي Ang Balarila ng Wikang Ingles Ang Wikang Pranses
Tunay na si `Aishah ay namumunghi na ilagay ang kamay niya sa baywang niya, At sinasabi niya na ang mga Hudyo ay ginagawa ito
عربي Ang Balarila ng Wikang Ingles Ang Wikang Pranses
Kapag naihanda ang hapunan,simulan ninyo ito bago kayo magdasal na dasal na Maghrib,at huwag kayong magmadali sa inyong (pagkain ng) hapunan))
عربي Ang Balarila ng Wikang Ingles Ang Wikang Pranses
Tinanong ang Sugo ni Allag-pagpalain siya ni Allah at pangalagaan-tungkol sa Paglilingon sa [oras ng] Pagdarasal? Nagsabi siya: Ito ay pagnanakaw,Pagnanakaw ito ni Satanas mula sa dasal ng alipin
عربي Ang Balarila ng Wikang Ingles Ang Wikang Pranses
Dalhin ninyo ang damit kong ito kay Abe Jahm at dalhin ninyo sa akin ang makapal na damit ni Abe Jahm,sapagkat nakaabala ito sa akin kanina sa aking pagdarasal
عربي Ang Balarila ng Wikang Ingles Ang Wikang Pranses
Ipinag-utos ng Sugo ni Allah pagpalain siya ni Allah at pangalagaan-ang pagpapatayo ng mga Masjid sa Nayon,at ang paglilinis at pagpapabango [rito].
عربي Ang Balarila ng Wikang Ingles Ang Wikang Pranses
"Ipinapanumpa ko sa Allah" Narinig moba ang Sugo ni Allah-pagpalain siya ni Allah at pangalagaan-sa sinasabi nya:(( Tumugon ka para sa akin, O Allah! tulungan mo siya sa pamamagitan ng Banal na Kaluluwa [Anghel Jibril]" Nagsabi siya: O Allah,Oo
عربي Ang Balarila ng Wikang Ingles Ang Wikang Pranses
Sinuman ang makarinig ng isang lalaki na nananawagan sa nawawala niyang [alagang] hayop sa loob ng Masjid,Sabihin niyang: Naway hindi ibalik ni Allah sa iyo,sapagkat ang mga Masjid ay hindi itinayo dahil dito
عربي Ang Balarila ng Wikang Ingles Ang Wikang Pranses
Na ang Sugo ni Allah pagpalain siya ni Allah at pangalagaan-ay nagsabi: Kapag nakita ninyo ang sinumang magbinta at mamili sa loob ng Masjid,sabihin ninyong:Naway Hindi kapakinabangan ni Allah ang pagtitinda mo,at kapag nakita ninyo ang sinumang nag-aanyaya rito ng pagkaligaw,sabihin ninyong: Naway hindi ito tugunan ni Allah sa iyo.
عربي Ang Balarila ng Wikang Ingles Ang Wikang Pranses
Hayaan mo silang dalawa ( sa paglalaro) O Abu Bakar,sapagkat ito ay araw ng Eid)), ang mga araw na ito, ay mga araw sa Minā
عربي Ang Balarila ng Wikang Ingles Ang Wikang Pranses
Hindi magugunaw ang mundo hanggat hindi [nagawang] magmalaki ang mga tao ng mga Masjid
عربي Ang Balarila ng Wikang Ingles Ang Wikang Pranses
Ayon kay Rifa-ah bin Ra`fie Azzarqa,at siya ay kabilang sa mga kasamahan ng Propeta-pagpalain siya ni Allah at pangalagaan-ay nagsabi:Dumating ang isang lalaki at ang Sugo ni Allah-pagpalain siya ni Allah at pangalagaan-ay naka-upo sa Masjid.Nagdasal ito ng malapit sa kanya,pagkatapos ay pumunta siya at bumati sa kanya,Nagsabi ang Sugo ni Allah-pagpalain siya ni Allah at pangalagaan:Ulitin mo ang pagdasal mo,sapagkat hindi ka nakapag-dasal,Nagsabi siya: Bumalik siya at nagdasal tulad ng pagdarasal niya,pagkatapos ay pumunta siya sa Sugo ni Allah-pagpalain siya ni Allah at pangalagaan-at sinabi niya sa kanya:Ulitin mo ang pagdasal mo,sapagkat hindi ka nakapag-dasal" Nagsabi siya: O Sugo ni Allah,ituro mo sa akin kung paano ang gagawin ko,Nagsabi siya:" Kapag nakaharap ka sa Qiblah,ay bigkasin mo ang Allahu Akbar,pagkatapos ay basahin mo ang Ummul Qur-an(Fatihah),pagkatapos ay basahin mo ang kahit anong nais mo,kapag yumuko ka,ilagay mo ang dalawang palad mo sa dalawang tuhod mo,ituwid mo ang iyong likod at manatili ka sa pagyuko mo,kapag itinaas mo ang ulo mo,ituwid mo ang gulugod mo hanggang sa bumalik ang mga buto sa kasukasuan nito,at kapag nagpatirapa ka,manatili ka sa pagtirapa mo,at kapag itinaas mo ang ulo mo,umupo ka sa hita mong kaliwa,pagkatapos ay gawin mo ito sa bawat pagyuko at pagpatirapa.Musnad ni Imam Ahmad.At sa isang salaysay:((Tunay na hindi magiging ganap ang dasal ng isa sa inyo hanggang sa maging ganap sa kanya ang Wudhu tulad ng ipinag-utos sa kanya ni Allah-kamahal-mahalan siya at kapita-pitagan,huhugasan niya ang mukha nito at kamay nito hanggang sa dalawang siko,at hahaplusin niya ang ulo nito at dalawang paa nito hanggang sa bukong-bukong,pagkatapos ay bigkasin niya ang Allahu Akbar at purihin niya Siya,pagkatapos ay magbasa siya ng Qur-an,sa anumang ipinahintulot sa kanya dito at magaan,pagkatapos ay bigkasin niya ang Allahu Akbar at magpatirapa siya at panatilihin niya ang mukha nito-at siguro ay nagsabi siya: Ang Noo nito sa lupa-hanggang sa mapanatag sa mga kasukasuan nito at makapag-pahinga,pagkatapos ay bigkasin niya ang Allahu Akbar at tumuwid siya na naka-upo sa inu-upuan niya at ituwid niya ang gulugod nito.Inilarawan niya na ganito ang pagdarasal sa apat na tindig,pagkatapos,hindi magiging ganap ang dasal ng isa sa inyo hanggang sa gawin niya ito,Sunan Abe Dawud, At sa isang salaysay:((Mag wudhu ka tulad ng ipinag-utos sa iyo ni Allah- kapita-pitagan at kamahal-mahalan,pagkatapos ay magsagawa ka ng Tashahhud,tumindig ka pagkatapos ay bigkasin mo ang Allahu Akbar,At kung may naisa-ulo ka sa Qur-an ay basahin ito,At kung wala ay bigkasin ang Alhamdulillah at Allahu Akbar at La Ilaha Illa Llah)) Sunan Abe Dawud
عربي Ang Balarila ng Wikang Ingles Ang Wikang Pranses
Ayon kay Muhammad bin `Ata,Nagsabi siya:Narinig ko si Aba Humayd Al-Sa`edi,sa Sampu,mula sa mga Kasamahan ng mga Propeta,kabilang sa kanila si Abu Qatada,Nagsabi si Abu Humayd: Ako ang mas higit na nakaka-alam sa inyo sa (Pamamaraan ng) pagdarasal ng Sugo ni Allah-pagpalain siya ni Allah at panagalagaan-Nagsabi sila?At bakit naman?Sumpa kay Allah; Hindi ikaw ang mas madalas, kaysa sa amin na sa kanya ay sumusunod at hindi rin mas nauuna sa amin, na sa kanya ay nakasama,Nagsabi siya: Oo.Nagsabi sila: Ipakita mo, Nagsabi siya: Ang Sugo ni Allah-pagpalain siya ni Allah at pangalagaan-Kapag siya ay tumindig sa pagdarasal,itinataas niya ang dalawang kamay niya hanggang sa maipantay niya ang dalawang ito sa balikat niya,Pagkatapos ay magsasagawa siya ng Takber hanggang sa mapanatag ang lahat ng mga buto sa kinalalagyan nito nang matuwid,Pagkatapos ay magbabasa siya,Pagkatapos ay magsasagawa siya ng Takber,at itataas niya ang dalawang kamay niya hanggang sa maipantay niya ang dalawang ito sa balikat niya,Pagkatapos ay yuyuko siya,at ilalagay niya ang dalawang kamay niya sa dalawang tuhod niya,pagkatapos ay pinagpapantay niya ito,hindi niya ibinababa ang ulo nito at hindi itinataas,Pagkatapos ay ini-aangat niya ang ulo niya at sinasabing: Narinig ni Allah ang sinumang pumupuri sa kanya,pagkatapos ay itinataas niya ang dalawang kamay niya hanggang sa maipantay niya ang dalawang ito sa balikat niya nang matuwid,Pagkatapos ay sasabihin niyang: Ang Allah ay Dakila;Pagkatapos ay bababa siya sa lupa,at inilalayo nito ang dalawang kamay niya sa tagiliran niya,Pagkatapos ay ini-aangat nito ang ulo niya at binabaliktad nito ang kaliwang paa niya at inuupuan niya ito,At binubuka nito ang mga daliri ng dalawang paa niya kapag siya ay nakapagtirapa,at nagpatirapa siya,Pagkatapos ay sinasabi niya: Ang Allah ay Dakila,at ini-aangat nito ang ulo niya at binabaliktad nito ang kaliwang paa niya at inuupuan niya ito hanggang sa bumalik ang lahat ng buto sa kinalalagyan nito,Pagkatapos ay ginagawa niya sa iba ang tulad nito,Pagkatapos,Kapag siya ay tumindig mula sa ikalawang tindig,magsasagawa siya ng Takber,at itinataas niya ang dalawang kamay niya hanggang sa maipantay niya ang dalawang ito sa balikat niya tulad ng pagsasagawa niya ng Takber sa Pagbubukas ng Pagdarasal,Pagkatapos ay ginagawa niya ito sa mga natitirang pagdarasal niya,Kapag ang pagpapatirapa ay may kasunod na pagsasagawa ng Taslem,Ipinagpapahuli niya ang kaliwang paa nito at umuupo siya na (nakasandal sa balakang) sa may bandang kaliwa.Nagsabi sila:Katotohanan,Ganyan ang Pagdadasal niya-pagpalain siya ni Allah at pangalagaan-Sunan Abu Dawud [ Pinagmulan nito ay si Imam Al-Bukharie]
عربي Ang Balarila ng Wikang Ingles Ang Wikang Pranses
Ang Sugo ni Allah-pagpalain siya ni Allah at pangalagaan-kapag nagdadasal ng hatinggabi,binabanggit niya ang Allahu Akbar [Ang Allah ay dakila], pagkatapos ay sinasabi niyang: (( Sa Iyo ang kaluwalhatian,o Allah! at pagpupuri, at ipinagpala ang Iyong pangalan,kataas-taasan sa Iyong karangalan,at walang diyos na karapat-dapat sambahin maliban sa Iyo))
عربي Ang Balarila ng Wikang Ingles Ang Wikang Pranses
Ang Sugo ni Allah-pagpalain siya ni Allah at pangalagaan-ay nagbubungad sa pagdarasal ng Pagdadakila [kay Allah],At pagbabasa ng Ang lahat ng Kaluwalhatian at Pagpupuri ay kay Allah,Ang Panginoon ng lahat ng mga nilalang,At kapag siya ay yumuko, hindi niya [masyadong] itinataas ang ulo niya at hindi niya [masyadong] ibinababa ito,ngunit sa pagitan nito.
عربي Ang Balarila ng Wikang Ingles Ang Wikang Pranses
Nagdasal ako kasama ang Sugo ni Allah-pagpalain siya ni Allah at pangalagaan-at inilagay niya ang kanang kamay niya sa kaliwang kamay niya sa dibdib niya.
عربي Ang Balarila ng Wikang Ingles Ang Wikang Pranses
tunay na ang Propeta pagpalain siya ni Allah at pangalagaan-at si Abū Bakar at si 'Umar,ay binubuksan nila ang pagdarasal sa {Ang lahat ng Papuri ay sa Allah, Panginoon ng lahat ng nilikha}
عربي Ang Balarila ng Wikang Ingles Ang Wikang Pranses
Ngunit ito,Tunay na napuno niya ang mga kamay nito nga mga kabutihan
عربي Ang Balarila ng Wikang Ingles Ang Wikang Pranses
Tunay na ang Propeta-pagpalain siya ni Allah at pangalagaan-ay nagbabasa sa Dhuhr sa unang dalawa ng Ummul Kitab [Al-Fatihah],at dalawang kabanata,At sa ibang dalawang tindig ng Ummul Kitab [Al-Fatihah],at ipinaparinig niya sa amin ang mga talatang [ito]
عربي Ang Balarila ng Wikang Ingles Ang Wikang Pranses
Sinusukat namin ang pagtayo ng Sugo ni Allah-pagpalain siya ni Allah at pangalagaan sa Al-Dhuhr at Al-`Asr,nasukat namin ang pagtayo niya sa unang dalawang tindig sa Al-Dhuhr,tulad ng sukat ng Alif Lam Mim,pagpapahayag,[Kabanata ng] Assajdah,at nasukat namin ang pagtayo niya sa ibang dalawang tindig,na kasing sukat ng kalahati nito
عربي Ang Balarila ng Wikang Ingles Ang Wikang Pranses
Hindi ako nakapagdasal sa likod ng isa na kahalintulad sa pagdarasal ng Propeta -pagpalain siya ni Allah at pangalagaan-maliban kay pulano,nagdasal kami sa likod ng Taong yaon,at katotohanang hinahabaan niya ang unang dalawang (tindig) sa dasal ng Tanghali (Dhuhr),at pinagagaan niya ang dalawang iba rito.At pinagagaan niya ang dasal ng Hapon (Al-Asr),At nagbabasa siya sa dasal na Maghrib nang maiikling (kabanata) na nagkakahiwalay.At nagbabasa siya sa dasal na Eisha nang{ Ako ay nanunumpa sa araw at sa kanyang marilag na liwanag} at ang mga katulad pa nito (sa haba).At nagbabasa siya sa madaling-araw (Assubh) nang dalawang mahabang kabanata.
عربي Ang Balarila ng Wikang Ingles Ang Wikang Pranses
Narinig ko ang Propeta-pagpalain siya ni Allah at pangalagaan na siya ay nagbabasa sa Maghrib ng Attur,at nang dumating siya sa talatang: { Sila bay nilikha mula sa wala? O sila baga sa kanilang sarili ay manlilikha?O sila baga ay lumikha ng kalangitan at kalupaan? Hindi,sila ay walang matatag na pananalig.O nasa kanila ba ang mga kayamanan [Panustos] ng inyong Panginoon?O sila ba ang tagapamahala [tagapagsunod nila]?} Nagsabi siya: Muntik ng lumipad ang puso ko.
عربي Ang Balarila ng Wikang Ingles Ang Wikang Pranses
O Sangkatauhan,Tunay na wala ng natira sa mga magagandang bagay ng Propeta maliban sa magandang panaginip,na nakikita ng Muslim,o ipinapakita sa kanya,Hindi ba`t ipinagbawal sa akin na basahin ang Qur-an habang ako ay nakayuko o nakapagpatirapa,Kapag sa pagyuko,ay dakilain ninyo rito ang Panginoon-Kamahal-mahalan Siya at Kapita-pitagan,At sa pagpapatirapa,magsumikap kayo sa pananalangin at isipin na tatanggapin ito sa inyo
عربي Ang Balarila ng Wikang Ingles Ang Wikang Pranses
Ang pagdarasal ng Sugo ni Allah-pagpalain siya ni Allah at pangalagaan-ang pagyuko niya,[at gayundin] kapag itinaas niya ang ulo niya mula sa pagyuko,at ang pagpapatirapa niya, At sa pagitan ng dalawang pagpapatirapa niya ay malapit sa pagkakapareho
عربي Ang Balarila ng Wikang Ingles Ang Wikang Pranses
Katotohanang ang Propeta-pagpalain siya ni Allah at pangalagaan-kapag siya ay yumuyuko,ay ibinubuka niya ang mga daliri nito,at kapag siya ay nagpatirapa ay pinagdidikit niya ito.
عربي Ang Balarila ng Wikang Ingles Ang Wikang Pranses
Katotohanang nakita niya ang Propeta-Pagpalain siya ni Allah at pangalagaan-,Kapag siya ay nasa dasal na Witr sa pagdarasal niya,Hindi siya tumatayo hanggang sa mapagpantay niya ang kanyang pag-upo
عربي Ang Balarila ng Wikang Ingles Ang Wikang Pranses
Katotohanang ang Propeta-pagpalain siya ni Allah at pangalagaan-ay nanalangi ng isang buwan pagkatapos yumuko,Nanalangin siya sa mga tribu mula sa mga Anak ni Sulaym,Nagsabi siya: Nagpadala siya ng Apatnapo-o Pitumpo nag-aalinlangan siya rito-mula sa mga [mahusay na]Tagabasa[ at nakasa-ulo ng Qur-an] sa mga tao na Walang pananampalataya,ipinadala sila sa kanila,ngunit pinatay lang sila,At sa pagitan nila at pagitan ng Propeta-pagpalain siya ni Allah at pangalagaan-ay Kasunduan,Hindi kopa siya nakitang magalit sa isang tao tulad ng pagkagalit niya sa kanila.
عربي Ang Balarila ng Wikang Ingles Ang Wikang Pranses
Tunay na ang Propeta-pagpalain siya ni Allah at pangalagaan : ay hindi nanalangin sa [Qunut] maliban kapag ipinapanalangin niya ang mga taong [Muslim] o ipinapanalangin niya ang mga taong [Hindi mananampalataya]
عربي Ang Balarila ng Wikang Ingles Ang Wikang Pranses
O aking ama! Tunay na nakapagdasal ka sa likod ng Sugo ni Allah-pagpalain siya ni Allah at pangalagaan-at ni Abu Bakar,`Umar,`Uthmanat `Ali doon sa Al-Kufah,sa loob ng limang taon (( Sila ba ay nananalangin ng Qunut sa Al-Fajr)) Nagsabi siya: O aking anak,ito ay makabago [sa relihiyon]
عربي Ang Balarila ng Wikang Ingles Ang Wikang Pranses
Ang Propeta-pagpalain siya ni Allah at pangalagaan-kapag siya ay umupo, siya ay nananalangin,at inilalagay niya ang kamay niyang kanan sa hita niyang kanan,at ang kamay niyang kaliwa sa hita niyang kaliwa,at itinuro nito ang daliri niyang hintuturo,at inilalagay niya ang hinlalaki niya sa daliri niyang hinlalato,at itinikom niya ang kaliwang kamay niya sa tuhod niya
عربي Ang Balarila ng Wikang Ingles Ang Wikang Pranses
Ang Sugo ni Allah pagpalai siya ni Allah at pangaagaan ay nagtuturo sa amin ng Tashahhud tulad ng pagtuturo niya sa ami ng kabanata ng Qur-an
عربي Ang Balarila ng Wikang Ingles Ang Wikang Pranses
Magdasal ka sa Lupa kung kaya mo,at kung hindi bumaba ka ng pagpapababa,at gawin mong ang pagpapatirapa mo ay higit na mababa mula sa pagyuko mo
عربي Ang Balarila ng Wikang Ingles Ang Wikang Pranses
Nagdasal sa amin si Al-Mughirah bin Sha`bah,at tumayo siya sa pangalawang tindig,Nagsabi kami:Napakamaluwalhati ni Allah,Ang sabi niya:Napakamaluwalhati ni Allah,at nagpatuloy siya,At nang makompleto niya ang pagdarsal niya at nagsagawa ng Taslem,Nagpatirap siya ng dalawang pagpapatirapa na Sahwu,At nang lumabas siya,Nagsabi siya:Nakita ko ang Sugo ni Allah-pagpalain siya ni Allah at pangalagaan,gumawa tulad ng ginawa ko.
عربي Ang Balarila ng Wikang Ingles Ang Wikang Pranses
Na si Abe Hurayrah ay nagbasa sa kanila:{ Kapag ang langit ay lansag-lansag na mabiyak} nagpatirapa siya rito,at nang siya ay umalis,sinabi niya sa mga tao na ang Sugo ni Allah-pagpalain siya ni Allah at pangalagaan-ay nagpatirapa rito
عربي Ang Balarila ng Wikang Ingles Ang Wikang Pranses
Binasa ko sa Propeta-pagpalain siya ni Allah at pangalagaan ang " Ako si [Allah] ay nanununumpa sa Bituin,At hindi siya nagpatirapa rito
عربي Ang Balarila ng Wikang Ingles Ang Wikang Pranses
Nagsabi ako sa Sugo ni Allah-pagpalain siya ni Allah at pangalagaan-- Sa kabaanata ng Hajj ba ay may dalawang pagpapatirapa? Ngasabi siya: Oo,at ang sinumang hindi magpatirapa sa dalawang ito,ay huwag magbasa sa dalawang ito))
عربي Ang Balarila ng Wikang Ingles Ang Wikang Pranses
Kapag dumating sa kanya ang bagay na nakakapag-pasaya ( sa kanya) o magandang balita sa kanya lumulugmok siya sa pagpapatirapa bilang pagpapasamat sa Allah
عربي Ang Balarila ng Wikang Ingles Ang Wikang Pranses
Ayon kay Abdullah bin Al-Maznie,nasabi siya,Nagsabi ang Sugo ni Allah-pagpalain siya ni Allah at pangalagaan-( Magdasal kayo bago sumapit ang Maghrib ng dalawang tindig))pagkatapos ay nagsabi siya;((Magdasal kayo bago sumapit ang Maghrib ng dalawang tindig,sa sinumang mag-nais)) Pagkatakot na baka gawin ito ng mga Tao na Sunnah.Sunan Abe Dawud at ito ay pananalita niya.At si Imam Al-Bukharie ay tulad din nito.
عربي Ang Balarila ng Wikang Ingles Ang Wikang Pranses
Tinanong ng isang lalaki ang Propeta-Pagpalain siya ni Allah at pangalagaan-habang siya ay nasa Minbar [Tinatayuan ng Imam sa kapag nagsesermon],Ano ang masasabi mo sa Dasal na Witr? Nagsabi siya: (( Dalawa,dalawa,at kapag nangamba siya na [madatnan ng ] Dasal na Subh,magdasal siya ng isang tindig,at nakapagdasal na siya ng Witr sa anumang naidasal niya))
عربي Ang Balarila ng Wikang Ingles Ang Wikang Pranses
Ang dasal na Witr ay tunay,Sinuman ang magnais ay magdasal ng Witr nang pitong (tindig),at sinuman ang magnais,at magdasal ng Witr nang limang tindig,at sinuman ang magnais ay magdasal ng Witr nang tatlong tindig at sinuman ang magnais ay magdasal ng Witr nang isang tindig
عربي Ang Balarila ng Wikang Ingles Ang Wikang Pranses
Nagdasal sa amin ang Sugo ni Allah pagpalain siya ni Allah at pangalagaan-sa Buwan ng Ramadhan ng walong Tindig at [dasal] na Witr,At nang dumating ang sumunod nito,nagtipon kami sa Masjid at hiniling namin na lumabas siya sa amin,ngunit hindi siya dumating sa Masjid hanggang sa inumagahan kami
عربي Ang Balarila ng Wikang Ingles Ang Wikang Pranses
At ayon kay Abdullah bin Am`r bin Al-A`s-malugod si Allah sa kanilang dalawa-nagsabi siya: Nagsabia sa akin ang Sugo ni Allah-pagpalain siya ni Allah at pangalagaan-(( O Alipin ni Allah, huwag kang maging tulad ni pulano,dati ay tumitindig(nagdadasal) sa gabi,Hanggang sa iniwan na niya ang pagtindig(pagdasal) sa gabi.)) Saheh ni Imam Al-Bukharie
عربي Ang Balarila ng Wikang Ingles Ang Wikang Pranses
Ayon kay Ali malugod si Allah sa kanya-nagsabi siya: Nagsabi ang Sugo ni Allah pagpalain siya ni Allah at pangalagaan-(( O mga Taong Qur-an,Magdasal kayo ng Witr,Sapagkat si Allah ay Witr,Naiibigan niya ang Witr)) Sunan Abe Dawud
عربي Ang Balarila ng Wikang Ingles Ang Wikang Pranses
Walang dalawang beses na pagdarasal ng Witr sa isang gabi.
عربي Ang Balarila ng Wikang Ingles Ang Wikang Pranses
Sinuman ang makatulog sa Dasal nito na Witr o nakalimot siya nito,magdasal siya nito kapag naalala niya ito.
عربي Ang Balarila ng Wikang Ingles Ang Wikang Pranses
Ayon kay `Aishah malugod si Allah sa kanya-ay nagsabi:(( Na ang Sugo ni Allah-pagpalain siya ni Allah at pangalagaan ay tunay na iniiwan niya ang gawain,at siya ay nasisiyahan na gawin ito,dahil sa takot niya na gawin ito ng mga Tao,gagawin nila itong obligado sa kanila,at hindi nagdasal ang Sugo ni Allah-pagpalain siya ni Allah at pangalagaan-sa dasal na Duha (na palagian) kailanman,at tunay na ako ay nagdadasal rito)) Saheh Imam Al-Bukharie
عربي Ang Balarila ng Wikang Ingles Ang Wikang Pranses
Ayon kay Zaid bin Arqam:Katotohanan nakita niya ang mga tao na nagdarasal ng Duha`,at sinabi niya:Hindi ba nila napag-alaman na ang pagdarasal maliban sa oras na ito ay mas-mainam?Katotohanan ang sugo ni Allah pagpalain siya ni Allah at pangalagaan ay nagsabi:Ang dasal ng mga nagsisisi ay [isinasagawa] kapag naiinitan ang mga kamelyong inawat sa pagsuso.
عربي Ang Balarila ng Wikang Ingles Ang Wikang Pranses
Huwag ninyo itong gawin,Kapag nakapagdasal ang isa sa inyo sa kanyang paglalakbay at inabutan niya ang Imam na hindi pa nkapagdasal,Magdasal siya kasama niya,sapagkat sa kanya,ito ay [magiging] kusang-loob
عربي Ang Balarila ng Wikang Ingles Ang Wikang Pranses
Katunayan ang Sugo ni Allah-pagpalain siya ni Allah at pangalagaan-ay sumakay sa kabayo,nahulog siya rito at nasugatan ang (kanyang katawan sa) bandang kanan