Talaan ng mga ḥadīth

Ang sugo ni Allah pagpalain siya ni Allah at pangalagaan ay nagtuturo sa amin ng istikhara sa lahat ng gawain,gaya ng pagtuturo niya sa amin ng sūrah ng Qur’an.Sinasabi niya: Kapag nagbalak ang isa sa inyo ng isang bagay ay magdasal siya ng dalawang rak`ah na hindi isinatungkuling [ṣalāh]. Pagkatapos ay sabihin niya:O Allah, sumasangguni ako sa Iyo sa pamamagitan ng kaalaman Mo. Humihiling ako sa Iyo ng kakayahan sa pamamagitan ng kakayahan Mo.Humihingi ako mula sa sukdulang kabutihang-loob Mo,sapagkat tunay na Ikaw ay nakakakaya at hindi ako nakakakaya,at nakaaalam Ka at hindi ako nakaaalam at Ikaw ay ang pinakanakaaalam sa mga nakalingid.O Allah, kung nalalaman Mo na ang bagay na ito [banggitin dito ang kailangan] ay mabuti para sa akin: sa relihiyon ko, pamumuhay ko at kahihinatnan ng balak ko ay itakda Mo na mangyari ito sa akin at pagaanin Mo ito para sa akin, pagkatapos ay biyayaan Mo ako rito.Kung nalalaman Mo na ang bagay na ito ay masama para sa akin: sa relihiyon ko, pamumuhay ko at kahihinatnan ng balak ko ilayo Mo ito sa akin at ilayo Mo ako rito, at itakda Mo na mangyari sa akin ang mabuti saan man ito,pagkatapos ay palugudin Mo ako dito. Hindi magsisi ang sinumang humingi ng patnubay sa Tagapalikha, sumangguni sa mga nilikhang mananampalataya,at nagpakatatag sa pasya niya sapagkat nagsabi Siya,Napakamaluwalhati Niya: at sanguniin mo sila sa usapin. Kaya kapag nagpasya ka ay manalig ka kay Allah.

At ayon Abe Al-Abbas Sahl bin Saad bin Sa`edi-malugod si Allah sa kanya-Na ang Sugo ni Allah pagpalain siya ni Allah at pangalagaan,ay umabot sa kanya na ang Mag-anak na Am`r bin Awf,ay mayroon sa pagitan nila ay hidwaan,Lumabas ang Sugo ni Allah-pagpalain siya ni Allah at pangalagaan-upang ayusin ang pagitan nila sa mga tao na kasama niya,nahadlangan ang Sugo ni Allah-pagpalain siya ni Allah at pangalagaan-at dumating na ang oras ng pagdarasal,At dumating si Bilal kay Abe Bakar-malugod si Allah sa kanilang dalawa-Nagsabi siya: O Aba Bakar,Katotohanan na ang Sugo ni Allah-pagpalain siya ni Allah at pangalagaan-ay nahadlangan at dumating na ang oras ng pagdarasal,Maaari ba sa iyo na manguna sa mga tao?Nagsabi siya: Oo,kung nanaisin mo,Itinindig ni Bilal ang dasal,at nanguna si Abu Bakar,Nag Takbir siya at nag-takbir ang mga tao,at dumating ang Sugo ni Allah-pagpalain siya ni Allah at pangalagaan-na naglalakad sa mga linya hanggang sa tumindig siya sa isang linya,at gumawa ang mga tao ng palakpak,At si Abu Bakar malugod si Allah sa kanya-ay hindi lumilingon sa pagdarasal,At ng dumami ang mga tao sa pagpapalak-pak,ay lumingon siya,Kung kaya`t ang Sugo ni Allah-pagpalain siya ni Allah at pangalagaan-Nagbigay ng senyales sa kanya ang Sugo ni Allah-pagpalain siya ni Allah at pangalagaan-Itinaas ni Abu Bakar malugod si Allah sa kanya-ang kamay niya,at pinuri niya si Allah,at bumalik siya na lumalakad sa likod niya hanggang sa tumindig siya sa linya,at pumunta sa unahan ang Sugo ni Allah-pagpalain siya ni Allah at pangalagaan-at nagdasal siya sa mga tao,at nang matapos ay humarap siya sa mga tao,Nagsabi siya:(( O mga tao,ano ang nangyari sa inyo nang may dumating na bagay sa inyong pagdarasal ay gumawa kayo ng pagpalak-pak?Ang palakpak ay para lamang sa mga kababaihan,sinuman ang may dumating sa kanya sa pagdarasal niya,ay magsabi ng:Subhanallah,sapagkat walang makakarinig nito kahit isa, kapag nagsasabi na:Subhanallah; maliban sa itoy mapapalingon.O Aba Bakar:Anu ang humadlang sa iyo na magdasal sa mga tao nang magbigay ako ng senyales sa iyo?Nagsabi si Abe Bakar: Hindi karapat-dapat sa anak ni Abe Quha`fah na magdasal sa mga tao sa pagitan ng kamay ng Sugo ni Allah-pagpalain siya ni Allah at pangalagaan.Napagkaisahan ang katumpakan.Ang kahulugan ng ((nahadlangan)): Pinigilan nila ito upang gawing bisita nila.

Ayon kay Azzuhrī nagsabi siya: Ipinahayag sa akin ni 'Urwah bin Al-Zubayr,Na si 'Āishah na asawa ng Propeta pagpalain siya ni Allah at pangalagaan-Ay nagsabi: Ipinagpahuli ng Sugo ni Allah pagpalain siya ni Allah at pangalagaan sa isang gabi mula sa mga gabi ang pagdarasal ng Eishah,At siya ang may kagustuhan sa pagpapahuli,Hindi lumabas ang Sugo ni Allah pagpalain siya ni Allah at pangalagaan hanggang sa sinabi ni 'Umar bin Al-Khattāb:Nakatulog ang mga kababaihan at ang mga bata [At sa isang salaysay: hanggang sa nakalipas ang buong gabi],Lumabas ang Sugo ni Allah pagpalain siya ni Allah at pangalagaan,nagsabi siya sa mga Tao sa Masjid nang siya ay lumabas sa kanila:(( Walang magpapahintay sa kanya na isa mula sa mga Nanahanan sa kalupaan maliban sa inyo)) at sa isang salaysay:((Katotohanang ito ay oras niya,Kung hindi lang ako makakapagpahirap sa Ummah ko)) at sa isang salaysay:((Kung hindi Lang ako makakapagpahirap sa Ummah ko)) at ito ay bago pa lumaganap ang Islam sa mga Tao.Nagsabi si Ibnu Shehāb: At binanggit sa akin:Na ang Sugo ni Allah pagpalain siya ni Allah at pangalagaan ay nagsabi: Hindi nararapat sa inyo na ipag-pawalang bahala ninyo Ang Sugo ni Allah-pagpalain siya ni Allah at pangalagaan-at ito sa oras ng tumawag si `Umar bin Al-Khattab.Saheh Muslim

Ayon kay `Abdullah bin Zaid,nagsabi siya; Nang ipag-utos ng Sugo ni Allah-pagpalain siya ni Allah at pangalagaan-ang kampanilya na gamitin sa mga Tao upang magtipon para sa pagdarasal,umikot sa akin habang ako ay natutulog,ang isang lalaki na nagdadala ng kampanilya sa kamay niya,Nagsabi ako; O alipin ni Allah,ibinibinta moba ang kampanilya? Sinabi niya: Ano ang gagawin mo rito? Nagsabi ako; Ipang-aanyaya namin ito sa pagdarasal,Sinabi niya; Gusto mobang ituro ko sa iyo ang mas mainam pa rito?Nagsabi ako sa kanya; Oo,Sinabi niya: Nagsabi siya; Sabihin mo; Ang Allah ay Dakila,Ang Allah ay Dakila,Ang Allah ay Dakila,Ang Allah ay Dakila,Ako ay sumasaksi na walang ibang diyos na dapat sambahin maliban kay Allah,Ako ay sumasaksi na walang ibang diyos na dapat sambahin maliban kay Allah,Ako ay sumasaksi na si Muhammad ay Sugo ni Allah,Ako ay sumasaksi na si Muhammad ay Sugo ni Allah,Humayo sa pagdarasal,Humayo sa pagdarasal,Humayo sa tagumpay,Humayo sa tagumpay,Ang Allah ay Dakila,Ang Allah ay Dakila,Walang ibang diyos na dapat sambahin maliban kay Allah,Pagkatapos ay nagpahuli siya sa akin ng hindi kalayuan,pagkatapos ay sinabi niyang;At sabihin mo;Kapag itinidig mo ang pagdarasal; Ang Allah ay Dakila,Ang Allah ay Dakila,Ako ay sumasaksi na walang ibang diyos na dapat sambahin maliban kay Allah, Ako ay sumasaksi na si Muhammad ay sugo ni Allah, Humayo sa pagdarasal, Humayo sa tagumpay,Tunay na ititindig ang pagdarasal,Tunay na ititindig ang pagdarasal,[ At sa isang salaysay; Kapag sa pagdarasal ng madaling-araw,sinasabi kong; Ang pagdarasal ay mas mainam sa pagtulog,Ang pagdarasal ay mas mainam sa pagtulog] ,Ang Allah ay Dakila,Ang Allah ay Dakila,Walang ibang diyos na dapat sambahin maliban kay Allah,At nang sa kina-umagahan,Dumating ako sa Sugo ni Allah-pagpalain siya ni Allah at pangalagaan-at sinabi ko sa kanya ang nakita ko,Nagsabi siya; (( Katotohanang ito ay panaginip na totoo,Sa kapahintulutan ni Allah,tumindig ka kasama si Bilal,ibulong mo sa kanya ang nakita mo,at magtawag siya ng Azan gamit ito,sapagkat siya ay may mas-mainam na boses kaysa sa iyo)),Tumindig ako kasama si Bilal,at ibinubulong ko ito sa kanya,at binibigkas niya ito sa (pagtawag) ng Azan,Nagsabi siya; Narinig ito ni `Umar bin Al-Khattab,habang siya ay nasa loob ng bahay niya,lumabas siya na nakakaladkad ang damit nito,at sinasabi niya; Sumpa sa nagpadala sa iyo sa katotohanan O Sugo ni Allah,Tunay na nakita ko ang tulad ng nakita niya, Nagsabi ang Sugo ni Allah-pagpalain siya ni Allah at pangalagaan; (( Ang lahat ng Papuri ay kay Allah)) Sunan Abe Dawud

Ayon kay Abe Hurayrah.Nagsabi siya:Nagpadala ang Sugo ni Allah pagpalain siya ni Allah at pangalagaan-ng Kabayo sa mga Najd,Dumating ito sakay ng isang lalaking nagmula sa Tribo ng Hanifah na ang tinatawag sa kanya ay Thumamah bin `Uthal,ang pinuno ng Tribo ng Al-Yamamah,itinali nila ito sa haligi mula sa mga haligi ng Masjid,Lumabas sa kanya ang Sugo ni Allah-pagpalain siya ni Allah at pangalagaan-Nagsabi siya:(( Ano ang nangyari sa iyo o Thumamah?))Nagsabi siya: Mayroon ako O Muhammad,Kabutihan,Kung papatay ka,papatay ka (sa taong) may kadugo,at kapag nakitungo ka ng maganda,nakitungo ka ng maganda sa taong mapagpasalamat,At kapag inibig mo ay kayamanan,humiling ka, ay mapagbibigyan ka sa anumang naisin mo,Iniwan siya ng Sugo ni Allah-pagpalain siya ni Allah at pangalagaan-hanggang sa paglipas ng isang araw,Nagsabi siya: ((Ano ang nangyari sa iyo o Thumamah?Nagsabi siya: Tulad ng sinabi ko sa iyo, kapag nakitungo ka ng maganda,nakitungo ka ng maganda sa taong mapagpasalamat,at Kung papatay ka,papatay ka (sa taong) may kadugo,At kapag inibig mo ay kayamanan,humiling ka ay mapagbibigyan ka sa anumang naisin mo,Iniwan siya ng Sugo ni Allah-pagpalain siya ni Allah at pangalagaan-hanggang sa paglipas ng isang araw,Nagsabi siya: ((Ano ang nangyari sa iyo o Thumamah?Nagsabi siya: Walang mayroon sa akin maliban sa tulad ng sinabi ko sa iyo, kapag nakitungo ka ng maganda,nakitungo ka ng maganda sa taong mapagpasalamat,at Kung papatay ka,papatay ka (sa taong) may kadugo,At kapag inibig mo ay kayamanan,humiling ka at mapagbibigyan ka sa anumang naisin mo,Ang sabi ng Sugo ni Allah-pagpalain siya ni Allah at pangalagaan-((Pakawalan niyo si Thumamah)),Humayo siya sa puno ng Palmera na malapit sa Masjid,at naligo siya,Pagkatapos ay pumasok siya sa Masjid at nagsabi siya: Ako ay sumasaksi na walang ibang Diyos na dapat sambahin maliban sa Allah,at ako ay sumasaksi na si Muhammad ay alipin nito at Sugo nito; O Muhammad,Sumpa sa Allah,Wala sa ibabaw ng kalupaan,ang mukhang pinaka-mumunghi para sa akin maliban sa mukha mo,at tunay na ang pagmumukha mo ngayon ang pinaka-mamahal sa lahat ng mukha para sa akin,at walang ibang Reliyon ang pinakamumunghi para sa akin maliban sa iyong Relihiyon,at ngayon ay naging ang Relihiyon mo ang pinaka-mamahal sa lahat ng mga Relihiyon para sa akin,Sumpa kay Allah,Walang ibang Lugar ang pinaka-mumunghi para sa akin maliban saLugar mo,at ngayon naging ang Lugar mo,ang pinaka-mamahal sa lahat ng Lugar para sa akin,at tunay na ang kabayo mo ay kumuha sa akin,at gusto kong magsagawa ng Umrah,ano sa tingin mo?Ibinalita sa kanya (ang magandang balita) ng Sugo ni Allah-pagpalain siya ni Allah at pangalagaan-at ipinag-utos nito sa kanya na magsagawa ng Umrah,At nang dumating siya sa Meccah,nagsabi sa kanya ang tagapag-salita: Natulad ka ba sa kanya,Nagsabi siya:Hindi,Ngunit yumakap ako (sa Islam) kasama ang Sugo ni Allah-pagpalain siya ni Allah at pangalagaan-At Hindi,! Sumpa kay Allah,Hindi darating sa inyo mula sa Yamamah ang kahit isang butil ng trigo hanggang sa ito`y ipahintulot ng Sugo ni Allah-pagpalain siya ni Allah at pangalagaan.Saheh Muslim

Ayon kay `Aishah malugod si Allah sa kanya-ay nagsabi siya;Tinamaan si Saad sa araw ng Khandaq;tinamaan siya ng isang lalaki mula sa Quraysh,na tinatawag na Habban bin Al-`Araqah at siya ay si Habban bin Qays mula sa tribo ng Muays bin `Amer bin Luay,tinamaan niya ito sa hinlalaki,Gumawa ang Propeta-pagpalain siya ni Allah at pangalagaan-ng tolda sa loob ng Masjid upang mabisita niya ito ng malapit.At nang bumalik ang Propeta-pagpalain siya ni Allah at pangalagaan-mula sa Khandaq,inilagay niya ang armas niya at naligo siya,Dumating sa kanya si Jibrel-Sumakanya ang pangangalaga-habang inaalis niya sa ulo niya ang mga alikabok,Nagsabi siya;Tunay na ibinaba mo ang armas;Sumpa kay Allah,huwag mo itong ibaba,Lumabas ka sa kanila,Nagsabi ang Propeta-pagpalain siya ni Allah at pangalagaan-Saan?Nagpahiwatig siya sa mga Tribo ng Qurayza" Dumating sa kanila ang Propeta-pagpalain siya ni Allah at pangalagaan-Ibinaba niya sa kanila ang hatol nila,Ipinagkatiwala niya ang hatol kay Saad;Nagsabi siya: Tunay na ihahatol ko sa kanila; Na Patayin ang lahat ng nakipaglaban,at bihagin ang mga kababaihan at mga kabataan,at Paghatian ang mga kayamanan nila,Nagsabi si Hisham;Ipinahayag sa akin ng Ama ko,buhat kay `Aishah; na si Saad ay nagsabi; O Allah,Tunay na alam Mo na wala ng iba na kaibig-ibig sa akin,maliban sa pakikipaglaban ko sa landas Mo,mula sa mga Taong nagpasinungaling sa Sugo Mo,pagpalain siya ni Allah at pangalagaan-at nagtakwil sa kanya,O Allah,Katotohanang iniisip ko na tinapos Mo na ang paglalaban sa pagitan namin at pagitan nila,Kung mayroon pang natitirang pakikipaglaban sa mga Quraysh,ipagpanatili Mo ako rito,upang makipaglaban ako sa kanila,para sa Iyo,at kung itinigil Mona ang pakikipaglaban,Pasabugin ito at Gawin Mo ang kamatayan ko rito,sumabog siya dahil sa kapasiyahan niya at hindi na nila ito naalagaan,at sa loob ng Masjid ay may tolda mula sa Tribo ng Gafar,(wala silang nakita) maliban sa maraming dugong dumadaloy sa kanila;Nagsabi sila: O mga taong naninirahan sa tolda,Ano itong dumating sa amin mula sa una sa inyo?Kung-kaya`t si Saad,ay pumapatak sa sugat niya ang dugo,hanggang sa pumanaw siya rito-malugod si Allah sa kanya-Saheh Al-Bukharie

Ayon kay Rifa-ah bin Ra`fie Azzarqa,at siya ay kabilang sa mga kasamahan ng Propeta-pagpalain siya ni Allah at pangalagaan-ay nagsabi:Dumating ang isang lalaki at ang Sugo ni Allah-pagpalain siya ni Allah at pangalagaan-ay naka-upo sa Masjid.Nagdasal ito ng malapit sa kanya,pagkatapos ay pumunta siya at bumati sa kanya,Nagsabi ang Sugo ni Allah-pagpalain siya ni Allah at pangalagaan:Ulitin mo ang pagdasal mo,sapagkat hindi ka nakapag-dasal,Nagsabi siya: Bumalik siya at nagdasal tulad ng pagdarasal niya,pagkatapos ay pumunta siya sa Sugo ni Allah-pagpalain siya ni Allah at pangalagaan-at sinabi niya sa kanya:Ulitin mo ang pagdasal mo,sapagkat hindi ka nakapag-dasal" Nagsabi siya: O Sugo ni Allah,ituro mo sa akin kung paano ang gagawin ko,Nagsabi siya:" Kapag nakaharap ka sa Qiblah,ay bigkasin mo ang Allahu Akbar,pagkatapos ay basahin mo ang Ummul Qur-an(Fatihah),pagkatapos ay basahin mo ang kahit anong nais mo,kapag yumuko ka,ilagay mo ang dalawang palad mo sa dalawang tuhod mo,ituwid mo ang iyong likod at manatili ka sa pagyuko mo,kapag itinaas mo ang ulo mo,ituwid mo ang gulugod mo hanggang sa bumalik ang mga buto sa kasukasuan nito,at kapag nagpatirapa ka,manatili ka sa pagtirapa mo,at kapag itinaas mo ang ulo mo,umupo ka sa hita mong kaliwa,pagkatapos ay gawin mo ito sa bawat pagyuko at pagpatirapa.Musnad ni Imam Ahmad.At sa isang salaysay:((Tunay na hindi magiging ganap ang dasal ng isa sa inyo hanggang sa maging ganap sa kanya ang Wudhu tulad ng ipinag-utos sa kanya ni Allah-kamahal-mahalan siya at kapita-pitagan,huhugasan niya ang mukha nito at kamay nito hanggang sa dalawang siko,at hahaplusin niya ang ulo nito at dalawang paa nito hanggang sa bukong-bukong,pagkatapos ay bigkasin niya ang Allahu Akbar at purihin niya Siya,pagkatapos ay magbasa siya ng Qur-an,sa anumang ipinahintulot sa kanya dito at magaan,pagkatapos ay bigkasin niya ang Allahu Akbar at magpatirapa siya at panatilihin niya ang mukha nito-at siguro ay nagsabi siya: Ang Noo nito sa lupa-hanggang sa mapanatag sa mga kasukasuan nito at makapag-pahinga,pagkatapos ay bigkasin niya ang Allahu Akbar at tumuwid siya na naka-upo sa inu-upuan niya at ituwid niya ang gulugod nito.Inilarawan niya na ganito ang pagdarasal sa apat na tindig,pagkatapos,hindi magiging ganap ang dasal ng isa sa inyo hanggang sa gawin niya ito,Sunan Abe Dawud, At sa isang salaysay:((Mag wudhu ka tulad ng ipinag-utos sa iyo ni Allah- kapita-pitagan at kamahal-mahalan,pagkatapos ay magsagawa ka ng Tashahhud,tumindig ka pagkatapos ay bigkasin mo ang Allahu Akbar,At kung may naisa-ulo ka sa Qur-an ay basahin ito,At kung wala ay bigkasin ang Alhamdulillah at Allahu Akbar at La Ilaha Illa Llah)) Sunan Abe Dawud

Ayon kay Muhammad bin `Ata,Nagsabi siya:Narinig ko si Aba Humayd Al-Sa`edi,sa Sampu,mula sa mga Kasamahan ng mga Propeta,kabilang sa kanila si Abu Qatada,Nagsabi si Abu Humayd: Ako ang mas higit na nakaka-alam sa inyo sa (Pamamaraan ng) pagdarasal ng Sugo ni Allah-pagpalain siya ni Allah at panagalagaan-Nagsabi sila?At bakit naman?Sumpa kay Allah; Hindi ikaw ang mas madalas, kaysa sa amin na sa kanya ay sumusunod at hindi rin mas nauuna sa amin, na sa kanya ay nakasama,Nagsabi siya: Oo.Nagsabi sila: Ipakita mo, Nagsabi siya: Ang Sugo ni Allah-pagpalain siya ni Allah at pangalagaan-Kapag siya ay tumindig sa pagdarasal,itinataas niya ang dalawang kamay niya hanggang sa maipantay niya ang dalawang ito sa balikat niya,Pagkatapos ay magsasagawa siya ng Takber hanggang sa mapanatag ang lahat ng mga buto sa kinalalagyan nito nang matuwid,Pagkatapos ay magbabasa siya,Pagkatapos ay magsasagawa siya ng Takber,at itataas niya ang dalawang kamay niya hanggang sa maipantay niya ang dalawang ito sa balikat niya,Pagkatapos ay yuyuko siya,at ilalagay niya ang dalawang kamay niya sa dalawang tuhod niya,pagkatapos ay pinagpapantay niya ito,hindi niya ibinababa ang ulo nito at hindi itinataas,Pagkatapos ay ini-aangat niya ang ulo niya at sinasabing: Narinig ni Allah ang sinumang pumupuri sa kanya,pagkatapos ay itinataas niya ang dalawang kamay niya hanggang sa maipantay niya ang dalawang ito sa balikat niya nang matuwid,Pagkatapos ay sasabihin niyang: Ang Allah ay Dakila;Pagkatapos ay bababa siya sa lupa,at inilalayo nito ang dalawang kamay niya sa tagiliran niya,Pagkatapos ay ini-aangat nito ang ulo niya at binabaliktad nito ang kaliwang paa niya at inuupuan niya ito,At binubuka nito ang mga daliri ng dalawang paa niya kapag siya ay nakapagtirapa,at nagpatirapa siya,Pagkatapos ay sinasabi niya: Ang Allah ay Dakila,at ini-aangat nito ang ulo niya at binabaliktad nito ang kaliwang paa niya at inuupuan niya ito hanggang sa bumalik ang lahat ng buto sa kinalalagyan nito,Pagkatapos ay ginagawa niya sa iba ang tulad nito,Pagkatapos,Kapag siya ay tumindig mula sa ikalawang tindig,magsasagawa siya ng Takber,at itinataas niya ang dalawang kamay niya hanggang sa maipantay niya ang dalawang ito sa balikat niya tulad ng pagsasagawa niya ng Takber sa Pagbubukas ng Pagdarasal,Pagkatapos ay ginagawa niya ito sa mga natitirang pagdarasal niya,Kapag ang pagpapatirapa ay may kasunod na pagsasagawa ng Taslem,Ipinagpapahuli niya ang kaliwang paa nito at umuupo siya na (nakasandal sa balakang) sa may bandang kaliwa.Nagsabi sila:Katotohanan,Ganyan ang Pagdadasal niya-pagpalain siya ni Allah at pangalagaan-Sunan Abu Dawud [ Pinagmulan nito ay si Imam Al-Bukharie]

At ayon kay Ali bin Abe Talib,buhat sa Sugo ni Allah at pangalagaan-,Na kapag siya tumindig sa pagdarasal,Nagsasabi siya: ((Katotohanang aking ibinilang ang aking mukha tungo sa Kanya na Lumikha ng mga kalangitan at kalupaan bilang isang Hanifa ( Mananampalataya sa nag-iisang Diyos) at ako ay hindi kabilang doon sa mga sumasamba sa iba maliban pa kay Allah,Ang akin Dasal,ang aking pagkatay ( sa hayop),ang aking Pamumuhay,ang aking pagkamatay ay para kay Allah lamang, Ang Panginoon ng lahat ng mga nilalang,Siya ay walang katambal,At sa bagay na ito, ako ay pinag-utusan,At ako ay kabilang sa mga Muslim.O Allah Ikaw ang Tagapamahala,wala ng ibang Diyos maliban sa Iyo,Ikaw ang Panginoon ko at ako ay alipin Mo,Pinariwara ko ang aking sarili,at tinalima ko ang pagkakasala ko,Patawarin Mo sa akin ang lahat ng aking kasalanan,Katotohanang walang nagpapatawad ng mga kasalanan maliban sa Iyo,Patnubayan ako sa pinaka-mainam na kaasalan,Walang namamatnubay sa pinaka-mainam nito maliban sa Iyo,Ilihis Mo ako sa pinaka-masama nito,Walang makakapag-lihis sa akin sa pinaka-masama nito maliban sa Iyo,Tutugon ako at Nasisiyahan ako,At ang lahat ng Kabutihan ay sa mga Kamay Mo,At ang kasamaan ay hindi nagmumula sa Iyo,Ako ay sa Iyo at babalik sa Iyo,Pinagpala Ka at Napakataas Mo,Humuhingi ako sa Iyo ng kapatawaran at nagbabalik-loob sa Iyo)),At kapag siya ay yumuko,nagsasabi siyang:((O Allah,Sa Iyo ako ay yumuko,at Sa Iyo,ako ay nananampalataya,at Sa Iyo,ako ay sumusuko,Nagpapakumbaba sa Iyo ang pandinig ko at pagtingin ko at pag-iisip ko at mga buto ko,at ugat ko,)) at kapag umangat siya:Nagsasabi siyang: (( O Allah,Panginoon namin,Sa Iyo ang lahat ng Papuri sa lahat ng napapaloob sa kalangitan,at napapaloob sa kalupaan at sa napapaloob sa pagitan ng dalawa,at sa lahat ng bagay na napapaloob sa anumang ibigin Mo pagkatapos nito))At kapag siya ay Nagpatirapa,Nagsasabi siya:(( O Allah,Sa Iyo ako ay nagpatirapa,at Sa Iyo,ako ay nananampalataya,at Sa Iyo,ako ay sumusuko,ipinag-patirapa ko ang mukha sa (Allah) na Tagapag-likha nito,at naglarawan nito,at nagpahiwalay sa pandinig nito at pagtingin nito,Ang Papuri ay kay Allah,Ang pinaka-mahusay sa Tagapag-likha)) Pagkatapos ay sinasabi niya sa pinaka-huli sa pagitan ng Tashahhud at Taslem:(( O Allah,Patawarin Mo sa akin ang lahat ng una ko (kasalanan) at huli ko(kasalanan) ,at ang lingid ko(kasalanan) at hayag ko(kasalanan),at ang nalabag ko,at ang anumang bagay na Tanging-Ikaw lang ang nakaka-alam nito sa akin,Ikaw ang Una at Ikaw ang Huli,Wala ng ibang Diyos maliban sa Iyo)) Saheh Imam Muslim