lis din Hadisai

Ba sallah idan an kawo abinci, ko kuma ga wanda ke mammatse fitsari ko bayan gari
عربي Turanci Fassara Yaren Faransanci
Ranar jumaa idan kace dana kusa dakai yi shiru a lokacin da liman ke huduba to ka yi wasa
عربي Turanci Fassara Yaren Faransanci
Ya Allah, kada ka sanya qabarina ya zama gunki don bauta. Fushin Allah ya tsananta a kan mutanen da suke amfani da kabarin annabawansu a matsayin masallatai
عربي Turanci Fassara Yaren Faransanci
Daga Abu Hurairah - Allah ya yarda da shi - a kan annabi - salati da amincin Allah su tabbata a gare shi - wanda ya ce: “Munafukai sun yi nauyi a kan salla: sallar magariba da sallar asuba. Daga nan sai na harbe ni tare da maza tare da damina na itace ga mutanen da ba su ba da shaidar salla ba, don haka zan sa musu wuta gidajensu. ”
عربي Turanci Fassara Yaren Faransanci
Salloli Biyar, da jumu'a zuwa Jumu'a, da Ramadan zuwa ramadan suna kankare abunda yake tsakaninsu (Na Zunubai) idan aka nisanci Manyan laifuka
عربي Turanci Fassara Yaren Faransanci
Duk wanda ya tashi a daren Lailatul out adari bisa imani da rafkanuwa, to za a gafarta masa zunubansa na baya
عربي Turanci Fassara Yaren Faransanci
"Kada ku salla zuwa Kabari kuma kada ku zauna akansu"
عربي Turanci Fassara Yaren Faransanci
wadannan mutane ne idan bawa na gari cikin su ya mutu, ko mutumin kirki, sai su gina masallaci a kan kabarin sa, sai su suranta irin wadancan hotunan a cikin sa, wadancan sune ashararan halitta a wajen Allah
عربي Turanci Fassara Yaren Faransanci
An Umarce ni da nayi Sujada kan gavvai Bakwai, Kam Goshi kuma ya nuna kan Hancinsa da hannayensa, da Guiwoyinsa, da kuma gefen yatsun Kafarsakuma kada mu naxe tufa ko Gashi
عربي Turanci Fassara Yaren Faransanci
Lallai cewa Manzon Allah SAW ya Kasance yana cewa a tsakanin Sujadodinsa biyu Ya Ubangiji ka gafarta mun, kaji qaina, kuma ka bani lafiya, kuma ka Shiryar da ni, kuma ka Azurtani
عربي Turanci Fassara Yaren Faransanci
Manzon Allah SAW ya kasance idan ya yi Salama daga Sallarsa yana Istigfari sau uku: kuma ya ce: Ya ubangiji kaine Aminci daga gareka aminci ya kr, Albarkatunka sun yawaita, ya Ma'abocin girma da Girmamawa
عربي Turanci Fassara Yaren Faransanci
Kayi Sallah a tsaye, idan ka kasa yi to kayi a zaune, to idan kuma ya gagara to kayi kana kwance
عربي Turanci Fassara Yaren Faransanci
In kuka ji mai kiran salla na yin kiran salla to ku fadi irin abin da yake fada
عربي Turanci Fassara Yaren Faransanci
ku daidaita sahunku, don daidaita shahu na daga cikar sallah
عربي Turanci Fassara Yaren Faransanci
Na yi salla tare da Manzo tsira da aminci su tabbata a gare shi; raka'a biyu kafi azahar da wasu raka'a biya bayan azahar, da raka'a biyu bayan jumaa, da raka'a biyu bayan Magariba, da raka'a biyu bayan issha'i"
عربي Turanci Fassara Yaren Faransanci
An kai kukan Mutumin da yake jin kamar wani abu na sauti a cikinsa a lokacin salla,sai Annabi tsira da amincin Allah yace:kar ka fita daga salla har sai ka ji wata kara,ko ka ji wari
عربي Turanci Fassara Yaren Faransanci
Idan an tsayar da sallah kuma an halarci abincin dare, fara da abincin dare
عربي Turanci Fassara Yaren Faransanci
Mai tsira da amincin Allah ya hana yin salla bayan Asuba har sai rana ta hudo, haka nan bayan 'La'asar har sai ta fadi
عربي Turanci Fassara Yaren Faransanci
Shin mai riga liman dago kansa ba ya jin tsoron Allah ya mayar da kan nashi kan jaki,ko kuma ya mayar da kamanninsa irin na jaki
عربي Turanci Fassara Yaren Faransanci
Annabi tsira da amincin Allah -ya kasance yana daga hannayensa daura da kafadunsa in zai fara sallah, haka nan in zai yi ruku'u, da kuma yayin da yake dagowa daga ruku'u.
عربي Turanci Fassara Yaren Faransanci
Manzo tsira da amincin Alla su tabbata a gare shi ya koyar da ni tahiya.hannu na na cikin hannayensa,kamar yadda yake koyar da ni Surar daga Alqur'ani:Dukkanin gaisuwa ga Allah suke,hakanan addu'o'i da kyawawan ibadoji,aminci da rahamar Allah da albarkokin Allah sun tabbata gare ka ya kai wannan Annabi,aminci garema hakana ga bayinka na gari,Ina shedawa da cewa ba abin bautawa da gaskiya da cancanta sai Allah,kuma Ina shaida cewa lallai Annabi Muhammadu Bawansa ne kuma Manzonsa ne
عربي Turanci Fassara Yaren Faransanci
Manzo ya kasance yana yin addu'a: Ya Ubangiji na Ina neman tsarinka daga azabar kabari, da kuma azabar wuta, daga fitinar rayuwa da mutuwa, daga fitinar Almassih Dajjal.
عربي Turanci Fassara Yaren Faransanci
Ya Manzon Allah, fansar baba na da Baba ta, bani labarin shiru da kake yi tsakanin kabbarar harama da karatun fatiha: me kake cewa? sai yace: cewa nake: ya Ubangiji na ka nesanta tsakanina da kurakurai na kamar yadda ka nesanta tsakanin mahuda rana da mafadarta. Ya Ubangiji na ka tsaftace ni daga zunubaina kanmar yadda kake tsaftace farar tufa daga datti. Ya Ubangiji na ka wanke ni daga zunubai na da ruwan kankara da kuma mai tsananin sanyi
عربي Turanci Fassara Yaren Faransanci
Ku daidaita a cikin sujjada, kar ku shimfida zira'oinku irin yadda kare ke shimfida nasa.
عربي Turanci Fassara Yaren Faransanci
Na tambayi Anas bn Malik: Shin Annabi –SAW- yana yin salla a samansa? Sai yace eh.
عربي Turanci Fassara Yaren Faransanci
Kada ku dauki kabarina a matsayin idi, haka kuma gidajenku ba su zama kaburbura ba, ku yi min addu’a, saboda mika wuyan ku ya fada min inda kuka kasance
عربي Turanci Fassara Yaren Faransanci
Na tambayi Annabi -tsira da amincin Allah su tabbata a gare shi- wane aiki ne ya fi soyuwa zuwa ga Allah? Sai yace: Yin salla a kan lokacinta. Sai nace: Sai kuma me? Sai yace: Yin biyayya ga iyaye.
عربي Turanci Fassara Yaren Faransanci
Na yi mubaya'a ga Manzon Allah - tsira da amincin Allah su tabbata a gare shi - don tsayar da salla, da ba da zakka, da kuma nasiha ga kowane Musulmi
عربي Turanci Fassara Yaren Faransanci
Haba Muadh, kuma Wallahi ina son ka, sannan zan baka shawara, Mu'az, kada ka taimaka wajen tsara kowace addu'a, cewa: Ya Allah, ina nufin in tuna ka, na gode, kuma in bauta maka da kyau
عربي Turanci Fassara Yaren Faransanci
Ananbi tsira da amincin Allah ya yi dare bai fito sallar Issha'i ba, sai Umar ya fito yace: salla ya Manzon Allah mata da yara sun yi bacci, sai Manzo ya fito kansa yana digar da ruwa yana cewa: ba don kar in takurawa al'ummata ba, da na umarce su da yin wannan sallar a irin wannan lokacin.
عربي Turanci Fassara Yaren Faransanci
An tambayi Manzon Allah SAW wace Sallah ce tafi? ya ce: Mafi tsawon Al=qunuti
عربي Turanci Fassara Yaren Faransanci
Wancan Mutumin Shaidan ne ya Futsare Masa Kunnuwansa ko kuma ya ce: Kunnensa daya
عربي Turanci Fassara Yaren Faransanci
Dole ne ku yi sujada a yalwace; Ba za ku yi sujada ga Allah ba face Allah ya daukaka ku a kan mataki kuma Ya dora muku wani zunubi
عربي Turanci Fassara Yaren Faransanci
Mun kasance muna shirya wa Manzon Allah - Salati da amincin Allah su tabbata a gare shi - kayan aikin sa da tsarkake shi, saboda haka Allah zai aiko masa da duk abin da yake son ya aiko daga dare, don haka sai ya sa su daidai, ya yi alwala ya yi sallah.
عربي Turanci Fassara Yaren Faransanci
Duk wanda ya yi addu'ar sanyi biyu zai shiga Aljanna.
عربي Turanci Fassara Yaren Faransanci
Cewa Annabi –SAW- ya kasance yana bacci a farkon dare, yana tashi a qarshen dare yana sallah
عربي Turanci Fassara Yaren Faransanci
Addu’ar mutum a cikin jam’i tana ƙaruwa da salla a kasuwa da gidansa da fewan digiri ashirin
عربي Turanci Fassara Yaren Faransanci
Idan Manzon Allah - tsira da amincin Allah su tabbata a gare shi - ya rasa salla daga jin zafi ko wani abu da daddare, zai yi raka’a goma sha biyu da rana.
عربي Turanci Fassara Yaren Faransanci
Duk wanda ya ci tafarnuwa ko albasa. to sai yayi nesa damu -ko yayi nesa da masallacinmu-,sai ya zauna a gidansa
عربي Turanci Fassara Yaren Faransanci
Mun kasance muna magana a cikin salla, mutumin ya yi magana da abokinsa, alhali yana gefensa yana salla, har sai na sauko ((kuma in tsaya ga Allah sau biyu)). Don haka aka umurce mu da yin shiru, kuma aka hana mu magana
عربي Turanci Fassara Yaren Faransanci
Manzon Allah ya kasance yana yawan fada a cikin ruku'unsa da sujjadarsa: tsarki ya tabbatar maka ya Ubangijina da godiyarka, ka gafarta min.
عربي Turanci Fassara Yaren Faransanci
Rana ta yi bacci a lokacin Manzon Allah - Salatin Allah da amincin Allah su tabbata a gare shi - don haka sai ya aika mai kira yana cewa:“ Sallah rukuni ce, don haka suka taru, kuma ya ci gaba
عربي Turanci Fassara Yaren Faransanci
A kowane dare Annabi yana wutiri ko a farkon dare ko tsakiyarsa, ko karshensa, Kuma yakan tsaida Wutirinsa da Asuba
عربي Turanci Fassara Yaren Faransanci
Hakika Allah ya sanar da mu yadda yake yi Maka Salati; Sabida haka mu to yaya zamuyi maka Salati? sai ya ce ku ce: "Allah kayi sa ga Muhammad da kuma Ahlin Muhammad; kamar yadda kayi salati ga Annabi Ibrahim lallai cewa kai abin godewa ne kuma Mai girma, kuma kayi Albarki ga Muhammad da Ahlinsa muhammad; kamar yadda kayi Albarka ga Ibrahim, Lallai cewa kai Abun godewa ne kuma Maigirma.
عربي Turanci Fassara Yaren Faransanci
Babu Salla ga wanda bai karanta Fatiha ba
عربي Turanci Fassara Yaren Faransanci
Wanda yayi wanka a ranar juma`ah irin wankan janaba, sa`annan ya tafi a farkon lokaci yana da ladan kamar ya bada sadakar babbar taguwa, wanda ya tafi a lokaci na biyu yana da ladan kamar ya bada sadakar saniya.
عربي Turanci Fassara Yaren Faransanci
Wanene daga cikinku ya zo ranar Juma'a don yin wanka
عربي Turanci Fassara Yaren Faransanci
Duk wanda ya yi alwala ya yi alwala mai kyau, to Juma’a ta zo, ta saurara, kuma ta karanta, za a gafarta masa abin da ke tsakaninsa da Juma’a da sama da kwanaki uku, da kari.
عربي Turanci Fassara Yaren Faransanci
Duk wanda ya je masallaci ko ya tafi, Allah zai shirya masa masauki a Aljanna a duk lokacin da ya fasa ko gobe
عربي Turanci Fassara Yaren Faransanci
Duk wanda ya ratsa wani abu daga cikin masallatanmu ko kasuwanninmu da mai martaba, to ya taba ku, ko kuma ya mallake shi da hannunsa. Cewa ya cutar da wani daga cikin musulmai da wani abu
عربي Turanci Fassara Yaren Faransanci
" Ya Ku Mutane ku yada Sallama, kuma ku sadar da Zumunci, kuma ku ciyar da Abinci, kuma kuyi Sallah Mutane suna bacci, zaku shiga Al-jannah cikin Aminci
عربي Turanci Fassara Yaren Faransanci
Idan liman ya ce Ameen kuma ku ce Ameen ,domin duk wanda Ameen dinsa ta dace da ta Mala'iku to an gafarta masa abunda ya gabata na zunubansa.
عربي Turanci Fassara Yaren Faransanci
"Idan dayanku zai salla ga Mutane to ya saukaka, saboda cikinsu akwai Mai rauni da kuma Mara lafiya, da ma'abocin bukata, Kuma idan dayanku yayi Sallah ga kansa to ya tsawaitawa yadda ya so"
عربي Turanci Fassara Yaren Faransanci
Kuma ai ansanya Limami ne don ayi koyi da shi, to kuma kada ku saba Masa, to idan yayi kabbara to kuyi kabbara, kuma idan yayi ruku'u to kuyi ruku'i, kuma idan yace Allah yaji mai gode masa,to ku ce: Ubangijinmu godiya ta tabbata a gareka, kuma idan yayi Sujada to kuyi Sujada, kuma idan yai Sallah a zaune to kuyi sallah kuma a a zaune baki dayanku
عربي Turanci Fassara Yaren Faransanci
"Babu wani Musulmi da Sallar farilla zata riskeshi sai ya kyautata Alwalarsa"
عربي Turanci Fassara Yaren Faransanci
Duk wanda ya ce lokacin da yaji kiran Salla: Na Shaida babu wani ubangiji sai Allah shi kadai, bashi da abokin tarayya, kuma cewa Annabi Muhammad bawansa ne kuma Manzonsa ne, na yadda da Allah shi ne ubangiji kuma Annabi Muhammad Manzo ne kuma Musulunci shi ne Addini, za'a gafarta Masa Zunuibansa
عربي Turanci Fassara Yaren Faransanci
Ya ku mutane, kuna cin bishiyu, wanda kawai na hango na sharri ne guda biyu: albasa da tafarnuwa.
عربي Turanci Fassara Yaren Faransanci
Duk wanda yayi alwala ranar juma'a zai samu lafiya, kuma duk wanda yayi alwala shine mafi alkhairi
عربي Turanci Fassara Yaren Faransanci
Idan ranar Juma'a mala'iku suka tsaya a kofar masallacin, sun rubuta na farko, sannan na farko
عربي Turanci Fassara Yaren Faransanci
Sa’o’i uku, Manzon Allah - SAW- ya hana mu yin salla a cikinsu, ko binne mamatanmu a cikinsu: idan rana ta fito har ta fito, da kuma lokacin azahar ta yi har rana ta juya, da kuma lokacin da rana ta kara da faduwar rana har sai ta fadi.
عربي Turanci Fassara Yaren Faransanci
Duk wanda ya ce lokacin da ya ji kiran: Ya Allah, Ubangijin wannan cikakkiyar kira da tsayayyen salla, zan zo da Muhammad hanyoyi da halaye masu kyau, kuma in aika masa da wurin yabo abin da na yi masa alkawari, to, roƙo na ya zo masa a ranar sakamako
عربي Turanci Fassara Yaren Faransanci
Allah baya karvar Sallar Wacce ta isa Haila sai da Hijabi
عربي Turanci Fassara Yaren Faransanci
Kada xayanku ya kusura yayi Sallah da tufa xaya, babu komai a Kafaxunsa
عربي Turanci Fassara Yaren Faransanci
Manzon Allah SAW ya kasance yana Sallah akan abun Hawansa, ko ina tayi da shi idan kuma ya so yin Farillah ya sauka sai ya fuskanci Al-qibla
عربي Turanci Fassara Yaren Faransanci
Lallai Manzon Allah SAW ya kasance idan yayi tafiya sai ya so yin nafila sai ya kalli Al-qibla da Taguwarsa, sai yai Kabbara, sannan yayi sallah duk inda abunda abun hawansa yayi da shi
عربي Turanci Fassara Yaren Faransanci
Baki xayan Qasa Masallaci ce sai dai Maqabarta da kuma Banxaki
عربي Turanci Fassara Yaren Faransanci
Tasbihi na Maza ne, kuma Mata suyi Tafi
عربي Turanci Fassara Yaren Faransanci
Idan Xayanku yayi Sallah zuwa wani Abu da zai suturce shi daga Mutane, sai wani ya so ya tsallaka Masa ta gabansa to ya ture shi, idan yaqi turuwa da yayi faxa da shi, saboda shi Shaixan ne
عربي Turanci Fassara Yaren Faransanci
Annabi -tsira da amincin Allah- ya hana Mutum yayi Sallah yanariqe da Qugunsa
عربي Turanci Fassara Yaren Faransanci
Idan dayanku ya tsaya a cikin sallarsa, to yana rokon Ubangijinsa ne, ko kuma idan Ubangijinsa yana tsakaninsa da alqibla, don haka kada ku tofa wa ɗayanku rigarsa da sumba, amma a hagu ko ƙasan ƙafafunsa.
عربي Turanci Fassara Yaren Faransanci
Ki xaukemun wannan labulen naka, saboda hotunan sa suke har yanzu a cikinSallah ta
عربي Turanci Fassara Yaren Faransanci
Me ke damun Mutane suke daga idanun mutane zuwa sama a cikin sallarsu, saboda haka ya tsananta game da hakan, har sai da ya ce: Bari su daina yin hakan, ko kuma barin idanunsu su vace
عربي Turanci Fassara Yaren Faransanci
Kuna yin hamma yayin sallah daga Shaidan, don haka idan wani daga cikinku yayi hamma, to, ya bar shi gwargwadon iyawarsa
عربي Turanci Fassara Yaren Faransanci
"Kaki a Masallaci Laifi ne kuma kaffararsa ka burne shi"
عربي Turanci Fassara Yaren Faransanci
Idan kayi Sujada to ka sanya tafin Hannayenka kuma ka xaga Dantsanka
عربي Turanci Fassara Yaren Faransanci
Naga Manzon Allah tsira da Amincin Allah su tabbata a gare shi yanazaune ya tanqwashe Qafafunsa
عربي Turanci Fassara Yaren Faransanci
Idan Xayanku zai yi Sujada kada ya Durkusa kamar yadda Raqumi yake Durqusawa, ya fara sanya Hannayensakafin Guiwoyinsa
عربي Turanci Fassara Yaren Faransanci
Lallai cewa Ibn umar ya kasance yana sanya Hannayensa kafin guiwoyinsa, kuma ya ce: Manzon Allah SAW ya kasance yana yin hakan
عربي Turanci Fassara Yaren Faransanci
Nayi Sallah tare da Manzon Allah SAW ya kasance yana yin Sallama a damansa da cewa: Amincin Allah a gare ku da rahamar Allah da Albarkatunsa, kuma a Hagunsa: Amincin Allah a gare ku da rahamar Allah
عربي Turanci Fassara Yaren Faransanci
Kuma duk wanda yayi Tasbihi bayan idar da Sallah talatin da Uku, kuma yayi tahmidi Talatin da Uku, kuma yayi Kabbara Talatin da Uku, wannan zai bada casa'in da tara, kuma ya yace a cikin ta Xarin: babu wani Ubangiji da ya cancanci da a bauta masa in ba shii kaxai bashi da abokin tarayya, Mulki nasa ne, kuma dukkan Godiya ta tabbata gareshi, kuma shi mai iko ne akan komai, to an gafarta masa kusakuransa, koda kuwa sunkai yawan kunfar kogi.
عربي Turanci Fassara Yaren Faransanci
Duk wanda ya karanta Ayatal kursiyyu a bayan kowace Sallar farilla to babu abunda zai hana shi shiga Aljanna sai Mutuwa
عربي Turanci Fassara Yaren Faransanci
Sunyi Gaskiya, lallai su ana yi musu Azaba Azabar da Dabbobi suke ji baki xayansu
عربي Turanci Fassara Yaren Faransanci
Yayin da mutane suke tsaye a sallar asuba yayin da suka zo, yana zuwa, sai ya ce: An saukar da annabi - tsira da amincin Allah su tabbata a gare shi - a gare shi a daren yau kuma an saukar da Alkur'ani, kuma an kira su su karbe shi, kuma sun karbe shi
عربي Turanci Fassara Yaren Faransanci
Bilal yana kiran dare, don haka ku ci ku sha har sai kun ji kiran da Ibn Umm Maktoum ya yi
عربي Turanci Fassara Yaren Faransanci
Wani balaraben kauye ya zo ya yi fitsari a wani bangare na masallaci, sai mutane suka kyare shi, sai Annabi y hana su tsira da aminci su tabbata a gare shi, bayan ya gama fitsarin sai Annabi tsira da amaincin Allah ya yi umarni da a zo da cikakken guga na ruwa, sai aka kwara akai.
عربي Turanci Fassara Yaren Faransanci
Na ganka kana sallah banda sumba? Ya ce: Da ban ga Manzon Allah - tsira da amincin Allah su tabbata a gare shi - na aikata abin da na aikata ba
عربي Turanci Fassara Yaren Faransanci
cewa Manzon Allah - tsira da amincin Allah su tabbata a gare shi - ya ga wani mutum wanda aka kebe shi kuma ba ya yin salla a tsakanin mutane. Ruwa, sannan ya ce: (Dole ne ku isa gare shi, don ya wadatar da ku).
عربي Turanci Fassara Yaren Faransanci
Ko dai ku daidaita sawunku ko kuma Allah ya sassba kamaninku
عربي Turanci Fassara Yaren Faransanci
Annabi -tsira da amincin Allah su tabbata a gare shi-yayi musu sallar Azahar sai ya mike daga raka'a biyun farko, bai yi zaman tahiya ba, sai mutane suka mike tare da shi,har aka kammala salla, mutane suka jira sallamarsa: sai yayi kabbara yana daga zaune sai yayi sujjada guda biyu kafin yayi sallama,sannan sai yayi sallama
عربي Turanci Fassara Yaren Faransanci
Na iso akan Jaka, kuma ni a lokacin na kusa Balaga, kuma Manzon Allah SAW yana Sallah da Mutane a Minna ba yana kallon Garu ba
عربي Turanci Fassara Yaren Faransanci
Manzon Allah ya kasance in zaiyi salla sai yayi kabbara yayin da yake mikewa, sannan kuma yana yin kabbara yayin da yake yin ruku'u, sannan yana cewa: Allah ya ji mai gode masa, yayin da yake dago bayansa daga raka'a
عربي Turanci Fassara Yaren Faransanci
Idan zafin ya yi zafi sosai, ku yi sanyi tare da addu’a. Jahannama tana da zafi
عربي Turanci Fassara Yaren Faransanci
Cewa Lallai Annabi ya Kasance yana Tasbihi akan abin hawansa, kuma ko ina ya sanya fuskarsa, yana nuni da kansa, kuma haka ma Dan Umar yake yi
عربي Turanci Fassara Yaren Faransanci
Manzo tsira da amincin Allah sun shiga gida, da Usama Dan Zaidu da Bilal da Usman Dan Dalha
عربي Turanci Fassara Yaren Faransanci
Cewa wani mutum ya shiga masallacin juma'a ta kofa ya nufi gidan kiyama kuma manzon Allah - tsira da amincin Allah su tabbata a gare shi - yana huduba a tsaye.
عربي Turanci Fassara Yaren Faransanci
Na lura da sallar Annabi tsira da amincin Allah su tabbata a gare shi- sai na sami tsayuwarsa, da ruku'unsa, da daidaitonsa bayan ruku'u,da sujjadarsa, da zamansa tsakanin sujjada biyu, da zamansa tsakanin sallama da juyawa: kusan daidai da daidai.
عربي Turanci Fassara Yaren Faransanci
Cewa Annabi-tsira da amincin Allah su tabbata agareshi-ya shiga Masallaci,sai wani Mutum ya shigo yayi Salla,sannan yazo yayi sallama ga Annabi-tsira da amincin Allah su tabbata agareshi-sai yace:koma kayi Salla,domin cewa kai baka yi Salla ba.sai ya koma yayi Salla kamar yadda yayi Sallar,sannan yazo yayi sallama ga-Annabi tsira da amincin Allah su tabbata agareshi- sai yace:koma kayi Salla,domin cewa kai bakayi Salla ba-sau Uku-sannan yace:Na rantse da wanda ya aikoka da Gaskiya bazan iya yin wacce tafita ba,to ka sanar dani,sai yace:Idan ka nufi yin Salla kayi Kabbara,sannan ka karanta abinda ya saukaka daga Al-Kur'ani,sannan kayi Ruku'u har sai ka daidaita kana mai Ruku'u,sannan ka dago har ka daidaita kana mai tsayuwa,sannan kayi Sajada har sai ka nutsu kana mai sajada,sannan ka dago har sai ka nutsu kana mai zama.kayi haka acikin kowace Sallarka.
عربي Turanci Fassara Yaren Faransanci
Lallai cewa Annabi ya kasance yana Sallah kuma ya na dauke da Umama Yar Zainab Yar Annabi
عربي Turanci Fassara Yaren Faransanci
Ya umarci Bilal da ya maimaita lafazin kiran salla sau bibbiyu, kiran salla kuma sau daidai
عربي Turanci Fassara Yaren Faransanci
Ku tashi wallahi ni zanyi muku Sallah
عربي Turanci Fassara Yaren Faransanci
Idan Dayanku Matarsa ta nemi izininsa zuwa Masallaci kada ya hanata;ya ce sai Bilal dan Abdullahi Wallahi sai mun hana su, yace: sai abdullahi ya fuskanto shi, sai ya zage shi zagi sosai, ban taba jin zagi irinsa ba a baya, kuma ya ce: ina baka labari daga Annabi kuma ya ce: Wallahi sai mun hanasu
عربي Turanci Fassara Yaren Faransanci
Na yi salla tare da Abu Bakr, Omar da Othman, kuma ban ji ɗayansu ya karanta "Da sunan Allah ba, Mai jin ƙai, Mai jin ƙai."
عربي Turanci Fassara Yaren Faransanci
Annabi tsira da aminci su tabbata a gare shi bai taba sabo da wani abu na nafila ba, irin yadda ya saba da Raka'oi biyu na alfijir
عربي Turanci Fassara Yaren Faransanci
Sallar jam'i ta fi sallar mutum shi kadai da daraja ashirin da bakwai.
عربي Turanci Fassara Yaren Faransanci
Annabi tsira da amincin Allah ya kasance yana yin sallar Azahar a lokacin garjin rana, yakan sallaci La'asar lokaci da rana ta yi garau, Magariba kuma in rana ta fadi
عربي Turanci Fassara Yaren Faransanci
Najewa Annabi: -Amincin Allah su tabbata a gare shi- kuma shi yana sanye Malafa Ja ta fafa, sai Bilal ya fito masa da abin Alwala cikin su wasu na yayyafa ruwa wasu kuma suna shafawa
عربي Turanci Fassara Yaren Faransanci
Manzon Allah tsira da amincin Allah ya kasance yana sallar Asuba, Muminai mata suna zuwa lullube da mayafansu, sannan su koma gidajensu ba wanda ke gane su, saboda sauran duhun dare.
عربي Turanci Fassara Yaren Faransanci
Banu Salama, Kuyi Zamanku gidajenku, za'a rika rubuta muku ladan Tafiyarku, za'a rika rubuta muku ladan Tafiyarku,
عربي Turanci Fassara Yaren Faransanci
Idan Dayankuya tashi cikin dare, sai ya Harshensa ya fara Nauyi wajen karanta Kur'ani, bai san mai yake Karantawa ba to ya Kwanta
عربي Turanci Fassara Yaren Faransanci
Mutumin kirki Abdullah, da idan da dare yayi yana tashi yayi sallah
عربي Turanci Fassara Yaren Faransanci
Ina son kasar ga Allah, da masallatanta, kuma na tsani kasar ga Allah, da kasuwanninta
عربي Turanci Fassara Yaren Faransanci
wani mutum ya zo a lokacin Annabi- mai tsira da amincin Allah su kara tabbata a gareshi- yana yiwa mutane huduba a ranar juma`a. sai ya ce: kayi salla ne ya kai wane? sai ya ce: a`a, sai annabi ya ce: tashi kayi raka`a biyu
عربي Turanci Fassara Yaren Faransanci
Na yi tafiya da Manzon Allah -tsira da amincin Allah su tabbata a gare shi- kuma ya kasance baya wuce raka'a biyu, haka ma Abubakar da Umar da Usman.
عربي Turanci Fassara Yaren Faransanci
Lallai cewa Annabi ya aika Wani Mutum a wani yaki sai ya kasane yana" karantawa abokansa in yana jansu Sallah, Sai yake cika karatunsa da: Kulhuwa.
عربي Turanci Fassara Yaren Faransanci
Rana da wata alamomi ne guda biyu na Allah, kuma ba a yinrufin su saboda mutuwar mutum ko rayuwar sa.idan kun ga haka, to ku roki Allah, ku ce Allah, ku ce Allah, kuma ku yi salla kuma ku bayar da sadaka
عربي Turanci Fassara Yaren Faransanci
Na yi barci a hannun Manzon Allah - SAW- kuma kafafuna suna cikin sumbatansa, don haka lokacin da ya yi sujada, sai ya damke ni, sai kafafuna suka dafe
عربي Turanci Fassara Yaren Faransanci
Annabi ya futo ranci Aokon ruwa, sai ya fuskanci Alkibla yana Addua, kuma ya juya kayansa baibai, kuma yayi Sallah Rakaa biyu, kuma ya bayya karatu.
عربي Turanci Fassara Yaren Faransanci
Ni da Imran bn Husayn mun yi salla a bayan Ali bin Abi Dalib, don haka idan ya yi sujjada, sai ya ce takbire, idan ya daga kansa sai ya ce takbire, idan kuma ya tashi daga rakaoin biyu, zai ce takbire.
عربي Turanci Fassara Yaren Faransanci
Na ji Annabi -tsira da amincin Allah- yana karanta Suratuddur a Sallar Magariba.
عربي Turanci Fassara Yaren Faransanci
Annabi ya kasance -Tsira da Amincin Allah su tabbata a gare shi- da Abubakar da Umar sunayin Sallar Idi kafin Huduba
عربي Turanci Fassara Yaren Faransanci
Manzon Allah ya Kasance yana hadawa a tafiya tsakanin Azahar da La'asar; idan ya kasance akan abin hawa, kuma yana hadawa tsakanin Magriba da Isha.
عربي Turanci Fassara Yaren Faransanci
Ban taba yin Sallah a bayan limami ba, ban danne wata addu’a ba, kuma ban cika wata addu’a daga Annabi mai tsira da amincin Allah ba
عربي Turanci Fassara Yaren Faransanci
Lallai ni wallahi zan yi muku sallah , amma ba sallar nake nufi ba, ina yin sallah ne yadda naga manzon Allah mai tsira da aminchi yake yin sallah.
عربي Turanci Fassara Yaren Faransanci
Mai ya hana kayi Sallah da Sabbi, da kuma washamsi, ko kuma Wallaili? sabida a bayanka cikin masu binka akwai Tsoho da rarrauna da mai bukata
عربي Turanci Fassara Yaren Faransanci
Mun kasance muna yin Sallah tare da Manzon Allah - tsira da amincin Allah su tabbata a gare shi - Juma'a, sannan mu tafi, kuma katangun ba su da inuwar da za mu iya rayuwa a karkashin ta.
عربي Turanci Fassara Yaren Faransanci
Manzon Allah -tsira da amincin Allah su kara tabbata a gare shi ya kasance- yana yin huduba guda biyu alhali yana tsaye, yana raba tsakanin su da zama.
عربي Turanci Fassara Yaren Faransanci
Duk wanda ya yi barci a madadin jam’iyyarsa da daddare, ko wani kan abu daga ciki, to karanta shi tsakanin sallar asuba da sallar azahar
عربي Turanci Fassara Yaren Faransanci
"Ni ina ganinka kana son Dabbobi da kuma Kauye, to idan ka kasance a cikin Dabbobinka"
عربي Turanci Fassara Yaren Faransanci
"Idan dayanku yayi gyagyadi a cikin Sallah to ya kwanta har sai baccin ya tafi"
عربي Turanci Fassara Yaren Faransanci
"Na kasance ina Sallah tare da Annabi -Amincin Allah a gare shi- Salloli Sallarsa ta kasance tsakatsaki ce haka Hudubarsa tsakatsaki ce"
عربي Turanci Fassara Yaren Faransanci
"Dayanku yayi Sallah cikin Nishadi, Idan kuma ya gaji to yayi kwanciyarsa"
عربي Turanci Fassara Yaren Faransanci
"Mun Kasance idan Muka sauka Masauki, Bama tasbihi har sai mun sauke kaya"
عربي Turanci Fassara Yaren Faransanci
Annabi ya Kasance idan ya ce: Allah yaji wanda ya gode masa: babu wanda yake yake sunkuyar da bayansa daga cikinmu har sai Annabi yakao kasa yana mai sujada, sannan muyi sujada bayansa.
عربي Turanci Fassara Yaren Faransanci
Annabi ya hada tsakanin Magriba da Isha kuma kowacce daya akwai Iqama, kuma bai yi tasbihi a tsakaninsu sai a karshe daya.
عربي Turanci Fassara Yaren Faransanci
Mai wuce wa ta gaban masallaci da ya san abin da ke kan shi nazunubi, to ya tsaya Arba'in shi ne mafi Alkhairi da ya wuce ta gaban mai sallah Abu-Al-nadhr: Bansani ba: Kwana Arba'in ya ce ko Wata ko Shekara
عربي Turanci Fassara Yaren Faransanci
Manzon Allah tsira da amincin Allah su kara tabbata a gareshi- ya umarce mu da mu fito sallar idi guda biyu yara mata da suka fara wayo da `yan matan da ake tsarewa cikin dakuna a cikin gidaje, ya kuma umarci mata masu haila da su nisaci wuraren sallah na musulmi
عربي Turanci Fassara Yaren Faransanci
Ya Ubangiji na miqa Wuyana zuwa gareka, kuma nayi Imani da kai, kuma na dogara a gareka, kuma na kawo qara zuwa gareka, kuma gareka nake neman Hukunci, to kayi mun gafarar abunda na gabatar da wanda na jinkirta, da kuma abunda na Voye da wanda na bayyana, da abunda kafi ni sani da shi a tare da ni, Babu Ubangiji sai kai
عربي Turanci Fassara Yaren Faransanci
Ya Ubangijin jibrila da Mika'ila, da isarafilu, wanada ya halicci sammai da Qasa, wanda ya ke masanin gaibu da fili, kai ne wanda kake yin hukunci a tsakanin bayinka cikin abunda suka sabawa a cikinsa, ka shiryar da ni cikin abunda suka sava a cikinsa na gaskiya da ikonka, lallai kai ne Mai shiryar da wanda ka so zuwa tafarki madaidaici
عربي Turanci Fassara Yaren Faransanci
An rawaito daga Anas -Allah ya yarda da shi- ya ce: "Mun Kasance idan Muka sauka Masauki, Bama yin Sallah har sai mun sauke kaya"
عربي Turanci Fassara Yaren Faransanci
Wadannan masallatan ba su dace da wani abu daga wannan fitsarin ko kazantar ba, a'a sun kasance ne don ambaton Allah Madaukakin Sarki da karatun Alkur'ani.
عربي Turanci Fassara Yaren Faransanci
Wani mutum ya yi kuka a cikin masallaci ya ce: Wanene ya nemi jan rakumi? Manzon Allah tsira da amincin Allah su tabbata a gare shi ya ce: Ba ku samu ba; Maimakon haka, an gina masallatai lokacin da aka gina su
عربي Turanci Fassara Yaren Faransanci
Cewa Annabi mai tsira da amincin Allah ya hana habiba a ranar Juma’a yayin da liman zai yi huduba
عربي Turanci Fassara Yaren Faransanci
Idan aka kirawo Sallah sai Shaixan ya juya aguje yana Tusa don kar yaji kiran Sallar
عربي Turanci Fassara Yaren Faransanci
Masu kiran Sallah sune mafi tsawon Wuyaye a Ranar Al-qiyama
عربي Turanci Fassara Yaren Faransanci
Idan mai ganin rana ya tashi, to sai ka kira sallah har sai ka fito, idan kuma rana ta tafi, to ka yi addu'a har sai ta fadi, kuma kada ka jira sallarka lokacin da rana ta fito ko faduwarta, domin ta tashi tsakanin kahonnin Shaidan ko Shaidan
عربي Turanci Fassara Yaren Faransanci
Lokacin yin sallar Zuhur idan rana ta wuce inuwar mutum in dai bai halarci Asuba ba, lokacin Asuba sai dai idan rana ta juye rawaya, lokacin sallar Magrib sai dai idan magariba ta yi sanyi, lokacin sallar magariba zuwa tsakar dare, da kuma lokacin sallar asuba daga fitowar alfijir sai dai idan rana ta fito.
عربي Turanci Fassara Yaren Faransanci
Wanda ya riski raka'a daya ta safiya kafin rana ta fito to ya riga ya waye, kuma duk wanda ya riski raka'ar la'asar kafin rana ta fadi, to ya san zamani
عربي Turanci Fassara Yaren Faransanci
Kada ku hana wani Xawafi a wannan Xakin, kuma yayi Sallah a kowane lokaci ya so a Dare ne ko Rana
عربي Turanci Fassara Yaren Faransanci
Ga alfijir na fitowar alfijir biyu: Amma alfijir wanda yake kamar zunubin Sarhan, salla ba ta halatta a cikin ta kuma ba a hana abinci.
عربي Turanci Fassara Yaren Faransanci
Haƙiƙa hangen nesa ne, insha Allah, don haka ka tsaya tare da Bilal ka jefa masa abinda ka gani, don haka bari ya sanar dashi, domin ya yi wata murya daga gare ka
عربي Turanci Fassara Yaren Faransanci
Daga sunna, idan maulidi ya ce yayin kiran asuba: “Baƙauye yana raye,” ya ce: Sallah ta fi bacci.
عربي Turanci Fassara Yaren Faransanci
Kai ne limaminsu, ka yi koyi da mafi raunin su, ka dauki malamin da ba ya karbar lada a kan kiran sallarsa
عربي Turanci Fassara Yaren Faransanci
Muezzin Manzon Allah - Salati da amincin Allah su tabbata a gare shi - ya kasance yana jira ba ya tsayawa, koda kuwa ya ga Manzon Allah - tsira da amincin Allah su tabbata a gare shi - ya bar salla a lokacin da ya gan shi
عربي Turanci Fassara Yaren Faransanci
Munkasance tare da Manzon Allah SAW a wata tafiya a cikin dare mai duhu, bamu san ina ne Al-qibla ba, saboda haka sai kowane Mutum yayi Sallah zuwa gabansa, yayin da Muka wayi gari sai mu ka faxi hakan ga Manzon Allah SAW sai aka saukar da "To ko ina kuka fuskanta to nanne Fuskar Allah ta ke"
عربي Turanci Fassara Yaren Faransanci
Tsakanin Mafitar Rana da Mafaxarta akwai Al-qibla
عربي Turanci Fassara Yaren Faransanci
Naga Manzon Allah SAW yana Sallah a cikin qirjinsa da wani Ruri Kamar Rurin Dutsen Niqa saboda Kuka SAW
عربي Turanci Fassara Yaren Faransanci
Naga Manzon Allah SAW yana yiwa Mutane limanci kuma umama Bint Abi Al-as ita ce Xiyar Zainab Xiyar Manzon Allah SAW tana kan kafaxarsa, idan yayi Ruku'u sai ya Ajiye ta, kuma idan ya Xago daga Sujada sai ya Mayar da ita
عربي Turanci Fassara Yaren Faransanci
Ku Kashe Baqaqe biyu ko a cikin Sallah ne: Macijiya da kuma Kunama
عربي Turanci Fassara Yaren Faransanci
Mun kasance Muna Sallah Kuma Dabbobi suna wucewa ta gabanmu sai muka gayawa Manzon Allah SAW hakan sai ya ce: Kwatankwacin tsinin Mashi yakasance a gabanku, sannan babu damuwa da wanda ya wuce a gabansa
عربي Turanci Fassara Yaren Faransanci
Idan xayanku zai yi sallah to ya stuce sallarsa, ko da da Kibiya ne
عربي Turanci Fassara Yaren Faransanci
Idan dayan ku ya tashi zai yi sallah, to ya sanya Sutura idan akwai a gabansa gwargwadon Karshen Siddin Doki yaya, kuma idan babu a gabansa Karshen Sirdin Doki, Saboda Jaki da Mace da Bakin Kare za su iya katse Sallarsa.
عربي Turanci Fassara Yaren Faransanci
A’isha ta kasance tana kyamar sanya hannunsa a gefensa, sai ta ce: Yahudawa suna aikatawa
عربي Turanci Fassara Yaren Faransanci
Idan aka kawo abincin dare, to kufara da shi kafin ku idar da faduwar rana, kuma kada ku yi sauri daga abincin dare
عربي Turanci Fassara Yaren Faransanci
Na tambayi Manzon Allah - tsira da amincin Allah su tabbata a gare shi - game da juyawa a cikin salla? Ya ce: Batarwa ne Shaidan yake sata daga Addu'ar Bawa
عربي Turanci Fassara Yaren Faransanci
Ku daukei wannan rigar zuwa Abu Jahim, ka kawo ni Abjbaniya na Abu Jahim. Ya shagaltar da ni daga Sallah ta.
عربي Turanci Fassara Yaren Faransanci
Manzon Allah - tsira da amincin Allah su tabbata a gare shi - ya wuce ginin masallatai a cikin gidaje, kuma a tsaftace sh
عربي Turanci Fassara Yaren Faransanci
ina rokonka da girman Allah shin kaji Manzon Allah - SAW- yana cewa: Ka amsa mini, Ya Allah ka tallafa masa da Ruhu Mai Tsarki? Ya ce: Ey, haka ne.
عربي Turanci Fassara Yaren Faransanci
Duk wanda yaji mutum yana cigiyar bataccen kayansa a cikin masallaci, to yace: Kada Allah ya dawo maka dashi. Ba a gina masallatan don wannan ba
عربي Turanci Fassara Yaren Faransanci
Cewa Manzon Allah - tsira da amincin Allah su tabbata a gare shi - ya ce: Idan kuka ga wani yana sayarwa ko an saye shi a cikin masallaci, to sai ku ce: Allah ba ya cin ribar kasuwancinku, kuma idan kun ga wani yana neman wanda ya bata, to ku ce: Allah ba ya amsa muku
عربي Turanci Fassara Yaren Faransanci
Alqiyama ba zata tashi ba har sai mutane sun dinga yin alfari da massallatai
عربي Turanci Fassara Yaren Faransanci
Manzon Allah mai tsira da aminci su kara tabbata a gareshi ya kasance yana bude salla da yin kabbara, da karatu, da fadar Alhamdu lillahi rabbil aalamina, ya kasance idan yayi ruku`u baya dago kansa, baya kuma mikar da shi saidai tsaka tsaki
عربي Turanci Fassara Yaren Faransanci
Nayi Sallah tare da Manzon Allah SAW ya sanysa Hannunsa na Dama kan Hannunsa na Hagu akan Qirjinsa
عربي Turanci Fassara Yaren Faransanci
Abin da na yi a bayan wani kamar addu’ar Manzon Allah ne, amincin Allah ya tabbata a gare shi, daga haka-da-haka.
عربي Turanci Fassara Yaren Faransanci
Ya ku Mutane babu abunda ya ragu daga cikin Alamomin Annabta sai Kyakkyawan Mafarkin da Musulmi zai ganshi, ko a ganar masa, ku saurara kuma lallai ni ina hana karanta Al-qur'ani a a Ruku'u ko a Sujada
عربي Turanci Fassara Yaren Faransanci
Cewa Manzon Allah SAw ya kasance ian ya yayi Ruku'u yana rarraba 'Yanyatsunsa kuma idan yayi Sujada sai ya haxe su
عربي Turanci Fassara Yaren Faransanci
Lallai cewa Manzon Allah SAW idan ya kasanc a Wuturin Sallarsa baya tashi har sai ya daidaita a zaune
عربي Turanci Fassara Yaren Faransanci
Lallai cewa Manzon Allah SAW yayi Al-qunuti Wata xaya bayan Ruku'u yana Addu'a ga wasu Mutane daga Qabilar Bani Sulaim
عربي Turanci Fassara Yaren Faransanci
Lallai cewa Manzon Allah SAW ya kasance baya Al-qunuti sai in zai Addu'a ga wasu Mutane, ko yayi Addu'a kan wasu Mutane
عربي Turanci Fassara Yaren Faransanci
Ya Babana lallai kai kayi Sallah bayan Manzon Allah SAW da kuma Abubakar da Umar da Usman da Ali a nan Kufa, wajen Shekara Biyar, shin sun kasance suna Al-qunuti a Asuba? sai ya ce: Ai Xana Wannan fararre ne
عربي Turanci Fassara Yaren Faransanci
Manzon Allah SAW ya kasance idan ta zauna yana Addu'a, kuma yana sanya Hannunsa na dama akan cinyarsa ta dama kuma Hannunsa na Hagu kan cinyarsa ta Hagu, kuma yana nuni da Xanyatsansa na nuni, kuma yana sanya Babban Xanyatsansa a kan na tsakiya, kuma yana xora tafin Hannunsa na Hagu kan kan Guiwarsa
عربي Turanci Fassara Yaren Faransanci
"Manzo tsira da amincin Alla su tabbata a gare shi ya koyar da ni tahiya.hannu na na cikin hannayensa, kamar yadda yake koyar da ni Surar daga Alqur'ani"
عربي Turanci Fassara Yaren Faransanci
Kayi sallah a Qasa in zaka iya, idan kuma ka kasa to kayi nuni, kasanya Sujadarka Qasaqasa da ruku'unka.
عربي Turanci Fassara Yaren Faransanci
Manzon Allah ya yi tsayuwar dare da Aya xaya daga cikin Qur'ani
عربي Turanci Fassara Yaren Faransanci
Koma zuwa ga danginka, don haka ka kasance tare da su, ka koya musu kuma ka fadakar dasu, kuma kayi irin wadannan addu'oi a irin wannan lokacin, kuma kayi irin wannan a irin wannan lokacin.
عربي Turanci Fassara Yaren Faransanci
Lallai Waxan nan Ayoyi Allah ya turo su, ba wai sun kasance saboda Mutuwa wani Mutum bane ko rayuwarsa, sai dai Allah yana aiko su don ya tsorata bayinsa, to idan kuka ga wani abu daga cikin su to zabura zuwa Anbaton Allah da roqonsa da kuma neman gafararsa"
عربي Turanci Fassara Yaren Faransanci
Ya Manzon Allah, Banyi Sallar La'asar ba har rana ta kusa faduwa, sai Annabi ya ce: "na rantse da Allah ban sallace ta ba, sai muka tashi zuwa Buthan, sai yayi Alwala don yin Sallah, Muma mukai Alwala don yin haka, sai mukai Sallah La'asar bayan rana ta fadi, sannan yai sallar Magariba bayan ta.
عربي Turanci Fassara Yaren Faransanci
na kwana a wajan Gwaggwona Maimuna,sai Manzan Allah ya tashi yana salla da daddare,sai na tsaya a hagunsa,sai ya ruko kaina ya tsayar dani a damansa
عربي Turanci Fassara Yaren Faransanci
Hadisin zulyadaini cikin sujjadar rafkanuwa.
عربي Turanci Fassara Yaren Faransanci
Yadda aka yi sallar tsoro ranar yakin faci da tsumma(zaturruqa'a)
عربي Turanci Fassara Yaren Faransanci
Na shiga ni da Mahaifina ga Abu Baraza Al-aslami, sai Mahaifina ya ce da shi:yaya Annabi SAW yake sallar farilla?
عربي Turanci Fassara Yaren Faransanci
Manzon Allah SAW yayi mana Sallar tsoro a wasu kawanakinsa, sai wata Jama'a suka tsaya tare da shi, wasu kuma suka fuskanci abokan gaba, sai yayi musu raka'a xaya, sannan suka tafi, sai wasu kuma suka zo, sai yayi musa raka'a xaya, sai kowace Jama'a ta rama Raka'a xaixai.
عربي Turanci Fassara Yaren Faransanci
Allah ka kuvutar da Ayyash Bn Abi rabi'a Ya Ubanhiji ka kuvutar da Sakamah Bn Hisham Ya Ubangiji ka kuvutar da Al-walid Bn Alwalid, Ya Ubangiji ka kuvutar da raunanan Muminai, Ya Ubangiji ka tsananta Kamunka ga Mudhar, Allah ka sanya musu yinwa kamar Shekarun Annabi Yusuf
عربي Turanci Fassara Yaren Faransanci
Jibrilu ya sauka, don haka na yi imani, don haka na yi salla tare da shi, sannan na yi salla tare da shi, sannan na yi salla tare da shi, sannan na yi salla tare da shi, sannan na yi salla tare da shi
عربي Turanci Fassara Yaren Faransanci
Sun zama masu kara zube; Ya fi girma ga ladanku, ko kuwa mafi girma ga ladanku
عربي Turanci Fassara Yaren Faransanci
Na ga Bilala yana fita zuwa sama na kiran salla, da ya isa sai ya kasance a raye yana sallah, yana raye ga manomin, sai ya karkata wuyansa hagu da dama, kuma bai juya ba
عربي Turanci Fassara Yaren Faransanci
Muezzin yana da kiran sallah, kuma liman yana da damar zama
عربي Turanci Fassara Yaren Faransanci
Lallai cewa Bilal yayi kiran Sallah kafin Al-fijir, sai Manzon Allah SAW ya Umarce shi da ya Maimaita yayi kira da cewa: Ku saurara Bawan yayi Bacci ne, Ku saurara Bawan yayi Bacci ne,
عربي Turanci Fassara Yaren Faransanci
Idan ɗayanku ya tsaya ga salla; Rahama tana fuskantar sa, saboda haka kar a goge tsakuwa
عربي Turanci Fassara Yaren Faransanci
Manzon Allah - tsira da amincin Allah su tabbata a gare shi - ya aika da dawakai a gaban Najd, sai suka zo wurin wani mutum daga Banu Hanifa ana ce da shi: Thamama bin Athal, shugaban mutanen Yamamah, don haka suka daure shi a kan mashin daga masassarar masallacin.
عربي Turanci Fassara Yaren Faransanci
Ba a kafa iyakoki a cikin masallatai, kuma ba a jagorantar su
عربي Turanci Fassara Yaren Faransanci
Sa`ad ya buge ranar da rami ya huce, wani mutum daga Kuraishawa ya jefa shi, ana kiran shi Habban bn al-Arqa, wanda ya jefa shi a cikin al-Akhal, kuma Annabi –sallal Lahu alaihi wa sallama- ya buge wani tanti a cikin masallacin don dawowa daga kusa
عربي Turanci Fassara Yaren Faransanci
Mai wuce wa ta gaban masallaci da ya san abin da ke kan shi na zunubi, to ya tsaya arba'in shi ne mafi alkhairi da ya wuce ta gaban mai sallah
عربي Turanci Fassara Yaren Faransanci
Idan Xayanku yayi Sallah zuwa wani Abu da zai suturce shi daga Mutane, sai wani ya so ya tsallaka Masa ta gabansa to ya ture shi, idan yaqi turuwa da yayi faxa da shi, saboda shi Shaixan ne
عربي Turanci Fassara Yaren Faransanci
Lallai Rana da Wata ayoyi ne daga cikin ayoyoin Allah, wanda yakan tsoratar da bayinsa da su,kuma lallai ba su kisifewa don mutuwar wani da ga cikin mutane- don haka in kun ga wani abu makamancin hakan to ku yi sallah, ku roki Allah har ya yaye muku
عربي Turanci Fassara Yaren Faransanci
Addu’ar mutum a cikin jam’i ta fi sau ashirin da biyar a kan sallarsa a gidansa da kasuwa
عربي Turanci Fassara Yaren Faransanci
Manzon Allah mai tsira da aminci su kara tabbata a gareshi ya kasance yana bude salla da yin kabbara, da karatu, da fadar Alhamdu lillahi rabbil aalamina, ya kasance idan yayi ruku`u baya dago kansa, baya kuma mikar da shi saidai tsaka tsaki
عربي Turanci Fassara Yaren Faransanci
Kada xayanku ya kusura yayi Sallah da tufa xaya, babu komai a Kafaxunsa
عربي Turanci Fassara Yaren Faransanci
Cewa Manzon Allah SAW ya kasance idan zai kabbara yana xaga Hannayensa har sai sunkai daidai Kunnuwansa, kuma idan yayi ruku'u yana xaga Hannayensa har sukai daidai kunnuwansa
عربي Turanci Fassara Yaren Faransanci