En Ar


Proyekto ng Ensiklopedya ng mga ḥadīth ng Propeta at mga Salin ng mga Ito:

Isang pinagsama-samang proyekto para sa pagpili ng mga nauulit-ulit na mga ḥadīth ng Propeta sa nilalamang pang-Islām, pagpapaliwanag ng mga ito sa pinadali at sapat na paraan, pagsasalin sa mga ito sa mataas na kalidad sa mga buhay na wika alinsunod sa mga eksaktong pamamaraan, at paglathala ng mga ito sa lahat ng mga kaparaanang umiiral.

Ang mga layon:

 1. Pagkakaloob ng sangguniang pandaigdigang libre, mapagkakatiwalaan, at pinaunlad para sa mga salin ng mga ḥadīth ng Propeta.
 2. Paglalaan ng elektronikong imbakan ng mga salin ng mga ḥadīth para sa mga tagapagsalin sa sandali ng pagsasalin.
 3. Pagpapaabot ng mga salin sa mga nangangailangan sa lahat ng mga kaparaanang umiiral.

Mga ikinatatangi ng Ensiklopedya:

 1. Ang pagkamasaklaw.
 2. Ang pagkalibre.
 3. Ang pagkasarisari ng mga salin.
 4. Ang nagpapatuloy na pagpapaunlad.
 5. Ang pagpapahusay.

Ang mga antas ng pagbuo at pagpapaunlad:

 1. Ang pagbuo ng Ensiklopedya sa Wikang Arabe.
 2. Ang pagsasalin ng Ensiklopedya sa mga wika.
 3. Ang elektronikong paglalathala ng Ensiklopedya.
 4. Ang nagpapatuloy na pagpapaunlad ng Ensiklopedya at mga salin nito.