En Ar


د نبوي حدیثونو او د هغو د ژباړو د دائرة المعارف پروژه:

په اسلامي منځپانګه کې د تکراري حدیثونو د غوره کولو او په ساده او هر اړخیز ډول یې تشریح کولو، او بیا یې په لوړ کیفیت سره ژوندیو ژبو ته د دقیقو کړنلارو له مخې ژباړلو، او په وړیا توګه یې په ټولو شته وسائلو چمتو کولو لپاره بشپړه پروژه..

موخې:

 1. د نبوي حدیثونو د ژباړو لپاره د یوې ډاډمنې پرمختللي نړیوالې وړیا مرجع رامنځ ته کول..
 2. ژباړونکو لپاره د ژباړې پر مهال د حدیثونو د ژباړو بریښنایي حافظه رامنځته کول.
 3. په نښه شوو خلکو ته د ګڼو شته وسائلو له لارې ژباړې رسول.

د دائرة المعارف له ځانګړنو څخه:

 1. جامعیت.
 2. وړیا.
 3. ګڼې ژباړې.
 4. دوامداره وده.
 5. مهارت، بشپړتیا.

د جوړونې او پرمختګ پړاوونه:

 1. په عربي ژبه د دائرة المعارف جوړونه.
 2. دائرة المعارف ژبو ته ژباړل.
 3. د دائرة المعارف په لاس ورکول او بریښنایي خپرول.
 4. د دائرة المعارف او د هغې د ژباړو دوامداره وده.
پروژه په مرسته د: