En Ar


Projekti i Enciklopedisë së haditheve profetike dhe përkthimet e saj:

Një projekt i integruar për përzgjedhjen e haditheve të përsëritura profetike në përmbajtjen islame dhe shpjegimin e tyre në mënyrë të thjeshtë e gjithëpërfshirëse, si dhe për përkthimin e tyre me cilësi të lartë sipas procedurave të sakta në gjuhë të gjalla dhe vënien e tyre në dispozicion pa pagesë me të gjitha mjetet e disponueshme..

Qëllimet:

 1. Sigurimi i një reference të besueshme të avancuar botërore pa pagesë për përkthimet e haditheve profetike.
 2. Ofrimi i një memorieje elektronike të përkthimeve të haditheve përkthyesve.
 3. Ofrimi i përkthimeve audiencës me të gjitha mjetet e disponueshme.

Përparësitë e Enciklopedisë:

 1. Gjithpërfshirja.
 2. Falas.
 3. Llojllojshmëri përkthimesh.
 4. Zhvillim i vazhdueshëm.
 5. Përsosuria.

Fazat e zhvillimit:

 1. Zhvillimi i Enciklopedisë në gjuhën arabe.
 2. Përkthimi i Enciklopedisë në gjuhë të ndryshme.
 3. Publikimi i Enciklopedisë.
 4. Zhvillimi i vazhdueshëm i Enciklopedisë.