Ang mga pangalawang kategorya

Talaan ng mga ḥadīth

"Iyan ay lalaking umihi ang demonyo sa mga tainga niya," o sinabi niya: "sa tainga niya."
عربي Ang Balarila ng Wikang Ingles Ang Wikang Pranses
Utusan niyo ang inyong mga anak na mag-salah (magdasal) nang sila ay pitong taong gulang, at hampasin niyo sila alang-alang sa salah, nang sila ay sampung taong gulang, at hiwalayin niyo ang pagitan nila sa tulugan.
عربي Ang Balarila ng Wikang Ingles Ang Wikang Pranses