ఉప కూర్పులు

హదీసుల జాబితా

’ఎవరైతే అసర్ నమాజు ను వదిలేస్తారో అతని సత్కార్యాలు బుగ్గిపాలు అవుతాయి’.
عربي ఇంగ్లీషు ఫ్రెంచ్