زیر شاخه ها

فهرست احادیث

هر كسى كه نماز عصر را ترک كند، اعمالش باطل مى شوند.
عربي انگلیسی فرانسوی
اسلام بر پنج رکن بنا شده است
عربي انگلیسی اسپانیایی
او کسی است که شيطان در گوش هایش ادرار کرده است. يا فرمود: در گوشِ او.
عربي انگلیسی فرانسوی
فرزندان تان را در هفت سالگی به نماز امر کنيد و چون ده ساله شدند، به خاطر کوتاهی در نماز تنبيه شان نماييد و رختخواب شان را از هم جدا کنيد.
عربي انگلیسی فرانسوی