فرعي ډلبندیانې

د احادیثو لړلیک

چا چې د مازدیګر لمونځ پرېښود نو عمل یې برباد شو.
عربي انګلیسي فرانسوي
اسلام پر پنځو (بنسټونو) جوړ شوی دی
عربي انګلیسي هسپانوي