అనువదించబడిన దైవ ప్రవక్త హదీసుల యన్ సైక్లోపిఢియ.

ఈ ప్రాజెక్ట్ సరళీకృత వివరణలు మరియు ప్రామాణిక ప్రవచన హదీసులను స్పష్టంగా అనువాదం చేయడమే లక్ష్యంగా ఉంది