హదీసుల జాబితా

‘నా భోధనల్లో మీకు ఒక్కవాక్యం తెలిసిన సరే ఇతరులకు చేర్చండి,ఇస్రాయీలి ఉల్లేఖనాలు చెప్పడంలో ఎలాంటి అబ్యంతరము,అనర్థములేదు’ఎవరైతే కావాలని నాపై అబద్దపు విషయాలను ఆపాదిస్తాడో అతను’నరకంలో తన’నివాసాన్నిసిద్దం చేసుకుంటాడు.
عربي ఇంగ్లీషు ఫ్రెంచ్