නබි වදන් ලැයිස්තුව

(මා ගැන දන්නා) වදනක් හෝ වේවා, එය ඔබලා දන්වා සිටිනු. ඉස්රාඊල් දරුවන් ගැන කතා කරනු. වරදක් නැත. කවුරුන් මා වෙත උවමනාවෙන්ම බොරුවක් පැවසුවේද නිරාගින්නේ අසුන් ගන්නා ස්ථානයක් ඔහු වෙන් කර ගනිත්වා!
عربي ඉංග්‍රීසි ප්‍රංශ
සැබැවින්ම අල්ලාහ්ගේ දූතයාණන් තහනම් කළ දෑ අල්ලාහ් තහනම් කළ දෑ මෙන්ය.
عربي ඉංග්‍රීසි ස්පැැනිෂ්
නියත වශෙයන්ම බොරු යැයි පෙනෙන්නට ඇති යම් ප්රකාශයක් සම්බන්ධයෙන් ඒ මා විසින් වාර්ත කරනු ලැබූවක් යැයි පවසන්නා මුසාවාදීන් අතුරින් කෙනෙකු වේ.
عربي ඉංග්‍රීසි ප්‍රංශ
නියත වශයෙන්ම මුසාවෙන් අතිමහත් මුසාව තම පියා නොවන මිනිසෙකුට පියා යැයි ඇමතීමත් තමන් නොදුටු දෑ දෑසින් දුටු බව පෙන්වීමත් අල්ලාහ්ගේ දූතයාණන් නොපැවසූ දෑ පැවසූ බවට පැවසීමත්ය.
عربي ඉංග්‍රීසි ප්‍රංශ