హదీసుల జాబితా

‘మీ విషయం లో నన్ను ఎక్కువగా బయాందోళనలకు గురిచేస్తున్న విషయం ‘షిర్కే అస్గర్( చిన్న షిర్క్)దాని గురించి అడిగితే ‘ప్రవక్త అర్రియ ‘ప్రదర్శనాబుద్ది’ అని తెలియజేశారు.
عربي ఇంగ్లీషు ఫ్రెంచ్
‘నిశ్చయంగా అల్లాహ్ ప్రతీ విషయం పై ఇహ్సాన్ ను(అత్యుత్తమం) విధి చేశాడు,కాబట్టి మీరు ఉత్తమంగా వదించండి,ఉత్తమంగా జుబాహ్ చేయండి,మీ కత్తులను పదునుపర్చుకొండి,జంతువులకు ఉపశమనమును ప్రసాదించండి.
عربي ఇంగ్లీషు ఫ్రెంచ్
నేను వారించిన విషయాలకు మీరు దూరంగా ఉండండి,ఆదేశించిన విషయాలను శక్తి మేరకు ఆచరించండి,యదార్థంగా మీ పూర్వపు జాతులవారు అధిక ప్రశ్నలతో వారి ప్రవక్తలను విభేదించినందువలన నాశనం చేయబడ్డారు.
عربي ఇంగ్లీషు ఫ్రెంచ్
ఓ అల్లాహ్ ! నా జాతిలోనాయకునిగా నియమించబడ్డాక ఎవరైతే ప్రజలతో కఠిన వైఖరి అవలంభిస్తాడో నువ్వు అతనితో కఠినంగా వ్యవహరించు.
عربي ఇంగ్లీషు ఫ్రెంచ్
మహనీయ దైవప్రవక్త సల్లల్లాహు అలైహివ సల్లమ్ సత్ప్రవర్తన రీత్యా ప్రజల్లో అత్యంత ఉత్తములు”.
عربي ఇంగ్లీషు ఫ్రెంచ్