హదీసుల జాబితా

ఎవరైతే హజ్జ్ ను అశ్లీల పనులకు మరియు పాపకర్మలకు దూరంగా ఉంటూ పూర్తి చేస్తారో అతను తన తల్లి ప్రసవించిన రోజు మాదిరిగా మరలుతాడు.
عربي ఇంగ్లీషు ఫ్రెంచ్
ఇమామ్ జుమా సందర్భాన ప్రసంగిస్తుండగా నువ్వు నీ సహచరునికి నిశబ్దంగా ఉండు’అని చెప్పినా' ఒక వ్యర్థ లఘుకార్యం చేసినట్లు అవుతుంది'
عربي ఇంగ్లీషు ఫ్రెంచ్
మనిషి సహజత్వం లో ఐదు విషయాలు ఇమిడి ఉన్నాయి: ఖత్నాచేసుకోవటం,నాభి క్రింద వెంట్రుకలు తీయడం,మీసాలు కత్తిరించటం,గోర్లు కత్తిరించటం,చంక వెంట్రుకలు తీసేయడం
عربي ఇంగ్లీషు ఫ్రెంచ్
మీసాలను కత్తిరించండి మరియు గడ్డాన్ని వదిలేయండి/పెంచండి
عربي ఇంగ్లీషు ఫ్రెంచ్
నేను చేసిన ఈ వజూ మాదిరిగా వజూ చేసి పిదప రెండు రకాతుల నమాజును,వీటి మధ్య ఎలాంటి ప్రాపంచిక ఆలోచన లేకుండా చదివిన వ్యక్తి యొక్క వెనుకటి పాపాలు క్షమించబడుతాయి.
عربي ఇంగ్లీషు ఫ్రెంచ్
ఓ అల్లాహ్ నా సమాధిని పూజించబడే విగ్రహంగామారకుండా రక్షించు,అల్లాహ్ సుబహానహువతఆలా తమ ప్రవక్తల సమాధులను మస్జిదులుగా మార్చుకున్న వారిపట్ల తీవ్రమైన ఆగ్రహం చూపుతాడు
عربي ఇంగ్లీషు ఫ్రెంచ్
(మునాఫీఖీన్) కపటుల పై బారమైన నమాజులు ‘ఇషా మరియు ఫజర్ నమాజు ,ఒకవేళ వారికి అందులో ఉన్న ప్రాముఖ్యత తెలిసి ఉంటే మోకాళ్లపై నడుస్తూ వస్తారు,నా ఆలోచన ప్రకారం ప్రజలకు నమాజు చదవమని చెప్పి ఒక వ్యక్తి కి నమాజు చదివించు అని ఆదేశించి,కొంత మందిని మరియు కట్టెల ప్రోగును వెంట తీసుకుని నమాజు కు రాని వారి వద్దకి వెళ్ళి ఇళ్ళు తగలపెట్టాలని అనిపిస్తుంది.
عربي ఇంగ్లీషు ఫ్రెంచ్
వజూ భంగమైనప్పుడు(విరిగినప్పుడు) తిరిగి వజూ చేసేంత వరకు.మీలోని ఎవరి నమాజును కూడా అల్లాహ్ ఆమోదించడు.
عربي ఇంగ్లీషు ఫ్రెంచ్
మిస్వాక్ చేయడం నోటికి శుభ్రతను మరియు అల్లాహ్ యొక్క ప్రీతిని ప్రసాదిస్తుంది.
عربي ఇంగ్లీషు ఫ్రెంచ్
అయిదు పూటలా నమాజులు జుమా నుండి జుమా ,రమజాను నుండి రమజాను వాటి మధ్య గల పాపాలను ప్రక్షాలిస్తాయి.‘ఒకవేళ వ్యక్తి మహాపాపాల నుండి తనను తాను రక్షించుకున్నట్లైతే.
عربي ఇంగ్లీషు ఫ్రెంచ్
అల్లాహ్ పై విశ్వాసముతో మరియు పుణ్యప్రాప్తిని ఆశిస్తూ రమదాన్ ఉపవాసాలను నిష్టగా పాటించేవారి వెనుకటి పాపాలు మన్నించబడుతాయి.
عربي ఇంగ్లీషు ఫ్రెంచ్
ఘనమైన రేయి‘లైలతుల్ ఖద్ర్’న పూర్తి విశ్వాసం తో పుణ్యఫలాపేక్ష తో నమాజుల్లో నిలబడు వాని వెనుకటి పాపాలు మన్నించబడుతాయి.
عربي ఇంగ్లీషు ఫ్రెంచ్
నిశ్చయంగా హలాలు విషయాలు భోదించబడ్డాయి మరియు హరాము విషయాలు భోదించబడ్డాయి,వాటి మధ్య గల విషయాలు అనుమానాస్పదమైనవి ప్రజల్లోని చాలా మందికి వాటి గురించి సరైన జ్ఞానము లేదు,ఎవరైతే ఆ అనుమానాస్పద విషయాల నుండి భయబీతి కలిగి ఉంటారో తమ ధర్మం మరియు గౌరవం యొక్క రక్షణ పొందుతారు,మరెవవరైతే అనుమానాస్పద విషయాల్లో పడతారో హరామ్ కు గురి అవుతారు.
عربي ఇంగ్లీషు ఫ్రెంచ్
‘కీడు తలపెట్టకండి కీడుకు గురికాకండి
عربي ఇంగ్లీషు ఫ్రెంచ్
నేను వారించిన విషయాలకు మీరు దూరంగా ఉండండి,ఆదేశించిన విషయాలను శక్తి మేరకు ఆచరించండి,యదార్థంగా మీ పూర్వపు జాతులవారు అధిక ప్రశ్నలతో వారి ప్రవక్తలను విభేదించినందువలన నాశనం చేయబడ్డారు.
عربي ఇంగ్లీషు ఫ్రెంచ్
జీబ్రీల్ అలైహిస్సలాం నాకు పొరుగువాని గురించి పలుమార్లు ఉపదేశించారు చివరికి నేను 'ఆస్తిలో వారికి కూడా వారసత్వం ' కల్గుతుందేమో నని సందేహపడ్డాను.
عربي ఇంగ్లీషు ఫ్రెంచ్
‘నిస్సందేహంగా మంత్రించడం,తావీజులు మరియు భార్యాభర్తల పరస్పరప్రేమ కొరకు ఇచ్చే తావీజు ధరించడం షిర్క్ అవుతుంది.
عربي ఇంగ్లీషు ఫ్రెంచ్
మృతులను దూషించకండి నిశ్చయంగా వారు చేసిన కర్మలకనుగుణంగా పొందియున్నారు.
عربي ఇంగ్లీషు ఫ్రెంచ్
ఎవరైతే ఉదయం నమాజు ను చదువుతారో అతను అల్లాహ్ యొక్క సంరక్షణ లో ఉంటాడు,అల్లాహ్ సంరక్షణకు మీ నుండి ఎటువంటి బదులు ఆశించడు
عربي ఇంగ్లీషు ఫ్రెంచ్
‘ప్రవర్తన పరంగా మీలోని ఉత్తములే ఈమాన్ పరంగా కూడా సంపూర్ణులు, తమ మహిలలతో మంచినడవడికతో మెలిగే వారే మీలో మేలైనవారు.
عربي ఇంగ్లీషు ఫ్రెంచ్
ప్రపంచమంతా ముడి సరుకు,అందులో మేలైన సరుకు‘ఉత్తమ భార్య’
عربي ఇంగ్లీషు ఫ్రెంచ్
అల్లాహ్ సెలవిచ్చాడు ‘ఓ ఆదమ్ కుమారా నీవు ప్రజలపై ఖర్చు చేయి అల్లాహ్ నీ పై ఖర్చు చేస్తాడు.
عربي ఇంగ్లీషు ఫ్రెంచ్
షరతుల్లో కెల్లా మీరు కీలకంగా పూర్తి చేయవలసిన షరతులు’భార్య ను హలాల్ చేసుకోబడిన షరతులు’(అంటే నికాహ్ కోసం చేసుకోబడిన షరతులు ఖచ్చితంగా పూర్తిచేయాలి).
عربي ఇంగ్లీషు ఫ్రెంచ్
అబ్దుల్లా బిన్ జూబైర్ రజియల్లాహు తాలా అన్హుమ కథనం;నిశ్చయంగా ఆయన ప్రతీ నమాజు చివరిలో సలాం చేసేసమయంలో ఇలా దుఆ చదివేవారు;లా ఇలాహ ఇల్లల్లాహు వహ్దహూ లా షరీక లహూ లహుల్ ముల్కు వలహుల్ హందు వహువ అలా కుల్లి షైఇన్ ఖదీర్ ‘లా హౌల వాలా ఖువ్వత ఇల్లా బిల్లాహ్ లా ఇలాహ ఇల్లల్లాహ్ వలా నాబుదు ఇల్లా ఇయ్యాహ్ లహున్నీమతు వలహుల్ ఫజ్లు వలహుస్సనావుల్ హసన్’లా ఇలాహ ఇల్లల్లాహ్ ముఖ్లిసీన లాహుద్దీన్ వలౌ కరిహల్ కాఫీరూన్”ఆపై తెలిపారు’మహనీయ దైవప్రవక్త సల్లాల్లాహు అలైహివ సల్లమ్ ప్రతీనమాజు తరువాత ఈ దుఆలను పఠించేవారు’.
عربي ఇంగ్లీషు ఫ్రెంచ్
మిగతా రోజుల్లో చేసే సత్కార్యాల కంటే ఈ రోజుల్లో (అంటే జీల్ హిజ్జా యొక్క మొదటి పదిరోజుల్లో) చేసే సత్కార్యాలు అల్లాహ్ కు అత్యంత ప్రీతిపూర్వకమైనవి.
عربي ఇంగ్లీషు ఫ్రెంచ్
’ఎవరైతే అసర్ నమాజు ను వదిలేస్తారో అతని సత్కార్యాలు బుగ్గిపాలు అవుతాయి’.
عربي ఇంగ్లీషు ఫ్రెంచ్
ఎవరైతే ఉత్తమ రీతిలో వజూ చేస్తారో అతని పాపాలు శరీరం నుండి నశిస్తాయి,చివరికి అతని వేలు క్రింది నుండి పడిపోతాయి.
عربي ఇంగ్లీషు ఫ్రెంచ్
ఒకవ్యక్తి తన కుటుంబీకులపై ఖర్చు చేసిన ఆ ఖర్చు అతనికోసం దానం సదఖా’గా లెక్కించబడుతుంది'
عربي ఇంగ్లీషు ఫ్రెంచ్
మహనీయ దైవప్రవక్త సల్లల్లాహు అలైహివ సల్లమ్ - ‘ఖజఆ’ (తల వెంట్రుకలు ఒక భాగం కత్తిరించి మిగిలిన భాగాన్ని వదిలేవేయడం) ను వారించారు.
عربي ఇంగ్లీషు ఫ్రెంచ్
మూత్రబిందువుల నుండి పరిశుభ్రత వహించండి,ఎందుకంటే సమాధిలో జరిగే శిక్షలకు ప్రధానంగా ఇదే కారణమవుతుంది.
عربي ఇంగ్లీషు ఫ్రెంచ్
సమాధుల వద్ద నమాజు చదువకండి మరియు వాటిపై కూర్చోకండి.
عربي ఇంగ్లీషు ఫ్రెంచ్
వారిలోని పుణ్యాత్ములు లేక దైవదాసులు చనిపోయినప్పుడు వారి సమాధుల పైన ఆలయాలు నిర్మించి వారి చిత్రాలు చేసేవారు అవే ఈ చిత్రాలు;అల్లాహ్ వద్ద సృష్టి రాశుల్లో కెల్లా అత్యంత నీచమైన జీవులు వీరు.
عربي ఇంగ్లీషు ఫ్రెంచ్
“నాకు ఏడు ఎముకల పై సాష్టాంగ పడాలని ఆదేశించడం జరిగింది“ నుదుటి పై అంటూ ముక్కు వరకు సైగ చేశారు,రెండు చేతులు,రెండు మోకాళ్ళు,రెండు పాదాల కొనలు.దుస్తులు మరియు జుట్టును తిరిగి మడవటం మాకు నిషేధించబడింది.
عربي ఇంగ్లీషు ఫ్రెంచ్
అల్లాహుమ్మగ్ఫిర్లీ, వర్ హమ్నీ,వ ఆఫీనీ ,వహ్దినీ,వర్దుఖ్నీ” {ఓ అల్లాహ్ ! నన్ను క్షమించు,నా పై దయ చూపు,నన్ను రక్షించు,నాకు సన్మార్గం చూపించు నాకు ఉపాధిని ప్రసాదించు }
عربي ఇంగ్లీషు ఫ్రెంచ్
మహనీయ దైవప్రవక్త సల్లల్లాహు అలైహివ సల్లమ్ తన నమాజు ముగించిన తరువాత మూడు సార్లు ‘అస్తగ్‘ఫిరుల్లాహ్’అని ఈ దుఆ చదివేవారు {అల్లాహుమ్మ అంతస్సలాము వ మిన్’కస్సలాం’తబారక్త యా దల్ జలాలి వల్ ఇక్రామ్”
عربي ఇంగ్లీషు ఫ్రెంచ్
నిలబడి నమాజు చదువు ఒకవేళ శక్తి లేకుంటే కూర్చుని నమాజు చదువు ఆ శక్తి కూడా ఒకవేళ లేకపోతే పడుకుని చదువు.
عربي ఇంగ్లీషు ఫ్రెంచ్
మహనీయ దైవప్రవక్త సల్లల్లాహు అలైహివ సల్లమ్ వద్దకు ఒక అంధుడు వచ్చి ప్రశ్నించాడు ‘ఓ దైవప్రవక్త:నన్ను మస్జిద్ కు తీసుకుని వెళ్ళడానికి సహాయకులు ఎవరు లేరు,అని దైవప్రవక్త సల్లల్లాహు అలైహివ సల్లమ్ ను ‘తనకి ఇంట్లో నమాజు చదువుకోవడానికి అనుమతించండి అని వేడుకున్నాడు,ప్రవక్త అతనికి ‘అనుమతిచ్చారు’ఆ వ్యక్తి వెనుతిరిగి వెళ్ళేటప్పుడు అతన్ని పిలిచారు’ఆ పై అడిగారు‘నీకు నమాజు యొక్క అజాన్ వినబడుతుందా?అతను ‘అవును’అని చెప్పాడు,ప్రవక్త ‘అప్పుడైతే దానికి జవాబు చెప్పాల్సి ఉంది అని చెప్పారు.
عربي ఇంగ్లీషు ఫ్రెంచ్
మీలో ఒకరు నమాజు కు వచ్చినప్పుడు ఇమామ్ ను ఏ స్థితిలో పొందుతారో అదే స్థితిలో ఇమాము ను అతను అనుసరించవలసి ఉంటుంది.
عربي ఇంగ్లీషు ఫ్రెంచ్
మహనీయ దైవప్రవక్త సల్లల్లాహు అలైహివ సల్లమ్ మాకు ఖుత్బతుల్ హాజత్ నేర్పించారు,:ఇన్నల్ హాందలిల్లాహ్,నస్తయీనుహు వ నస్తగ్ఫిరుహూ,వ నఊజు బిహీ మిన్ శూరురి అన్ఫుసినా’...
عربي ఇంగ్లీషు ఫ్రెంచ్
వలీ 'వధువు యొక్కసంరక్షకుడు లేని వివాహము చెల్లదు
عربي ఇంగ్లీషు ఫ్రెంచ్
ఒప్పందం కుదుర్చుకున్నవ్యక్తిని హతమార్చినవాడు స్వర్గపు పరిమళాన్నికూడా పీల్చలేడు,నిశ్చయంగా స్వర్గపు పరిమళం నలభై సంవత్సరాల ప్రయాణవ్యత్యాసం వరకు వ్యాపించి ఉంటుంది.
عربي ఇంగ్లీషు ఫ్రెంచ్
మహనీయ దైవప్రవక్త సల్లల్లాహు అలైహివ సల్లమ్ తీర్పువిషయంలో లంచం ఇచ్చువాడిని మరియు పుచ్చుకునువాడిని శపించారు.
عربي ఇంగ్లీషు ఫ్రెంచ్
మనకువ్యతిరేకంగా ఆయుధం చేపట్టినవాడు మనలోనివాడు కాడు.
عربي ఇంగ్లీషు ఫ్రెంచ్