عن ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقول بين السَّجدتَين: «اللَّهمَّ اغْفِرْ لي، وارْحَمْنِي، وعافِني، واهْدِني، وارزقْنِي».
[صحيح] - [رواه أبو داود]
المزيــد ...

ఇబ్ను అబ్బాస్ రదియల్లాహు అన్హుమ కథనం –మహనీయ దైవప్రవక్త సల్లల్లాహు అలైహివ సల్లమ్ రెండు సజ్దాలకి మధ్యలో ఈ దుఆ చదివే వారు-'అల్లాహుమ్మగ్ఫిర్లీ, వర్ హమ్నీ ,వ ఆఫీనీ ,వహ్దినీ,వర్దుఖ్నీ”{ఓ అల్లాహ్ ! నన్ను క్షమించు,నా పై దయ చూపు,నన్ను రక్షించు,నాకు సన్మార్గం చూపించు నాకు ఉపాధిని ప్రసాదించు }
దృఢమైనది - దాన్ని ఇబ్నె మాజ ఉల్లేఖించారు

వివరణ

ఇబ్ను అబ్బాస్ రదియల్లాహు అన్హుమ తెలియపరుస్తున్నారు-మహనీయ దైవప్రవక్త సల్లల్లాహు అలైహివ సల్లమ్ రెండు సజ్దాలకు మధ్యలో ఈ దుఆ చదివేవారు ‘అల్లాహుమ్మగ్ఫిర్లీ...‘అనగా ఆయన రెండు సజ్దాలకు మధ్యలో ఈ విధంగా దుఆ చేస్తూ ఉండేవారు’ ఫర్ద్ నమాజు నఫిల్ నమాజు అని తేడా చూపేవారుకాదు,ఎందుకంటే నమాజు పూర్తిగా స్మరణ మరియు ఖుర్ఆన్ పఠనం తో ఉంటుంది,అల్లాహుమ్మగ్ఫిర్లీ అనే స్మరణకు‘ అర్ధం' నా తప్పిదాల పై తెర వేసి దాంతో పాటు వాటిని పూర్తిగా క్షమించు,"وارْحَمْنِي"،అనగా నాకు నీ వద్ద నుండి తప్పిదాలను దాచేస్తూ,శిక్షలను రద్దుపరుస్తూ కారుణ్యాన్ని నొసగు,దాంతో పాటు ఇహ పర లోకాల మేలును ప్రసాదించు "وعافِني" అనగా ధర్మం విషయంలో తప్పిదాలకు,సందేహాలకు తావు లేకుండా చూడు, శరీరం విషయంలోవ్యాధులు మరియు రోగాలకు గురికాకుండా కాపాడు మరియు మేదస్సుకు సంబంధించి మందబుద్ది మరియు పిచ్చికి గురికాకుండా భద్రతను ప్రసాదించు,సాధారణంగా పెద్ద జబ్బులంటే గుండె కు సంభందించి అయి ఉంటాయి,అవి బ్రష్టుపట్టించే సంకోచాలు లేదా వినాశకర కొరికలతో ఇమిడి ఉంటాయి, "واهْدِني" హిదాయత్ కు రెండు రకాలు :ఒకటి సత్యమైన సరైన మార్గాన్ని సూచించడం మరియు మార్గదర్శకత్వం చూపడం,ఇది ముస్లిం మరియు కాఫిర్ ఇరువురి కొరకు చెందినది,(وأما ثمود فهديناهم) [فصلت: 17] అనగా మేము వారికి సత్యమైన మార్గాన్ని సూచించాము’రెండు:అంగీకరించి స్వీకరించే భాగ్యం కలగడం’ఇది కేవలం ఈమాన్ వాసులకు మాత్రమే కలుగుతుంది,ఇక్కడ దీని గురించే ప్రస్తావించబడింది,దాని అర్ధం ‘నాకు సత్యమైన మార్గం చూపి దానిపై స్థిరంగా ఉండే సౌభాగ్యం ప్రసాదించు"وارزقْنِي" అనగా నాకు ఉపాధి నొసుగు,ఇహలోకం లో నీ సృష్టిని యాచించే అవసరం లేకుండా నా అవసరాలను తీర్చు,పరలోకం లో విశాలఉపాధిని ‘నీవు అనుగ్రహించిన నీ దయాగ్రహితులైన దాసులకు అనుగ్రహించినవిధంగా మాకు ప్రసాదించు.

అనువాదము: ఇంగ్లీషు ఫ్రెంచ్ స్పానిష్ టర్కిష్ ఉర్దూ ఇండోనేషియన్ బోస్నియన్ రష్యన్ బెంగాలీ చైనీస్ పర్షియన్ టాగలాగ్ హిందీ వియత్నమీస్ సింహళ కుర్దిష్ హౌసా పోర్చుగీసు మలయాళం స్వాహిలీ తమిళం బర్మీస్ థాయ్ జపనీస్ పష్టో అస్సామీ అల్బేనియన్
అనువాదాలను వీక్షించండి

من فوائد الحديث

  1. రెండు సజ్దాలకి మధ్యలో కూర్చున్నప్పుడు కాస్త ప్రశాంతంగా ఉండడటం షరీఅతుబద్దమైన విషయం,ఇది ఇతర ఆహాదీసులతో కూడా రుజువు చేయబడింది.
  2. రెండు సజ్దాలకు మధ్య దుఆ విధిగా చదవాలి :రబ్బిగ్’ఫిర్లీ,{నా ప్రభూ ! నన్ను క్షమించు} లేక అల్లాహుమ్మగ్ ఫిర్లీ {ఓ అల్లాహ్ నన్ను క్షమించు }”
  3. రెండు సజ్దాలలో ప్రస్తావించిన దుఆ చదవడం ఉత్తమమైనది,ఒకవేళ అందులో జోడించిన లేక తగ్గించిన అతని నమాజుకు ఎటువంటి భంగం కలుగదు.
ఇంకా