ఉప కూర్పులు

హదీసుల జాబితా

అబ్దుల్లా బిన్ జూబైర్ రజియల్లాహు తాలా అన్హుమ కథనం;నిశ్చయంగా ఆయన ప్రతీ నమాజు చివరిలో సలాం చేసేసమయంలో ఇలా దుఆ చదివేవారు;లా ఇలాహ ఇల్లల్లాహు వహ్దహూ లా షరీక లహూ లహుల్ ముల్కు వలహుల్ హందు వహువ అలా కుల్లి షైఇన్ ఖదీర్ ‘లా హౌల వాలా ఖువ్వత ఇల్లా బిల్లాహ్ లా ఇలాహ ఇల్లల్లాహ్ వలా నాబుదు ఇల్లా ఇయ్యాహ్ లహున్నీమతు వలహుల్ ఫజ్లు వలహుస్సనావుల్ హసన్’లా ఇలాహ ఇల్లల్లాహ్ ముఖ్లిసీన లాహుద్దీన్ వలౌ కరిహల్ కాఫీరూన్”ఆపై తెలిపారు’మహనీయ దైవప్రవక్త సల్లాల్లాహు అలైహివ సల్లమ్ ప్రతీనమాజు తరువాత ఈ దుఆలను పఠించేవారు’.
عربي ఇంగ్లీషు ఫ్రెంచ్
అల్లాహుమ్మగ్ఫిర్లీ, వర్ హమ్నీ,వ ఆఫీనీ ,వహ్దినీ,వర్దుఖ్నీ” {ఓ అల్లాహ్ ! నన్ను క్షమించు,నా పై దయ చూపు,నన్ను రక్షించు,నాకు సన్మార్గం చూపించు నాకు ఉపాధిని ప్రసాదించు }
عربي ఇంగ్లీషు ఫ్రెంచ్
మహనీయ దైవప్రవక్త సల్లల్లాహు అలైహివ సల్లమ్ తన నమాజు ముగించిన తరువాత మూడు సార్లు ‘అస్తగ్‘ఫిరుల్లాహ్’అని ఈ దుఆ చదివేవారు {అల్లాహుమ్మ అంతస్సలాము వ మిన్’కస్సలాం’తబారక్త యా దల్ జలాలి వల్ ఇక్రామ్”
عربي ఇంగ్లీషు ఫ్రెంచ్