Podkategorije

Lista hadisa

Allahov Poslanik, sallallahu alejhi ve sellem, bi učio ovaj zikr poslije svakog propisanog namaza.'
عربي Engleski Urdu
da je Allahov Poslanik, sallallahu alejhi ve sellem, izgovarao između dvije sedžde: „Allahu, oprosti mi, smiluj mi se, učini me zdravim, uputi i opskrbi me!
عربي Engleski Urdu
Allahu, Ti si Mir i Ti daješ mir, blagodaran si Ti, Posjedovatelju veličine i plemenitosti
عربي Engleski Urdu
Allahov Poslanik, sallallahu alejhi ve sellem, je dovio: "Allahu moj, utječem ti se od patnje u kaburu i od džehennemske patnje, od iskušenja u životu i nakon smrti, i od iskušenja Mesiha Dedždžala."
عربي Engleski Urdu
"Allahov Poslaniče, žrtvovao bih za tebe svoga oca i majku - šta govoriš pri šutnji između izgovorenog tekbira i učenja (Fatihe)?" "Govorim: 'Allahu, udalji grijehe od mene daleko kao što si udaljio istok od zapada! Allahu moj, očisti me od pogreški kao što se bijela haljina čisti od prljavštine! Allahu moj, saperi moje pogreške vodom, snijegom i gradom!'"
عربي Engleski Urdu
"O Muaze, ja te uistinu volim, pa ću te posavjetovati. Nemoj propustiti da nakon kraju svakog namaza kažeš: 'Allahumme e'inni 'ala zikrike ve šukrike ve husni ibadetike - Allahu moj, pomozi mi da Ti zikr činim, da Ti budem zahvalan i da ti iskreno robujem!'"
عربي Engleski Urdu
"Zaštiti me Tvojim zadovoljstvom od Tvoje srdžbe, Tvojim oprostom od Tvoje kazne, Tobom od Tebe. Ja ne umijem izraziti svoju hvalu prema Tebi, Ti si onakav kako si Sebe pohvalio!"
عربي Engleski Urdu
Allahov Poslanik, sallallahu 'alejhi ve sellem, je na ruku'u i na sedždi puno izgovarao: "Subhanekellahumme rabbena ve bi hamdike, Allahumme igfir li (Slavljen neka si Ti Gospodaru naš, i Tebi pripada svaka hvala, Allahu moj oprosti mi)."
عربي Engleski Urdu
Allah nas je poučio kako da te poselamimo ali kako da donesemo salavat na tebe?' On je rekao: 'Recite: 'Allahu, donesi salavat na Muhammeda i na njegovu porodicu kao što si donio salavat na Ibrahima, a Ti si Hvaljeni i Slavljeni. I blagoslovi Muhammeda i njegovu porodicu kao što si blagoslovio Ibrahima, a Ti si Hvaljeni i Slavljeni.'"
عربي Engleski Urdu
"Riječi slavljenja Allaha, dž.š., čiji se govornik neće kajati iza svakog propisanog namaza."
عربي Engleski Urdu
Ko na kraju svakog namaza prouči 'subhanallah' 33 puta, 'elhamdulillah' 33 puta, 'Allahu ekber' 33 puta, a to je ukupno 99, i kaže upotpunjavajući stotinu: 'La ilahe illellahu vahdehu la šerike lehu lehul-mulku ve lehul-hamdu ve huve ala kulli šej ‘in kadir' - Nema Boga osim Allaha, Jedinog, On nema sudruga, Njemu pripada vlast i Njemu pripada hvala, i On je svemoćan – oprošteni su mu grijesi, pa makar ih bilo koliko je morske pjene.
عربي Engleski Urdu
"Onoga ko prouči Ajetul-kursi nakon svakog obaveznog namaza, od ulaska u džennet sprječava samo smrt." U drugoj verziji spominje se: "I suru el-Ihlas."
عربي Engleski Urdu
Istinu su rekle, i doista se mrtvi izlažu patnji koju čuju sve životinje!'
عربي Engleski Urdu
Subbuhun Kuddusun, Rabbul-mela'iketi ver-ruh (Sveti i Slavljeni, Gospodar meleka i Džibrila).
عربي Engleski Urdu
Allahumma-gfir li ma kaddemtu ve ma ehhartu, ve ma esrertu ve ma ea'lentu, ve ma esreftu ve ma ente ea'lemu bihi minni, entel-mukaddimu ve entel-mu'ehhiru, la ilahe illa ente - Allahu moj, oprosti mi ono što sam učinio i što nisam učinio, što sam tajio i što sam javno počinio, ono što sam neodmjereno uradio kao i ono što Ti znaš bolje od mene. Ti si Prvi i Posljednji; nema Boga osim Tebe.
عربي Engleski Urdu
Klanjao sam sa Vjerovjesnikom noćni namaz. Učio je suru El-Bekare. Kad god bi naišao na ajet u kome se govori o milosti, zastao bi i tražio je, a kad god bi naišao na ajet u kome se govori o patnji, zastao bi i zatražio utočište od nje.
عربي Engleski Urdu
Allahumme Rabbe Džebraile ve Mikaile ve Israfile, fatires-semavati vel-erd, 'alimel-gajbi veš-šehadeti. Ente tahkumu bejne 'ibadike fi ma kanu fihi jahtelifun. Ihdini lima-htulife fihi minel-hakki bi iznike. Inneke tehdi men teša'u ila siratin mustekim - Allahu moj, Gospodaru Džebraila, i Mikaila i Israfila, Stvaratelju nebesa i Zemlje, Znalče skrivenog i vidljivog, Ti sudiš među robovima Svojim u pitanjima u kojima se oni razilaze. Razluči mi istinu od neistine, jer samo Ti na Pravi put upućuješ onoga koga Ti hoćeš.
عربي Engleski Urdu
Allahov Poslanik, sallallahu 'alejhi ve sellem, bi, kada bi noću ustao da klanja, prvo izgovorio tekbir, a potom bi rekao: "Subhanekellahumme ve bihamdik ve tebarekesmuke ve teala džedduk ve la ilahe gajruk."
عربي Engleski Urdu
Ovaj će (ako ovo bude prakticirao) dobiti pune ruke sevapa.
عربي Engleski Urdu
"Namaz Poslanika, sallallahu 'alejhi ve sellem, (je bio ravnomeran): njegovo pregibanje na ruku', podizanje sa ruku'a, sedžda i sjedenje između dvije sedžde, vremenski su trajali skoro jednako."
عربي Engleski Urdu
"Allahov Poslanik, sallallahu 'alejhi ve sellem, podučavao nas je tešehhudu, kao što nas je podučavao nekoj suri iz Kur'ana."
عربي Engleski Urdu