Kategori

Daftar Hadis

Ia (Ibnu Az-Zubair) biasa mengucapkan di penghujung setiap salat, ketika selesai salam, "Lā ilāha illallāhu waḥdahu lā syarīka lah, lahul-mulku wa lahul-ḥamdu wa huwa 'alā kulli syai`in qadīr, lā ḥaula wa lā quwwata illā billāh, lā ilāha illallāh, wa lā na'budu illā iyyāhu, lahun-ni'mah wa lahul-faḍlu, wa lahuṡ-ṡanā`ul-ḥasan, lā ilāha illallāhu mukhliṣīna lahud-dīn wa law karihal-kāfirūn."
عربي Inggris Prancis
Nabi -ṣallallāhu 'alaihi wa sallam- mengucapkan ketika duduk di antara dua sujud, "Allāhumma-gfir lī, wa-rḥamnī, wa 'āfinī, wa-hdinī, wa-rzuqnī."
عربي Inggris Prancis
Bila Rasulullah -ṣallallāhu 'alaihi wa sallam- selesai salat, beliau biasa beristigfar tiga kali dan membaca, "Allāhumma antas-salām wa minkas-salām, tabārakta yā żal-jalāli wal-ikrām (Ya Allah! Engkaulah pemberi keselamatan dan dari-Mu keselamatan, Mahassuci Engkau wahai pemilik keagungan dan kemuliaan)."
عربي Inggris Prancis
Rasulullah -ṣallallāhu 'alaihi wa sallam- biasa berdoa, "Ya Allah! Sesungguhnya aku berlindung kepada-Mu dari siksa kubur, siksa neraka, fitnah kehidupan dan kematian, juga dari fitnah Al-masih Dajal."
عربي Inggris Prancis
Wahai Rasulullah! Demi bapak dan ibuku sebagai tebusanmu, bagaimana pendapatmu mengenai diammu antara takbir dan bacaan (Al-Fātiḥah), apa yang engkau ucapkan?" Beliau menjawab, Aku mengucapkan, "Ya Allah, jauhkanlah antara aku dengan kesalahan-kesalahanku, sebagaimana engkau menjauhkan antara timur dan barat. Ya Allah, bersihkanlah aku dari kesalahan-kesalahanku sebagaimana kain putih yang dibersihkan dari noda. Ya Allah, basuhlah aku dari kesalahan-kesalahanku dengan air, salju dan es."
عربي Inggris Prancis
Wahai Mu'āż! Demi Allah, sungguh aku mencintaimu. Kemudian aku wasiatkan kepadamu wahai Mu'āż, jangan sekali-kali di akhir setiap salat engkau tidak mengucapkan, "Allāhumma a'innī 'alā żikrika wa syukrika wa husni 'ibādatika, (Ya Allah, bantulah aku untuk mengingat-Mu, bersyukur kepada-Mu dan beribadah dengan baik kepada-Mu).
عربي Inggris Prancis
Ya Allah! Aku berlindung dengan keridaan-Mu dari kemurkaan-Mu, dengan pengampunan-Mu dari hukuman-Mu, aku berlindung kepada-Mu dari siksaan-Mu, Aku tidak mampu menghitung pujian dan sanjungan kepada-Mu, Engkau adalah sebagaimana yang Engkau sanjungkan kepada diri-Mu sendiri.
عربي Inggris Prancis
Rasulullah -ṣallallāhu 'alaihi wa sallam- biasa memperbanyak mengucapkan dalam rukuk dan sujudnya, "Subḥānaka Allāhumma Rabbāna wa Biḥamdika, Allāhummagfirlī. (Maha Suci Engkau ya Allah Rabb kami, dan dengan memuji-Mu ya Allah, ampunilah aku)."
عربي Inggris Prancis
Sesungguhnya Allah telah mengajarkan kepada kami bagaimana mengucapkan salam untukmu, lantas bagaimana kami berselawat kepadamu?! Beliau menjawab, "Ucapkan, "Ya Allah, limpahkanlah rahmat atas Muhammad dan keluarga Muhammad, sebagaimana Engkau melimpahkan rahmat atas Ibrahim, sesungguhnya Engkau Zat yang Maha Terpuji lagi Maha Mulia. Dan curahkanlah keberkahan atas Muhammad dan atas keluarga Muhammad, sebagaimana Engkau mencurahkan keberkahan atas Ibrahim, sesungguhnya Engkau Maha Terpuji lagi Maha Mulia."
عربي Inggris Prancis
Ada beberapa amalan pengiring yang barangsiapa mengucapkannya atau melakukannya setelah usai salat wajib maka dirinya tidak akan merugi.
عربي Inggris Prancis
Siapa bertasbih (membaca subḥānallāh) sebanyak tiga puluh tiga kali, bertahmid (membaca alḥamdulillāh) sebanyak tiga puluh tiga kali dan bertakbir (membaca allāhu akbar) sebanyak tiga puluh tiga kali setiap sesudah salat, semuanya berjumlah sembilan puluh sembilan, kemudian menyempurnakannya seratus dengan berzikir: Lā ilāha illallāh waḥdahu lā syarīka lahu, lahul-mulku wa lahul-ḥamdu wa huwa 'alā kulli syai-in qadīr (Tiada sesembahan yang berhak disembah melainkan Allah semata, tiada sekutu bagi-Nya, semua kerajaan dan segala pujian hanyalah milik-Nya dan Dia Maha Kuasa atas segala sesuatu), maka akan diampuni dosa-dosanya, walaupun sebanyak buih di lautan."
عربي Inggris Prancis
Barangsiapa membaca ayat Kursi di belakang setiap salat wajib, maka tak ada penghalang antara dirinya dan memasuki surga selain kematian.
عربي Inggris Prancis
Keduanya benar, sesungguhnya mereka disiksa dengan siksaan yang bisa didengar semua binatang.
عربي Inggris Prancis
Rasulullah ﷺ biasa ketika bangun dari rukuk membaca: sami'allāhu liman ḥamidah
عربي Inggris Prancis
Nabi ﷺ biasa membaca di akhir setiap salat fardu
عربي Inggris Prancis
Maha Suci lagi Maha Bersih, Rabb-nya para malaikat dan Ruh (Jibril)
عربي Inggris Prancis
Ya Allah! Ampunilah (dosa) yang telah aku lakukan dan yang akan datang, apa yang aku sembunyikan dan yang terang-terangan, apa yang aku sia-siakan dan apa yang lebih Engkau ketahui dariku. Engkaulah Yang Mendahulukan dan Engkaulah Yang Mengakhirkan. Tidak ada Tuhan yang benar selain Engkau.
عربي Inggris Prancis
Suatu malam aku melaksanakan salat tahajud bersama Rasulullah -ṣallallāhu 'alaihi wa sallam-. Beliau berdiri lalu membaca surah Al-Baqarah. Setiap kali melewati ayat tentang rahmat, beliau berhenti lalu berdoa memohonnya. Setiap kali melewati ayat tentang azab, beliau berhenti lalu memohon perlindungan darinya.
عربي Inggris Prancis
Ya Allah! Tuhan Jibril, Mikail dan Israfil. Pencipta langit dan bumi, Zat Yang mengetahui perkara gaib dan tampak. Engkaulah yang menetapkan keputusan apa yang diperselisihkan di antara hamba-hamba-Mu. Tunjukkanlah aku kepada kebenaran yang diperselisihkan (manusia) dengan izin-Mu. Sesungguhnya Engkau menunjukkan siapa saja yang Engkau kehendaki ke jalan yang lurus.
عربي Inggris Prancis
Rasulullah -ṣallallāhu 'alaihi wa sallam- apabila berdiri salat di malam hari beliau bertakbir, lalu mengucapkan, "Subḥānakallāhumma wa biḥamdika, wa tabāraka ismuka, wa ta'ālā jadduka, wa lā ilāha gairuka (Maha Suci Engkau ya Allah dan dengan memuji-Mu, Maha berkah nama-Mu, Maha tinggi kemuliaan-Mu, dan tidak ada Ilah selain Engkau)."
عربي Inggris Prancis
Adapun orang ini, maka ia telah memenuhi tangannya dengan kebaikan
عربي Inggris Prancis
Salat Rasulullah -ṣallallāhu 'alaihi wa sallam-, rukuk beliau, apabila beliau mengangkat kepala dari rukuk, sujud beliau dan (duduk) di antara dua sujud, (durasinya) hampir sama.
عربي Inggris Prancis
Dahulu Rasulullah -ṣallallāhu 'alaihi wa sallam- mengajarkan kami bacaan tasyahud sebagaimana mengajarkan kami surah Al-Qur'ān.
عربي Inggris Prancis