Các danh mục lẻ

Danh mục Hadith

Thưa Thiên Sứ của Allah, tôi yêu thương Người hơn cả cha mẹ của tôi, tôi thấy sự im lặng của Người ở khoảng giữa Takbir và phần đọc (Fatihah), trong khoảng đó, Người đã nói gì? Thiên Sứ của Allah nói: Ta nói: {Ol-lo-hum-ma ba-'id bai-ni wa bai-na kho-to-ya-ya ka-ma ba-'ad-ta bai-nal mash-riq wal magh-rib. Ol-lo-hum-ma naq-qi min kho-to-ya-ya ka-ma yu-naq-qo ath-thaw-ba al-ab-yadh mi-nad da-nas. Ol-lo-hum-ma igh-sil-ni min kho-to-ya-ya bil-ma' al-thal-ji wal ba-rad}
عربي tiếng Anh tiếng Pháp
Lạy Allah, Thượng Đế của Đại Thiên Thần Jibra-il, Mi-ka-il và Isra-fil, Đấng Tạo Hóa các tầng trời và trái đất, Đấng biết điều vô hình và hữu hình, Ngài phán xét và phân xử giữa đám bề tôi của Ngài về những gì họ bất đồng và tranh chấp, với phép của Ngài xin Ngài hãy hướng dẫn bề tôi đến với chân lý trong những điều mà họ bất đồng và tranh chấp, quả thật Ngài hướng dẫn ai Ngài muốn đến với con đường Ngay Chính.
عربي tiếng Anh tiếng Pháp