+ -

عن أبي سَلَمة بن عبد الرحمن بن عَوْف، قال: سألتُ عائشةَ أمَّ المؤمنين رضي الله عنها ، بأيِّ شيء كان نبيُّ الله صلى الله عليه وسلم يفتَتِح صلاتَه إذا قام من الليل؟ قالت: كان إذا قام من الليل افتتح صلاتَه: «اللهمَّ ربَّ جِبرائيل، ومِيكائيل، وإسرافيل، فاطرَ السماوات والأرض، عالمَ الغيب والشهادة، أنت تحكم بين عبادك فيما كانوا فيه يختلفون، اهدني لما اختُلِف فيه من الحق بإذنك، إنَّك تهدي مَن تشاء إلى صراطٍ مستقيمٍ».
[صحيح] - [رواه مسلم]
المزيــد ...

Bản dịch này cần kiểm duyệt và xem xét lại.

Ông Abu Salamah bin Abdurrahman bin Awf thuật lại: Tôi đã hỏi bà 'A-ishah, mẹ của những người có đức tin - cầu xin Allah hài lòng về bà - rằng Thiên Sứ của Allah thường đọc bài Du'a Istiftah nào cho lễ nguyện Salah khi thực hiện trong đêm? Bà nói: Khi Người thực hiện lễ nguyện Salah trong đêm thì Người thường đọc bài Du'a Istiftah: "Ollo-humma Rabba Jibra-il wa mi-ka-il wa isro-fil, Fatiras sama-wa-ti wal-ardh, A-limal ghaibi wash shaha-dah, anta tahkumu baina iba-daka fima ka-nu fi-hi yakhtalifu-n, ihdini lima ukhtulifa fi-hi minal haq bi izdnihi, innaka tahdi mayyasha' ila siro-tol mustaqi-m" - "Lạy Allah, Thượng Đế của Đại Thiên Thần Jibra-il, Mi-ka-il và Isra-fil, Đấng Tạo Hóa các tầng trời và trái đất, Đấng biết điều vô hình và hữu hình, Ngài phán xét và phân xử giữa đám bề tôi của Ngài về những gì họ bất đồng và tranh chấp, với phép của Ngài xin Ngài hãy hướng dẫn bề tôi đến với chân lý trong những điều mà họ bất đồng và tranh chấp, quả thật Ngài hướng dẫn ai Ngài muốn đến với con đường Ngay Chính."
Sahih (chính xác) - Do Muslim ghi

Giải thích

Ông Abu Salamah bin Abdurrahman bin Awf đã hỏi bà 'A-ishah, mẹ của những người có đức tin về bài Du'a mà Thiên Sứ của Allah thường đọc để mở đầu cho lễ nguyện Salah ban đêm. Bà 'A-ishah nói: Bài Du'a mà Thiên Sứ của Allah thường đọc để mở đầu cho lễ nguyện Salah ban đêm là bài Du'a nói trên. Trong bài Du'a, Thiên Sứ của Allah nói "Lạy Allah, Thượng Đế của Đại Thiên Thần Jibra-il, Mi-ka-il và Isra-fil", Người chỉ đề cập đến ba vị Thiên Thần này trong khi dĩ nhiên Allah là Thượng Đế của vạn vật nhằm mục đích đề cao ân phúc và sự vĩ đại của họ so với các tạo vật khác. Người đã đề cập đến Jibra-il đầu tiên bởi vì ngài là Thiên Thần được giao phó truyền các Thiên Kinh Sách xuống cho các vị Thiên Sứ đồng thời các vụ việc của thế gian đều được trình lên ngài. Người nhắc Thiên Thần Isra-fil cuối cùng là bởi vì ngài được giao phó thổi còi để kết thúc thế giới trần gian. Người nhắc Thiên Thần Mi-ka-il ở giữa bởi vì ngài được giao phó trông coi mưa, cây cối và những gì liên quan đến bổng lộc của chúng sinh của thế gian. Thiên Sứ của Allah nói "Đấng Tạo Hóa các tầng trời và trái đất" có nghĩa là Ngài là Đấng sáng tạo và phát minh ra chúng. Lời của Người "Đấng biết điều vô hình và hữu hình" tức Ngài biết những điều mà đám bề tôi của Ngài không nhìn thấy và những điều họ có thể nhìn thấy. Lời của Người "Ngài phán xét và phân xử giữa đám bề tôi của Ngài về những gì họ bất đồng và tranh chấp" tức Allah là Đấng phân xử giữa họ về những vụ việc tôn giáo trong cuộc sống thế gian. Lời của Người "với phép của Ngài xin Ngài hãy hướng dẫn bề tôi đến với chân lý trong những điều mà họ bất đồng và tranh chấp" tức xin Ngài hướng dẫn bề tôi đến với sự đúng đắn và chân lý trong những điều của đạo và đời mà thiên hạ bất đồng và tranh chấp nhau bằng sự phù hộ và ban cho thuận lợi từ nơi Ngài. Lời của Người "quả thật Ngài hướng dẫn ai Ngài muốn đến với con đường Ngay Chính" tức quả thật Ngài muốn hướng dẫn ai Ngài tùy ý Ngài đến với chân lý và sự đúng đắn.

Bản dịch: tiếng Anh tiếng Urdu tiếng Tây Ban Nha tiếng Indonesia tiếng Bengali tiếng Pháp tiếng Thổ Nhĩ Kỳ tiếng Nga tiếng Bosnian tiếng Ấn Độ tiếng Trung Quốc tiếng Ba Tư tiếng Tagalog Người Kurd Hausa
Xem nội dung bản dịch
Thêm