පරිවර්තනය කරන ලද නබි වදන් විශ්ව කෝෂය

අව්‍යාජ හදීස්වල සරල පැහැදිලි කිරීම් සහ පැහැදිලි පරිවර්තන ලබා දීම අරමුණු කරගත් ව්‍යාපෘතියකි