නබි වදන් ලැයිස්තුව

තම පියා නොවන (බව දැන සිටියදී ඔහු නොවන) කෙනෙකුට (ඔහුගේ පීතෘත්තවය සම්බන්ධයෙන්) වාද කරන මිනිසා දේවත්වය ප්රතික්ෂේප කළ අයකු මිස නැත. තමන්ට අයිති නොමැති දෙයක් සම්බන්ධයෙන් කවරෙකු වාද කළේ ද ඔහු අප අතරින් කෙනෙකු නොවන්නේය. අපා ගින්නෙන් යුත් ඔහුගේ නවාතැන ඔහු වෙන් කර ගනිත්වා! කවරෙකු මිනිසෙකුට දේව ප්රතික්ෂේපය සම්බන්ධ කරමින් වාද කළේ නම් හෝ අල්ලාහ්ගේ සතුරා යැයි පවසා සිටියේ නම් හෝ ඔහු ද එසේ නොවන තත්ත්වයේ සිටියදී (වාද කළ) ඔහු ඒ වෙතටම යොමු වනවා මිස නැත.

අබීයි සඊද් රලියල්ලාහු අන්හු වාර්ථාකරයි නබි සල්ලල්ලාහු තුමා පැවසීබව යම් බැතිමතෙකු මෙලොවෙන් පසමුගත් විට ඒම ජනාසාවට ඉටු කළ යුතු යුතුකම් අතර ඒම දේහය මිනිසුන් ඔසවාගෙන සුසාන භූමිය කෙරෙහි ගමන් කරන්නාවිට ඒම අාත්මය පව්ත්ර අාත්මයක් නම් මාව ඉක්මනට භූමිදානය කරන්න යැයි පවසයි ඒසේම ඒම අාත්මය අයහකමින් පිරැණු අාත්මයක්නම් ඔසවාගෙන වාතාඒරණයේ අහෝ මාව කොහේද රැගෙන යන්නේ යැයි පවසයි මෙම අාත්මයන්ගේ සංවාදය මෙලොවේ සැරිසරෙන මිනිසුන් හැර අන් සියලු දෙනාම සවන් දේවී මිනිසාට ඒය සවන් දීමට අවස්ථාව ලැබුනොත් ඔහු බිය වී මන්ද බවට පරිවර්ථනය වේ

යම් පිරිසකට සමුහයකට දෙවිදුන් වන අල්ලාහ් යහපතක් කිරීමට තිරණය කළේනම් ඒම ප්රඡාවගේ මරණයට පෙර ප්රඡාවට අයත් දූතවරයාගේ ප්රිණය අත්පත් කරගනී මන්ද යනු අවසාන දිනයේ ඔවුන් කෙරෙහි මැදිහත් වී නිර්දේශ කිරීම පිණිස තවත් පිරිසක් මන්ද යන්න ප්රඡාවවිනාශයට පත්වී ප්රඡාවට අයත් දුතවරයා ඡීවත්වී ඔවුහුන් කළ පාපයන් හා දූතවරයාගේ සෑම කර්මයක්ම ප්රතික්ෂේප කළ බැවින් මෙම විනාශයට ඔවුහුන් ප්රාත්රවේ ඒ් මගින් දූතවරයා තෘප්