නබි වදන් ලැයිස්තුව

අබීයි සඊද් රලියල්ලාහු අන්හු වාර්ථාකරයි නබි සල්ලල්ලාහු තුමා පැවසීබව යම් බැතිමතෙකු මෙලොවෙන් පසමුගත් විට ඒම ජනාසාවට ඉටු කළ යුතු යුතුකම් අතර ඒම දේහය මිනිසුන් ඔසවාගෙන සුසාන භූමිය කෙරෙහි ගමන් කරන්නාවිට ඒම අාත්මය පව්ත්ර අාත්මයක් නම් මාව ඉක්මනට භූමිදානය කරන්න යැයි පවසයි ඒසේම ඒම අාත්මය අයහකමින් පිරැණු අාත්මයක්නම් ඔසවාගෙන වාතාඒරණයේ අහෝ මාව කොහේද රැගෙන යන්නේ යැයි පවසයි මෙම අාත්මයන්ගේ සංවාදය මෙලොවේ සැරිසරෙන මිනිසුන් හැර අන් සියලු දෙනාම සවන් දේවී මිනිසාට ඒය සවන් දීමට අවස්ථාව ලැබුනොත් ඔහු බිය වී මන්ද බවට පරිවර්ථනය වේ

පරමාධිවරයාවන අල්ලාහ් මෙසේ ප්රකාෂ කරයි මාගේ ගැත්තා හුදකලාවේ හෝ සාමුහිකවශයෙන් මාව සිහිපත් කළේනම් ඒවිට මා ඔහු සමිපයේ මා සිටිමි කෙනෙකු අල්ලාහ්ගෙන් පාපොච්චාරණයයේ නියලීම ඔහුට අයත් ඉතා වටිනා දෙයක් අහිමිවු ඒය නැවත ලැබීම ඔහුව තෘප්තිමත් කරණවාසේ අල්ලාහ්වද පීතිමත් බවට පත් කරන කරැණකි කෙනෙකු අල්ලාහ් දෙවිදුන් වෙත වියතක් ප්රමානයට සමිපචුනේනම් අල්ලාහ් අඩියකින්ද ගැත්තා අඩියකින් සමීපවුණේද අල්ලාහ් වියතකින්ද ගැත්තා පාගමනින් අාවේද අල්ලාහ් ඉතා වේගයින් ඔහු සමීපෙවේ යැයි නබි තුමාණෝ පැවසූහ වාර්ථාකරැ අබූ හුරෙය්රා රළියල්ලාහු අන්හු