Lista hadisa

"Tako mi Onoga u Čijoj je ruci Muhammedova duša, koji god jevrej ili kršćanin čuje za mene, a umre prije nego što povjeruje u ono s čime sam poslan, ući će u Vatru."
عربي Engleski Francuski
"Kada je Allahovom Poslaniku, sallallahu alejhi ve sellem, došla smrt, počeo je navlačiti karirani ogrtač na svoje lice, a kada bi mu zbog vrućine zastao dah, sklanjao bi ga s lica. U takvom stanju je govorio: 'Neka Allahovo prokletstvo stigne židove i kršćane zato što su grobove svojih vjerovjesnika uzimali za bogomolje!' Tako je on upozorio na ono što su činili. Da nije toga, njegov kabur bi bio vidljiv, ali se bojalo da se ne uzme za bogomolju."
عربي Engleski Francuski
"Allahu, ne daj da moj mezar postane idol koji će se obožavati! Neka se Allahova srdžba poveća prema narodima koji su mezare svojih vjerovjesnika pretvorili u džamije!"
عربي Engleski Francuski
"Zaista je veličina nagrade prema veličini iskušenja, zato Allah, Uzvišeni, kada zavoli jedan narod, postavi ga na razne kušnje, pa ko bude zadovoljan time, Allah bit će zadovoljan njime, a ko se srdi zbog toga, njemu pripada Allahova srdžba.“
عربي Engleski Francuski
Ja sam Sebi dovoljan i ne treba Mi drug. Ko učini neko djelo u Moje ime i ime nekoga drugog, Ja ću ga prepustiti tome drugom.'
عربي Engleski Francuski
Ja, uistinu, priznajem Allahu da među vama nisam uzeo sebi nikog za prisnog prijatelja, jer, uistinu, mene je Allah uzeo Sebi za prisnog prijatelja, kao što je i Ibrahima uzeo Sebi za prisnog prijatelja. Kada bih sebi uzimao nekog za prisnog prijatelja od svoga ummeta, uzeo bih Ebu Bekra.
عربي Engleski Francuski
Uzvišeni Allah ljubomoran je kada čovjek čini ono što je zabranjeno.
عربي Engleski Francuski
"Onaj ko se zakune nečim drugim, a ne Allahom, počinio je djelo nevjerstva ili je Allahu pridružio druga."
عربي Engleski Francuski
"Nema težeg namaza munaficima od sabaha i jacije, a kad bi znali šta je u njima, dolazili bi da obave ta dva namaza, pa makar pužući. Odlučio sam zapovjediti da se zanijeti klanjati namaz, a da ja odem do kuća ljudi koji ne prisustvuju namazu (u džamiji), pa da im spalim kuće."
عربي Engleski Francuski
"Najgori su ljudi, uistinu, oni koje Kijametski dan zatekne u životu i oni koji na kaburima grade hramove (mesdžide)."
عربي Engleski Francuski
Za vas se najviše plašim malog širka: pokazivanja...
عربي Engleski Francuski
"Zar oni ne zabranjuju ono što je Allah dopustio pa i vi to smatrate zabranjenim, i dopuštaju ono što je Allah zabranio pa i vi to smatrate dozvoljenim?" "Da", rekao sam. "E to vam je njihovo obožavanje."
عربي Engleski Francuski
Ti ideš sljedbenicima Knjige. Prvo ih pozovi svjedočenju da je samo Allah Bog.
عربي Engleski Francuski
Prenosi se da je Allahov Poslanik, sallallahu 'alejhi ve sellem, upitan o otklanjanju sihra sihrom: "To je šejtanski posao."
عربي Engleski Francuski
„Ne uzdižite me kao što su kršćani uzdigli sina Merjeminog! Ja sam samo Allahov rob. Zato govorite: 'Allahov rob i Njegov Poslanik!'“
عربي Engleski Francuski
"Ko će se najviše usrećiti tvojim zauzimanjem?" Rekao je: "Onaj ko iskreno iz svoga srca kaže da nema istinskog Boga, osim Allaha."
عربي Engleski Francuski
"Onaj koga zloslutnja (tijere) odvrati od njegove potrebe, počinio je širk." Upitali su: "A šta je iskup za to?" On reče: "Da kažeš: 'Allahu, svako dobro je od Tebe, sve ptice su Tvoje i nema Boga osim Tebe.'"
عربي Engleski Francuski
"Ko posvjedoči da je samo Allah Bog i da nema druga, da je Muhammed Njegov rob i Poslanik; da je 'Isa Njegov rob i Poslanik, i Njegova Riječ koju je Merjemi dostavio, i život mu udahnuo; i da su Džennet i Džehennem istina, Allah će ga uvesti u Džennet, bez obzira na njegova djela."
عربي Engleski Francuski
"Onaj Ko sretne Allaha, a nije Mu ništa pridružio, ući će u Džennet, a ko Ga sretne, a pridružio Mu druga, ući će u Džehennem."
عربي Engleski Francuski
"Ko umre a bude obožavao nekog mimo Allaha, taj će ući u Vatru."
عربي Engleski Francuski
"Propali i stradali su cjepidlake!" (Oni koji bez razloga sebi i drugima otežavaju poslove i ibadete.) Rekao je to tri puta.
عربي Engleski Francuski
O riječima Uzvišenog Allaha: "i govore: 'Nikako božanstva svoja ne ostavljajte, i nikako ni Vedda, ni Suvaa, a ni Jegusa, ni Jeuka, ni Jesra ne napuštajte!'", Ibn Abbas, radijallahu 'anhu, kaže: "Ovo su imena dobrih ljudi iz naroda Nuha, 'alejhisselam."
عربي Engleski Francuski
Ko sačeka siromašnog dužnika, ili mu otpiše dug, Allah će mu dati hladovinu pod Svojim Aršom na Sudnjem danu, kada druge hladovine neće bit, osim Njegove.'
عربي Engleski Francuski
„Kome Allah Uzvišeni želi dobro, stavi ga na kušnju.“
عربي Engleski Francuski
Doista je Allah odredio dobra i loša djela, a zatim je to objasnio. Ko odluči učiniti dobro djelo i ne učini ga, Allahu mu ga upiše kao jedno potpuno dobro djelo, a ako odluči učiniti dobro djelo pa ga učini, Allah mu za to kod Sebe upiše deset do sedam stotina dobrih dijela, pa i više od toga.
عربي Engleski Francuski
Allah, doista, ne gleda u vaša tijela i vaš izgled, nego gleda u vaša srca i vaša djela.
عربي Engleski Francuski
"Jednog dana sjedili smo kod Allahovog Poslanika, sallallahu alejhi ve sellem, te se iznenada pojavi jedan čovjek izuzetno bijele odjeće, jako crne kose, bez ikakvih znakova putovanja na sebi, a niko od nas ga nije poznavao..."
عربي Engleski Francuski
Ko uradi nešto što nije dio naše vjere, to se odbija.
عربي Engleski Francuski
„O Moji robovi, Ja sam Sebi zabranio nasilje (zulum), a i vama sam ga učinio zabranjenim, pa nemojte jedan drugom nepravdu činiti! O robovi Moji, svako koga Ja nisam uputio je u zabludi, pa od Mene uputu tražite, a Ja ću vas uputiti!"
عربي Engleski Francuski
O dječače, naučit ću te nekoliko stvari: Pazi na Allaha, i On će na tebe paziti. Pazi na Allaha, naći ćeš Ga uvijek u svojoj blizini. Kada budeš nešto tražio, traži samo od Allaha, a kada tražiš pomoć, traži je samo od Allaha.
عربي Engleski Francuski
"Svi moji sljedbenici ući će u džennet, osim onog ko to odbije." Bi rečeno: "A ko će to odbiti, o Allahov Poslaniče!" On reče: "Ko mi se pokori ući će u džennet, a ko mi bude neposlušan, taj je odbio."
عربي Engleski Francuski
"Ko oponaša jedan narod, on mu i pripada."
عربي Engleski Francuski
„Upitao sam Allahovog Poslanika, sallallahu 'alejhi ve sellem: 'Koji je najveći grijeh?' Rekao je: 'Da pripišeš sudruga Allahu, a On te stvorio.'"
عربي Engleski Francuski
Nije dozvoljeno muslimanu izbjegavati brata muslimana duže od tri dana; susretnu se, a glavu okreću jedan od drugog. Bolji od njih dvojice jest onaj koji prvi nazove selam.
عربي Engleski Francuski
"Ko nanese štetu muslimanu, Allah će mu nanijeti štetu, ko oteža muslimanu, Allah će mu otežati."
عربي Engleski Francuski
Zaista ćete vi vidjeti vašeg Gospodara kao što vidite ovaj Mjesec; nimalo se nećete namučiti u Njegovom viđenju.
عربي Engleski Francuski
"Allah Uzvišeni, odgađa kaznu nasilniku, ali kad mu kazna dođe, neće ga pomilovati."
عربي Engleski Francuski
"Hoćeš li da te pošaljem radi onog radi čega je mene poslao Vjerovjesnik, sallallahu alejhi ve sellem? Idi i ne ostavi ni jednu sliku, a da je ne obrišeš, niti jedan izdignut mezar, a da ga ne zaravnaš.’”
عربي Engleski Francuski
"Nije od nas onaj koji gata i kome se gata, onaj koji proriče i kome se proriče, onaj koji pravi sihr i onaj za koga se pravi sihr. Onaj ko ode vračaru i povjeruje u njegov govor postao je nevjernik u ono što je objavljeno Muhammedu, s.a.v.s."
عربي Engleski Francuski
“Onom ko posjeti vračara i upita ga nešto u vezi s gajbom, pa mu povjeruje, namaz neće biti primljen četrdeset dana.”
عربي Engleski Francuski
“Ko nauči imalo od astrologije već je upao u sihr, a grešan je onoliko koliko je stekao tog znanja.”
عربي Engleski Francuski
"Najveći grijesi su pridruživanje druga Allahu, nestrahovanje od Allahove zamke i gubljenje nade u Allahovu milosti i pomoć."
عربي Engleski Francuski
Iman se sastoji iz sedamdeset i nekoliko ili šezdeset i nekoliko dijelova...
عربي Engleski Francuski
Abbad b. Temim prenosi da ga je Ebu Bešir el-Ensari obavijestio da je s Resulullahom, sallallahu alejhi ve sellem, bio na putu, pa je Poslanik, sallallahu alejhi ve sellem, poslao izaslanika da prenese ljudima koji su se bili spremili za počinak: "Neka niko od vas na vratu deve nipošto ne ostavi metalnu žicu niti bilo kakvu drugu a da je ne presiječe!"
عربي Engleski Francuski
"Ko se za nešto veže bit će tome prepušten."
عربي Engleski Francuski
"Ko kaže: 'Nema Boga osim Allaha', i zaniječe sve što se obožava mimo Allaha, njegov imetak i krv su zabranjeni, a njegovo polaganje računa je na Uzvišenom Allahu."
عربي Engleski Francuski
"Onima koji su milostvi smilovat će se Milostivi. Smilujte se onima koji su na Zemlji, pomilovat će vas Onaj Koji je na nebu."
عربي Engleski Francuski
"Zaista meleki u oblacima silaze i spominju događaje koji su već određeni na nabesima. Šejtan kradom prisluškuje pa ako šta načudne, to prenese vračaru, i na to od sebe doda još stotinu laži."
عربي Engleski Francuski
Nema nijednog roba koji iskreno iz srca svjedoči da nema drugog Boga osim Allaha i da je Muhammed Njegov rob i Poslanik, a da ga Allah neće zabraniti Vatri.
عربي Engleski Francuski
"Naš Uzvišeni Gospodar spušta se svake noći na zemaljsko nebo kada ostane zadnja trećina noći i govori: 'Ko šta moli, da mu udovoljim? Ko šta traži, da mu dam! Ko Me moli za oprost, da mu oprostim!'"
عربي Engleski Francuski
„Čuo sam Allahovog Poslanika, sallallahu alejhi ve sellem, da kaže: 'Nemojte klanjati okrenuti prema kaburovima, i nemojte sjediti na njima.'“
عربي Engleski Francuski
"To je narod koji, kada im umre dobar rob, odnosno dobar čovjek, nad njegovim grobom sagrade bogomolju i u njoj naslikaju te (njegove) slike. To su najgora stvorenja kod Allaha."
عربي Engleski Francuski
"Allah vam zabranjuje da se kunete vašim očevima."
عربي Engleski Francuski
Prvo za šta će biti presuđivano među ljudima na Sudnjem danu jest prolivena krv.
عربي Engleski Francuski
"Vjerovjesnik, sallallahu 'alejhi ve sellem, prošao je dva groba i kazao: 'Njih dvojica su stvarno na mukama, ali nisu na mukama zbog nečega velikog; jedan od njih nije se čuvao mokraće, a što se tiče drugog, on je prenosio tuđe riječi.'"
عربي Engleski Francuski
"Ti si sa onim koga voliš."
عربي Engleski Francuski
"Da vam ispripovijedam hadis o Dedždžalu koji je Vjerovjesnik, sallallahu 'alejhi ve sellem, kazao svome narodu predstavljajući ga kao Jednookog koji će dolaziti sa primjerima Dženneta i Džehennema. Za ono što bude tvrdio da je Džennet to je Džehennem."
عربي Engleski Francuski
Čovjek je vjere svoga prijatelja, pa zato pazite sa kim se družite!
عربي Engleski Francuski
"Požurite sa činjenjem dobrih dijela prije pojave smutnji koje će biti poput najmračnijih noćnih tmina! Čovjek će osvanuti kao vjernik, a omrknuti kao nevjernik, odnosno omrknut će kao vjernik, a osvanut će kao nevjernik. Prodavat će vjeru za sitni dunjalučki interes."
عربي Engleski Francuski
"Poslanik je, sallallahu alejhi ve sellem, jednog dana ušao kod mene uplašen, govoreći: 'Nema istinskog boga osim Allah! Teško Arapima od zla koje se približilo! Danas se otvorila brana Jedžudža i Medžudža ovoliko', praveći krug od placa i prstom do njega. Rekla sam: 'Allahov Poslaniče, zar ćemo biti uništeni, a među nama ima i dobrih ljudi!?' On odgovori: 'Da, kada se umnoži i raširi zlo.'"
عربي Engleski Francuski
"Mu'mina i mu'minku ne prestaju pogađati razne nedaće u njima samima, ili njihovoj djeci i imetku, sve dok im se ne izbrišu svi njihovi grijesi, tako da se susretnu sa Allahom Uzvišenim, bez ijednog grijeha."
عربي Engleski Francuski
Riječi su Uzvišenog Allaha: "Zato ne činite svjesno Allahu sudruge." Ibn Abbas je o ajetu rekao: "El-Endad (sudruzi) predstavlja pridruživanje (širk) koji je tajnovitiji od hoda mrava na crnom kamenu u tamnoj noći."
عربي Engleski Francuski
"Nemojte govoriti: 'Šta htjedne Allah i šta htjedne taj i taj!', nego recite: 'Šta htjedne Allah, a zatim šta htjedne taj i taj.'"
عربي Engleski Francuski
"Da se lažno zakunem Allahom draže mi je nego da se zakunem nekim drugim mimo Njega istinito."
عربي Engleski Francuski
"Vi ćete, uistinu, slijediti puteve onih koji su bili prije vas ličeći na njih kao što je slična perka na strijeli drugoj perci, tako da kad bi oni ušli u gušterovu rupu, i vi biste u nju ušli." Upitali su (prisutni): "Allahov Poslaniče, (jesu li to) židovi i kršćani?" "A ko drugi.", odgovorio je.
عربي Engleski Francuski
“Ko poziva u dobro imat će nagradu onih koji ga čine, a to njihovu nagradu neće umanjiti, a ko poziva u zlo ponijet će grijeh onih koji ga čine, a to njihove grijehe neće umanjiti.”
عربي Engleski Francuski
"Šta je ovima pa razdvajaju? Kod Njegovih jasnih ajeta nalaze blagost i zadovoljstvo, a kod manje jasnih ajeta propadaju."
عربي Engleski Francuski
"Zloslutnja je širk, zloslutnja je širk. Nema niko od nas a da nije (zapao u to). Međutim, Allah to otklanja pouzdanjem na Njega."
عربي Engleski Francuski
"Bijah u delegaciji plemena Benu Amir koja je išla Allahovom Poslaniku, sallallahu 'alejhi ve sellem. Rekli smo mu: 'Ti si naš gospodar.', a on kaza: 'Gospodar je Allah Uzvišeni.'"
عربي Engleski Francuski
"Podigni glavu, govori, tvoj govor će biti saslušan, traži, dobićeš i zauzimaj se, zauzimanje tvoje biće prihvaćeno."
عربي Engleski Francuski
Čuvajte se pretjerivanja, jer je ono uništilo one prije vas.
عربي Engleski Francuski
"Nema zaraze, nema lošeg predznaka, nema sove, nema crva u utrobi!"
عربي Engleski Francuski
"Ne otklanja sihr niko osim sihirbaza."
عربي Engleski Francuski
"Sedam nebesa i sedam zemalja u šaci Milostivog su poput trunke u vašoj šaci."
عربي Engleski Francuski
Kursijj prema 'Aršu je samo poput željezne halke bačene u veliku pustinju na Zemlji.
عربي Engleski Francuski
„Nema zaraze (bez Allahovog određenja, koja prelazi samo od sebe), niti zloslutnje (s pticama); a sviđa mi se optimizam.' 'A šta je optimizam?', upital i su. 'Lijepa riječ ', odgovorio (im) je.'“
عربي Engleski Francuski
Rekao je Allahov Poslanik, sallallahu 'alejhi ve sellem, za ensarije: "Ne voli ih osim vjernik, a ne mrzi ih osim licemjer. Ko ih zavoli, i Allah će njega zavoljeti, a ko ih zamrzi, i Allah će njega zamrziti."
عربي Engleski Francuski
Budite umjereni i ustrajni, i znajte da se niko od vas neće spasiti (džehennemske kazne) svojim djelima. Ashabi su upitali: "Zar ni ti, Allahov Poslaniče?" Kazao je: "Ni ja, osim ako me Allah, iz Svoje dobrote, ne obaspe Svojom milošću."
عربي Engleski Francuski
"Svaki poslanik, kojeg je Allah poslao prije mene, imao je od svoga naroda pomagače i drugove koji su se držali njegovih sunneta i slijedili njegova naređenja i uputstva. Zatim su poslije njih dolazile generacije ljudi koji nisu činili ono što su govorili, a činili su ono što im nije naređeno..."
عربي Engleski Francuski
Dato mi je pet svojstava koja nisu bila prije mene data nijednom vjerovjesniku: potpomognut sam strahom koji neprijatelji osjećaju na daljini jednomjesečnog putovanja; cijela površina Zemlje učinjena mi je mjestom za obavljanje namaza i sredstvom za čišćenje.
عربي Engleski Francuski
"Hoćete li da vas izvjestim o stranovnicima Dženneta? To je svaki slabić i jadnik, da zakune Uzvišenog Allaha za nešto On bi mu to ispunio. Hoćete li da vas obavijestim o stanovnicima Džehennema? Svaki osorni, grubi i oholi."
عربي Engleski Francuski
Ebu Hurejra prenosi da je Allahov Poslanik, sallallahu alejhi ve sellem, rekao: "U džennetu ima stotinu deredža (stupnjeva) koje je Allah pripremio mudžahidima na Allahovom putu. Između dvije deredže jest razdaljina kao između neba i Zemlje."
عربي Engleski Francuski
Ebu Hurejra, radijallahu anhu, prenosi od Allahovog Poslanika, sallallau alejhi ve sellem, da je rekao: "Uzvišeni Allah rekao je: 'Ja sam kod mišljenja Moga roba o Meni, Ja sam sa njim kad Me se sjeti.' Tako mi Allaha, Allah se više obveseli kada jedan od Njegovih robova dođe tevbe (pokajanja), nego što se obveseli neko od vas kada pronađe izgubljenu devu u pustinji. ‘Ko se Meni približi za jedan pedalj, Ja se njemu približim za jedan aršin. Ko se Meni približi za jedan aršin, Ja se njemu približim za jedan hvat. A ko Meni ide hodom, Ja njemu idem trkom’" (Muttefekun alejhi). Ovo je jedna od Muslimovih verzija, a u dva "Sahiha" stoji: “Ja sam s njim kada Mi zikir čini (spominje).” Dakle, u ovoj verziji umjesto "hajsu" (tamo gdje), stoji "hine" (onda kada), a obje verzije su tačne.
عربي Engleski Francuski
Došao je Allahovom Poslaniku, sallallahu 'alejhi ve sellem, neki čovjek iz Nedžda, raščupane kose. Čuli smo njegov glas, ali nismo razumjeli šta kaže, dok se nije približio Allahovom Poslaniku, sallallahu 'alejhi ve sellem. Pitao je o islamu.
عربي Engleski Francuski
Najbolji dan, u kome se sunce rodilo, jeste petak; toga dana je stvoren Adem, toga dana je uveden u Džennet i toga dana je izašao iz njega.'
عربي Engleski Francuski
"Na Sudnji dan doći će krupan i ogroman čovjek, koji kod Allaha neće biti težak ni koliko krilo mušice."
عربي Engleski Francuski
"Čovjek (rob) neće sakriti mahane čovjeka na dunjaluku, a da neće njegove Allah sakriti na Kijametskom danu."
عربي Engleski Francuski
Jedne prilike bilo nas je deveterica ili osmerica ili sedmerica kod Vjerovjesnika, sallallahu alejhi ve sellem, koji reče: "Zar nećete dati prisegu Allahovom Poslaniku?"
عربي Engleski Francuski
„Koga zadesi bijeda pa od ljudi bude tražio da mu tu bijedu otklone, neće je nikada prevazići. A koga snađe bijeda pa se Allahu obrati da mu je otkloni, postoji mogućnost da ga Allah odmah ili kasnije opskrbi.“
عربي Engleski Francuski
"Musliman, kada bude upitan u kaburu, svjedočit će da nema boga osim Allaha i da je Muhammed Božiji poslanik, a na to upućuju riječi Uzvišenog: 'Allah će vjernike postojanom riječju učvrstiti i na ovome i na onome svijetu...' (Ibrahim, 27)."
عربي Engleski Francuski
"Naređeno mi je da se borim protiv ljudi sve dok ne budu svjedočili da je Allah jedini bog i da je Muhammed Allahov poslanik, klanjali namaz i davali zekat. A kada to učine, zaštitili su od mene svoje živote i imetke, izuzev kada se ogriješe o propise islama, a Allahu će polagati račun."
عربي Engleski Francuski
"Allah je radi mene oprostio mome ummetu grešku, zaborav i ono na šta budu prisiljeni."
عربي Engleski Francuski
„Allahov Poslanik, sallallahu 'alejhi ve sellem, umro je, a u mojoj kući nije bilo ništa što bi živo biće moglo pojesti, osim nešto ječma u mom rafu. Njime sam se hranila tako da je to dugo potrajalo. Onda sam ga izmjerila i (brzo) je potrošen.“ Muttefekun 'alejhi.
عربي Engleski Francuski
Ibn Omer, radijallahu anhuma, prenosi da je Poslanik, sallallahu alejhi ve sellem, kazao: „Vjernik će se približiti svome Gospodaru, tako da će na njega pasti Njegova milost i prekrivač i On će ga podsjećati na njegove grijehe. 'On će ga upitati: 'Znaš li za taj grijeh? Znaš li za taj grijeh?' 'Da', odgovorit će, 'Gospodaru, znam!' Tada će Allah, džellešanuhu, reći: 'Prikrio sam ti ih na dunjaluku, a danas ti ih opraštam!' Potom će se zatvoriti knjiga njegovih dobrih djela.“ (Muttefekun alejhi)
عربي Engleski Francuski
"Allah je milost podijelio na stotinu dijelova. Kod Sebe je zadržao devedeset devet, a samo jedan dio spustio je na Zemlju. Od tog dijela dolazi i međusobna samilost među stvorenjima, tako da i životinja pazi gdje će stati nogom, iz bojazni da ne zgazi svoje mladunče."
عربي Engleski Francuski
"Ne pitajte me u vezi s onim što vam ne govorim! Narode koji su bili prije vas upropastilo je njihovo prekomjerno zapitkivanje i razmimoilaženje s vjerovjesnicima. Sustegnite se od onog što vam zabranim, a od onog što vam zapovjedim izvršite onoliko koliko možete."
عربي Engleski Francuski
„Allahov Poslaniče, obavijesti me o djelu koje će me uvesti u Džennet i udaljiti od Vatre.“ On reče: 'Upitao si me o krupnoj stvari, ali je ona lahka za onoga kome je Allah učini lahkom."
عربي Engleski Francuski
"Allah je dobar i prima samo dobro. Allah je vjernicima naredio ono što je naredio i poslanicima kada je rekao: 'O poslanici, jedite dozvoljena i lijepa jela, i dobra djela činite.'"
عربي Engleski Francuski
"Ne smiješ ga ubiti, jer ako ga ubiješ, on bit će u položaju u kom si ti bio prije nego što si ga ubio, a ti ćeš biti u položaju u kom je on bio prije nego što je to izgovorio."
عربي Engleski Francuski
"O Usama, zar si ga ubio nakon što je rekao: La ilahe illallah- Nema Boga osim Allaha?"
عربي Engleski Francuski
da se Allahov Poslanik, sallallahu 'alejhi ve sellem, odriče narikače, i one koja se obrije ili potrga svoju odjeću iz očaja pogođena Božijom odredbom.
عربي Engleski Francuski
"Niko se neće pomaknuti s mjesta obračuna, dok ga Allah ne upita za: život - u što ga je proveo, za znanje - je li po njemu radio, za imetak odakle ga je zaradio i u što ga je potrošio, i za tijelo u što ga je koristio."
عربي Engleski Francuski
Prenosi se da je Allahov Poslanik, sallallahu 'alejhi ve sellem, rekao na dan Hajbera: „Ovu ću zastavu zasigurno predati čovjeku koji voli Allaha i Njegovog Poslanika. S njegovim rukama će Allah Uzvišeni, dati pobjedu.“
عربي Engleski Francuski
"Kada je Allah stvorio stvorenja, zapisao je u Knjizi koja je kod Njega iznad Arša: 'Zaista Moja milost nadvladava Moju srdžbu.'"
عربي Engleski Francuski
"Primjer vjernika u svojoj međusobnoj ljubavi, milosti i suosjećanju je kao primjer jednog tijela; kada se jedan organ požali na bol, sa njim se solidariše ostatak tijela bdijenjem i temperaturom."
عربي Engleski Francuski
"Šest je prava muslimana prema drugom muslimanu: kada ga sretneš, nazovi mu selam, kada te pozove (na svadbu i slično), odazovi mu se, kada ti traži savjet, posavjetuj ga, kada kihne pa zahvali Allahu, nazdravi mu; kada bude bolestan, obiđi ga, a kada umre, otiđi mu na dženazu."
عربي Engleski Francuski
Ko se opredijeli za nekog vođu (imama) i dadne mu prisjegu (na vjernost) neka mu koliko god može bude pokoran, a ako se javi (u to vrijeme) neki drugi (imam) i počne se sporiti s njim (oko vlasti), ubijte onog drugog.“
عربي Engleski Francuski
"Ne pripada nam onaj ko se udara po obrazima, cijepa odjeću i nariče kao u džahilijetu."
عربي Engleski Francuski
"Neke će ljude vatra pržiti do članaka, neke do koljena, neke do struka, a neke do ključnih kostiju."
عربي Engleski Francuski
O sine Ademov, dok god Me budeš molio i od Mene se nadao, Ja ću ti praštati šta god budeš radio, i na to se neću obazirati! O sine Ademov, kad bi tvoji grijesi dosegli do neba, pa Me ti zamolio za oprost, oprostio bih ti! O sine Ademov, kad bi mi pristupio s greškama velikim poput Zemlje, zatim Me sreo ne smatrajući drugog ravnim Meni, Ja bih ti pristupio s isto toliko oprosta!
عربي Engleski Francuski
"Svaki Božiji stvor će biti proživljen u stanju na kojemu je umro"
عربي Engleski Francuski
Snažan vjernik je bolji i draži Uzvišenom Allahu od slabog vjernika. A u svakome je dobro. Nastoj da radiš ono što će ti koristiti i traži pomoć od Allaha, a nemoj klonuti.
عربي Engleski Francuski
“Svevišnji Allah reći će na Sudnjem danu: ‘Čovječe, Ja sam se bio razbolio, a nisi Me posjetio!’”
عربي Engleski Francuski
Razgovarali smo o Oprosnom hadžu dok je Vjerovjesnik, sallallahu alejhi ve sellem, bio među nama, a nismo ni znali šta je to Oprosni hadž.
عربي Engleski Francuski
„Allah nije poslao nijednog vjerovjesnika, a da on nije upozorio svoj narod na lažljivca sa mahanom u očima.
عربي Engleski Francuski
Hadis o zauzimanju na Sudnjem danu
عربي Engleski Francuski
"Allahu ekber (Allah je najveći), to su uistinu Allahovi zakoni. Rekli ste, tako mi Onoga u Čijoj je ruci moja duša, onako kako je Benu Israil rekao Musau."
عربي Engleski Francuski
Neki čovjek je rekao Poslaniku, sallallahu 'alejhi ve sellem: "Ono što hoće Allah i što hoćeš ti." Pa mu je Poslanik, sallallahu 'alejhi ve sellem, rekao: "Zar me činiš Allahu ravnim? Reci: 'Ono što samo Allah hoće.'"
عربي Engleski Francuski
“Najtežu kaznu na Sudnjem danu imat će oni ljudi koji su oponašali Allahovo stvaranje.”
عربي Engleski Francuski
Allahov Poslanik, sallallahu 'alejhi ve sellem, kada bi nekoga odredio za vojskovođu ili komandanta, posebno bi mu preporučio dobročinstvo i bogobojaznost.
عربي Engleski Francuski
"Kada bi dao zlata koliko brdo Uhud, Allah to od tebe ne bi prihvatio, sve dok ne povjeruješ u odredbu. Znaj da što god te zadesi, nije te moglo zaobići, i šta god da te zaobiđe, nije te moglo zadesiti. Kada bi umro bez ovog uvjerenja, bio bi stanovnik Vatre."
عربي Engleski Francuski
Prvo što je Allah stvorio bilo je pero. Onda mu je rekao: 'Piši!' ' Šta ću pisati, Gospodaru?' - upita ono. On reče: 'Piši sve ono što će se dešavati do Sudnjeg dana.'
عربي Engleski Francuski
"Allah Uzvišeni kaže: 'Visočanstvo (čast, slava) Moje je svojstvo, a i veličanstvenost (ponos) Moje je svojstvo..."
عربي Engleski Francuski
"Nema čovjeka koji pripiše svoje porijeklo nekome mimo svoga oca, a on to zna, a da time nije učinio kufr."
عربي Engleski Francuski
"Ko zapamti deset prvih ajeta sure El-Kehf, biće sačuvan Dedždžala."
عربي Engleski Francuski
Allah kaže: Čovjek Me utjeruje u laž, a nema na to pravo.
عربي Engleski Francuski
"Uzvišeni Allah zadužio je meleka za maternicu, koji kazuje: 'Gospodaru, kap sjemena! Gospodaru, ugrušak! Gospodaru, gruda mesa!' A kada Allah htjedne da završi njeno stvaranje, melek upita: 'Gospodaru, je li muško ili žensko? Sretan ili nesretan? Šta mu je opskrba, a šta životni vijek?' I sve mu to zapiše u majčinoj utrobi."
عربي Engleski Francuski
"El-Kursi je mjesto dvaju stopala, a veličinu Arša niko ne može pojmiti."
عربي Engleski Francuski
Neki je Jevrej došao Poslaniku, sallallahu alejhi ve sellem, i rekao: "O Muhammede, Allah je stavio nebesa na jedan prst, zemlje na jedan prst, brda na jedan prst, drveće na jedan prst, i stvorenja na jedan prst, a zatim kazao: 'Ja sam Vladar.'"
عربي Engleski Francuski
"Uzvišeni je Allah, doista, rekao: 'Ko uznemirava mog evliju - Ja sam mu objavio rat. Najdraže čime Mi se Moj rob može približiti jesu farzovi koje Sam mu propisao. Moj će Mi se rob ustrajno približavati nafilama sve dok ga ne zavolim (posebnom ljubavlju)."
عربي Engleski Francuski
Dvije stvari ljude vode u nevjerstvo: ruganje nekome zbog njegovog porijekla i naricanje za umrlim.
عربي Engleski Francuski
Skini je, jer ona će ti uistinu samo slabost povećati. A zaista, kada bi umro a ona bila na tebi, nikada ne bi bio uspio.
عربي Engleski Francuski
Znate li vi ko je muflis?
عربي Engleski Francuski
"Svakom posjedniku zlata i srebra, za koje ne odvoji zekat, na Sudnjem danu će se pripremiti to zlato i srebro u vidu ploče koje će se usijati od vreline u džehennemskoj vatri pa će se na njima pržiti njihove bočne strane, prednje i leđa."
عربي Engleski Francuski
"Zaštitite se od (džehenemske) vatre, pa makar sa pola hurme (koju udijelite).“
عربي Engleski Francuski
"Ko obesi talisman, neka mu Allah ništa ne da, a ko obesi morsku školjku (kao amulet), neka mu Allah nikad ne da mira."
عربي Engleski Francuski
Ruvejfi', možda ćeš poslije mene još dugo živjeti, zato obavijesti ljude da se Muhammed, uistinu, ograđuje od svakoga ko sveže bradu, ili onoga koji nešto konju objesi o vrat, ili onoga koji se, nakon obavljene velike nužde, čisti balegom, fuškijom ili kostima.'
عربي Engleski Francuski
”Meleki su stvoreni od svjetlosti, džini od plamena vatre, a Adem je stvoren od onoga što vam je opisano.”
عربي Engleski Francuski
"Moj mi je Gospodar obećao da će u džennet uvesti sedamdeset hiljada osoba iz moga umeta bez polaganja računa i bez prethodne kazne. Sa svakom hiljadom još sedamdeset hiljada, i još tri pregršti moga Gospodara."
عربي Engleski Francuski
"Rodbinske veze su isprepleteni povez koji se drži za ogrtač Milostivog. Čuva onoga ko ih čuva, a ne pazi onoga ko ih narušava."
عربي Engleski Francuski
Zar nećeš biti zadovoljna da uspostavim vezu sa onim ko je vezan s tobom, i da je prekinem s onim ko je prekine s tobom
عربي Engleski Francuski
"Sirat-ćuprija bit će postavljen iznad džehennema, na njemu će biti jako oštre bodlje, poput trnja drveta zvanog sa'dan. Zatim će ljudi prelaziti preko njega, neki će preći zdravi i čitavi, a neki će biti izgrebani (zakačeni), pa će se neki spasiti, a drugi će biti zadržani i bačeni u vatru..."
عربي Engleski Francuski
"Naš će Gospodar potkoljenicu Svoju otkriti, pa će Mu sedždu učiniti svaki vjernik i vjernica, a ostat će svaki onaj koji je činio sedždu na dunjaluku licemjerno. Takvi će krenuti da učine sedždu, ali će im leđa postati ravna (tj. neće se moći saviti kao da nemaju pršljenove)."
عربي Engleski Francuski
Allahov Poslanik, s.a.v.s., kada bi ulazio u džamiju, učio bi: "Utječem se Allahu Veličanstvenom, Njegovom licu plemenitom i Njegovoj oduvijek postojećoj vlasti, protiv šejtana prokletog!"
عربي Engleski Francuski
"Zar se čudite Sa'dovoj ljubomori? Allaha mi, ja sam još ljubomorniji od njega, a Allah je ljubomorniji od mene. Zbog ljubomore, Uzvišeni Allah zabranio je razvrat svake vrste, tajni i javni, i ne postoji niko ljubomorniji od Allaha, niti iko kome je opravdanje draže od Allaha"
عربي Engleski Francuski
"Nema niko da je na uvredu koju čuje strpljiviji od Allaha. Oni Mu pripisuju dijete, a On im daje zdravlje i opskrbljuje ih!"
عربي Engleski Francuski
U hadisu od Ebu Se'ida se spominju neki od događaja na Sudnjem danu, kao što su: viđenje Allaha od strane vjernika, Sirat ćuprija, izvođenje iz vatre svakog ko u srcu bude imao koliko trun imana, zauzimanje ili šefa'at.
عربي Engleski Francuski
"Džehennem ne prestaje govoriti: 'Ima li još?', sve dok Uzvišeni Gospodar ne stavi u njega Svoje stopalo, nakon čega će reći: 'Dosta je, dosta je, tako ti Tvoje veličanstvenosti!', a zatim će se skupiti jedan njegov dio ka drugom."
عربي Engleski Francuski
"Uzvišeni Allah će se obratiti nekome od stanovnika vatre koji imaju najmanji vid kazne: 'Kada bi imao sve što je na Zemlji u svome vlasništvu, da li bi sve to dao da se otkupiš?' Kazat će: 'Da.' On će reći: 'Ja sam od tebe tražio nešto što je puno lakše od ovoga, dok si bio u Ademovoj kičmi. Tražio sam da mi ne pridružuješ ništa, a ti si odbio osim da činiš širk.'"
عربي Engleski Francuski
"A kako da ne budemo zadovoljni, Gospodaru, kada si nam dao ono što nisi dao nikome od Tvojih stvorenja!", odgovorit će. Onda će im Allah reći: "Hoćete li da vam dam nešto još bolje od toga?" "A šta može biti još bolje od toga?", zapitat će. "Obasut ću vas Svojim zadovoljstvom i nikada se na vas više neću rasrditi!", reći će im Allah.
عربي Engleski Francuski
“Ja sam prvak ljudi na Sudnjem danu. Znate li zbog čega ću biti prvak?”
عربي Engleski Francuski
"Svakom je čovjeku već određeno mjesto u džehennemu ili džennetu."
عربي Engleski Francuski
"Neće nijedan čovjek optužiti drugog da je grešnik ili nevjernik, a da se to neće vratiti na njega ukoliko ovaj ne bude takav."
عربي Engleski Francuski
Ne pripada nam onaj ko zavadi čovjeka sa njegovom ženom ili onim ko je u njegovom posjedu.
عربي Engleski Francuski
"Allahov Poslanik, sallallahu alejhi ve sellem, prokleo je čovjeka koji nosi žensku odjeću, i ženu koja nosi mušku odjeću."
عربي Engleski Francuski
„Jevreji i kršćani ne boje (svoju kosu i bradu), a vi suprotno postupajte.“
عربي Engleski Francuski
Prenosi se da Vjerovjesnik, sallallahu alejhi ve sellem, ni u čemu nije vjerovao u loše (natprirodne) predznake.
عربي Engleski Francuski
"Na Sudnjem danu će biti kažnjeni oni koji prave likove. Reći će im se: 'Oživite ono što ste pravili!'"
عربي Engleski Francuski
"Meleki ne ulaze u kuću u kojoj se nalazi pas ili slika."
عربي Engleski Francuski
„Meleki nisu uz družinu sa kojom je pas ili zvono.“
عربي Engleski Francuski
„Ne kunite se kumirima (et-tavagi) niti svojim očevima.“
عربي Engleski Francuski
Burejda prenosi da je Poslanik, sallallahu alejhi ve sellem, kazao: „Nije jedan od nas onaj ko se zakune emanetom.“ (Ebu Davud)
عربي Engleski Francuski
Idi i koga kod sretneš van ove bašte, a da svjedoči Allaha iskreno iz srca, obraduj ga Džennetom.'
عربي Engleski Francuski
"Musliman jeste onaj od čijih ruku i jezika su mirni drugi muslimani, a muhadžir onaj koji napusti sve ono što je Allah zabranio."
عربي Engleski Francuski
"Ja znam čovjeka koji će zadnji izaći iz Džehennema i zadnji ući u Džennet. Iz vatre će izaći pužući i Allah će mu reći: 'Idi, i uđi u Džennet!' Kada ode, pričinit će mu se da je pun, vratit će se i reći: 'Gospodaru, Džennet se ispunio!'
عربي Engleski Francuski
"Da li jedni druge ometate pri gledanju sunca u podne kada nema oblaka?"
عربي Engleski Francuski
"Allah ima 99 imena, stotinu manje jedno. Onaj ko ih nauči ući će u džennet. Allah je jedan i voli neparno."
عربي Engleski Francuski
Ebu Hurejre, radijallahu 'anhu, prenosi da je Božiji Poslanik, sallallahu 'alejhi ve sellem, rekao: "Na prilazima Medini stoje meleci koji je štite od kuge i Dedždžala."
عربي Engleski Francuski
"Ko reče kada čuje poziv ezana: 'Allahu moj, Gospodaru ovog potpunog Poziva i tek uspostavljenog namaza, podaj Muhammedu stepen u džennetu El-Vesile i vrednuj ga kao ni jednog drugog roba, te ga proživi na Pohvaljenom mjestu koje si mu obećao', time će steći moje zagovorništvo na Sudnjem danu."
عربي Engleski Francuski
„Cijela zemlja je mesdžid (mjesto pogodno za obavljanje namaza), osim groblja i kupatila.“
عربي Engleski Francuski
Kada neko od vas ustane da klanja, on tada razgovara sa svojim Gospodarom, pa nemojte da neko od vas pljuje prema Kibli, nego na svoju lijevu stranu, ili pod svoje noge.
عربي Engleski Francuski
"Nije mi naređeno da gradim velike džamije."
عربي Engleski Francuski
“Nemojte vrijeđati moje ashabe! Da neko od vas udijeli zlata težine brda Uhud, ne bi dostigao vrijednost pregršti hrane koju oni udijele, pa ni vrijednost pola pregršti.”
عربي Engleski Francuski
“U džehennemsku vatru neće ući nijedan od onih muslimana koji su sudjelovali u Bitki na Bedru i nijedan od onih koji su dali prisegu na Hudejbiji.”
عربي Engleski Francuski
“Njih dvojica bit će prvaci svih prvih i potonjih odraslih (punoljetnih) ljudi u Džennetu, osim kad je riječ o vjerovjesnicima i poslanicima.”
عربي Engleski Francuski
“Hasan i Husejn bit će prvaci džennetskih mladića.”
عربي Engleski Francuski
"Jednog dana Poslanik, sallallahu 'alejhi ve sellem, izveo je Hasana i popeo ga sa sobom na minber, te rekao: 'Ovaj moj unuk je prvak i uglednik. Allah će preko njega izmiriti dvije skupine muslimana.'"
عربي Engleski Francuski
"Ko voli Hasana i Husejna, voli i mene, a ko ih mrzi, i mene mrzi."
عربي Engleski Francuski
"Kada Allah hoće dobro za Svog roba upotrijebi ga prije njegove smrti."
عربي Engleski Francuski
Istinu su rekle, i doista se mrtvi izlažu patnji koju čuju sve životinje!'
عربي Engleski Francuski
"Doista se ovaj umet ispituje u kaburu! da se ne bojim za vas da ćete prestat zakopavati svoje mrtve, tražio bih od Allaha da vam omogući da čujete kabursko kažnjavanje koje ja čujem."
عربي Engleski Francuski
"Kada neko od vas umre ukaže mu se njegovo mjesto ujutru i uveče, pa ako je od džennetija, onda mu se ukaže njegovo mjesto u Džennetu, a ako bude od džehhenemlija, ukaže mu se njegovo mjesto u Džehennemu."
عربي Engleski Francuski
"Jednom je Vjerovjesnik, sallallahu 'alejhi ve sellem, stao iznad jedne medinske tvrđave i upitao: 'Vidite li ono što ja vidim?' 'Ne', odgovorili su. 'Zaista ja vidim smutnje', reče on, 'koje će pasti po vašim kućama kao što po njima pada kiša.'"
عربي Engleski Francuski
Rekao je Vjerovjesnik, sallallahu alejhi ve selem: "Poslan sam ovako blizu Sudnjeme danu.", pokazujući na dva ispružena prsta svoje ruke.
عربي Engleski Francuski
"Ova vjera će sigurno doseći dokle sežu noć i dan. Uzvišeni Allah neće izostaviti ni jednu kuću u selima i gradovima a da u nju neće ući ova vjera sa snagom snažnog ili poniženjem poniženog; snagom kojom Uzvišeni Allah pomaže islam ili poniženjem s kojim On ponižava nevjerovanje."
عربي Engleski Francuski
“Tako mi Onoga u čijoj je ruci moja duša, doći će vrijeme kad ubica neće znati zbog čega je ubio, a niti će onaj ko će biti ubijen znati zbog čega će izgubiti život!”
عربي Engleski Francuski
“Ja se odričem svakog muslimana koji se nastani među mnogobošcima.”
عربي Engleski Francuski
“Sigurno ću sa Arabijskog poluotoka protjerati židove i kršćane, tako da ostanu samo muslimani.”
عربي Engleski Francuski
"Doista, Allah ima devedeset i devet imena, stotinu manje jedno. Onaj ko ih pobroji ući će u džennet."
عربي Engleski Francuski
Hoćete li da vas izvijestim o trojici ljudi? Jedan od njih se usmjerio Allahu, pa ga je Allah primio, drugi se postidio pa se Allah njega postidio, a što se tiče trećeg, on je okrenuo leđa, i napustio, pa se i Allah od njega okrenuo.
عربي Engleski Francuski
"Dok čovjek bude spavao, povjerenje (emanet) bit će iščupano iz njegova srca, i ostat će samo taman trag. Zatim će čovjek ponovo spavati, a ostatak će povjerenja biti istrgnut, tako da će ostati samo trag njegov poput žulja..."
عربي Engleski Francuski
Prenosi se od Omera b. el-Hattaba, radijallahu anhu, da je prišao Crnom kamenu, poljubio ga i rekao: "Ja znam da si ti samo kamen i da ne donosiš ni korist ni štetu. Da nisam vidio Poslanika, sallallahu alejhi ve sellem, kako te ljubi, ni ja te ne bih poljubio.“
عربي Engleski Francuski
"Ja te zaista volim u ime Allaha." "Zavolio te Onaj zbog Koga si ti mene zavolio.", odgovori mu.
عربي Engleski Francuski
"Ko vjeruje u Allaha i Sudnji dan neka lijepo ugosti svog gosta i neka mu da njegovu poputninu." Upitali su: "Allahov Poslaniče, šta je to poputnina?", a on je odgovorio: "Poputnina je da ga ugosti dan i noć, gostoprimstvo je tri dana, a sve preko toga je sadaka."
عربي Engleski Francuski
"Onda me pitate o porijeklu Arapa i njihovim rodovima. Oni koji su bili najbolji od njih u džahilijetu, oni su najbolji i u islamu, samo ako se poduče vjerskim propisima (fekuhu).“
عربي Engleski Francuski
„Vjerovjesnik, sallallahu 'alejhi ve sellem, zabranio je gađanje kamenčićima i rekao: 'To ne ubija lovinu niti (teže) može raniti neprijatelja; to samo izbija oči i razbija zube.“
عربي Engleski Francuski
"Jednog je dana Allahov Poslanik, sallallahu alejhi ve selleme, održao govor na izvoru između Meke i Medine, koji se zove Humm u kome se zahvalio Allahu, tesbih Mu učinio, govorio i opominjao..."
عربي Engleski Francuski
„Tako mi Onoga u Čijoj je Ruci moja duša, neće nastupiti Sudnji dan dok čovjek ne prođe pored kabura čovjeka govoreći: ‘Kamo sreće da sam ja na njegovom mjestu.' To neće govoriti zbog vjere, nego zbog iskušenja.“
عربي Engleski Francuski
„Neće nastupiti Sudnji dan sve dok se rijeka Eufrat ne povuče i za sobom ostavi brdo zlata zbog kojeg će se ljudi boriti. Od svake stotine biće ubijeno devedeset i devet ljudi, a svaki će čovjek tada govoriti: „Da mi je da budem onaj koji će ostati živ.“
عربي Engleski Francuski
Medinu će ostaviti pored dobra koje ona ima i neće u nju dolaziti nego samo zvjeri. (Ciljajući zvjeri i ptice grabljivice)
عربي Engleski Francuski
„Doći će vrijeme u kome će čovjek obilaziti sa svojom sadakom u zlatu i neće moći nikoga naći ko bi je od njega uzeo. A jednog će čovjeka pratiti po četrdeset žena tražeći njegovu zaštitu, zbog malobrojnosti ljudi i mnoštva žena.“
عربي Engleski Francuski
„Umirat će dobri judi, sve jedan za drugim, a ostajat će otpatci poput otpadaka datula i ječma. Takvima Allah ne pridaje nikakvu važnost.“
عربي Engleski Francuski
"Vidio sam u snu da čistim zube misvakom, pa su mi došla dva čovjeka - jedan je bio stariji od drugog. Htio sam dati misvak mlađem čovjeku, pa mi je rečeno: 'Daj prednost starijem', pa sam ga dao starijem."
عربي Engleski Francuski
"Nisam ni na koju od žena Allahovog Poslanika, sallallahu 'alejhi ve selleme, bila ljubomorna, kao na Hatidžu, radijallahu 'anha, iako je nikad nisam vidjela, ali ju je Alejhisselam često spominjao."
عربي Engleski Francuski
"Ako hoćeš strpi se na toj bolesti, dobit ćeš Džennet, a ako hoćeš, ja ću dovu uputiti Allahu Uzvišenom, da ozdraviš."
عربي Engleski Francuski
Ebu Derda, radijallahu anhu, prenosi da je Poslanik, sallallahu alejhi ve sellem, kazao: „Dova muslimana za drugog muslimana koji nije tu primljena je. Kod njegove glave ima melek koji je zadužen da kad god musliman moli za svoga brata, kaže: 'Amin, i tebi isto.'“
عربي Engleski Francuski
Ja vidim ono što vi ne vidite. Nebesa škripe, a kako i ne bi kad na njima nema mjesta ni koliko četiri prsta poklopiti, a da na njemu nije melek koji sedždu čini.
عربي Engleski Francuski
Ko se suzdrži u ljutnji, a u mogućnosti je da je ispolji, Allah će ga pozvati pred svim stvorenjima na Sudnjem danu da izabere od džennetskih hurija koju želi.
عربي Engleski Francuski
"Doista će Allah Uzvišeni na Sudnjem danu kazati: 'Gdje su oni koji su se voljeli u ime Mene i Moje Uzvišenosti?' Danas ću ih staviti u Svoj hlad, kada drugog hlada osim Moga nema."
عربي Engleski Francuski
"Neki rabin došao je Allahovom Poslaniku, sallallahu alejhi ve sellem, i rekao: 'Muhammede, mi nalazimo u svojim knjigama da će Allah nebesa staviti na prst, Zemlje na prst...'"
عربي Engleski Francuski
"Allah će smotati nebesa na Kijametskom danu, zatim ih uzeti Svojom desnom rukom, a zatim kazati: 'Ja sam vladar. Gdje su silnici? Gdje su oholnici?' Zatim će smotati sedam zemalja i potom ih uzeti Svojom lijevom rukom i kazati: 'Ja sam vladar. Gdje su silnici? Gdje su oholnici?"
عربي Engleski Francuski
Allahov Poslanik, sallallahu alejhi ve sellem, je obradovao Hatidžu, radijallahu anha, dvorcem u Džennetu od izdubljenog bisera, u kojem nema galame niti umora.
عربي Engleski Francuski
“Ko uvede u islam lijep običaj imat će nagradu za to i nagradu onih koji ga budu praktikovali, a njihova se nagrada neće umanjiti; ko uvede u islam ružan običaj ponijet će grijeh zbog toga, ali i grijeh onih koji ga budu praktikovali, a njima se grijeh neće umanjiti.”
عربي Engleski Francuski
„Allah Uzvišeni kaže: 'Oni koji se budu voljeli u Moje ime će biti na minberima od svjetlosti, na čemu će im zavidjeti i vjerovjesnici i šehidi.'“
عربي Engleski Francuski
Ukoliko je dobra, reći će: "Požurite sa mnom!" A ako ne bude dobra, reći će: "Teško njoj, kuda ćete s njom (Teško meni kuda ćete sa mnom)?"
عربي Engleski Francuski
Kada je Uzvišeni Allah stvorio Adema, alejhisselam, rekao mu je: "Idi i selam onima nazovi, (skupini meleka koji su nedaleko sjedili), pa slušaj šta će ti odgovoriti, jer to će biti tvoj pozdrav i pozdrav tvoga potomstva."
عربي Engleski Francuski
"Zauzimajte se, jer ćete za to biti nagrađeni, a Allah će presuditi ono što On voli, jezikom Svoga Poslanika."
عربي Engleski Francuski
Ebu Abdurrahman Abdullah b. Mes'ud veli: "Kao da gledam Vjerovjesnika, sallallahu alejhi ve sellem, kad je pričao o jednom vjerovjesniku kojeg je njegov narod udarao i okrvavio, a on je brisao krv sa svoga lica i govorio: "Moj Bože, oprosti mom narodu, jer oni ne znaju."
عربي Engleski Francuski
Kada Allah želi da ukaže milost nekom narodu, usmrti im poslanika prije njih, i učini ga njihovim predvodnikom i prethodnikom (ka Džennetu).
عربي Engleski Francuski
Allah se smilovao Musau koji je strpljivo podnosio i gora uzemiravanja.
عربي Engleski Francuski
Ebu Hurejra, radijallahu anhu, prenosi se da je Allahov Poslanik, sallallahu aljhi ve sellem, rekao: ”Zekerijja, alejhis-selam, bio je stolar.” (Muslim)
عربي Engleski Francuski
Naredite Ebu Bekru da predvodi ljude u namazu.
عربي Engleski Francuski
Evo Džibrila, alejhisselam, naziva ti selam.
عربي Engleski Francuski
"Ja Sam preči da praštam od tebe, pa otpišite dugove mome robe."
عربي Engleski Francuski
Kada je objavljen ajet o sadaki, mi smo na sebi nosili tovare da udijelimo. Potom je došao jedan čovjek udijelo mnogo imetka, pa su neki rekli: "Hvalisavac." I došao je drugi čovjek koji je udijelo samo jedan pregršt, pa neki rekli: "Allahu nije potreban taj jedan pregršt." Nakon toga je objavljeno: "One koji vjernike ogovaraju zato što sadaku iskreno udjeljuju."
عربي Engleski Francuski
Sunce će se približiti Božijim stvorenjima na Sudnjem danu tako da će im biti na milju udaljenosti
عربي Engleski Francuski
Ušao je kod mene Allahov Poslanik, sallallahu alejh ve sellem, i napio se iz otvora zakačene mješine stojeći, pa sam ustala i odrezala otvor mješine.
عربي Engleski Francuski
Krenuće vojska u pohod na Kabu, pa kada budu u mjestu Bejda (prostrani pustinjski dio) progutaće zemlja i prve i posljednje.
عربي Engleski Francuski
"Džibril je došao Vjerovjesniku, sallallahu alejhi ve sellem, i upitao: 'Šta mislite o učesnicima Bedra?' 'Oni su među najvrijednijim muslimanima.', rekao je on, ili je rekao sličnu rečenicu. 'I meleki koji su učestvovali na Bedru su najbolji meleki.”, reče Džibril.
عربي Engleski Francuski
"Sve će kod čovjeka (kada umre) istruhnuti osim repnjače, od koje će stvorenja nanovo biti stvorena. Zatim će Allah spustiti s neba vodu, pa će rasti kao što raste bilje."
عربي Engleski Francuski
„Najdraža mjesta Allahu su džamije, a najmrža pijace."
عربي Engleski Francuski
Allahov Poslanik, sallallahu 'alejhi ve sellem, poslao je jednog čovjeka kao zapovjednika izvidnice. Čovjek je na završetku svakog namaza učio suru (Kul huvallahu ehad).
عربي Engleski Francuski
Dovedena mu je životinja da je uzjaše. Pošto stavi nogu u uzengiju, reče: 'Bismillah.'
عربي Engleski Francuski
"Ako je neko od vas učinio nepravdu svome bratu vezano za njegovu čast, ili bilo šta drugo, neka od njega traži oprosta (halala) danas, prije nego dođe vrijeme da se ne mogne iskupiti ni zlatnicima i srebrenjacima."
عربي Engleski Francuski
"Ljudi će biti proživljeni na Sudnjem danu bosi, goli i neobrezani."
عربي Engleski Francuski
„Allah, Uzvišeni, se smije dvojici ljudi koji se međusobno bore, pa jedan drugog ubiju, a obojica će u Džennet. Jedan od njih se borio na Allahovom putu i poginuo, pa ušao u Džennet, a potom se njegovom ubici Allah smiluje, pa primi islam; zatim i sam pogine kao šehid, na Allahovom putu.“
عربي Engleski Francuski
"Ljudi će stajati pred Allahom na Sudnjem danu, tako da će nekima znoj dolaziti do ušiju.“
عربي Engleski Francuski
Poslanik, sallallahu alejhi ve sellem, kada bi završio sa jelom olizao bi svoja tri prsta.
عربي Engleski Francuski
"Ne putujte u mjesto u kojem se pojavi kuga, a ako se već tamo zadesite, ne napuštajte ga."
عربي Engleski Francuski
“Dok je melek Džibril, alejhis-selam, sjedio kod Vjerovjesnika, sallallahu alejhi ve sellem, čuo je neku škripu iznad sebe...”
عربي Engleski Francuski
"Zaista ti imaš dvije osobine koje Allah voli: blagost i smirenost."
عربي Engleski Francuski
„Pravda na Sudnjem danu bit će zadovoljena i svakom će se vratiti njegovo pravo, pa će čak ovca koja nije imala rogove uzeti svoje pravo od rogate ovce.“
عربي Engleski Francuski
“Omer, radijallahu anhu, poslao nam je dopis sljedećeg sadržaja: ‘Pogubite sve sihirbaze i sihirbasice."
عربي Engleski Francuski
Jedan čovjek je učio suru El-Kehf, a pored njega stajao je konj vezan s dva duga užeta.
عربي Engleski Francuski
"O ljudi, budite milostivi prema sebi. Zaista Vi ne dozivate gluhog niti odsutnog. Zaista je On sa vama. On čuje i blizu je."
عربي Engleski Francuski
"Tebi je dat lijep glas, kao što je bio dat Davudovoj porodici."
عربي Engleski Francuski
„Kada Allah na neki narod spusti kaznu, onda ona obuhvati sve koji se tu nalaze, a na Sudnjem danu će svi biti proživljeni shodno svojim djelima.“
عربي Engleski Francuski
Allahu, omogući mi činjenje dobrih djela, ostavljanje loših, i ljubav prema sirotinji, i molim Te da mi oprostiš i smiluješ mi se, a ako htjedneš iskušenje (fitnu) naroda usmrti me bez iskušavanja (fitne). Molim te ljubav prema Tebi i ljubav prema onome ko Tebe voli i ljubav prema djelima koja približavaju Tvojoj ljubavi.
عربي Engleski Francuski
"Kada je Allah oblikovao Adema u Džennetu, ostavio ga je onoliko koliko je htio da ga ostavi, pa je Iblis obilazio oko njega, gledajući o čemu se radi. Kada je vidio da ima utrobu (prazninu), znao je da je on stvoren kao stvorenje koje se neće suzdržavati i obuzdavati."
عربي Engleski Francuski
"Jednog jutra u osvit zore Božiji Poslanik, sallallahu alejhi ve sellem, govorio je o Dedžalu. Govoreći, spuštao je i dizao glas tako da smo pomislili da je Dedžal u prikrajku palmovika..."
عربي Engleski Francuski
"Kada Allah zavoli roba pozove Džibrila i kaže mu: 'Doista Allah voli tog roba pa ga i ti zavoli.', pa ga zavoli Džibril a zatim pozove stanovnike nebesa i kaže: 'Doista Allah voli tog roba pa ga i vi zavolite.', pa ga zavole stanovnici nebesa i bude prihvaćen kod stanovnika Zemlje (zavole ga)." U verziji kod Muslima kaže se da je Allahov Poslanik, sallallahu alejhi ve sellem, rekao: "Kada Allah zavoli roba pozove Džibrila i kaže mu: 'Doista Allah voli tog roba pa ga i ti zavoli.', pa ga zavoli Džibril a zatim pozove stanovnike nebesa i kaže: 'Doista Allah voli tog roba pa ga i vi zavolite.', pa ga zavole stanovnici nebesa i bude prihvaćen na Zemlji. A kada Allah zamrzi roba pozove Džibrila i kaže mu: 'Doista Allah mrzi tog roba pa ga i ti zamrzi.', pa ga i Džibril zamrzi, a zatim pozove stanovnike nebesa i kaže im: 'Doista Allah mrzi tog roba pa ga i vi zamrzite.', i on bude omražen na Zemlji."
عربي Engleski Francuski
Ako se Moj rob približi Meni za pedalj ja se njemu približim za lakat, a ako Mi se približi za lakat Ja se njemu približim za hvat, a ako Mi se uputi hodajući Ja se njemu zaputim žureći.