Lista hadisa

"Kada je Allahovom Poslaniku, sallallahu alejhi ve sellem, došla smrt, počeo je navlačiti karirani ogrtač na svoje lice, a kada bi mu zbog vrućine zastao dah, sklanjao bi ga s lica. U takvom stanju je govorio: 'Neka Allahovo prokletstvo stigne židove i kršćane zato što su grobove svojih vjerovjesnika uzimali za bogomolje!' Tako je on upozorio na ono što su činili. Da nije toga, njegov kabur bi bio vidljiv, ali se bojalo da se ne uzme za bogomolju."
عربي Engleski Urdu
Ja sam Sebi dovoljan i ne treba Mi drug. Ko učini neko djelo u Moje ime i ime nekoga drugog, Ja ću ga prepustiti tome drugom
عربي Engleski Urdu
Ja, uistinu, priznajem Allahu da među vama nisam uzeo sebi nikoga za prisnog prijatelja, jer, uistinu, mene je Allah uzeo Sebi za prisnog prijatelja, kao što je i Ibrahima uzeo Sebi za prisnog prijatelja
عربي Engleski Urdu
Uzvišeni Allah ljubomoran je kada čovjek čini ono što je zabranjeno.
عربي Engleski Urdu
„Ne uzdižite me kao što su hrišćani uzdigli sina Merjeminog! Ja sam samo Allahov rob. Zato govorite: 'Allahov rob i Njegov Poslanik!'“
عربي Engleski Urdu
To je onaj ko iskreno iz svoga srca kaže da nema istinskog Boga koji zaslužuje da se obožava osim Allaha
عربي Engleski Urdu
"Ko posvjedoči da je samo Allah Bog i da nema druga, da je Muhammed Njegov rob i Poslanik; da je 'Isa Njegov rob i Poslanik, i Njegova Riječ koju je Merjemi dostavio, i život mu udahnuo; i da su Džennet i Džehennem istina, Allah će ga uvesti u Džennet, bez obzira na njegova djela."
عربي Engleski Urdu
"Ko umre a bude obožavao nekog mimo Allaha, taj će ući u Vatru."
عربي Engleski Urdu
Propali i stradali su cjepidlake!
عربي Engleski Urdu
Allah je propisao i odredio dobra i zla djela, a zatim je to objasnio. Tako, ko odluči da uradi dobro djelo, pa ga ne uradi, Allah će mu upisati kod Sebe potpuno dobro djelo. Ko, pak, odluči da učini dobro djelo, pa ga i učini, Allah će mu zapisati deset dobrih djela, i nagrada mu može biti sedam stotina puta veća, pa i više od sedam stotina puta. Ko, pak, odluči da učini jedno loše djelo, pa ga ne učini, Allah će mu zapisati potpuno dobro djelo. A ako odluči da učini loše djelo, pa ga i učini, Allah će mu zapisati jedno loše djelo
عربي Engleski Urdu
Allah ne gleda u vaše izglede niti u vaše imetke. On, zapravo, gleda u vaša srca i djela
عربي Engleski Urdu
O Moji robovi, Ja Sam Sebi nasilje zabranio, a zabranio Sam ga i među vama, pa nemojte ga međusobno činiti
عربي Engleski Urdu
„Upitao sam Allahovog Poslanika, sallallahu 'alejhi ve sellem: 'Koji je najveći grijeh?' Rekao je: 'Da pripišeš sudruga Allahu, a On te stvorio.'"
عربي Engleski Urdu
'Allah daje vremena nepravedniku, ali kada ga uhvati neće mu moći izmaći
عربي Engleski Urdu
Želiš li da te zadužim onim čime je mene Allahov Poslanik zadužio? Sruši svaki kip i poravnaj svaki uzdignuti kabur!'
عربي Engleski Urdu
"Najveći grijesi su pridruživanje druga Allahu, nestrahovanje od Allahove zamke i gubljenje nade u Allahovu milosti i pomoć."
عربي Engleski Urdu
ne prođe ni pored jedne deve, a da joj ne otrgne ogrlicu sa vrata
عربي Engleski Urdu
"Ko se za nešto veže bit će tome prepušten."
عربي Engleski Urdu
'Ko kaže: 'La ilahe illallah' - da nema istinskog boga mimo Allaha i uznevjeruje u sve drugo, njegov imetak i krv su zaštićeni, a obračun će sa njim Allah svesti.'
عربي Engleski Urdu
"Onima koji su milostvi smilovat će se Milostivi. Smilujte se onima koji su na Zemlji, pomilovat će vas Onaj Koji je na nebu."
عربي Engleski Urdu
To je riječ istine koju uhvati džinn pa je prenese proroku koji zatim na nju nadoda stotinu laži", odgovori Poslanik
عربي Engleski Urdu
Nema ni jednog roba koji iskreno iz srca svjedoči da nema istinskog Boga mimo Allaha i da je Muhammed Njegov poslanik, a da ga Uzvišeni neće zabraniti vatri
عربي Engleski Urdu
„Naš Uzvišeni Gospodar spušta se svake noći na zemaljsko nebo kada ostane zadnja trećina noći
عربي Engleski Urdu
„Ne sjedite na kaburima i ne klanjate prema njima!
عربي Engleski Urdu
"To je narod koji, kada im umre dobar rob, odnosno dobar čovjek, nad njegovim grobom sagrade bogomolju i u njoj naslikaju te (njegove) slike. To su najgora stvorenja kod Allaha."
عربي Engleski Urdu
Zaista је Allahovo pravo prema ljudima da Ga ljudi obožavaju i da Mu ništa ne pridružuju, а pravo ljudi prema Allahu jeste da On ne kazni onoga ko Mu ništa ne pridružuje.' Rekao sam: 'Allahov Poslaniče, da li da obradujem narod tom radosnom viješću?
عربي Engleski Urdu
Ko umre ne čineći širk Allahu, ući će u Džennet; a ko umre čineći Mu širk, ući će u Džehennem
عربي Engleski Urdu
"Allah vam zabranjuje da se kunete vašim očevima."
عربي Engleski Urdu
"Nemojte govoriti: 'Šta htjedne Allah i šta htjedne taj i taj!', nego recite: 'Šta htjedne Allah, a zatim šta htjedne taj i taj.'"
عربي Engleski Urdu
"Da se lažno zakunem Allahom draže mi je nego da se zakunem nekim drugim mimo Njega istinito."
عربي Engleski Urdu
"Šta je ovima pa razdvajaju? Kod Njegovih jasnih ajeta nalaze blagost i zadovoljstvo, a kod manje jasnih ajeta propadaju."
عربي Engleski Urdu
"Sedam nebesa i sedam zemalja u šaci Milostivog su poput trunke u vašoj šaci."
عربي Engleski Urdu
Kursijj prema 'Aršu je samo poput željezne halke bačene u veliku pustinju na Zemlji.
عربي Engleski Urdu
„Nema zaraze (bez Allahovog određenja, koja prelazi samo od sebe), niti zloslutnje (s pticama); a sviđa mi se optimizam.' 'A šta je optimizam?', upital i su. 'Lijepa riječ ', odgovorio (im) je.'“
عربي Engleski Urdu
Budite umjereni i ustrajni, i znajte da se niko od vas neće spasiti (džehennemske kazne) svojim djelima. Ashabi su upitali: "Zar ni ti, Allahov Poslaniče?" Kazao je: "Ni ja, osim ako me Allah, iz Svoje dobrote, ne obaspe Svojom milošću."
عربي Engleski Urdu
Ebu Hurejra, radijallahu anhu, prenosi od Allahovog Poslanika, sallallau alejhi ve sellem, da je rekao: "Uzvišeni Allah rekao je: 'Ja sam kod mišljenja Moga roba o Meni, Ja sam sa njim kad Me se sjeti.' Tako mi Allaha, Allah se više obveseli kada jedan od Njegovih robova dođe tevbe (pokajanja), nego što se obveseli neko od vas kada pronađe izgubljenu devu u pustinji. ‘Ko se Meni približi za jedan pedalj, Ja se njemu približim za jedan aršin. Ko se Meni približi za jedan aršin, Ja se njemu približim za jedan hvat. A ko Meni ide hodom, Ja njemu idem trkom’" (Muttefekun alejhi). Ovo je jedna od Muslimovih verzija, a u dva "Sahiha" stoji: “Ja sam s njim kada Mi zikir čini (spominje).” Dakle, u ovoj verziji umjesto "hajsu" (tamo gdje), stoji "hine" (onda kada), a obje verzije su tačne.
عربي Engleski Urdu
"Čovjek (rob) neće sakriti mahane čovjeka na dunjaluku, a da neće njegove Allah sakriti na Kijametskom danu."
عربي Engleski Urdu
Jedne prilike bilo nas je deveterica ili osmerica ili sedmerica kod Vjerovjesnika, sallallahu alejhi ve sellem, koji reče: "Zar nećete dati prisegu Allahovom Poslaniku?"
عربي Engleski Urdu
„Koga zadesi bijeda pa od ljudi bude tražio da mu tu bijedu otklone, neće je nikada prevazići. A koga snađe bijeda pa se Allahu obrati da mu je otkloni, postoji mogućnost da ga Allah odmah ili kasnije opskrbi.“
عربي Engleski Urdu
"Allah je radi mene oprostio mome ummetu grešku, zaborav i ono na šta budu prisiljeni."
عربي Engleski Urdu
"Allah je milost podijelio na stotinu dijelova. Kod Sebe je zadržao devedeset devet, a samo jedan dio spustio je na Zemlju. Od tog dijela dolazi i međusobna samilost među stvorenjima, tako da i životinja pazi gdje će stati nogom, iz bojazni da ne zgazi svoje mladunče."
عربي Engleski Urdu
"Allah je dobar i prima samo dobro. Allah je vjernicima naredio ono što je naredio i poslanicima kada je rekao: 'O poslanici, jedite dozvoljena i lijepa jela, i dobra djela činite.'"
عربي Engleski Urdu
"Kada je Allah stvorio stvorenja, zapisao je u Knjizi koja je kod Njega iznad Arša: 'Zaista Moja milost nadvladava Moju srdžbu.'"
عربي Engleski Urdu
O sine Ademov, dok god Me budeš molio i od Mene se nadao, Ja ću ti praštati šta god budeš radio, i na to se neću obazirati! O sine Ademov, kad bi tvoji grijesi dosegli do neba, pa Me ti zamolio za oprost, oprostio bih ti! O sine Ademov, kad bi mi pristupio s greškama velikim poput Zemlje, zatim Me sreo ne smatrajući drugog ravnim Meni, Ja bih ti pristupio s isto toliko oprosta!
عربي Engleski Urdu
"Allahu ekber (Allah je najveći), to su uistinu Allahovi zakoni. Rekli ste, tako mi Onoga u Čijoj je ruci moja duša, onako kako je Benu Israil rekao Musau."
عربي Engleski Urdu
Neki čovjek je rekao Poslaniku, sallallahu 'alejhi ve sellem: "Ono što hoće Allah i što hoćeš ti." Pa mu je Poslanik, sallallahu 'alejhi ve sellem, rekao: "Zar me činiš Allahu ravnim? Reci: 'Ono što samo Allah hoće.'"
عربي Engleski Urdu
“Najtežu kaznu na Sudnjem danu imat će oni ljudi koji su oponašali Allahovo stvaranje.”
عربي Engleski Urdu
Allahov Poslanik, sallallahu 'alejhi ve sellem, kada bi nekoga odredio za vojskovođu ili komandanta, posebno bi mu preporučio dobročinstvo i bogobojaznost.
عربي Engleski Urdu
"Allah Uzvišeni kaže: 'Visočanstvo (čast, slava) Moje je svojstvo, a i veličanstvenost (ponos) Moje je svojstvo..."
عربي Engleski Urdu
Allah kaže: Čovjek Me utjeruje u laž, a nema na to pravo.
عربي Engleski Urdu
"Uzvišeni Allah zadužio je meleka za maternicu, koji kazuje: 'Gospodaru, kap sjemena! Gospodaru, ugrušak! Gospodaru, gruda mesa!' A kada Allah htjedne da završi njeno stvaranje, melek upita: 'Gospodaru, je li muško ili žensko? Sretan ili nesretan? Šta mu je opskrba, a šta životni vijek?' I sve mu to zapiše u majčinoj utrobi."
عربي Engleski Urdu
"El-Kursi je mjesto dvaju stopala, a veličinu Arša niko ne može pojmiti."
عربي Engleski Urdu
Neki je Jevrej došao Poslaniku, sallallahu alejhi ve sellem, i rekao: "O Muhammede, Allah je stavio nebesa na jedan prst, zemlje na jedan prst, brda na jedan prst, drveće na jedan prst, i stvorenja na jedan prst, a zatim kazao: 'Ja sam Vladar.'"
عربي Engleski Urdu
"Uzvišeni je Allah, doista, rekao: 'Ko uznemirava mog evliju - Ja sam mu objavio rat. Najdraže čime Mi se Moj rob može približiti jesu farzovi koje Sam mu propisao. Moj će Mi se rob ustrajno približavati nafilama sve dok ga ne zavolim (posebnom ljubavlju)."
عربي Engleski Urdu
Skini je, jer ona će ti uistinu samo slabost povećati. A zaista, kada bi umro a ona bila na tebi, nikada ne bi bio uspio.
عربي Engleski Urdu
"Zaštitite se od (džehenemske) vatre, pa makar sa pola hurme (koju udijelite).“
عربي Engleski Urdu
"Ko obesi talisman, neka mu Allah ništa ne da, a ko obesi morsku školjku (kao amulet), neka mu Allah nikad ne da mira."
عربي Engleski Urdu
Ruvejfi', možda ćeš poslije mene još dugo živjeti, zato obavijesti ljude da se Muhammed, uistinu, ograđuje od svakoga ko sveže bradu, ili onoga koji nešto konju objesi o vrat, ili onoga koji se, nakon obavljene velike nužde, čisti balegom, fuškijom ili kostima.'
عربي Engleski Urdu
"Rodbinske veze su isprepleteni povez koji se drži za ogrtač Milostivog. Čuva onoga ko ih čuva, a ne pazi onoga ko ih narušava."
عربي Engleski Urdu
Zar nećeš biti zadovoljna da uspostavim vezu sa onim ko je vezan s tobom, i da je prekinem s onim ko je prekine s tobom
عربي Engleski Urdu
"Naš će Gospodar potkoljenicu Svoju otkriti, pa će Mu sedždu učiniti svaki vjernik i vjernica, a ostat će svaki onaj koji je činio sedždu na dunjaluku licemjerno. Takvi će krenuti da učine sedždu, ali će im leđa postati ravna (tj. neće se moći saviti kao da nemaju pršljenove)."
عربي Engleski Urdu
Allahov Poslanik, s.a.v.s., kada bi ulazio u džamiju, učio bi: "Utječem se Allahu Veličanstvenom, Njegovom licu plemenitom i Njegovoj oduvijek postojećoj vlasti, protiv šejtana prokletog!"
عربي Engleski Urdu
"Zar se čudite Sa'dovoj ljubomori? Allaha mi, ja sam još ljubomorniji od njega, a Allah je ljubomorniji od mene. Zbog ljubomore, Uzvišeni Allah zabranio je razvrat svake vrste, tajni i javni, i ne postoji niko ljubomorniji od Allaha, niti iko kome je opravdanje draže od Allaha"
عربي Engleski Urdu
"Nema niko da je na uvredu koju čuje strpljiviji od Allaha. Oni Mu pripisuju dijete, a On im daje zdravlje i opskrbljuje ih!"
عربي Engleski Urdu
"Džehennem ne prestaje govoriti: 'Ima li još?', sve dok Uzvišeni Gospodar ne stavi u njega Svoje stopalo, nakon čega će reći: 'Dosta je, dosta je, tako ti Tvoje veličanstvenosti!', a zatim će se skupiti jedan njegov dio ka drugom."
عربي Engleski Urdu
"Uzvišeni Allah će se obratiti nekome od stanovnika vatre koji imaju najmanji vid kazne: 'Kada bi imao sve što je na Zemlji u svome vlasništvu, da li bi sve to dao da se otkupiš?' Kazat će: 'Da.' On će reći: 'Ja sam od tebe tražio nešto što je puno lakše od ovoga, dok si bio u Ademovoj kičmi. Tražio sam da mi ne pridružuješ ništa, a ti si odbio osim da činiš širk.'"
عربي Engleski Urdu
"A kako da ne budemo zadovoljni, Gospodaru, kada si nam dao ono što nisi dao nikome od Tvojih stvorenja!", odgovorit će. Onda će im Allah reći: "Hoćete li da vam dam nešto još bolje od toga?" "A šta može biti još bolje od toga?", zapitat će. "Obasut ću vas Svojim zadovoljstvom i nikada se na vas više neću rasrditi!", reći će im Allah.
عربي Engleski Urdu
Prenosi se da Vjerovjesnik, sallallahu alejhi ve sellem, ni u čemu nije vjerovao u loše (natprirodne) predznake.
عربي Engleski Urdu
"Na Sudnjem danu će biti kažnjeni oni koji prave likove. Reći će im se: 'Oživite ono što ste pravili!'"
عربي Engleski Urdu
"Meleki ne ulaze u kuću u kojoj se nalazi pas ili slika."
عربي Engleski Urdu
„Ne kunite se kumirima (et-tavagi) niti svojim očevima.“
عربي Engleski Urdu
Idi i koga kod sretneš van ove bašte, a da svjedoči Allaha iskreno iz srca, obraduj ga Džennetom.'
عربي Engleski Urdu
"Da li jedni druge ometate pri gledanju sunca u podne kada nema oblaka?"
عربي Engleski Urdu
"Allah ima 99 imena, stotinu manje jedno. Onaj ko ih nauči ući će u džennet. Allah je jedan i voli neparno."
عربي Engleski Urdu
„Cijela zemlja je mesdžid (mjesto pogodno za obavljanje namaza), osim groblja i kupatila.“
عربي Engleski Urdu
Kada neko od vas ustane da klanja, on tada razgovara sa svojim Gospodarom, pa nemojte da neko od vas pljuje prema Kibli, nego na svoju lijevu stranu, ili pod svoje noge.
عربي Engleski Urdu
"Doista, Allah ima devedeset i devet imena, stotinu manje jedno. Onaj ko ih pobroji ući će u džennet."
عربي Engleski Urdu
Znate li šta vam vaš Gospodar kaže? Allah i Njegov Poslanik najbolje znaju – odgovoriše. Među robovima Mojim ima onih koji su osvanuli kao vjernici i kao nevjernici
عربي Engleski Urdu
Mi imamo neke misli kojih se zgrožavamo da ih kažemo." "Da li je to zaista tako?" upita Poslanik, a oni potom odgovoriše: "Da." "To je znak pravog vjerovanja", kaza im Poslanik
عربي Engleski Urdu
Hvala Allahu koji je šejtanske spletke sveo na vesvese.'
عربي Engleski Urdu
Šejtan dođe čovjeku i zapitkuje ga: 'Ko je stvorio ovo, a ko je stvorio ono?' Sve dok ga ne upita: "A ko je stvorio tvoga Gospodara?' Pa, kada se to desi, neka zatraži utočište kod Allaha i neka prestane razmišljati o tome
عربي Engleski Urdu
Allah neće učiniti nepravdu vjerniku po pitanju dobrih djela, dat će mu nagradu i na ovom i na onom svijetu
عربي Engleski Urdu
Dimam ibn Salebe, brat Benu-Sa'da ibn Bekra, izaslanik svoga naroda, koji je iza mene ostao.'
عربي Engleski Urdu
Zar nije Onaj koji je bio u stanju da mu dadne da hoda na dvije noge, isto tako u stanju da mu dadne da hoda na licu na Sudnjem danu?
عربي Engleski Urdu
Hoćete li da vas izvijestim o trojici ljudi? Jedan od njih se usmjerio Allahu, pa ga je Allah primio, drugi se postidio pa se Allah njega postidio, a što se tiče trećeg, on je okrenuo leđa, i napustio, pa se i Allah od njega okrenuo.
عربي Engleski Urdu
"Ja te zaista volim u ime Allaha." "Zavolio te Onaj zbog Koga si ti mene zavolio.", odgovori mu.
عربي Engleski Urdu
"Ko vjeruje u Allaha i Sudnji dan neka lijepo ugosti svog gosta i neka mu da njegovu poputninu." Upitali su: "Allahov Poslaniče, šta je to poputnina?", a on je odgovorio: "Poputnina je da ga ugosti dan i noć, gostoprimstvo je tri dana, a sve preko toga je sadaka."
عربي Engleski Urdu
"Neki rabin došao je Allahovom Poslaniku, sallallahu alejhi ve sellem, i rekao: 'Muhammede, mi nalazimo u svojim knjigama da će Allah nebesa staviti na prst, Zemlje na prst...'"
عربي Engleski Urdu
"Allah će smotati nebesa na Kijametskom danu, zatim ih uzeti Svojom desnom rukom, a zatim kazati: 'Ja sam vladar. Gdje su silnici? Gdje su oholnici?' Zatim će smotati sedam zemalja i potom ih uzeti Svojom lijevom rukom i kazati: 'Ja sam vladar. Gdje su silnici? Gdje su oholnici?"
عربي Engleski Urdu
"Zauzimajte se, jer ćete za to biti nagrađeni, a Allah će presuditi ono što On voli, jezikom Svoga Poslanika."
عربي Engleski Urdu
Kada Allah želi da ukaže milost nekom narodu, usmrti im poslanika prije njih, i učini ga njihovim predvodnikom i prethodnikom (ka Džennetu).
عربي Engleski Urdu
"Ja Sam preči da praštam od tebe, pa otpišite dugove mome robe."
عربي Engleski Urdu
Ušao je kod mene Allahov Poslanik, sallallahu alejh ve sellem, i napio se iz otvora zakačene mješine stojeći, pa sam ustala i odrezala otvor mješine.
عربي Engleski Urdu
„Najdraža mjesta Allahu su džamije, a najmrža pijace."
عربي Engleski Urdu
Allahov Poslanik, sallallahu 'alejhi ve sellem, poslao je jednog čovjeka kao zapovjednika izvidnice. Čovjek je na završetku svakog namaza učio suru (Kul huvallahu ehad).
عربي Engleski Urdu
Dovedena mu je životinja da je uzjaše. Pošto stavi nogu u uzengiju, reče: 'Bismillah.'
عربي Engleski Urdu
„Allah, Uzvišeni, se smije dvojici ljudi koji se međusobno bore, pa jedan drugog ubiju, a obojica će u Džennet. Jedan od njih se borio na Allahovom putu i poginuo, pa ušao u Džennet, a potom se njegovom ubici Allah smiluje, pa primi islam; zatim i sam pogine kao šehid, na Allahovom putu.“
عربي Engleski Urdu
"Zaista ti imaš dvije osobine koje Allah voli: blagost i smirenost."
عربي Engleski Urdu
"O ljudi, budite milostivi prema sebi. Zaista Vi ne dozivate gluhog niti odsutnog. Zaista je On sa vama. On čuje i blizu je."
عربي Engleski Urdu
„Kada Allah na neki narod spusti kaznu, onda ona obuhvati sve koji se tu nalaze, a na Sudnjem danu će svi biti proživljeni shodno svojim djelima.“
عربي Engleski Urdu
Allahu, omogući mi činjenje dobrih djela, ostavljanje loših, i ljubav prema sirotinji, i molim Te da mi oprostiš i smiluješ mi se, a ako htjedneš iskušenje (fitnu) naroda usmrti me bez iskušavanja (fitne). Molim te ljubav prema Tebi i ljubav prema onome ko Tebe voli i ljubav prema djelima koja približavaju Tvojoj ljubavi.
عربي Engleski Urdu
"Kada je Allah oblikovao Adema u Džennetu, ostavio ga je onoliko koliko je htio da ga ostavi, pa je Iblis obilazio oko njega, gledajući o čemu se radi. Kada je vidio da ima utrobu (prazninu), znao je da je on stvoren kao stvorenje koje se neće suzdržavati i obuzdavati."
عربي Engleski Urdu
"Kada Allah zavoli roba pozove Džibrila i kaže mu: 'Doista Allah voli tog roba pa ga i ti zavoli.', pa ga zavoli Džibril a zatim pozove stanovnike nebesa i kaže: 'Doista Allah voli tog roba pa ga i vi zavolite.', pa ga zavole stanovnici nebesa i bude prihvaćen kod stanovnika Zemlje (zavole ga)." U verziji kod Muslima kaže se da je Allahov Poslanik, sallallahu alejhi ve sellem, rekao: "Kada Allah zavoli roba pozove Džibrila i kaže mu: 'Doista Allah voli tog roba pa ga i ti zavoli.', pa ga zavoli Džibril a zatim pozove stanovnike nebesa i kaže: 'Doista Allah voli tog roba pa ga i vi zavolite.', pa ga zavole stanovnici nebesa i bude prihvaćen na Zemlji. A kada Allah zamrzi roba pozove Džibrila i kaže mu: 'Doista Allah mrzi tog roba pa ga i ti zamrzi.', pa ga i Džibril zamrzi, a zatim pozove stanovnike nebesa i kaže im: 'Doista Allah mrzi tog roba pa ga i vi zamrzite.', i on bude omražen na Zemlji."
عربي Engleski Urdu
Ako se Moj rob približi Meni za pedalj ja se njemu približim za lakat, a ako Mi se približi za lakat Ja se njemu približim za hvat, a ako Mi se uputi hodajući Ja se njemu zaputim žureći.
عربي Engleski Urdu
"Ko priželjkuje susret sa Allahom, i On priželjkuje susret sa njim, a ko prezire susret sa Allahom, i Allah prezire susret sa njim."
عربي Engleski Urdu
"Doista je Uzvišeni Allah Onaj koji određuje cijene, Onaj koji uskraćuje i obilno daje i Onaj koji opskrbljuje. Nadam se da na Sudnjem danu, kad sretnem Uzvišenog Allaha, niko od vas neće od mene tražiti nadoknadu glede krvi i imetka."
عربي Engleski Urdu
"Doista je Uzvišeni Allah stidljiv i pokriva sramotu. Voli stidljivost i pokrivanje, pa kada se neko od vas kupa neka se pokrije."
عربي Engleski Urdu
Allah je kazao: "Ako se rob Meni približi za jedan pedalj, Ja se njemu približim za jedan lakat, a ako se On meni približi za jedan lakat, Ja se njemu probližim za hvat (dužinu raširenih obiju ruku), a ako se on Meni približi za jedan hvat, Ja njemu još brže."
عربي Engleski Urdu
Havla je došla kod Poslanika, sallallahu alejhi ve sellem, žaleći se na svoga muža, a ja nisam čula njen govor.
عربي Engleski Urdu
"Allah je Tvorac svakog proizvođača i onoga što proizvede."
عربي Engleski Urdu
Allah je liječnik, a ti si Ijubazan čovjek. Liječnik je Onaj Koji je stvorio lijek.'
عربي Engleski Urdu
Raspravljali su se Džennet i Vatra, pa je Vatra kazala: "Izabrana sam da u mene uđu oholnici i silnici.“ A Džennet je rekao: "A šta je meni, pa će u mene ući samo slabići, potlačeni i nemoćni".
عربي Engleski Urdu
"Ljudi će na Sudnjem danu biti proživljeni goli, neosunećeni i onako kako su stvoreni."
عربي Engleski Urdu
"Allah je milostiviji prema robovima nego ova žena prema svome djetetu."
عربي Engleski Urdu
"Jednog dana je jedan pas kružio oko bunara, žeđ ga je bila gotovo usmrtila. Kada ga je ugledala jedna bludnica Izraelićanka, skinula je svoju cipelu, njome zagrabila vode i napojila psa, na što joj Allah Uzvišeni oprosti grijehe."
عربي Engleski Urdu
"Vjerovanje je jemensko i mudrost je jemenska."
عربي Engleski Urdu
Ebu Aiša (Oče Aišin), svako ko bi raspravljao makar i o jednom od tri sljedeća pitanja, izrekao bi veliku laž protiv Allaha.
عربي Engleski Urdu
"Došao je jedan čovjek Vjerovjesniku, sallallahu alejhi ve sellem, i požalio mu se: 'Ja sam gladan!' Vjerovjesnik, sallallahu alejhi ve sellem, posla nekog da upita jednu od njegovih žena za hranu, a ona reče..."
عربي Engleski Urdu
Allah voli lijepo postupanje (el-ihsan) u svakoj situaciji. Kada ubijate, to lijepo (blago) činite, a kada koljete to lijepo radite. Zato naoštrite svoje noževe da bi olakšali žrtvi koju koljete.
عربي Engleski Urdu
Kad god musliman zakorači u mesdžid radi namaza i spominjanja Allaha, Allah mu se obraduje, kao što se porodica odsutnog obraduje njegovom dolasku.
عربي Engleski Urdu
Drugom prilikom Ebu Hurejra je rekao: "Vidio sam Allahovog Poslanika da je, učeći ovaj ajet, stavio svoja dva prsta."
عربي Engleski Urdu
Znaj, Ebu Mes'ude, da Allah ima veću moć nad tobom, nego ti nad ovim slugom.' Rekao sam: 'Nikada više neću udariti slugu.'
عربي Engleski Urdu
Rabbi e'inni vela tu'in 'alejje, vensurni vela tensur 'alejje, vemkur li vela temkur 'alejje, vehdini ve jessir hudaje ilejje, vensurni 'ala men bega 'alejje.
عربي Engleski Urdu
"Doista u namazu nije dozvoljeno ništa govoriti od onoga što je ljudsko, nego treba slaviti i veličati Allaha i učiti Kur'an."
عربي Engleski Urdu
"Allah je prokleo jevreje i kršćane, grobove svojih vjerovjesnika uzeli su za bogomolje."
عربي Engleski Urdu