Podkategorije

Lista hadisa

Uzvišeni Allah ljubomoran je kada čovjek čini ono što je zabranjeno.
عربي Engleski Francuski
Doista je Allah odredio dobra i loša djela, a zatim je to objasnio. Ko odluči učiniti dobro djelo i ne učini ga, Allahu mu ga upiše kao jedno potpuno dobro djelo, a ako odluči učiniti dobro djelo pa ga učini, Allah mu za to kod Sebe upiše deset do sedam stotina dobrih dijela, pa i više od toga.
عربي Engleski Francuski
Allah, doista, ne gleda u vaša tijela i vaš izgled, nego gleda u vaša srca i vaša djela.
عربي Engleski Francuski
„O Moji robovi, Ja sam Sebi zabranio nasilje (zulum), a i vama sam ga učinio zabranjenim, pa nemojte jedan drugom nepravdu činiti! O robovi Moji, svako koga Ja nisam uputio je u zabludi, pa od Mene uputu tražite, a Ja ću vas uputiti!"
عربي Engleski Francuski
"Allah Uzvišeni, odgađa kaznu nasilniku, ali kad mu kazna dođe, neće ga pomilovati."
عربي Engleski Francuski
"Onima koji su milostvi smilovat će se Milostivi. Smilujte se onima koji su na Zemlji, pomilovat će vas Onaj Koji je na nebu."
عربي Engleski Francuski
"Naš Uzvišeni Gospodar spušta se svake noći na zemaljsko nebo kada ostane zadnja trećina noći i govori: 'Ko šta moli, da mu udovoljim? Ko šta traži, da mu dam! Ko Me moli za oprost, da mu oprostim!'"
عربي Engleski Francuski
"Šta je ovima pa razdvajaju? Kod Njegovih jasnih ajeta nalaze blagost i zadovoljstvo, a kod manje jasnih ajeta propadaju."
عربي Engleski Francuski
Budite umjereni i ustrajni, i znajte da se niko od vas neće spasiti (džehennemske kazne) svojim djelima. Ashabi su upitali: "Zar ni ti, Allahov Poslaniče?" Kazao je: "Ni ja, osim ako me Allah, iz Svoje dobrote, ne obaspe Svojom milošću."
عربي Engleski Francuski
Ebu Hurejra, radijallahu anhu, prenosi od Allahovog Poslanika, sallallau alejhi ve sellem, da je rekao: "Uzvišeni Allah rekao je: 'Ja sam kod mišljenja Moga roba o Meni, Ja sam sa njim kad Me se sjeti.' Tako mi Allaha, Allah se više obveseli kada jedan od Njegovih robova dođe tevbe (pokajanja), nego što se obveseli neko od vas kada pronađe izgubljenu devu u pustinji. ‘Ko se Meni približi za jedan pedalj, Ja se njemu približim za jedan aršin. Ko se Meni približi za jedan aršin, Ja se njemu približim za jedan hvat. A ko Meni ide hodom, Ja njemu idem trkom’" (Muttefekun alejhi). Ovo je jedna od Muslimovih verzija, a u dva "Sahiha" stoji: “Ja sam s njim kada Mi zikir čini (spominje).” Dakle, u ovoj verziji umjesto "hajsu" (tamo gdje), stoji "hine" (onda kada), a obje verzije su tačne.
عربي Engleski Francuski
"Čovjek (rob) neće sakriti mahane čovjeka na dunjaluku, a da neće njegove Allah sakriti na Kijametskom danu."
عربي Engleski Francuski
"Allah je milost podijelio na stotinu dijelova. Kod Sebe je zadržao devedeset devet, a samo jedan dio spustio je na Zemlju. Od tog dijela dolazi i međusobna samilost među stvorenjima, tako da i životinja pazi gdje će stati nogom, iz bojazni da ne zgazi svoje mladunče."
عربي Engleski Francuski
"Allah je dobar i prima samo dobro. Allah je vjernicima naredio ono što je naredio i poslanicima kada je rekao: 'O poslanici, jedite dozvoljena i lijepa jela, i dobra djela činite.'"
عربي Engleski Francuski
"Kada je Allah stvorio stvorenja, zapisao je u Knjizi koja je kod Njega iznad Arša: 'Zaista Moja milost nadvladava Moju srdžbu.'"
عربي Engleski Francuski
O sine Ademov, dok god Me budeš molio i od Mene se nadao, Ja ću ti praštati šta god budeš radio, i na to se neću obazirati! O sine Ademov, kad bi tvoji grijesi dosegli do neba, pa Me ti zamolio za oprost, oprostio bih ti! O sine Ademov, kad bi mi pristupio s greškama velikim poput Zemlje, zatim Me sreo ne smatrajući drugog ravnim Meni, Ja bih ti pristupio s isto toliko oprosta!
عربي Engleski Francuski
"Allah Uzvišeni kaže: 'Visočanstvo (čast, slava) Moje je svojstvo, a i veličanstvenost (ponos) Moje je svojstvo..."
عربي Engleski Francuski
Allah kaže: Čovjek Me utjeruje u laž, a nema na to pravo.
عربي Engleski Francuski
"El-Kursi je mjesto dvaju stopala, a veličinu Arša niko ne može pojmiti."
عربي Engleski Francuski
Neki je Jevrej došao Poslaniku, sallallahu alejhi ve sellem, i rekao: "O Muhammede, Allah je stavio nebesa na jedan prst, zemlje na jedan prst, brda na jedan prst, drveće na jedan prst, i stvorenja na jedan prst, a zatim kazao: 'Ja sam Vladar.'"
عربي Engleski Francuski
"Uzvišeni je Allah, doista, rekao: 'Ko uznemirava mog evliju - Ja sam mu objavio rat. Najdraže čime Mi se Moj rob može približiti jesu farzovi koje Sam mu propisao. Moj će Mi se rob ustrajno približavati nafilama sve dok ga ne zavolim (posebnom ljubavlju)."
عربي Engleski Francuski
"Zaštitite se od (džehenemske) vatre, pa makar sa pola hurme (koju udijelite).“
عربي Engleski Francuski
"Rodbinske veze su isprepleteni povez koji se drži za ogrtač Milostivog. Čuva onoga ko ih čuva, a ne pazi onoga ko ih narušava."
عربي Engleski Francuski
Zar nećeš biti zadovoljna da uspostavim vezu sa onim ko je vezan s tobom, i da je prekinem s onim ko je prekine s tobom
عربي Engleski Francuski
"Naš će Gospodar potkoljenicu Svoju otkriti, pa će Mu sedždu učiniti svaki vjernik i vjernica, a ostat će svaki onaj koji je činio sedždu na dunjaluku licemjerno. Takvi će krenuti da učine sedždu, ali će im leđa postati ravna (tj. neće se moći saviti kao da nemaju pršljenove)."
عربي Engleski Francuski
Allahov Poslanik, s.a.v.s., kada bi ulazio u džamiju, učio bi: "Utječem se Allahu Veličanstvenom, Njegovom licu plemenitom i Njegovoj oduvijek postojećoj vlasti, protiv šejtana prokletog!"
عربي Engleski Francuski
"Zar se čudite Sa'dovoj ljubomori? Allaha mi, ja sam još ljubomorniji od njega, a Allah je ljubomorniji od mene. Zbog ljubomore, Uzvišeni Allah zabranio je razvrat svake vrste, tajni i javni, i ne postoji niko ljubomorniji od Allaha, niti iko kome je opravdanje draže od Allaha"
عربي Engleski Francuski
"Nema niko da je na uvredu koju čuje strpljiviji od Allaha. Oni Mu pripisuju dijete, a On im daje zdravlje i opskrbljuje ih!"
عربي Engleski Francuski
"Džehennem ne prestaje govoriti: 'Ima li još?', sve dok Uzvišeni Gospodar ne stavi u njega Svoje stopalo, nakon čega će reći: 'Dosta je, dosta je, tako ti Tvoje veličanstvenosti!', a zatim će se skupiti jedan njegov dio ka drugom."
عربي Engleski Francuski
"A kako da ne budemo zadovoljni, Gospodaru, kada si nam dao ono što nisi dao nikome od Tvojih stvorenja!", odgovorit će. Onda će im Allah reći: "Hoćete li da vam dam nešto još bolje od toga?" "A šta može biti još bolje od toga?", zapitat će. "Obasut ću vas Svojim zadovoljstvom i nikada se na vas više neću rasrditi!", reći će im Allah.
عربي Engleski Francuski
"Da li jedni druge ometate pri gledanju sunca u podne kada nema oblaka?"
عربي Engleski Francuski
"Allah ima 99 imena, stotinu manje jedno. Onaj ko ih nauči ući će u džennet. Allah je jedan i voli neparno."
عربي Engleski Francuski
Kada neko od vas ustane da klanja, on tada razgovara sa svojim Gospodarom, pa nemojte da neko od vas pljuje prema Kibli, nego na svoju lijevu stranu, ili pod svoje noge.
عربي Engleski Francuski
"Doista, Allah ima devedeset i devet imena, stotinu manje jedno. Onaj ko ih pobroji ući će u džennet."
عربي Engleski Francuski
Hoćete li da vas izvijestim o trojici ljudi? Jedan od njih se usmjerio Allahu, pa ga je Allah primio, drugi se postidio pa se Allah njega postidio, a što se tiče trećeg, on je okrenuo leđa, i napustio, pa se i Allah od njega okrenuo.
عربي Engleski Francuski
"Ja te zaista volim u ime Allaha." "Zavolio te Onaj zbog Koga si ti mene zavolio.", odgovori mu.
عربي Engleski Francuski
"Neki rabin došao je Allahovom Poslaniku, sallallahu alejhi ve sellem, i rekao: 'Muhammede, mi nalazimo u svojim knjigama da će Allah nebesa staviti na prst, Zemlje na prst...'"
عربي Engleski Francuski
"Allah će smotati nebesa na Kijametskom danu, zatim ih uzeti Svojom desnom rukom, a zatim kazati: 'Ja sam vladar. Gdje su silnici? Gdje su oholnici?' Zatim će smotati sedam zemalja i potom ih uzeti Svojom lijevom rukom i kazati: 'Ja sam vladar. Gdje su silnici? Gdje su oholnici?"
عربي Engleski Francuski
"Zauzimajte se, jer ćete za to biti nagrađeni, a Allah će presuditi ono što On voli, jezikom Svoga Poslanika."
عربي Engleski Francuski
Kada Allah želi da ukaže milost nekom narodu, usmrti im poslanika prije njih, i učini ga njihovim predvodnikom i prethodnikom (ka Džennetu).
عربي Engleski Francuski
"Ja Sam preči da praštam od tebe, pa otpišite dugove mome robe."
عربي Engleski Francuski
„Najdraža mjesta Allahu su džamije, a najmrža pijace."
عربي Engleski Francuski
Allahov Poslanik, sallallahu 'alejhi ve sellem, poslao je jednog čovjeka kao zapovjednika izvidnice. Čovjek je na završetku svakog namaza učio suru (Kul huvallahu ehad).
عربي Engleski Francuski
Dovedena mu je životinja da je uzjaše. Pošto stavi nogu u uzengiju, reče: 'Bismillah.'
عربي Engleski Francuski
„Allah, Uzvišeni, se smije dvojici ljudi koji se međusobno bore, pa jedan drugog ubiju, a obojica će u Džennet. Jedan od njih se borio na Allahovom putu i poginuo, pa ušao u Džennet, a potom se njegovom ubici Allah smiluje, pa primi islam; zatim i sam pogine kao šehid, na Allahovom putu.“
عربي Engleski Francuski
"Zaista ti imaš dvije osobine koje Allah voli: blagost i smirenost."
عربي Engleski Francuski
"O ljudi, budite milostivi prema sebi. Zaista Vi ne dozivate gluhog niti odsutnog. Zaista je On sa vama. On čuje i blizu je."
عربي Engleski Francuski
„Kada Allah na neki narod spusti kaznu, onda ona obuhvati sve koji se tu nalaze, a na Sudnjem danu će svi biti proživljeni shodno svojim djelima.“
عربي Engleski Francuski
Allahu, omogući mi činjenje dobrih djela, ostavljanje loših, i ljubav prema sirotinji, i molim Te da mi oprostiš i smiluješ mi se, a ako htjedneš iskušenje (fitnu) naroda usmrti me bez iskušavanja (fitne). Molim te ljubav prema Tebi i ljubav prema onome ko Tebe voli i ljubav prema djelima koja približavaju Tvojoj ljubavi.
عربي Engleski Francuski
"Kada je Allah oblikovao Adema u Džennetu, ostavio ga je onoliko koliko je htio da ga ostavi, pa je Iblis obilazio oko njega, gledajući o čemu se radi. Kada je vidio da ima utrobu (prazninu), znao je da je on stvoren kao stvorenje koje se neće suzdržavati i obuzdavati."
عربي Engleski Francuski
"Kada Allah zavoli roba pozove Džibrila i kaže mu: 'Doista Allah voli tog roba pa ga i ti zavoli.', pa ga zavoli Džibril a zatim pozove stanovnike nebesa i kaže: 'Doista Allah voli tog roba pa ga i vi zavolite.', pa ga zavole stanovnici nebesa i bude prihvaćen kod stanovnika Zemlje (zavole ga)." U verziji kod Muslima kaže se da je Allahov Poslanik, sallallahu alejhi ve sellem, rekao: "Kada Allah zavoli roba pozove Džibrila i kaže mu: 'Doista Allah voli tog roba pa ga i ti zavoli.', pa ga zavoli Džibril a zatim pozove stanovnike nebesa i kaže: 'Doista Allah voli tog roba pa ga i vi zavolite.', pa ga zavole stanovnici nebesa i bude prihvaćen na Zemlji. A kada Allah zamrzi roba pozove Džibrila i kaže mu: 'Doista Allah mrzi tog roba pa ga i ti zamrzi.', pa ga i Džibril zamrzi, a zatim pozove stanovnike nebesa i kaže im: 'Doista Allah mrzi tog roba pa ga i vi zamrzite.', i on bude omražen na Zemlji."
عربي Engleski Francuski
Ako se Moj rob približi Meni za pedalj ja se njemu približim za lakat, a ako Mi se približi za lakat Ja se njemu približim za hvat, a ako Mi se uputi hodajući Ja se njemu zaputim žureći.
عربي Engleski Francuski
"Ko priželjkuje susret sa Allahom, i On priželjkuje susret sa njim, a ko prezire susret sa Allahom, i Allah prezire susret sa njim."
عربي Engleski Francuski
"Doista je Uzvišeni Allah Onaj koji određuje cijene, Onaj koji uskraćuje i obilno daje i Onaj koji opskrbljuje. Nadam se da na Sudnjem danu, kad sretnem Uzvišenog Allaha, niko od vas neće od mene tražiti nadoknadu glede krvi i imetka."
عربي Engleski Francuski
"Doista je Uzvišeni Allah stidljiv i pokriva sramotu. Voli stidljivost i pokrivanje, pa kada se neko od vas kupa neka se pokrije."
عربي Engleski Francuski
Allah je kazao: "Ako se rob Meni približi za jedan pedalj, Ja se njemu približim za jedan lakat, a ako se On meni približi za jedan lakat, Ja se njemu probližim za hvat (dužinu raširenih obiju ruku), a ako se on Meni približi za jedan hvat, Ja njemu još brže."
عربي Engleski Francuski
Havla je došla kod Poslanika, sallallahu alejhi ve sellem, žaleći se na svoga muža, a ja nisam čula njen govor.
عربي Engleski Francuski
"Allah je Tvorac svakog proizvođača i onoga što proizvede."
عربي Engleski Francuski
Allah je liječnik, a ti si Ijubazan čovjek. Liječnik je Onaj Koji je stvorio lijek.'
عربي Engleski Francuski
Raspravljali su se Džennet i Vatra, pa je Vatra kazala: "Izabrana sam da u mene uđu oholnici i silnici.“ A Džennet je rekao: "A šta je meni, pa će u mene ući samo slabići, potlačeni i nemoćni".
عربي Engleski Francuski
"Ljudi će na Sudnjem danu biti proživljeni goli, neosunećeni i onako kako su stvoreni."
عربي Engleski Francuski
"Allah je milostiviji prema robovima nego ova žena prema svome djetetu."
عربي Engleski Francuski
"Jednog dana je jedan pas kružio oko bunara, žeđ ga je bila gotovo usmrtila. Kada ga je ugledala jedna bludnica Izraelićanka, skinula je svoju cipelu, njome zagrabila vode i napojila psa, na što joj Allah Uzvišeni oprosti grijehe."
عربي Engleski Francuski
"Vjerovanje je jemensko i mudrost je jemenska."
عربي Engleski Francuski
"Došao je jedan čovjek Vjerovjesniku, sallallahu alejhi ve sellem, i požalio mu se: 'Ja sam gladan!' Vjerovjesnik, sallallahu alejhi ve sellem, posla nekog da upita jednu od njegovih žena za hranu, a ona reče..."
عربي Engleski Francuski
Allah voli lijepo postupanje (el-ihsan) u svakoj situaciji. Kada ubijate, to lijepo (blago) činite, a kada koljete to lijepo radite. Zato naoštrite svoje noževe da bi olakšali žrtvi koju koljete.
عربي Engleski Francuski
Kad god musliman zakorači u mesdžid radi namaza i spominjanja Allaha, Allah mu se obraduje, kao što se porodica odsutnog obraduje njegovom dolasku.
عربي Engleski Francuski
Drugom prilikom Ebu Hurejra je rekao: "Vidio sam Allahovog Poslanika da je, učeći ovaj ajet, stavio svoja dva prsta."
عربي Engleski Francuski
Znaj, Ebu Mes'ude, da Allah ima veću moć nad tobom, nego ti nad ovim slugom.' Rekao sam: 'Nikada više neću udariti slugu.'
عربي Engleski Francuski
Rabbi e'inni vela tu'in 'alejje, vensurni vela tensur 'alejje, vemkur li vela temkur 'alejje, vehdini ve jessir hudaje ilejje, vensurni 'ala men bega 'alejje.
عربي Engleski Francuski