kase kashen kana nan rassa

lis din Hadisai

Lallai, Allah Madaukakin Sarki yana da kishi, kuma kishin Allah Madaukaki shi ne mutum ya zo abin da Allah Ya haramta a gare shi
عربي Turanci Fassara Yaren Faransanci
Allah ya rubuta kyawawan ayyuka da munanan ayyuka, sa'annan Ya bayyana hakan, don haka duk wanda ya damu da kyakkyawa kuma bai aikata shi ba, Allah ya rubuta shi da cikakkiyar alheri, kuma idan yana da sha'awar hakan to ayyukansa Allah ne yake rubutawa Yana da kyawawan ayyuka goma zuwa sau ɗari bakwai sau da yawa
عربي Turanci Fassara Yaren Faransanci
Allah ba ya duban jikinku, ko hotunanku, sai dai ya kalli zukatanku da ayyukanku
عربي Turanci Fassara Yaren Faransanci
Ya ku Bayi na , Ni na Lallai ni na Haramta Zalunci akankin Kaina kuma na Sanyashi ya Zamanto haramtaccce a tsakaninku to kada kuyi Zalunci, Ya ku Bayi na Dukkanku Batattu ne sai wanda na shiryar to ku nemi shiriya ta Sai na shiryar da ku.
عربي Turanci Fassara Yaren Faransanci
"Lallai Alla Madaukakin Sarki yana talala ga Azzalumi, idan ya kama shi ba zai kwace masa ba"
عربي Turanci Fassara Yaren Faransanci
Masu jin qai Allah yana jin qansu, kuji qan Mutanen bayan Qasa sai wanda yake Sama yaji qanku
عربي Turanci Fassara Yaren Faransanci
Meye banbancin wadannan?zuciyarsu na yin taushi in suka ji ayoyi bayyanannu,su kuma rikice in suka ji ayoyi masu rikitarwa".
عربي Turanci Fassara Yaren Faransanci
Allah Madaukaki ya ce: Ni ina lokacin da bawana ya tuno da ni, kuma ina tare da shi inda yake tuna ni
عربي Turanci Fassara Yaren Faransanci
"Bawa ba zai boye bawa a cikin wannan duniya ba face Allah ya lullube shi a ranar kiyama."
عربي Turanci Fassara Yaren Faransanci
Lallai Allah Mai tsarki ne kuma baya karba sai mai Tsarki, kuma ya Umarci Muminai da duk abinda ya Umarci Mazanninsa sai ya ce: Ya ku Manzanni kuci daga dadadan abubuwa kuma kuyi aiki nagari
عربي Turanci Fassara Yaren Faransanci
Lokacin da Allah ya halicci halitta, ya rubuta a cikin wani littafi, kuma yana tare da shi a kan karaga: Rahamata ta rinjayi fushina
عربي Turanci Fassara Yaren Faransanci
Allah madaukaki ya ce, ya dan Adam, da ba ka kira ni ka roke ni ba, na gafarta maka abin da yake daga gare ka kuma ban damu ba, ya dan Adam, idan zunubanka sun kai sama, to ka nema mini gafara
عربي Turanci Fassara Yaren Faransanci
Allah Madaukaki ya ce: Dan Adam ya karyata ni kuma bashi wannan damar
عربي Turanci Fassara Yaren Faransanci
"Kursiyyu shi Bugirem kafafuwan, Kuma Al-Arshi ba'a iya Kaddara shi da komai
عربي Turanci Fassara Yaren Faransanci
Lallai cewa wani Bayahude ya zo wajen Annabi sai ya ce da shi ya muhammad, Cewa Allah ya rike Sammai kan Yatsa daya, Kuma Kassai Kan Yatsa daya, kuma Duwatsu kan Yatsa daya, kuma Bushiyu Kan Yatsa daya, Kuma Halittu kan Yatsa daya, sannan ya ce: Ni ne Sarki
عربي Turanci Fassara Yaren Faransanci
"Lallai Allah Ya ce: Duk wanda ya yayi gaba da Masotina to nayi Shelar yaki da shi, kuma bawa bai kusanta zuwa gare ni ba da wani abu kamar abunda na farlanta Masa, kuma Bawa na ba zai gushe ba yana kusanta ta da Nafilfili har sai na so shi
عربي Turanci Fassara Yaren Faransanci
Ubangijinmu zai yaye Maqyagyamarsa, sai kowane Mumini yayi sujada a gare shi Mace da Namiji, sai Waxanda suka kasance suna Sujada a Duniya saboda riya da jiyarwa su tsaya, sai su tafi suyi Sujada sai bayansu ya Sandare baki xaya
عربي Turanci Fassara Yaren Faransanci
Lallai Manzon Allah SAW ya Kasance idan ya shiga Masallaci yana cewa: ina neman tsari da Allah Mai girma, da kuma fuskarsa Maxaukakiya, da ikonsa daxaxxe, daga Shaixan abun jefewa
عربي Turanci Fassara Yaren Faransanci
Kuma mamamkin Kishin Sa'ad ko ? o na rantse da Allah, Allah shi ne mafi kishi dagani, saboda kishin Allah ne ya haramta Alfasha, bayyananniya da Voyayyiya, kuma babu Mutumin da yafi Allah kishi
عربي Turanci Fassara Yaren Faransanci
Babu wani Mutum, ko kuma babu wani abu Mafi haquri kan cutarwar da Allah yaji daga gare su, lallai su suna cewa yana da Xa, Kuma lallai cewa shi yana basu lafiya kuma yana Azurta su
عربي Turanci Fassara Yaren Faransanci
Jahannama bata gushe ba tana cewa: Shin akawai wani Qari har sai Allah Mai xaukaka ya sanya Qafarsa a ciki, sai ta ce: ya ishe ni ya isheni, kuma ya rawaito wani vangaren zuwa wani
عربي Turanci Fassara Yaren Faransanci
Kuma ta yaya Ubangijinmu ba zamu yarda ba, bayan ka bamu abunda baka tava bawa kowa ba daga cikin halittarka? sai ya ce: to bana baku abunda yafi wancan ba? sai suce: Kuma wane abu ne yafi wancan ? sai ya ce: in sauke muku yarda ta wanda ba zan tava yi fushi da ku bayanta har Abadan
عربي Turanci Fassara Yaren Faransanci
Shin kuna cutar ganin rana da tsakar rana, ba cikin gajimare ba? Suka ce: A'a. Ya ce: Shin kuna shan wahala wurin ganin wata a daren cikakken wata, ba cikin gajimare ba?
عربي Turanci Fassara Yaren Faransanci
Allah yana Sunaye Chasa'in da Tara Xari babu xaya babu wanda zai Haddace su face ya shiga Al-janna, kuma shi xaya ne kuma yana son kaxaitawa
عربي Turanci Fassara Yaren Faransanci
Idan dayanku ya tsaya a cikin sallarsa, to yana rokon Ubangijinsa ne, ko kuma idan Ubangijinsa yana tsakaninsa da alqibla, don haka kada ku tofa wa ɗayanku rigarsa da sumba, amma a hagu ko ƙasan ƙafafunsa.
عربي Turanci Fassara Yaren Faransanci
Shin ba zan gaya muku game da rukunoni uku ba: Daya daga cikinsu ya koma ga Allah, kuma Allah Ya ba shi. Shi kuma dayan,sai yaji kunya sai Allah ya ji kunyarsa, amma dayan sai ya bujure sai Allah ya kau da kan ga barinsa
عربي Turanci Fassara Yaren Faransanci
Wani Malami daga Malaman Yahudawa yazo wajan Manzan Allah tsira da amincin Allah su tabbata agareshi sai yace:Ya Muhammad,hakika mun samu cewa Allah zai sanya Sammai akan yatsa,kuma kassai akan Yatsa,kuma Bishiyu akan Yatsa,kuma Ruwa akan Yatsa,kuma Kasa akan Yatsa,kuma sauran Halittu akan Yatsa,sannan yace:Nine Mamallaki.Sai Annabi tsira da amincin Allah su tabbata agareshi yayi Dariya har Fikokinsa suka bayyana saboda gasgata fadin Malamin Yahudawan.Sannan ya karanta:"Kuma basu kaddara Allah Hakikanin ikonsa ba, kuma Kasa duka damkarsa ce a Ranar Kiyama"?.Acikin wata Ruwaya ta Muslim:"Da Duwatsu da Bishiyu akan Yatsa,sannan ya girgizasu sannan yace:Nine Mamallaki,nine Allah".Kuma acikin wata Ruwaya ta Buhari:"Zai sanya Sammai akan Yatsa,kuma Ruwa da Kasa akan Yatsa,kuma sauran Halitta akan Yatsa"
عربي Turanci Fassara Yaren Faransanci
"Allah Mai xaukaki zai naxe sammai da a ranar Al-qiyama sannan ya xaukesu da Hannunsa na Dama sannan ya ce: Ni ne Mai Mulki ina masu jabberanci? kuma sannan sai naxe qasa ma da Hannunsa na Hagu sannan ya ce: Ni ne Mai Mulki ina masu jabberanci?"
عربي Turanci Fassara Yaren Faransanci
Yana cewa :’ku yi ceto za ku sami sakamako Allah Ya na hukunci ne akan harshen Manzonsa da abinda Ya so’’
عربي Turanci Fassara Yaren Faransanci
Idan Allah Madaukakin Sarki yana son rahamar al'ummar da Annabin ta ya mallake ta a gaban ta, to ya sanya ta zama wuce gona da iri a hannun ta.
عربي Turanci Fassara Yaren Faransanci
Ni ne mafi cancantar abin da kuka yi wa bawa na.
عربي Turanci Fassara Yaren Faransanci
Ina son kasar ga Allah, da masallatanta, kuma na tsani kasar ga Allah, da kasuwanninta
عربي Turanci Fassara Yaren Faransanci
Lallai cewa Annabi ya aika Wani Mutum a wani yaki sai ya kasane yana" karantawa abokansa in yana jansu Sallah, Sai yake cika karatunsa da: Kulhuwa.
عربي Turanci Fassara Yaren Faransanci
Allah Madaukakin Sarki zai yi dariya ga wasu maza biyu da suka kashe juna suka shiga Aljanna. Wannan yana fada ne saboda Allah kuma ana kashe shi, sannan Allah ya tuba da wanda ya kashe shi, kuma ya mika wuya kuma ya yi shahada
عربي Turanci Fassara Yaren Faransanci
"Lallai kana da wasu halaye biyu da Allah yake son su: Hakuri da kuma bi Sannu Sannu"
عربي Turanci Fassara Yaren Faransanci
"Idan Allah ya so yiwa wasu Mutane Azaba, sai Azabar ta sami wadanda suke cikin su, Sannan sai a tashe su a kan Ayyukansu"
عربي Turanci Fassara Yaren Faransanci
Yayin da Allah ya suranta Annabi Adam a cikin Al-janna ya barshi lokacin da Allah ya so ya barshi, sai ya sanya Iblis yana kewaya shi, yana kallonsa, yayin da ya ganshi yana ciki sai ya san cewa shi ba zai iya Mallakar kansa ba"
عربي Turanci Fassara Yaren Faransanci
Idan Bawa ya Kusance ni da dani daya, sai nima na kusanceshi da tsawon Hannu, idan kuma ya kusance ni da tsawon danin Hannuwa biyu, kuma idan yazo mun yana mai tahowa sai in zo masa ina mai Sassarfa
عربي Turanci Fassara Yaren Faransanci
Lallai Allah shi mai Mai xaga farashi kuma mai saukar da shi Mai Yalwata Arziqi, kuma ni ina fatan in gamu da Allah babu wani xaya daga cikin ku da yake bina bashin Jini ko kuma Kuxi
عربي Turanci Fassara Yaren Faransanci
Lallai Allah Maxaukaki Mai Kunya ne kuma mai Sututwa, yana son Kunya da Suturtawa, saboda haka idan xayanku zai yi Wanka to ya suturta
عربي Turanci Fassara Yaren Faransanci
Lallai Allah ya ce: Idan Bawana ya fuskance ni da Xani xaya, to zan kusance shi da Zira'i, kuma idan ya Kusance ni da Zira'i to zan kusance shi faxin Hannaye, Kuma idan ya kusance da Xanin hannye biyu zan zo masa da Mafi gaggawa
عربي Turanci Fassara Yaren Faransanci
Haqiqa Khaulatu ta zo wajen Manzon Allah SAW yana kai qarar Mijin ta, kuma zancenta ya kasance yana Voyemun
عربي Turanci Fassara Yaren Faransanci
Lallai Allah yana halitattar kowane Mutum da aikin sa
عربي Turanci Fassara Yaren Faransanci
Allah shi ne Mai warkarwa, amma kai Mutum ne da yake tausasawa, Mai warkar da ita shi ne Mahaliccinta
عربي Turanci Fassara Yaren Faransanci
Wuta da Aljanna sunyi Jayayya, sai wuta ta ce: an zaveni saboda masu girman kai, da Masu jiji da Kai, kuma Aljanna ta ce: Ni kuma babu mai shiga ta sai raunanan Mutane da waxanda ba komai ba, da wacanda idonsu bai buxe da Duniya ba
عربي Turanci Fassara Yaren Faransanci
Za'a tashi Mutane Ranar Al-qiyama -ko kuma ya ce Bayi= tsirara basu da Kaciya
عربي Turanci Fassara Yaren Faransanci
Allah ya fi rahamar masu bautarsa fiye da wannan ga jaririnta
عربي Turanci Fassara Yaren Faransanci
Ganin cewa kare na zaune a cikin kududdufi, kuma kusan kishirwa ta kashe shi, lokacin da wata karuwa ta ganta a matsayin karuwa ga Banu Isra'ila, don haka ta firgita da shi.
عربي Turanci Fassara Yaren Faransanci
Imani bayamane ne kuma Hikima ma bayamaniya ce
عربي Turanci Fassara Yaren Faransanci
Lallai cewa Allah ya rubuta kyautaye akan kowane abu, to idan zakuyi kisa to ku kyautata kisan kuma idan zakuyi yanaka to ku kyautata yankan kuma dayaku ya wasa wukar tasa, kuma don ya hutar da abin yankansa
عربي Turanci Fassara Yaren Faransanci
"Wani Mutum Muslmi bai taba zama a Masallaci ba don Sallah da Zikiri, Sai Allah yayi farin ciki da shi, Kamar yadda Iyalin Matafiyi suke yi idan ya dawo Musu"
عربي Turanci Fassara Yaren Faransanci
Ka sani kai Abu Mas'ud cewa lallai Allah shi ne mafi iko akan ka akan wannan Yaron, sai na ce: ba zan qara dukan Bawa ba har abadan
عربي Turanci Fassara Yaren Faransanci
Ya Ubangiji ka taimake ni kada ka bada Nasara akaina, ka taimakeni kuma kada ka bada taimako akaina, kayi mun shiri kuma kada kayi mun Makirci a kaina, Kuma ka shiryar da ni kuma ka sauqaqe mun shiriya, kuma ka taimakeni kan wanda ya zalunce ni
عربي Turanci Fassara Yaren Faransanci
Idan Allah yaso bawa sai ya kira Mala'ika Jibril: Lallai Allah Madaukakin Sarki yana son Wane, to kuma ku so shi, Sai Jibril ya so shi, sannan yayi yrkuwa ga ga 'Yan Samma: Cewa Allah yanason wane to kuma ku so shi, sai 'Yan Sama su so shi, sannan a sanya masa Karbuwa a Kasa
عربي Turanci Fassara Yaren Faransanci