ఉప కూర్పులు

హదీసుల జాబితా

అల్లాహ్ మహోన్నతుడు,స్వాభిమానుడు,ఒక విశ్వాసి కూడా అభిమానవంతుడు అయి ఉంటాడు,అల్లాహ్ నిషిద్దపర్చిన (హరామ్)విషయము విశ్వాసి చేసినప్పుడు అల్లాహ్ కు రోషం వస్తుంది
عربي ఇంగ్లీషు ఫ్రెంచ్
‘నిశ్చయంగా అల్లాహ్ సత్కార్యాలను మరియు దుష్కార్యాలను వ్రాసేశాడు,తరువాత వాటిని స్పష్టపరచాడు,మంచిని సంకల్పించుకుని దాని పై కార్య సాధన చేయలేకున్నా అల్లాహ్ తన వద్ద దానిని పూర్తి పుణ్యంగా జమకడతాడు,ఒకవేళ సంకల్పంతో పాటు కార్య సాధన చేసినట్లైతే అల్లాహ్ తన వద్ద అతనికి పదిపుణ్యాల నుండి ఏడువందలకు పై రెట్టింపు పుణ్యాలుగా జమకడతాడు.
عربي ఇంగ్లీషు ఫ్రెంచ్
నిశ్చయంగా అల్లాహ్ మీ శరీరాలను ముఖాలను చూడడు ఆయన మీరు చేసే సత్కార్యాలను మరియు మీ హృదయాలను చూస్తాడు'.
عربي ఇంగ్లీషు ఫ్రెంచ్
ఓ నా దాసులరా! నేను నాపై హింసను నిషేదించుకున్నాను,అలాగే మీ మధ్యలో కూడా దాన్ని నిషేదించాను,పరస్పరము హింసించుకోకండి దౌర్జన్య పడకండి, ఓ నా దాసులరా! నిశ్చయంగా నేను కోరినవారు తప్ప మిగతావారంతా మార్గబ్రష్టులే కాబట్టి నాతో సన్మార్గాన్ని వేడుకోండి నేను మీకు సన్మర్గమును ప్రసాదిస్తాను.
عربي ఇంగ్లీషు ఫ్రెంచ్
మహోన్నతుడైన అల్లాహ్ దుర్మార్గునికి ప్రపంచం లో కొంచెం గడువు ఇస్తాడు కానీ పట్టుకున్నప్పుడు మాత్రం అతన్ని వదలడు.
عربي ఇంగ్లీషు ఫ్రెంచ్
కరుణించేజనులపై కరుణామయుడు (అర్రహ్మాన్)కరుణిస్తాడు,మీరు భూవాసులపై కరుణించండీ ఆకాశంలో ఉన్న ప్రభువు మిమ్ము కరుణిస్తాడు.
عربي ఇంగ్లీషు ఫ్రెంచ్
మహోన్నతుడు,శుభదాయకుడు అయిన మన ప్రభూ! ప్రతీ రాత్రి భూలోక ఆకాశానికి దిగి వస్తాడు అప్పుడు రాత్రి యొక్క మూడవ చివరి భాగం మిగిలి ఉంటుంది,ఇలా ప్రకటిస్తాడు :నన్ను ఎవరు పిలుస్తున్నారు నేను వారికి బదులిస్తాను,ఎవరు నన్ను ఆర్ధిస్తున్నారు వారికి నేను ప్రసాదిస్తాను,ఎవరు నన్ను క్షమించమని ప్రాదేయపడుతున్నారు వారికి క్షమాబిక్ష ప్రసాదిస్తాను
عربي ఇంగ్లీషు ఫ్రెంచ్