lis din Hadisai

Na rantse da wanda raina ya ke hannunsa babu wani a cikin wannan Al’ummah Bayahude ko Nasara da zai ji wani abu game dani,sannan ya mutu bai yi Imani da abinda aka aiko ni da shi face sai ya zamo daga cikin yan wuta
عربي Turanci Fassara Yaren Faransanci
La'anar Allah a kan yahudawa da kiristoci, sun dauki kaburburan annabawansu a matsayin masallatai - a kula da abin da suka aikata - kuma in ba haka ba, ya nuna kabarinsa, sai dai yana jin tsoron kar ya dauki masallaci
عربي Turanci Fassara Yaren Faransanci
Ya Allah, kada ka sanya qabarina ya zama gunki don bauta. Fushin Allah ya tsananta a kan mutanen da suke amfani da kabarin annabawansu a matsayin masallatai
عربي Turanci Fassara Yaren Faransanci
Lallai cewa Gwaggwaben lada yana tare da Girman Bala'i kuma cewa Allah Mai girma da Daukaka idan yaso Mutane to sai ya Jarrabesu, to duk wanda yarda da Jarrabawar to sai ya sami yardar Allah, kuma duk wanda yayi fushi to shi ma sai Allah yayi fushi da shi.
عربي Turanci Fassara Yaren Faransanci
Nine Mafi Wadatuwa da shirkar Masu, to Duk wanda yayi wani Aiki kuma ya hadani da wani acikinsa zan barshi da shikarsa
عربي Turanci Fassara Yaren Faransanci
Na barranta daga Allah ina da wani aboki daga gare ku, domin Allah ya karbe ni a matsayin aboki kamar yadda aka dauki Ibrahim a matsayin aboki, kuma da na zabi al'ummata a matsayin aboki, da na dauki Abubakar a matsayin aboki
عربي Turanci Fassara Yaren Faransanci
Lallai, Allah Madaukakin Sarki yana da kishi, kuma kishin Allah Madaukaki shi ne mutum ya zo abin da Allah Ya haramta a gare shi
عربي Turanci Fassara Yaren Faransanci
Duk wanda ya Rantse da wanin Allah to hakika ya kafirta ko ya yi shirka
عربي Turanci Fassara Yaren Faransanci
Daga Abu Hurairah - Allah ya yarda da shi - a kan annabi - salati da amincin Allah su tabbata a gare shi - wanda ya ce: “Munafukai sun yi nauyi a kan salla: sallar magariba da sallar asuba. Daga nan sai na harbe ni tare da maza tare da damina na itace ga mutanen da ba su ba da shaidar salla ba, don haka zan sa musu wuta gidajensu. ”
عربي Turanci Fassara Yaren Faransanci
Daga cikin sharrin mutane akwai wadanda Alkiyama za ta riske su alhalin suna raye, da kuma masu yin kaburbura a matsayin masallatai
عربي Turanci Fassara Yaren Faransanci
Abu mafi tsoratarwa dana ke ji muku tsoro: shi ne karamar shirka,sai aka tambaye shi menene shi, sai ya ce: Riya
عربي Turanci Fassara Yaren Faransanci
Shin ba haramta abin da Allah ya halatta suke ba sai kuma ku haramta shi? kuma su halarta abin da Allah ya haramta kuma ku halarta shi ba? sai na ce:e. sai ya ce wannan shi ne ibadarsu.
عربي Turanci Fassara Yaren Faransanci
Lallai cewa kai zaka je wajen wasu Mutane na Ma'abota littafi, to farkon abinda zaka fara kiransu akai shi ne Shaidawa Babu Wani Ubangiji da ya cancanci a bauta masa da gaskiya sai Allah
عربي Turanci Fassara Yaren Faransanci
cewa an tambayi Manzon Allah - tsira da amincin Allah su tabbata a gare shi - game da ambulaf? Ya ce: Aikin Iblis ne.
عربي Turanci Fassara Yaren Faransanci
Mafi rabautar mutane da cetona wanda ya ce La’ilaha illallahu yana mai tsarkaka daga zuciyarsa
عربي Turanci Fassara Yaren Faransanci
Wanda camfi ya mayar da shi ga barin bukatarsa; to hakika ya yi shirka suka ce menene kaffarar hakan? ya ce: Ka ce ya Allah! babu wani alheri sai alhairinka, kuma babu camfi sai dai abin da ka nufa, kuma babu abin bauta da cancanta in ba kai ba
عربي Turanci Fassara Yaren Faransanci
Duk wanda ya shaida cewa babu wani Ubangiji da ya cancanci a bauta masa sai Allah shi kadai wanda bashi da abokin tarayya, kuma Annabi Muhammadu bawansa ne kuma manzonsa ne kuma kalmarsa ne da ya jefa ta ga nana Maryamu kuma Ruhi ne daga gare shi, kuma Aljanna Gaskiya ce haka wuta ma, to Allah zai shigar da shi Aljanna akan kowane irin aiki ya Mutu.
عربي Turanci Fassara Yaren Faransanci
Duk Wanda ya gamu da Allah baiyi masa shirka ba to zai shiga Aljanna, kuma duk wanda ya gamu da shi alhalin yana yi Masa shirka to zai shiga Wuta
عربي Turanci Fassara Yaren Faransanci
Masu Zurfafawa sun Tabe-ya fadeta sau Uku
عربي Turanci Fassara Yaren Faransanci
Daga Dan Abbass cikin fadin Allah inda yake cewa: kuma suka ce kada ku kuskura ku bar Allolinku kuma kada ku bar Waddan da Suwa'an da kuma Yagusa da ya'uka da kuma Nasra, sai ya ce wadan nan sunayen na wasu Mutanen kikrki ne daga cikin Mutanen Annabi Nuh, yayai da suka Mutu sai shaidan yayi musu wahayi ga Mutanensu kan su kafa a wurarensu da suke zama gumaka, kuma su sa musu sunansu sai kuwa suka yi, kuma ba'a bauta musu ba sai bayan wadan nan sun Mutu kuma an manta da Ilimin sai aka rika bauta musu"
عربي Turanci Fassara Yaren Faransanci
Duk wanda ya ga yana da wahala, ko ya sanya masa, Allah zai yi masa inuwa a ranar tashin kiyama karkashin inuwar al'arshinsa a ranar da babu wata inuwa sai inuwar tasa
عربي Turanci Fassara Yaren Faransanci
"Duk wanda Allah yake nufinsa da Alkairi zai fahimtar da shi Addini"
عربي Turanci Fassara Yaren Faransanci
Allah ya rubuta kyawawan ayyuka da munanan ayyuka, sa'annan Ya bayyana hakan, don haka duk wanda ya damu da kyakkyawa kuma bai aikata shi ba, Allah ya rubuta shi da cikakkiyar alheri, kuma idan yana da sha'awar hakan to ayyukansa Allah ne yake rubutawa Yana da kyawawan ayyuka goma zuwa sau ɗari bakwai sau da yawa
عربي Turanci Fassara Yaren Faransanci
Allah ba ya duban jikinku, ko hotunanku, sai dai ya kalli zukatanku da ayyukanku
عربي Turanci Fassara Yaren Faransanci
A yayin da muke zaune tare da Manzon Allah - Salatin Allah da amincin Allah su tabbata a gare shi da alayan gidansa - wata rana sai wani farin mutum ya zo wurinmu, da gashi mai duhu sosai.Ba a ganin tasirin tafiya a kansa, kuma ba wanda ya san shi
عربي Turanci Fassara Yaren Faransanci
Duk wanda yayi wani aiki wanda babu umarninmu a cikinsa to wannan aikin abun mayar masa ne
عربي Turanci Fassara Yaren Faransanci
Ya ku Bayi na , Ni na Lallai ni na Haramta Zalunci akankin Kaina kuma na Sanyashi ya Zamanto haramtaccce a tsakaninku to kada kuyi Zalunci, Ya ku Bayi na Dukkanku Batattu ne sai wanda na shiryar to ku nemi shiriya ta Sai na shiryar da ku.
عربي Turanci Fassara Yaren Faransanci
Ya Kai Dan yaro, Zan Samnar da kai wasu Kalmo Allah Zai kiyaye, Ka kiyaye, Allah sai Allah ya kiyaye ka, ka kiyaye Allah Sai ka same shi duk halin da kasamu kanka, kuma idan zaka roki wani abu to ka roki Allah, kuma idan zaka nemi taimako to ka nemi taimakon Allah.
عربي Turanci Fassara Yaren Faransanci
Kowanne daga cikin Al'ummata zai shiga Aljannah sai wanda yaki to waye ma zai ki ya Ma’aikin Allah ?Sai yace wanda duk ya yi min biyayya zai shiga Aljannah wanda kuma ya sava min haqiqa ya qi’’
عربي Turanci Fassara Yaren Faransanci
Duk wanda yayi kama da wasu Mutane to yana tare da su
عربي Turanci Fassara Yaren Faransanci
Na tambayi Manzon Allah - tsira da amincin Allah su tabbata a gare shi - wane zunubi ne ya fi girma? Ya ce: “Don Allah ya zama mai daidaitawa, kuma shi ne ya halicce ku
عربي Turanci Fassara Yaren Faransanci
Bai halatta ga Musulmi ya rabu da ɗan’uwansa ba a cikin dare uku, ya sadu: don gabatar da wannan da gabatar da wannan, kuma mafi alheri daga cikinsu wanda zai fara da aminci.
عربي Turanci Fassara Yaren Faransanci
Duk wanda ya cutar da musulmi to Allah zai cutar da shi, kuma duk wanda ya cutar da musulmi, Allah ya yaudare shi.
عربي Turanci Fassara Yaren Faransanci
"Lallai Alla Madaukakin Sarki yana talala ga Azzalumi, idan ya kama shi ba zai kwace masa ba"
عربي Turanci Fassara Yaren Faransanci
" Bana aike ka da abin da Manzo mai tsira da amincin Allah ya aike ni da shi ba, kar ka bar wani hoto sai ka goge shi, haka nan kar ka bar wani kabari da aka yi wa tozo sai ka daidaita shi."
عربي Turanci Fassara Yaren Faransanci
Baya tare da mu Duk wanda yai canfi ko aka yi masa, ko yayi Bokanci ko aka yi masa ko yayi Sihiri ko aka yi masa; kuma duk wanda ya je wajen Boka kuma ya gasgata shi cikin abinda ya ke fada; to hakika ya kafircewa abinda aka saukarwa Annabi.
عربي Turanci Fassara Yaren Faransanci
"Duk wanda ya je wajan dan dubakuma ya tambaye shi ga wani abu sannan kuma ya gasgata shi ba za’a karbi sallar kwana arba’in daga gareshi ba"
عربي Turanci Fassara Yaren Faransanci
Mafi girman Laifuffuka: yiwa Allah Shirka, da kuma amincewa Makircin Allah, da kuma yankewa daga Rahamar Allah, da kuma debe Haso daga Rahamar Allah
عربي Turanci Fassara Yaren Faransanci
Manzan Allah tsira da amincin Allah su tabbata a gare shi a cikin sashin tafiye tafiyansa ya aiki wani jakada a bisa cewa kada ya bar wata laya ko rataye a wuyan wani rakumi face ya tsinke ta
عربي Turanci Fassara Yaren Faransanci
Duk wanda ya danfaru da wani abu to za'a jibanta shi zuwa gare shi
عربي Turanci Fassara Yaren Faransanci
Duk wanda ya fadi "La'ilaha illAllah", kuma ya kafircewa duk wani abin da ake bautawa ba Allah ba, an haramta taba dukiyarsa da jininsa,kuma sakamakonsa yana ga Allah Madaukaki.
عربي Turanci Fassara Yaren Faransanci
Masu jin qai Allah yana jin qansu, kuji qan Mutanen bayan Qasa sai wanda yake Sama yaji qanku
عربي Turanci Fassara Yaren Faransanci
"Kada ku salla zuwa Kabari kuma kada ku zauna akansu"
عربي Turanci Fassara Yaren Faransanci
wadannan mutane ne idan bawa na gari cikin su ya mutu, ko mutumin kirki, sai su gina masallaci a kan kabarin sa, sai su suranta irin wadancan hotunan a cikin sa, wadancan sune ashararan halitta a wajen Allah
عربي Turanci Fassara Yaren Faransanci
Lallai Allah ya hanaku ku rantse da Iyayenku
عربي Turanci Fassara Yaren Faransanci
Farkon abin da zaa fara yin hukunci akansa ran kiyama shi ne jinane.
عربي Turanci Fassara Yaren Faransanci
Annabi tsir da aminci Allah ya wuce wasu kabarurruka biyu, sai yace: lallai ana yi musu azaba, ba don wani babban laifi ake musu azaba ba, dayansu yakasance baya buya idan zai yi fitsari, kuma baya yin yadda zai kare kansa daga yadda fitsarin zai iya fallarsar masa,dayan kuma ya kasance mai yada annamimanci.
عربي Turanci Fassara Yaren Faransanci
Shin ban gaya muku hadisi ba game da maƙiyin Kristi, abin da ya faru da annabin mutanensa! Makaho ne, kuma ya zo da misalin Sama da Jahannama, wanda ya ce Aljanna Jahannama ce
عربي Turanci Fassara Yaren Faransanci
Wani mutum yana bin bashin saurayinsa, don haka sai dayanku ya ga wanda ya lalace
عربي Turanci Fassara Yaren Faransanci
Ku yi gaggawa a kan ayyuka kamar yanke dare mai duhu, domin mutum ya zama mai imani kuma ya kafirta, ya zama mai imani kuma ya zama kafiri," yana sayar da addininsa
عربي Turanci Fassara Yaren Faransanci
Babu wani abin bautawa sai Allah. Bala'i ga Larabawa daga sharri ya gabato. Sai na ce: Ya Manzon Allah, shin za ka halaka, kuma a cikinmu akwai salihai? Ya ce: "Na'am, idan slag yawa
عربي Turanci Fassara Yaren Faransanci
Cutar tana ci gaba tare da mumini da mai imani a cikin kansa, dansa da kudinsa har sai ya hadu da Allah Madaukaki da abin da ya yi zunubi
عربي Turanci Fassara Yaren Faransanci
Allah madaukaki yana cewa: {Don haka kada ku sanya wa Allah kima, duk da cewa kun sani.} Ibn Abbas ya fada a cikin ayar cewa: "Aboki: shirka ne, wanda aka boye daga tururuwa da ke dauke da bakar leda a cikin duhun dare.
عربي Turanci Fassara Yaren Faransanci
Kada ku kuskura kuce: Allah ya yarda wane ma ya yarda, kuce: Allah ne ya yarda Sannan kuma wane kuma ya yarda.
عربي Turanci Fassara Yaren Faransanci
Na rantse da Allah ina mai karya shi ne mafi soyuwa a gareni da na rantse da waninsa
عربي Turanci Fassara Yaren Faransanci
Wallahi Sai kunbi wadanda suka gabace ku, sau da kafa , koda kuwa zasu shiga Ramin Damo sai kun bisu Sai suka ce: Ya Manzon Allah, Yahudawa Da Kiristoci? Ya ce: to su wa?
عربي Turanci Fassara Yaren Faransanci
Duk wanda ya yi kira zuwa ga shiriya yana da lada kwatankwacin ladan wadanda suka bi shi, wannan ba ya rage musu lada, kuma duk wanda ya nemi vata daga gare shi yana da lada iri daya.
عربي Turanci Fassara Yaren Faransanci
Meye banbancin wadannan?zuciyarsu na yin taushi in suka ji ayoyi bayyanannu,su kuma rikice in suka ji ayoyi masu rikitarwa".
عربي Turanci Fassara Yaren Faransanci
Tsuntsu shirka ne, jirgi kuwa shirka ne, kuma babu wani abu a cikinmu, sai dai Allah Ya shiryar da shi da aminci
عربي Turanci Fassara Yaren Faransanci
Na tafi a cikin wata tawaga ta Banu Amir zuwa ga Annabi sai muka ce da shi: Kaine shugaban mu sai ya ce: Allah shi ne Shugaba
عربي Turanci Fassara Yaren Faransanci
Daga kanka ka fada za'a ji, ka roka a baka, ka nemi ceto za'a baka ceton
عربي Turanci Fassara Yaren Faransanci
Babu adwa(harbin cututtuka ta kashin kansu) babu shu’umci babu camfi da mujiya, ba camfa watan safar
عربي Turanci Fassara Yaren Faransanci
Babu sihiri da yake halatta sai mai sihiri
عربي Turanci Fassara Yaren Faransanci
Mene ne sammai bakwai da kassai bakwai a cikin tafin Mai rahama, sai dai a matsayin kwaya a hannun dayanku
عربي Turanci Fassara Yaren Faransanci
Kujerar tana cikin karaga sai dai kamar zoben karfe da aka jefa a tsakanin bayana na masu gidan.
عربي Turanci Fassara Yaren Faransanci
Babu Canfi kuma babu tawaida, kuma yana burgeni fatan alkairi sai suka ce: Kuma maye Fatan Alkairi? saiya ce: Kalma mai dadi
عربي Turanci Fassara Yaren Faransanci
cewa Annabi - Salatin Allah da amincin Allah su tabbata a gare shi - ya fada a cikin Al-Ansar: "Mumini ne kawai ke kaunarsu, munafuki ne kawai zai ki su".
عربي Turanci Fassara Yaren Faransanci
Babu wani annabi da Allah ya aiko zuwa ga wata al'umma a gabana face yana da almajirai da sahabbai daga cikin al’ummarsa wadanda suka dauki sunnarsa kuma suka yi koyi da umurninsa
عربي Turanci Fassara Yaren Faransanci
An bani abubuwa biyar, wadanda ba a baiwa wani daga cikin Annabawa a gabani na ba : An bani cin nasara ta hanyar tsoro (da ake jefawa abokan gaba) wata daya gabanin haduwar mu, kuma aka sanya mini kasa ta zama wajen yin sallah na kuma abar yin tsarki
عربي Turanci Fassara Yaren Faransanci
Shin ba zan sanar da ku‘ yan Aljanna ba? Duk mai rauni mai rauni ne, idan na rantse da Allah zai zama adali, shin bazan fada maku yan wuta ba? Duk girman lasifika.
عربي Turanci Fassara Yaren Faransanci
Akwai matakai guda dari a Sama wanda Allah ya tanadar wa mujahidai a tafarkin Allah, tsakanin darajoji biyu kamar tsakanin sama da kasa
عربي Turanci Fassara Yaren Faransanci
Allah Madaukaki ya ce: Ni ina lokacin da bawana ya tuno da ni, kuma ina tare da shi inda yake tuna ni
عربي Turanci Fassara Yaren Faransanci
Mafi Al-kairin kwanaki da Rana ta futo cikinsu ita ce Ranar Jumu'a: a cikinta aka Halicci Annabi Adam, kuma a cikinta aka shigar da shi Al-janna, Kuma a cikinsa aka futar da shi daga cikinta
عربي Turanci Fassara Yaren Faransanci
‘’Haqiqa za’a zo da wani mutum mai girma mai qiba ranar tashin Alqiyama amma a wajen Allah ba za’a gwada shi ba ma da fiffiken Sauro ‘’
عربي Turanci Fassara Yaren Faransanci
"Bawa ba zai boye bawa a cikin wannan duniya ba face Allah ya lullube shi a ranar kiyama."
عربي Turanci Fassara Yaren Faransanci
Mun kasance tare da Manzon Allah - tsira da amincin Allah su tabbata a gare shi - tara, takwas ko bakwai, sai ya ce: Kada ku yi wa Manzon Allah mubaya'a - tsira da amincin Allah su tabbata a gare shi
عربي Turanci Fassara Yaren Faransanci
Idan aka nemi Musulmi a cikin kabari ya ba da shaidar cewa babu wani abin bauta sai Allah, kuma Muhammadu Manzon Allah ne, to wannan shi ne abin da Madaukaki ya ce: Allah Yana tabbatar da wadanda suka yi imani da magana tabbatacciya a rayuwa da duniya
عربي Turanci Fassara Yaren Faransanci
An umurce ni da in yaki mutane har sai sun yi shaidar cewa babu wani abin bauta sai Allah kuma cewa Muhammadu Manzon Allah ne, suna yin salla, kuma suna bayar da zakka. Akan Allah-Mai girma
عربي Turanci Fassara Yaren Faransanci
"Lallai Allah ya yafewa Al-umma ta Kuskure da Mantuwa, da kuma abunda aka Tilasta musu akansa"
عربي Turanci Fassara Yaren Faransanci
ya wuce, kuma babu wani abu a gidana da wani mai hanta zai iya ci sai guntun sha’ir a cikin rake domin ni.
عربي Turanci Fassara Yaren Faransanci
A ranar kiyama mumini zai kasance mai yanke hukunci daga Ubangijinsa har sai ya sanya masa mayafinsa, kuma yana yanke masa hukuncin zunubansa.
عربي Turanci Fassara Yaren Faransanci
Bari ni me Trkikm, amma daga dangin ka kafin a tambaye ka da yawan bambance-bambance a kan annabawansu. Idan na hana wani abu, ka guji shi, kuma idan na umarce shi da yin wani abu to ka iya abin da zaka iya
عربي Turanci Fassara Yaren Faransanci
Ya Rasulallahi, ka bani labarin wani aiki wanda zai shigar dani Aljanna kuma ya nisantar dani daga wuta.
عربي Turanci Fassara Yaren Faransanci
Lallai Allah Mai tsarki ne kuma baya karba sai mai Tsarki, kuma ya Umarci Muminai da duk abinda ya Umarci Mazanninsa sai ya ce: Ya ku Manzanni kuci daga dadadan abubuwa kuma kuyi aiki nagari
عربي Turanci Fassara Yaren Faransanci
Ya Usama, shin ka kashe shi bayan ya ce: Babu wani abin bauta sai Allah?
عربي Turanci Fassara Yaren Faransanci
Manzon Allah -tsira da aminci su tabbata a gare shi- Ba ruwan shi da mace mai yin kukakan kera, ko mai aske kanta, ko mai kyakketa tufafinta in wani abu marar dadi ya faru
عربي Turanci Fassara Yaren Faransanci
Kada ku wuce gaban bawa a ranar lahira, har sai an tambaye shi game da shekarunsa kuma me ya halaka
عربي Turanci Fassara Yaren Faransanci
Cewa Manzon Allah - tsira da amincin Allah su tabbata a gare shi - ya ce a ranar Khyber: "Bari a ba ni wannan tutar ta wani mutum mai kaunar Allah da ManzonSa, Allah ya buda wa hannayensa."
عربي Turanci Fassara Yaren Faransanci
Lokacin da Allah ya halicci halitta, ya rubuta a cikin wani littafi, kuma yana tare da shi a kan karaga: Rahamata ta rinjayi fushina
عربي Turanci Fassara Yaren Faransanci
“Misalin muminai a cikin abokantakarsu, jin kai, da jin kai, misalin jiki idan wani memba ya koka da shi.”
عربي Turanci Fassara Yaren Faransanci
Hakkin Musulmi a kan Musulmi shida ne: idan kun hadu da shi sai ku gaishe shi, idan kuma ya kira ku sai ku amsa masa, idan kuma ya ba ku shawara to ku ba shi shawara
عربي Turanci Fassara Yaren Faransanci
Duk wanda ya yi mubaya'a ga limami kuma ya ba shi cinikin hannunsa da 'ya'yan zuciyarsa, to ya rantse da shi idan zai iya.
عربي Turanci Fassara Yaren Faransanci
Wanda ya mari kunci ba shi daga cikinmu, ko ya yaga kuibin tufafi, ko yayi kira irin kiran jahiliyya
عربي Turanci Fassara Yaren Faransanci
Wasu daga cikinsu suna dauke wuta a kan dugadugansa, wasu kuma suna dauke shi zuwa gwiwowinsa, wasu kuma suna daukarsa
عربي Turanci Fassara Yaren Faransanci
Allah madaukaki ya ce, ya dan Adam, da ba ka kira ni ka roke ni ba, na gafarta maka abin da yake daga gare ka kuma ban damu ba, ya dan Adam, idan zunubanka sun kai sama, to ka nema mini gafara
عربي Turanci Fassara Yaren Faransanci
Kowane bawa za a tayar da shi ranar tashin kiyama a cikin yanayin da ya mutu a kansa
عربي Turanci Fassara Yaren Faransanci
Mumini mai karfi ya fi kyau da kauna zuwa ga Allah fiye da mumini mai rauni.
عربي Turanci Fassara Yaren Faransanci
"Lallai Allah -Maigirma da Daukaka- zai ce Ranar Al-kiyama ya kai Dan Adam nayi rashin lafiya amma baka dubani ba"
عربي Turanci Fassara Yaren Faransanci
"Babu wani annabi fa sai ya gargadi Mutanensa Mai Ido daya Makaryaci
عربي Turanci Fassara Yaren Faransanci
ya ce Allah shi ne mafi girma,lallai su tafarkai ne, na rantse da wanda raina ke hannunsa kun fadi kamar yadda banu Isra`ila suka fadawa annabi musa.
عربي Turanci Fassara Yaren Faransanci
cewa wani mutum ya fadawa annabi mai tsira da aminchi su tabbata a gareshi: Allah ya so kaima ka so. sai annabi ya ce: ka sanyani kishiya ga Allah? Allah ya so shi kadai
عربي Turanci Fassara Yaren Faransanci
"Mafi tsananin Mutane Azaba a Ranar Alkiyama su ne wadanda suke kwaikwayar halittar Allah"
عربي Turanci Fassara Yaren Faransanci
Manzon Allah ya kasance idan ya dora Jagora a rundunar yaki yakan yi masa wasiyya da jin tsoron Allah, da kuma wadanda suke tare da shi na Musulmi da Alkairi, sai ya ce: "kuyi yaki da sunan Allah kuma don Allah, ku yaki wanda ya kafirta da Allah, kuyi yaki kada ku wuce gona da iri kuma kada muyi Musla kuma kada kuma kada ku kashe Yaro, kuma idan ka gamu abokin gabarka daga cikin Mushirikai to kirasu da zuwa abubuwa uku -ko cikin- ko wanne daga ciki suka amsa Maka ka karba daga gare su kuma ka kame hannunka daga barinsu, sannan ka kirasu zuwa ga Musulunci Idan suka amsa maka to ka karba daga gare su, sannan ka kirasu kan su canza daga garinsu zuwa garin Musulunci, kuma ka basu labarin cewa
عربي Turanci Fassara Yaren Faransanci
Allah Madaukaki ya ce: Dan Adam ya karyata ni kuma bashi wannan damar
عربي Turanci Fassara Yaren Faransanci
"Kursiyyu shi Bugirem kafafuwan, Kuma Al-Arshi ba'a iya Kaddara shi da komai
عربي Turanci Fassara Yaren Faransanci
Lallai cewa wani Bayahude ya zo wajen Annabi sai ya ce da shi ya muhammad, Cewa Allah ya rike Sammai kan Yatsa daya, Kuma Kassai Kan Yatsa daya, kuma Duwatsu kan Yatsa daya, kuma Bushiyu Kan Yatsa daya, Kuma Halittu kan Yatsa daya, sannan ya ce: Ni ne Sarki
عربي Turanci Fassara Yaren Faransanci
"Lallai Allah Ya ce: Duk wanda ya yayi gaba da Masotina to nayi Shelar yaki da shi, kuma bawa bai kusanta zuwa gare ni ba da wani abu kamar abunda na farlanta Masa, kuma Bawa na ba zai gushe ba yana kusanta ta da Nafilfili har sai na so shi
عربي Turanci Fassara Yaren Faransanci
Abu biyu acikin Mutane su daga sune kafircin sukar nasaba,da kukan kera abisa mamaci.
عربي Turanci Fassara Yaren Faransanci
jefar da ita domin ita ba za ta kara maka komai ba face rauni,domin cewa da ka mutu tana jikinka dab a za ka rabauta ba har abada
عربي Turanci Fassara Yaren Faransanci
duk wanda ya rataya Laya to kada Allah ya kare shi, kuma duik wanda ya daura Guru da Allah ya ije masa da shi
عربي Turanci Fassara Yaren Faransanci
Ya kai Ruwaifia,watakila rayuwarka tayi tsawo, saboda haka bawa Mutane labarin cewa duk wanda ya daure gemunsa, ko ya daura tsirkiya, ko yayi tsarki turoson dabbobi ko kashi, to babu shi babu Annabi Muhammad
عربي Turanci Fassara Yaren Faransanci
An halicci Mala'iku daga Haske, kuma an halicci Aljanu daga garwashin Wuta, kuma an halicci Adam daga abunda ya Wasaftamuku
عربي Turanci Fassara Yaren Faransanci
Ubangiji na yayi mun Al-qawari shigar da Al-umma ta Dubu Saba'in ba tare da Hisabi, kuma babu Azaba kuma kowace Dubu Saba'in wata Dubun da Kyauta Uku da kyaututtukan Ubangiji na
عربي Turanci Fassara Yaren Faransanci
Ubangijinmu zai yaye Maqyagyamarsa, sai kowane Mumini yayi sujada a gare shi Mace da Namiji, sai Waxanda suka kasance suna Sujada a Duniya saboda riya da jiyarwa su tsaya, sai su tafi suyi Sujada sai bayansu ya Sandare baki xaya
عربي Turanci Fassara Yaren Faransanci
Lallai Manzon Allah SAW ya Kasance idan ya shiga Masallaci yana cewa: ina neman tsari da Allah Mai girma, da kuma fuskarsa Maxaukakiya, da ikonsa daxaxxe, daga Shaixan abun jefewa
عربي Turanci Fassara Yaren Faransanci
Kuma mamamkin Kishin Sa'ad ko ? o na rantse da Allah, Allah shi ne mafi kishi dagani, saboda kishin Allah ne ya haramta Alfasha, bayyananniya da Voyayyiya, kuma babu Mutumin da yafi Allah kishi
عربي Turanci Fassara Yaren Faransanci
Babu wani Mutum, ko kuma babu wani abu Mafi haquri kan cutarwar da Allah yaji daga gare su, lallai su suna cewa yana da Xa, Kuma lallai cewa shi yana basu lafiya kuma yana Azurta su
عربي Turanci Fassara Yaren Faransanci
Ya Manzon Allah, Shin zamu ga Ubangijinmu ? ya ce: Shin kuna iya ganin Rana? da Wata idan gari yai wasai?
عربي Turanci Fassara Yaren Faransanci
Jahannama bata gushe ba tana cewa: Shin akawai wani Qari har sai Allah Mai xaukaka ya sanya Qafarsa a ciki, sai ta ce: ya ishe ni ya isheni, kuma ya rawaito wani vangaren zuwa wani
عربي Turanci Fassara Yaren Faransanci
Lallai Allah zai cewa Mafi qarancin Azabar Xan Wuta, da kana da wani abu da yakai baki xayan Qasa zaka iya fansar kanka da shi? ya ce: Ey, ya ce: to ni na tambayeka qasa da wannan a halin kana cikin tsayson Adam, cewa kada kayi mun shirka amma ka qi sai kayi mun shirka
عربي Turanci Fassara Yaren Faransanci
Kuma ta yaya Ubangijinmu ba zamu yarda ba, bayan ka bamu abunda baka tava bawa kowa ba daga cikin halittarka? sai ya ce: to bana baku abunda yafi wancan ba? sai suce: Kuma wane abu ne yafi wancan ? sai ya ce: in sauke muku yarda ta wanda ba zan tava yi fushi da ku bayanta har Abadan
عربي Turanci Fassara Yaren Faransanci
Kada wani Mutum ya jefi wani Mutum da Fasiqanci ko kafirci face sai ta dawo kansa, indai wanda aka jefa xin ba shi da ita
عربي Turanci Fassara Yaren Faransanci
Duk wanda ya lalata Matar Wani ko baiwarsa to baya tare da mu
عربي Turanci Fassara Yaren Faransanci
Manzon Allah SAW ya La'anci Mutumin da ya ke sanya kayan Mata, Ko macen da take sanya kayan Maza
عربي Turanci Fassara Yaren Faransanci
Lallai Yahudawa da Kiristoci basa rina gashinsu to ku sava Musu
عربي Turanci Fassara Yaren Faransanci
Cewa Annabi tsira da Amincin Allah su tabbata agareshi ya kasance baya Mummunan zato
عربي Turanci Fassara Yaren Faransanci
Wadanda suke yin wadannan hotunan za'a musu azaba aranar Alqiyamah za'a ce masu: Ku rayu abinda kuka halitta
عربي Turanci Fassara Yaren Faransanci
Mala'iku basa tafiya a tafiyar da yake a cikinta akawai Kare ko Qararrawa
عربي Turanci Fassara Yaren Faransanci
wanda ya rantse da amana to baya tare da mu
عربي Turanci Fassara Yaren Faransanci
Musulmi shi ne wanda ya ba wa musulmai aminci ta hanyar harshensa da hannunsa, kuma dan ci-rani shi ne wanda ya bar abin da Allah ya hana.
عربي Turanci Fassara Yaren Faransanci
Shin kuna cutar ganin rana da tsakar rana, ba cikin gajimare ba? Suka ce: A'a. Ya ce: Shin kuna shan wahala wurin ganin wata a daren cikakken wata, ba cikin gajimare ba?
عربي Turanci Fassara Yaren Faransanci
Allah yana Sunaye Chasa'in da Tara Xari babu xaya babu wanda zai Haddace su face ya shiga Al-janna, kuma shi xaya ne kuma yana son kaxaitawa
عربي Turanci Fassara Yaren Faransanci
A iyakokin Madina Mala'iku Annoba da Dujal basa shigar ta
عربي Turanci Fassara Yaren Faransanci
Duk wanda ya ce lokacin da ya ji kiran: Ya Allah, Ubangijin wannan cikakkiyar kira da tsayayyen salla, zan zo da Muhammad hanyoyi da halaye masu kyau, kuma in aika masa da wurin yabo abin da na yi masa alkawari, to, roƙo na ya zo masa a ranar sakamako
عربي Turanci Fassara Yaren Faransanci
Baki xayan Qasa Masallaci ce sai dai Maqabarta da kuma Banxaki
عربي Turanci Fassara Yaren Faransanci
Idan dayanku ya tsaya a cikin sallarsa, to yana rokon Ubangijinsa ne, ko kuma idan Ubangijinsa yana tsakaninsa da alqibla, don haka kada ku tofa wa ɗayanku rigarsa da sumba, amma a hagu ko ƙasan ƙafafunsa.
عربي Turanci Fassara Yaren Faransanci
Kada ku zagi Sahabbaina, da ace xayanku zai ciyar da Zinare kwatankwacin Dutsen Uhudu ba zai kai cikin Mudunsu ko kuma rabinsa
عربي Turanci Fassara Yaren Faransanci
Ba zai tava shiga wuta ba duk Mutumin da ya Halarci yaqin Badr da Hudaibiyya
عربي Turanci Fassara Yaren Faransanci
Waxan nan biyun Su ne shugabannin Matasan Aljanna na farkonsu da na Qaeshe sai dai Annabwa da Manzanni
عربي Turanci Fassara Yaren Faransanci
Alhasan da Alhusain su ne Shugabannin Matasan Aljanna
عربي Turanci Fassara Yaren Faransanci
Wata rana Manzon Allah SAW ya futo da Hasan, sai ya hau kan Minbari, sai ya ce: Wannan Xana ne Kuma Shugaba, kuma watakila Allah zai sulhunta tsakanin wata runduna guda biyu ta Musulmai
عربي Turanci Fassara Yaren Faransanci
Duk wanda Ya so Hassan da Husaini to haqiqa ya so ni, kuma duk wanda yaqi su to haqiqa ya qini
عربي Turanci Fassara Yaren Faransanci
Idan Allah yana son Al-kairi ga Bawa sai yayi anfani da shi kafin Mutuwarsa
عربي Turanci Fassara Yaren Faransanci
Sunyi Gaskiya, lallai su ana yi musu Azaba Azabar da Dabbobi suke ji baki xayansu
عربي Turanci Fassara Yaren Faransanci
Shin ba zan gaya muku game da rukunoni uku ba: Daya daga cikinsu ya koma ga Allah, kuma Allah Ya ba shi. Shi kuma dayan,sai yaji kunya sai Allah ya ji kunyarsa, amma dayan sai ya bujure sai Allah ya kau da kan ga barinsa
عربي Turanci Fassara Yaren Faransanci
Namiji yana bacci yana bacci, kuma an kwace amanar daga zuciyarsa, don haka alamarta ta kasance kamar laka, to sai ya yi barci, kuma amintar da ita ta kasance daga zuciyarsa, don haka tasirinsa ya kasance kamar alamar magul
عربي Turanci Fassara Yaren Faransanci
Duk wanda ya yi imani da Allah da ranar lahira, to bakonsa ya girmama ladar sa. ”Suka ce:“ Mene ne sakamakonsa? Ya Manzon Allah, ya ce: Yininsa da darensa, da karimcinsa kwana uku ne, don haka abin da ya kasance a baya sadaka ce a gare shi
عربي Turanci Fassara Yaren Faransanci
Akan ma'adanan Larabawa, kuna tambayata? Zabinsu a cikin jahilci shine zabinsu a musulinci idan sun fahimta
عربي Turanci Fassara Yaren Faransanci
Wanda raina yake a hannunsa duniya ba ta tafiya har sai wani mutum ya tsallake kabari, sai ya yi birgima a kansa ya ce: Ina ma dai in kasance wurin mai wannan kabarin, kuma babu addini a ciki. Bala'i kawai
عربي Turanci Fassara Yaren Faransanci
Sa'a ba za ta tashi ba har sai Yufiretis ta janye daga dutsen zinariya don yaƙi da ita, kuma ana kashe kowane ɗari da tasa'in da tara.
عربي Turanci Fassara Yaren Faransanci
Sun bar garin kamar yadda yake, ba abin da ya rufe su sai makoki
عربي Turanci Fassara Yaren Faransanci
Bari a samu lokaci ga mutanen da wani mutum zai yi dawafin sadaka ta zinariya kuma ya ga ba wanda zai karba daga gare shi, kuma an ga mutum daya yana bin mata arba'in suna biye da shi.
عربي Turanci Fassara Yaren Faransanci
Masu adalci na farko sun tafi na farkon, kuma tabo ya kasance kamar sha’ir ko dabino
عربي Turanci Fassara Yaren Faransanci
Ya nuna min a cikin mafarki cewa kun sanya shara, sai maza biyu suka zo wurina, ɗayansu ya fi ɗayan girma, don haka na kusanci su biyun
عربي Turanci Fassara Yaren Faransanci
Ban kasance mai kishin daya daga cikin matan Annabi ba - Salati da amincin Allah su tabbata a gare shi - ba na kishin Khadija - Allah Ya yarda da ita - kuma ban taba ganinta ba, amma ana yawan ambatonta.
عربي Turanci Fassara Yaren Faransanci
Kiran da Musulmi ya yi wa ɗan’uwansa a cikin ɓoyayyen gaibu an karɓa, A kansa akwai wani sarki wanda aka naɗa yayin da yake kiran ɗan’uwansa da kyau.
عربي Turanci Fassara Yaren Faransanci
Ni ina ganin abunda bakwa gani, Sama tayi kuka kuma ya dace da tayi kukan, babu bugeren da zai ishi Yastu huxu a cikinta sai akawai Mala'ika ya sanya goshinsa yana Sujada ga Allah Maxaukaki
عربي Turanci Fassara Yaren Faransanci
Duk wanda ya haxiye fushi, kuma yana da ikon ya ya rama, Allah zai kirawo shi a cikin Mutane a Ranar Al-qiyama ya zava Masa daga cikin Matan Hurul-Aini abunda ya so
عربي Turanci Fassara Yaren Faransanci
Lallai, Allah madaukaki yana cewa a ranar kiyama: Ina wadanda suke kauna a cikin Mai girma na? A yau zan yi musu inuwa a cikin inuwa ta, rana babu wata inuwa sai tawa.
عربي Turanci Fassara Yaren Faransanci
Wani Malami daga Malaman Yahudawa yazo wajan Manzan Allah tsira da amincin Allah su tabbata agareshi sai yace:Ya Muhammad,hakika mun samu cewa Allah zai sanya Sammai akan yatsa,kuma kassai akan Yatsa,kuma Bishiyu akan Yatsa,kuma Ruwa akan Yatsa,kuma Kasa akan Yatsa,kuma sauran Halittu akan Yatsa,sannan yace:Nine Mamallaki.Sai Annabi tsira da amincin Allah su tabbata agareshi yayi Dariya har Fikokinsa suka bayyana saboda gasgata fadin Malamin Yahudawan.Sannan ya karanta:"Kuma basu kaddara Allah Hakikanin ikonsa ba, kuma Kasa duka damkarsa ce a Ranar Kiyama"?.Acikin wata Ruwaya ta Muslim:"Da Duwatsu da Bishiyu akan Yatsa,sannan ya girgizasu sannan yace:Nine Mamallaki,nine Allah".Kuma acikin wata Ruwaya ta Buhari:"Zai sanya Sammai akan Yatsa,kuma Ruwa da Kasa akan Yatsa,kuma sauran Halitta akan Yatsa"
عربي Turanci Fassara Yaren Faransanci
"Allah Mai xaukaki zai naxe sammai da a ranar Al-qiyama sannan ya xaukesu da Hannunsa na Dama sannan ya ce: Ni ne Mai Mulki ina masu jabberanci? kuma sannan sai naxe qasa ma da Hannunsa na Hagu sannan ya ce: Ni ne Mai Mulki ina masu jabberanci?"
عربي Turanci Fassara Yaren Faransanci
Cewa Manzon Allah - tsira da amincin Allah su tabbata a gare shi - ya ba Khadija - yardar Allah ta tabbata a gare ta - ya yi bushara da gida a cikin aljanna ta ciyawa, ba tare da hayaniya da abin tarihi ba.
عربي Turanci Fassara Yaren Faransanci
Duk wanda ya sanya kyakkyawar shekara a Musulunci yana da ladarsa, da lada ga waɗanda suka yi aiki da ita a bayansa, ba tare da rage komai daga albashinsu ba.
عربي Turanci Fassara Yaren Faransanci
Allah mai girma da daukaka ya ce: Wadanda suke kauna a cikin Jalali suna da mimbarin haske wanda annabawa da shahidai suka raya shi.
عربي Turanci Fassara Yaren Faransanci
Idan ya yi kyau, sai ta ce: Ka zo da ni, ka kawo ni gabana, idan kuma bai inganta ba, sai ta ce: Kaitona! Ina zaka tafi dashi
عربي Turanci Fassara Yaren Faransanci
Lokacin da Allah ya halicci Adam - tsira da amincin Allah su tabbata a gare shi - ya ce: Ka je ka yi sallama ga wadancan - rukunin mala’iku zaune - saurari abin da ke ba ka rai. Gaisuwar ku ce, kuma gaisuwar yaranku ce
عربي Turanci Fassara Yaren Faransanci
Yana cewa :’ku yi ceto za ku sami sakamako Allah Ya na hukunci ne akan harshen Manzonsa da abinda Ya so’’
عربي Turanci Fassara Yaren Faransanci
"Allah ka gafartawa Mutane na, saboda su basu sani ba"
عربي Turanci Fassara Yaren Faransanci
Idan Allah Madaukakin Sarki yana son rahamar al'ummar da Annabin ta ya mallake ta a gaban ta, to ya sanya ta zama wuce gona da iri a hannun ta.
عربي Turanci Fassara Yaren Faransanci
Allah yaji kan Annabi Musa, hakika an cuce shi sama da wannan sai yayi hakuri
عربي Turanci Fassara Yaren Faransanci
Zakaria - amincin Allah ya tabbata a gare shi - kafinta ne
عربي Turanci Fassara Yaren Faransanci
Ku wuce Abubakar, ku bar shi ya yi Sallah tare da mutane
عربي Turanci Fassara Yaren Faransanci
Wannan Jibrilu kenan mai karatun aminci a gareku
عربي Turanci Fassara Yaren Faransanci
Ni ne mafi cancantar abin da kuka yi wa bawa na.
عربي Turanci Fassara Yaren Faransanci
Lokacin da ayar sadaka ta sauka, muna dauke da bayanmu, sai wani mutum ya zo ya ba da sadaka mai yawa, sai suka ce: Munafunci, sai wani mutum ya zo ya ba da sadaka, sai suka ce: Allah yana rera waka game da wannan Saa '! Don haka sai na yi wahayi: {Wadanda ke ba da agaji daga cikin muminai sadaka.}
عربي Turanci Fassara Yaren Faransanci
Rana za'a saukar da ita aranar Alqiyamah daga halitta har zuwa lokacinda zaka kasance daga cikinsu gwargwadon mil mil
عربي Turanci Fassara Yaren Faransanci
Manzon Allah - tsira da amincin Allah su tabbata a gare shi - ya zo wurina ya sha daga kwanon da aka rataye a tsaye
عربي Turanci Fassara Yaren Faransanci
Na farkonsu da na karshensu za a ci zarafinsu, sannan a fitar da su gwargwadon niyyarsu
عربي Turanci Fassara Yaren Faransanci
Tsakanin ffsan fuka fukai arba'in, suka ce: Ya Abu Huraira kwana arba'in? Ya ce: Shin kun ƙi? Sai suka ce: Shekara arba'in? Ya ce: Na ki. Suka ce: Watan arba'in? Ya ce: Na ki
عربي Turanci Fassara Yaren Faransanci
Ina son kasar ga Allah, da masallatanta, kuma na tsani kasar ga Allah, da kasuwanninta
عربي Turanci Fassara Yaren Faransanci
Lallai cewa Annabi ya aika Wani Mutum a wani yaki sai ya kasane yana" karantawa abokansa in yana jansu Sallah, Sai yake cika karatunsa da: Kulhuwa.
عربي Turanci Fassara Yaren Faransanci
Duk wanda yake da duhu tare da dan’uwansa, daga mutuncinsa ko daga wani abu, to ya canza rayuwarsa a gabansa, kuma babu lokacinsa. Idan yana da aikin kwarai, to an dauke shi zuwa ga tsananin duhun sa, idan kuma bashi da kyawawan ayyuka, sai ya debi daga cutarwar mai shi
عربي Turanci Fassara Yaren Faransanci
Ranar tashin kiyama, mutane za su yi shigar kaki da tsiraici
عربي Turanci Fassara Yaren Faransanci
Allah Madaukakin Sarki zai yi dariya ga wasu maza biyu da suka kashe juna suka shiga Aljanna. Wannan yana fada ne saboda Allah kuma ana kashe shi, sannan Allah ya tuba da wanda ya kashe shi, kuma ya mika wuya kuma ya yi shahada
عربي Turanci Fassara Yaren Faransanci
Mutane suna tsayuwa ne zuwa ga Ubangijin talikai har sai dayansu ya kasance ba ya cikin zabensa zuwa rabin kunnuwansa
عربي Turanci Fassara Yaren Faransanci
"Idan kuka ji faruwar Annoba a wani gari, to kada ku shige shi, kuma idan ta faru a gari kuna cikinsa, to kada ku futa daga cikinsa"
عربي Turanci Fassara Yaren Faransanci
"Lallai kana da wasu halaye biyu da Allah yake son su: Hakuri da kuma bi Sannu Sannu"
عربي Turanci Fassara Yaren Faransanci
Lallai ne ku bada zuwa Ma'abotansa Ranar Al-kiyama har sai anyi sakamako ga Akuya Mai kaho da Mara Kaho
عربي Turanci Fassara Yaren Faransanci
"Idan Allah ya so yiwa wasu Mutane Azaba, sai Azabar ta sami wadanda suke cikin su, Sannan sai a tashe su a kan Ayyukansu"
عربي Turanci Fassara Yaren Faransanci
Yayin da Allah ya suranta Annabi Adam a cikin Al-janna ya barshi lokacin da Allah ya so ya barshi, sai ya sanya Iblis yana kewaya shi, yana kallonsa, yayin da ya ganshi yana ciki sai ya san cewa shi ba zai iya Mallakar kansa ba"
عربي Turanci Fassara Yaren Faransanci
Idan Bawa ya Kusance ni da dani daya, sai nima na kusanceshi da tsawon Hannu, idan kuma ya kusance ni da tsawon danin Hannuwa biyu, kuma idan yazo mun yana mai tahowa sai in zo masa ina mai Sassarfa
عربي Turanci Fassara Yaren Faransanci
Mu muna shiga ga Shugabanninmu sau Mu gaya musu Sacanin abunda Muke faca idan muka futo daga Wurinsu, sai ya ce: Mu muna qirga wannan cikin Munafunci a lokacin Manzon Allah SAW
عربي Turanci Fassara Yaren Faransanci
Saihan da Jihan da Furat da Nil baki xayan su kogunan Al-janna ne
عربي Turanci Fassara Yaren Faransanci
Lallai Allah shi mai Mai xaga farashi kuma mai saukar da shi Mai Yalwata Arziqi, kuma ni ina fatan in gamu da Allah babu wani xaya daga cikin ku da yake bina bashin Jini ko kuma Kuxi
عربي Turanci Fassara Yaren Faransanci
Lallai Allah Maxaukaki Mai Kunya ne kuma mai Sututwa, yana son Kunya da Suturtawa, saboda haka idan xayanku zai yi Wanka to ya suturta
عربي Turanci Fassara Yaren Faransanci
Lallai Allah ya ce: Idan Bawana ya fuskance ni da Xani xaya, to zan kusance shi da Zira'i, kuma idan ya Kusance ni da Zira'i to zan kusance shi faxin Hannaye, Kuma idan ya kusance da Xanin hannye biyu zan zo masa da Mafi gaggawa
عربي Turanci Fassara Yaren Faransanci
Haqiqa Khaulatu ta zo wajen Manzon Allah SAW yana kai qarar Mijin ta, kuma zancenta ya kasance yana Voyemun
عربي Turanci Fassara Yaren Faransanci
Lallai Allah yana halitattar kowane Mutum da aikin sa
عربي Turanci Fassara Yaren Faransanci
Allah shi ne Mai warkarwa, amma kai Mutum ne da yake tausasawa, Mai warkar da ita shi ne Mahaliccinta
عربي Turanci Fassara Yaren Faransanci
Lallai cewa zai futo daga cikin tsatson wannan Al'ummar wasu Mutane suna karanta littafin Allah danyensa, kuma karatunsu baya wuce makogwaronsu, kuma yadda suke futa daga Musulunci kamar yadda kibiya ta ke futa daga cikin kwarinta, kuma ina zaton ma ya ce: wallahi da zan riske su da sai na yake su kafin yakar Samudawa
عربي Turanci Fassara Yaren Faransanci
Wuta da Aljanna sunyi Jayayya, sai wuta ta ce: an zaveni saboda masu girman kai, da Masu jiji da Kai, kuma Aljanna ta ce: Ni kuma babu mai shiga ta sai raunanan Mutane da waxanda ba komai ba, da wacanda idonsu bai buxe da Duniya ba
عربي Turanci Fassara Yaren Faransanci
Anyi jayayya tsakanin Annabi Adam da Musa, sai Musa ya ce da shi ya kai Adam ka tozarta mu ka futar da mu daga cikin Aljanna, sai Adam ya ce da shi: Ya kai Musa Allah ya zaveka da yin Magana kuma yayi maka rubutu da Hannunsa, shin ka zargeni kan Alamarin da Allah ya qaddara shi kafin ya halicce ni da Shekara Arba'in? Sai Annabi Adam ya rinjayi Annabi Musa, Sai Annabi Adam ya rinjayi Annabi Musa.
عربي Turanci Fassara Yaren Faransanci
Za'a tashi Mutane Ranar Al-qiyama -ko kuma ya ce Bayi= tsirara basu da Kaciya
عربي Turanci Fassara Yaren Faransanci
"Lallai mafi karancin Gidan dayanku a cikin Al-janna ace da shi yi guri, sai yayi Guri a ransa sai ya ce da shi shin kayi Gurin? sai ya ce E sai ya ce da shi: to kana da abun da kayi Gurin da kuma wani kwatankwacin sa"
عربي Turanci Fassara Yaren Faransanci
Lallai cewa Manzon Allah SAW yayi Umarni da a Kashe Tsaka kuma ya ce: ta kasance tana busa ga Annabi ibrahim
عربي Turanci Fassara Yaren Faransanci
Lokacin da Manzon Allah - tsira da amincin Allah su tabbata a gare shi - ya dauke mu zuwa ga falala, sai ya dauke mu kada mu saba masa a ciki: cewa ba mu fiskar fuska, ba kiran makoki, ba mu raba aljihu, kuma ba mu shimfida gashi.
عربي Turanci Fassara Yaren Faransanci
Allah ya fi rahamar masu bautarsa fiye da wannan ga jaririnta
عربي Turanci Fassara Yaren Faransanci
Ganin cewa kare na zaune a cikin kududdufi, kuma kusan kishirwa ta kashe shi, lokacin da wata karuwa ta ganta a matsayin karuwa ga Banu Isra'ila, don haka ta firgita da shi.
عربي Turanci Fassara Yaren Faransanci
Lallai kafiri idan ya aikata Kyakkyawan aiki, sai a ciyar da shi Abinci a Duniya, Kuma Mumini Saboda Allah yana masa tanadin Kyawawan lada a Lahira, kuma ya bibiye shi da arziki a cikin Duniya kan biyayyarsa
عربي Turanci Fassara Yaren Faransanci
Masu kiran Sallah sune mafi tsawon Wuyaye a Ranar Al-qiyama
عربي Turanci Fassara Yaren Faransanci
Imani bayamane ne kuma Hikima ma bayamaniya ce
عربي Turanci Fassara Yaren Faransanci
Shin bana jin kunyar mutumin da yake jin kunyar mala'iku
عربي Turanci Fassara Yaren Faransanci
Allah yana da mala'iku wadanda suke yawo a duniya, wadanda suka kawo min salama daga al'ummata
عربي Turanci Fassara Yaren Faransanci
Wannan ne wanda Al'arshi ya girgiza saboda shi, kuma aka buxe masa kofofin Sama, kuma Mala'iku Dubu Saba'in suka raka shi, haqiqa an mastse Matsewa, sannan aka sake shi
عربي Turanci Fassara Yaren Faransanci
Mun kasance tare da -Manzon Allah tsira da Amincin Allah su tabbata a gare shi- a.
عربي Turanci Fassara Yaren Faransanci
Idan mai ganin rana ya tashi, to sai ka kira sallah har sai ka fito, idan kuma rana ta tafi, to ka yi addu'a har sai ta fadi, kuma kada ka jira sallarka lokacin da rana ta fito ko faduwarta, domin ta tashi tsakanin kahonnin Shaidan ko Shaidan
عربي Turanci Fassara Yaren Faransanci
Shaidan yana sanya kursiyin sa akan ruwa, sannan ya tura kamfanonin sa, kuma babbar jarabawa ta kusantar dasu kusa dasu.
عربي Turanci Fassara Yaren Faransanci
Abin da nake ji muku tsoro shi ne mutumin da yake karatun Alkur’ani, ko da kuwa ana ganin farin cikinsa a kansa, kuma ya munana wa Musulunci.
عربي Turanci Fassara Yaren Faransanci
Lallai cewa wani mutum ya ce: Ya Manzon Allah, Shin Annabi Adam Annabi? ya ce: Ey, ya ce tsawon lokaci nawa ne tsakaninsa da Annabi Nuhu? ya ce: "Qarni Ashirin" ya ce: lokaci nawa ne tsakanin annabi Nuhu da Ibrahim? ya ce: "Qarni Ashirin" ya ce: ya manzon Allah , Nawa ne yawan Manzanni? ya ce: "Xari uku ne da sha biyar"
عربي Turanci Fassara Yaren Faransanci
Lallai Allah ya Zavi Kinanata daga cikin 'ya'yan Isma'il, kuma ya zavi Quraishawa daga cikin Kinanata, kuma ya zavi bani Hashim daga cikin Quraishawa, kuma ya zavoni daga cikin Bani hashim, saboda haka mi me Shugaban "yan Adam kuma babu Al-fahari, kuma ni ne farkon wanda Qasa zata keto masa, kuma farkon Mai ceto kuma farkon wanda za'a ceta
عربي Turanci Fassara Yaren Faransanci
Ina da Sunaye guda Biyar: Ni ne Muhammadu da Ahmad, Kuma ni ne Al-mahi wanda da ni Allah yake shafe kafirci, kuma ni ne Alhashir wanda Allah zai tashi Mutane a bayana, kuma ni Al-aqib
عربي Turanci Fassara Yaren Faransanci
Manzon Allah SAW ya gaya mana wasu sunayaensa wasu daga ciki mun riqe, sai ya ce: "Ni Muhammad da Ahmad da Al-muqaffa, da Al-hashir, da Annabin rahama"
عربي Turanci Fassara Yaren Faransanci
Babu wani da za'a haifa a cikin "yan Adam face sai Shaioxan ya shafeshi lokacin da za'a haife shi, sai ya faxo yana kuka daga shafar shaixan sai Maryam kawai da Xanta
عربي Turanci Fassara Yaren Faransanci
An kirawo shi ne da Alkidr saboda ya zauna akan wata Qasa Busashiya fara, sai kawai ta riqa motsi a bayansa ta koma koriya
عربي Turanci Fassara Yaren Faransanci
Mai karamci Xan mai karamci Xan Mai karamci Yusuf Bn Ya'aqub Bn Ishaq Bn Ibrahim -Aminvin Allah a gare su
عربي Turanci Fassara Yaren Faransanci
Ya Ubangiji ka gafartawa Mutanen Madina da "Ya'yan Mutanen Madina, da 'Ya'yan Mutanen Madina
عربي Turanci Fassara Yaren Faransanci
Faxima wata tsokace daga gare ni, duk wanda ya vata mata to ya vata mun
عربي Turanci Fassara Yaren Faransanci
Ku kalli wannan yana tambaya ta game da jinin Sauro, Kuma haqiqa ankashe Xan Manzon Allah SAW kuma naji Manzon Allah SAW yana cewa: suna daxin Qanshi na na Duniya
عربي Turanci Fassara Yaren Faransanci
Ya Ubangiji lallai ni Ina son sa saboda haka ka so shi, kuma kaso wanda yake sonsa
عربي Turanci Fassara Yaren Faransanci
"Ya ke Aish, Wannan Jibril ne yana gaisheka" Sai na ce: Amincin Allah da rahamarsa su tabbara a gareshi, kana ganin abinda bana gani
عربي Turanci Fassara Yaren Faransanci
Mutane da yawa su cika Mutane, amma daga cikin Mata babu waxanda suka cika sai Asiya Matar fir'auna, da Maryam Bint Imran, kuma lallai cewa Falalar Aisha akan sauran Mata kamar Falalar Al-tharid kan sauran abinci
عربي Turanci Fassara Yaren Faransanci
Lallai kowace Alumma tana da Amintaccen ta, kuma lallai amintaccen wannan Al-umma shi ne Abu Ubaidah Bn Al-Jarrah
عربي Turanci Fassara Yaren Faransanci
Ban taba ganin wani mutum da ya Manzon Allah SAW ya fansheshi ba bayan Sa'ad naji shi yana cewa: Ka harba fansarka da Mahaifana
عربي Turanci Fassara Yaren Faransanci
Lallai Al-amarinku yana cikin abunda yake damuna bayana, babu mai iya haquri da ku sai mai haquri"
عربي Turanci Fassara Yaren Faransanci
Ya Ubangiji kasanya shi Shiyayye kuma maishiryarwa kuma ka shiryar da shi
عربي Turanci Fassara Yaren Faransanci
Haqiqa anyi mun Wahayi cewa ku za'a Jarrabeku a cikin Qabarinku kusan Fitinar Dujal
عربي Turanci Fassara Yaren Faransanci
Ba zan yi kuka ba idan ban san cewa abin da Allah Ta’ala yake da shi ba alheri ne ga Manzon Allah - Salati da amincin Allah su tabbata a gare shi - amma ina kuka cewa wahayi ya yanke daga sama, don haka suna matukar farin cikin yin kuka, don haka suka yi kuka da shi
عربي Turanci Fassara Yaren Faransanci
Me ya hana ka ziyarce mu fiye da yadda ka ziyarce mu?
عربي Turanci Fassara Yaren Faransanci
Za a sami wani khalifa daga cikin magadanku a karshen zamani, yana rokon kudi ba ya kirgawa
عربي Turanci Fassara Yaren Faransanci
Ya Amirul Muminina, Allah Madaukaki ya ce wa Annabinsa - tsira da amincin Allah su tabbata a gare shi -: {Ka yi afuwa ka yi umarni da al'ada kuma ka kau da kai daga jahilai.
عربي Turanci Fassara Yaren Faransanci
Ba na zaton haka kuma haka kuma don haka mun san addininmu.
عربي Turanci Fassara Yaren Faransanci
Allah - daukaka da daukaka - sun bi wahayi zuwa ga Manzon Allah - tsira da amincin Allah su tabbata a gare shi - kafin rasuwarsa har ya mutu mafi yawan abin da aka saukar.
عربي Turanci Fassara Yaren Faransanci
cewa Annabi, aminci ya tabbata a gare shi, ya kira tukunyar ruwa
عربي Turanci Fassara Yaren Faransanci
"wani lokaci Annabi Ayyub yana Wanka tsirara, sai fara ta Zinare ta fado masa"
عربي Turanci Fassara Yaren Faransanci
Lallai cewa Allah ya rubuta kyautaye akan kowane abu, to idan zakuyi kisa to ku kyautata kisan kuma idan zakuyi yanaka to ku kyautata yankan kuma dayaku ya wasa wukar tasa, kuma don ya hutar da abin yankansa
عربي Turanci Fassara Yaren Faransanci
"Wani Mutum Muslmi bai taba zama a Masallaci ba don Sallah da Zikiri, Sai Allah yayi farin ciki da shi, Kamar yadda Iyalin Matafiyi suke yi idan ya dawo Musu"
عربي Turanci Fassara Yaren Faransanci
Idam Ranar Al-kiyama ta Kasance Allah ai Tura ga kowane Musuli Bayahude daya Ko banasare, sai yace wannan zai kwanceka daga Wuta
عربي Turanci Fassara Yaren Faransanci
Ba'a tava samun wanda yayi magana ba yana zanin goyo sai Mutane Uku
عربي Turanci Fassara Yaren Faransanci
Qissar Annabi Musa da -Amincin Allah a gareshi tare da Al-Khidr
عربي Turanci Fassara Yaren Faransanci
Haqiqa a Hannuna Takubba Tara sun karye a ranar yaqin Mu'ata, babu abunda ya ragu a Hannuna sai Takobin Yamani
عربي Turanci Fassara Yaren Faransanci
Ka sani kai Abu Mas'ud cewa lallai Allah shi ne mafi iko akan ka akan wannan Yaron, sai na ce: ba zan qara dukan Bawa ba har abadan
عربي Turanci Fassara Yaren Faransanci
Abdullahi bin Rawaha - Allah ya yarda da shi - ya wuce, sai ‘yar’uwarsa ta sa shi kuka, tana cewa: Kuma suka aikata shi, da sauransu, da sauransu: Kuna dogaro da shi. Sannan ya ce, lokacin da ya tashi: Ban ce komai ba amma an gaya mani, ku?!
عربي Turanci Fassara Yaren Faransanci
Dukkan abunda nabawa bawana halal ne, Kuma lallai ni na halicci bayi na kan turba baki xayan, kuma lallai su Shaixanu sun zo musu suka kautar da su daga Addinin su
عربي Turanci Fassara Yaren Faransanci
Ya Ubangiji ka taimake ni kada ka bada Nasara akaina, ka taimakeni kuma kada ka bada taimako akaina, kayi mun shiri kuma kada kayi mun Makirci a kaina, Kuma ka shiryar da ni kuma ka sauqaqe mun shiriya, kuma ka taimakeni kan wanda ya zalunce ni
عربي Turanci Fassara Yaren Faransanci
Lallai Allah madaukakin sarki ya halicci halittun sa a cikin duhu, kuma ya jefa su daga hasken sa, saboda haka duk wanda ya same shi daga wannan hasken to ya shiryu, wanda kuma ya aikata shi ya ɓace, sai nace: Alƙalami ya bushe, mai sanin Allah
عربي Turanci Fassara Yaren Faransanci
Naga Jibril akan Magaryar Tuqewa, kuma ya na da Fukafukai guda Xari shida
عربي Turanci Fassara Yaren Faransanci
Naga Jibril akan Magaryar Tuqewa, kuma ya na da Fukafukai guda Xaei shida
عربي Turanci Fassara Yaren Faransanci
A daren da aka kama ni, na wuce ta Jibrilu a cikin mafi yawan jama'a, kamar tsayayyen tsauni daga tsoron Allah -mabuwayi da daukaka