lis din Hadisai

Daga cikin sharrin mutane akwai wadanda Alkiyama za ta riske su alhalin suna raye, da kuma masu yin kaburbura a matsayin masallatai
عربي Turanci Fassara Yaren Faransanci
Duk wanda ya shaida cewa babu wani Ubangiji da ya cancanci a bauta masa sai Allah shi kadai wanda bashi da abokin tarayya, kuma Annabi Muhammadu bawansa ne kuma manzonsa ne kuma kalmarsa ne da ya jefa ta ga nana Maryamu kuma Ruhi ne daga gare shi, kuma Aljanna Gaskiya ce haka wuta ma, to Allah zai shigar da shi Aljanna akan kowane irin aiki ya Mutu.
عربي Turanci Fassara Yaren Faransanci
Duk wanda ya ga yana da wahala, ko ya sanya masa, Allah zai yi masa inuwa a ranar tashin kiyama karkashin inuwar al'arshinsa a ranar da babu wata inuwa sai inuwar tasa
عربي Turanci Fassara Yaren Faransanci
Farkon abin da zaa fara yin hukunci akansa ran kiyama shi ne jinane.
عربي Turanci Fassara Yaren Faransanci
Annabi tsir da aminci Allah ya wuce wasu kabarurruka biyu, sai yace: lallai ana yi musu azaba, ba don wani babban laifi ake musu azaba ba, dayansu yakasance baya buya idan zai yi fitsari, kuma baya yin yadda zai kare kansa daga yadda fitsarin zai iya fallarsar masa,dayan kuma ya kasance mai yada annamimanci.
عربي Turanci Fassara Yaren Faransanci
Shin ban gaya muku hadisi ba game da maƙiyin Kristi, abin da ya faru da annabin mutanensa! Makaho ne, kuma ya zo da misalin Sama da Jahannama, wanda ya ce Aljanna Jahannama ce
عربي Turanci Fassara Yaren Faransanci
Babu wani abin bautawa sai Allah. Bala'i ga Larabawa daga sharri ya gabato. Sai na ce: Ya Manzon Allah, shin za ka halaka, kuma a cikinmu akwai salihai? Ya ce: "Na'am, idan slag yawa
عربي Turanci Fassara Yaren Faransanci
Daga kanka ka fada za'a ji, ka roka a baka, ka nemi ceto za'a baka ceton
عربي Turanci Fassara Yaren Faransanci
Shin ba zan sanar da ku‘ yan Aljanna ba? Duk mai rauni mai rauni ne, idan na rantse da Allah zai zama adali, shin bazan fada maku yan wuta ba? Duk girman lasifika.
عربي Turanci Fassara Yaren Faransanci
Akwai matakai guda dari a Sama wanda Allah ya tanadar wa mujahidai a tafarkin Allah, tsakanin darajoji biyu kamar tsakanin sama da kasa
عربي Turanci Fassara Yaren Faransanci
‘’Haqiqa za’a zo da wani mutum mai girma mai qiba ranar tashin Alqiyama amma a wajen Allah ba za’a gwada shi ba ma da fiffiken Sauro ‘’
عربي Turanci Fassara Yaren Faransanci
Idan aka nemi Musulmi a cikin kabari ya ba da shaidar cewa babu wani abin bauta sai Allah, kuma Muhammadu Manzon Allah ne, to wannan shi ne abin da Madaukaki ya ce: Allah Yana tabbatar da wadanda suka yi imani da magana tabbatacciya a rayuwa da duniya
عربي Turanci Fassara Yaren Faransanci
A ranar kiyama mumini zai kasance mai yanke hukunci daga Ubangijinsa har sai ya sanya masa mayafinsa, kuma yana yanke masa hukuncin zunubansa.
عربي Turanci Fassara Yaren Faransanci
Kada ku wuce gaban bawa a ranar lahira, har sai an tambaye shi game da shekarunsa kuma me ya halaka
عربي Turanci Fassara Yaren Faransanci
Duk wanda ya yi mubaya'a ga limami kuma ya ba shi cinikin hannunsa da 'ya'yan zuciyarsa, to ya rantse da shi idan zai iya.
عربي Turanci Fassara Yaren Faransanci
Wasu daga cikinsu suna dauke wuta a kan dugadugansa, wasu kuma suna dauke shi zuwa gwiwowinsa, wasu kuma suna daukarsa
عربي Turanci Fassara Yaren Faransanci
Kowane bawa za a tayar da shi ranar tashin kiyama a cikin yanayin da ya mutu a kansa
عربي Turanci Fassara Yaren Faransanci
"Lallai Allah -Maigirma da Daukaka- zai ce Ranar Al-kiyama ya kai Dan Adam nayi rashin lafiya amma baka dubani ba"
عربي Turanci Fassara Yaren Faransanci
"Babu wani annabi fa sai ya gargadi Mutanensa Mai Ido daya Makaryaci
عربي Turanci Fassara Yaren Faransanci
Ubangiji na yayi mun Al-qawari shigar da Al-umma ta Dubu Saba'in ba tare da Hisabi, kuma babu Azaba kuma kowace Dubu Saba'in wata Dubun da Kyauta Uku da kyaututtukan Ubangiji na
عربي Turanci Fassara Yaren Faransanci
Ubangijinmu zai yaye Maqyagyamarsa, sai kowane Mumini yayi sujada a gare shi Mace da Namiji, sai Waxanda suka kasance suna Sujada a Duniya saboda riya da jiyarwa su tsaya, sai su tafi suyi Sujada sai bayansu ya Sandare baki xaya
عربي Turanci Fassara Yaren Faransanci
Ya Manzon Allah, Shin zamu ga Ubangijinmu ? ya ce: Shin kuna iya ganin Rana? da Wata idan gari yai wasai?
عربي Turanci Fassara Yaren Faransanci
A iyakokin Madina Mala'iku Annoba da Dujal basa shigar ta
عربي Turanci Fassara Yaren Faransanci
Duk wanda ya ce lokacin da ya ji kiran: Ya Allah, Ubangijin wannan cikakkiyar kira da tsayayyen salla, zan zo da Muhammad hanyoyi da halaye masu kyau, kuma in aika masa da wurin yabo abin da na yi masa alkawari, to, roƙo na ya zo masa a ranar sakamako
عربي Turanci Fassara Yaren Faransanci
Sunyi Gaskiya, lallai su ana yi musu Azaba Azabar da Dabbobi suke ji baki xayansu
عربي Turanci Fassara Yaren Faransanci
Namiji yana bacci yana bacci, kuma an kwace amanar daga zuciyarsa, don haka alamarta ta kasance kamar laka, to sai ya yi barci, kuma amintar da ita ta kasance daga zuciyarsa, don haka tasirinsa ya kasance kamar alamar magul
عربي Turanci Fassara Yaren Faransanci
Duk wanda ya yi imani da Allah da ranar lahira, to bakonsa ya girmama ladar sa. ”Suka ce:“ Mene ne sakamakonsa? Ya Manzon Allah, ya ce: Yininsa da darensa, da karimcinsa kwana uku ne, don haka abin da ya kasance a baya sadaka ce a gare shi
عربي Turanci Fassara Yaren Faransanci
Wanda raina yake a hannunsa duniya ba ta tafiya har sai wani mutum ya tsallake kabari, sai ya yi birgima a kansa ya ce: Ina ma dai in kasance wurin mai wannan kabarin, kuma babu addini a ciki. Bala'i kawai
عربي Turanci Fassara Yaren Faransanci
Sa'a ba za ta tashi ba har sai Yufiretis ta janye daga dutsen zinariya don yaƙi da ita, kuma ana kashe kowane ɗari da tasa'in da tara.
عربي Turanci Fassara Yaren Faransanci
Sun bar garin kamar yadda yake, ba abin da ya rufe su sai makoki
عربي Turanci Fassara Yaren Faransanci
Bari a samu lokaci ga mutanen da wani mutum zai yi dawafin sadaka ta zinariya kuma ya ga ba wanda zai karba daga gare shi, kuma an ga mutum daya yana bin mata arba'in suna biye da shi.
عربي Turanci Fassara Yaren Faransanci
Masu adalci na farko sun tafi na farkon, kuma tabo ya kasance kamar sha’ir ko dabino
عربي Turanci Fassara Yaren Faransanci
Duk wanda ya haxiye fushi, kuma yana da ikon ya ya rama, Allah zai kirawo shi a cikin Mutane a Ranar Al-qiyama ya zava Masa daga cikin Matan Hurul-Aini abunda ya so
عربي Turanci Fassara Yaren Faransanci
Lallai, Allah madaukaki yana cewa a ranar kiyama: Ina wadanda suke kauna a cikin Mai girma na? A yau zan yi musu inuwa a cikin inuwa ta, rana babu wata inuwa sai tawa.
عربي Turanci Fassara Yaren Faransanci
"Allah Mai xaukaki zai naxe sammai da a ranar Al-qiyama sannan ya xaukesu da Hannunsa na Dama sannan ya ce: Ni ne Mai Mulki ina masu jabberanci? kuma sannan sai naxe qasa ma da Hannunsa na Hagu sannan ya ce: Ni ne Mai Mulki ina masu jabberanci?"
عربي Turanci Fassara Yaren Faransanci
Allah mai girma da daukaka ya ce: Wadanda suke kauna a cikin Jalali suna da mimbarin haske wanda annabawa da shahidai suka raya shi.
عربي Turanci Fassara Yaren Faransanci
Idan ya yi kyau, sai ta ce: Ka zo da ni, ka kawo ni gabana, idan kuma bai inganta ba, sai ta ce: Kaitona! Ina zaka tafi dashi
عربي Turanci Fassara Yaren Faransanci
Rana za'a saukar da ita aranar Alqiyamah daga halitta har zuwa lokacinda zaka kasance daga cikinsu gwargwadon mil mil
عربي Turanci Fassara Yaren Faransanci
Na farkonsu da na karshensu za a ci zarafinsu, sannan a fitar da su gwargwadon niyyarsu
عربي Turanci Fassara Yaren Faransanci
Tsakanin ffsan fuka fukai arba'in, suka ce: Ya Abu Huraira kwana arba'in? Ya ce: Shin kun ƙi? Sai suka ce: Shekara arba'in? Ya ce: Na ki. Suka ce: Watan arba'in? Ya ce: Na ki
عربي Turanci Fassara Yaren Faransanci
Duk wanda yake da duhu tare da dan’uwansa, daga mutuncinsa ko daga wani abu, to ya canza rayuwarsa a gabansa, kuma babu lokacinsa. Idan yana da aikin kwarai, to an dauke shi zuwa ga tsananin duhun sa, idan kuma bashi da kyawawan ayyuka, sai ya debi daga cutarwar mai shi
عربي Turanci Fassara Yaren Faransanci
Ranar tashin kiyama, mutane za su yi shigar kaki da tsiraici
عربي Turanci Fassara Yaren Faransanci
Mutane suna tsayuwa ne zuwa ga Ubangijin talikai har sai dayansu ya kasance ba ya cikin zabensa zuwa rabin kunnuwansa
عربي Turanci Fassara Yaren Faransanci
Lallai ne ku bada zuwa Ma'abotansa Ranar Al-kiyama har sai anyi sakamako ga Akuya Mai kaho da Mara Kaho
عربي Turanci Fassara Yaren Faransanci
Saihan da Jihan da Furat da Nil baki xayan su kogunan Al-janna ne
عربي Turanci Fassara Yaren Faransanci
Wuta da Aljanna sunyi Jayayya, sai wuta ta ce: an zaveni saboda masu girman kai, da Masu jiji da Kai, kuma Aljanna ta ce: Ni kuma babu mai shiga ta sai raunanan Mutane da waxanda ba komai ba, da wacanda idonsu bai buxe da Duniya ba
عربي Turanci Fassara Yaren Faransanci
Za'a tashi Mutane Ranar Al-qiyama -ko kuma ya ce Bayi= tsirara basu da Kaciya
عربي Turanci Fassara Yaren Faransanci
"Lallai mafi karancin Gidan dayanku a cikin Al-janna ace da shi yi guri, sai yayi Guri a ransa sai ya ce da shi shin kayi Gurin? sai ya ce E sai ya ce da shi: to kana da abun da kayi Gurin da kuma wani kwatankwacin sa"
عربي Turanci Fassara Yaren Faransanci
Lallai kafiri idan ya aikata Kyakkyawan aiki, sai a ciyar da shi Abinci a Duniya, Kuma Mumini Saboda Allah yana masa tanadin Kyawawan lada a Lahira, kuma ya bibiye shi da arziki a cikin Duniya kan biyayyarsa
عربي Turanci Fassara Yaren Faransanci
Masu kiran Sallah sune mafi tsawon Wuyaye a Ranar Al-qiyama
عربي Turanci Fassara Yaren Faransanci
Haqiqa anyi mun Wahayi cewa ku za'a Jarrabeku a cikin Qabarinku kusan Fitinar Dujal
عربي Turanci Fassara Yaren Faransanci
Za a sami wani khalifa daga cikin magadanku a karshen zamani, yana rokon kudi ba ya kirgawa
عربي Turanci Fassara Yaren Faransanci
Idam Ranar Al-kiyama ta Kasance Allah ai Tura ga kowane Musuli Bayahude daya Ko banasare, sai yace wannan zai kwanceka daga Wuta
عربي Turanci Fassara Yaren Faransanci
Ku karanta Alqurani domin zai zo Ranar Alkiyama mai ceton Ma'abotansa
عربي Turanci Fassara Yaren Faransanci