د احادیثو لړلیک

تر ټولو بد خلک هغه دي چې قیامت پرې راشي او دوی ژوندي وي، او بل هغه خلک چې له مقبرو جوماتونه جوړوي.
عربي انګلیسي فرانسوي
چا چې - پدې خبره - ګواهي ورکړه چې نشته دی په حقه سره معبود مګر یوازې الله دی، شریک نه لري او محمد د الله بنده او رسول دی، او عیسی د الله بنده او رسول دی، او د هغه - کلمه - (په کلمه د کن سره پیدا شو)، او د هغه له روح ( د الله تعالی د طرفه) څخه دی، او دا چې جنت حق او اور(دوزخ) حق دی، الله به یې جنت ته ننباسي که هر عمل یې کړی وي.
عربي انګلیسي فرانسوي
چا چې تنګ لاسي ته مهلت ورکړ، او یا یې ترې قرض سپک کړ، د قیامت په ورځ به یې الله تعالی د خپل عرش د سورې لاندې راولي، په هغه ورځ چې د هغه د عرش له سیوري پرته به بل سیوری نه وي.
عربي انګلیسي فرانسوي
ژر دی چې تاسو به خپل رب ووینئ لکه څرنګه چې تاسو دا سپوږمۍ وینئ پرته له کومې ستړتیا او سختۍ څخه.
عربي انګلیسي فرانسوي
او هغه څه چې رسول الله حرام کړي وي داسې دي لکه چې الله تعالی حرام کړي وي.
عربي انګلیسي هسپانوي