Talaan ng mga ḥadīth

Katotohanan na ilan sa mga masamang tao ay yung mga naabutan ng oras (huling araw) at sila ay buhay,at mga silang ginagawa nila ang puntod bilang simbahan
عربي Ang Balarila ng Wikang Ingles Ang Wikang Pranses
Sinuman ang magsaksi na walang ibang Diyos na dapat sambahin maliban kay Allah,Siya ay Nag-iisa at walang katambal sa Kanya,at katotohanan na si Muhammad ay Propeta at Sugo Niya,at Katotohanang si 'Esah ay propeta ng Allah at Sugo Niya at Ang Salita Niya ay iginawad Niya kay Maryam at ang isang espirito nito (na kanyang nilikha),At ang Paraiso ay totoo,At ang Impiyerno ay totoo,Papapasukin siya ni Allah sa Paraiso, dahil sa mga gawain nito
عربي Ang Balarila ng Wikang Ingles Ang Wikang Pranses
Ang sinumang nagpalugit sa nagigipit o nagpatawad sa utang nito, lililiman siya ni Allāh sa Araw ng Pagkabuhay.
عربي Ang Balarila ng Wikang Ingles Ang Wikang Pranses
Ang una sa huhusgahan sa mga tao sa Araw ng Pagkabuhay ay kaugnay sa [pagpapadanak ng] mga dugo."
عربي Ang Balarila ng Wikang Ingles Ang Wikang Pranses
Dumaan ang Propeta-pagpalain siya ni Allah at pangalagaan-sa dalawang libingan,Nagsabi siya: ((Tunay na silang dalawa pinaparusahan,At ang ipinaparusa sa kanilang dalawa ay malaki.Ang isa sa kanila:Siya ay hindi nagtatakip sa pag-ihi,At ang iba: Siya ay naglalakad para sa Paninirang-puri))
عربي Ang Balarila ng Wikang Ingles Ang Wikang Pranses
Ikaw ay makakasama sa sinumang iniibig mo
عربي Ang Balarila ng Wikang Ingles Ang Wikang Pranses
Hindi koba ikukwento sa inyo ang isang kwento tungkol kay Dajjal,at Wala pang Propeta na nagkwento nito sa mga tao niya,! Siya ay may isang mata,At tunay na magdadala siya ng tulad ng Paraiso at Impiyerno.
عربي Ang Balarila ng Wikang Ingles Ang Wikang Pranses
Wala ng ibang panginoon na dapat sambahin maliban kay Allah)) ang kaparusahan ay sa mga arabo mula sa kasamaan na napapalapit,nabutasan sa araw na ito ang pader nina Ya`juj at Ma`juj nang kasing-laki nito, at binilog niya ang dalawang daliri nito, ang hinlalaki nito at ang sumunod nito,Nagsabi ako:O sugo ni Allah,mapapahamak ba tayo kahit kabilang sa atin ay mga matutuwid na tao? Sinabi niya: Oo,kapag laganap na ang kasamaan.
عربي Ang Balarila ng Wikang Ingles Ang Wikang Pranses
"Itaas mo ang ulo mo,Magsabi ka ay maririnig ito,Humiling ka at ipagkakaloob ito [sa iyo],At mamagitan ka at [tatanggapin ang pamamagitan mo
عربي Ang Balarila ng Wikang Ingles Ang Wikang Pranses
Ipapa-alam koba sa inyo ang mga Taong mananahanan sa Paraiso?Ang lahat mahina at inaapi,at kung sumumpa siya kay Allah ay tunay na tutuparin niya ito,Ipapa-alam koba sa inyo ang mga Taong mananahanan sa Impiyerno? Ang lahat ng malulupit,mayabang at mapag-mataas
عربي Ang Balarila ng Wikang Ingles Ang Wikang Pranses
Tunay na sa Paraiso ay may isandaang antas na inihanda ni Allah para sa mga nakikibaka sa landas Niya, na ang pagitan ng dalawang antas ay gaya ng pagitan ng langit at lupa.
عربي Ang Balarila ng Wikang Ingles Ang Wikang Pranses
Katotohanang darating ang isang lalaking napakataba at napakalaki sa Araw ng Pagkabuhay,na wala siyang bigat para kay Allah na tulad ng pakpak ng lamok.
عربي Ang Balarila ng Wikang Ingles Ang Wikang Pranses
Ang Muslim, kapag tinanong siya sa libingan, ay sasaksi na walang Diyos kundi si Allah at na si Muḥammad ay Sugo ni Allah sapagkat iyon ay sabi Niya, pagkataas-taas Niya (Qur'ān 14:27): Patatatagin ni Allah ang mga sumampalataya sa pamamagitan ng matatag na salita sa buhay sa Mundo at sa Kabilang-buhay.
عربي Ang Balarila ng Wikang Ingles Ang Wikang Pranses
Sapagkat tunay na Ako ay nagtakip na niyon sa iyo sa Mundo at Ako ay nagpapatawad niyon sa iyo sa araw na ito
عربي Ang Balarila ng Wikang Ingles Ang Wikang Pranses
Hindi makakagalaw ang dalawang paa ng isang alipin sa kabilang araw hangga't maitanong siya hinggil sa kanyang edad kung saan niya ito ginamit? at sa kanyang kaalaman kung ano ang ginawa niya dito? at sa kanyang kayamanan kung saan niya ito kinuha at kung saan niya ito ginastos? at sa kanyang pangangatawan kung papano niya ito nilustay?
عربي Ang Balarila ng Wikang Ingles Ang Wikang Pranses
Ang sinumang mangako ng katapatan sa isang pinuno at nagbigay rito ng pangako ng kamay niya at katapatan ng puso niya ay sundin niya ito kung makakaya niya. Kung may dumating na iba na makikipagtunggali sa kanya, tagain ninyo ang leeg ng iba
عربي Ang Balarila ng Wikang Ingles Ang Wikang Pranses
Kabilang sa kanila ang linalamon ng apoy hanggang sa kanyang bukong-bukong,at kabilang sa kanila ang linalamon nito hanggang sa kanyang dalawang tuhod,at kabilang sa kanila ang linalamon nito hanggang sa kanyang balakang,at kabilang sa kanila ang linalamon nito hanggang sa kanyang balagat
عربي Ang Balarila ng Wikang Ingles Ang Wikang Pranses
Bubuhayin ang bawat alipin ayon sa kalagayan ng kanyang pagkakamatay
عربي Ang Balarila ng Wikang Ingles Ang Wikang Pranses
Tunay na si Allah, kamahal-mahalan Siya at kapita-pitagan, ay magsasabi sa Araw ng Pagkabuhay: O Anak ni Adan, nagkasakit Ako at hindi ka dumalaw sa Akin.
عربي Ang Balarila ng Wikang Ingles Ang Wikang Pranses
Walang isang propetang hindi nga nagbabala sa kalipunan niya laban sa kirat na palasinungaling.
عربي Ang Balarila ng Wikang Ingles Ang Wikang Pranses
Ang Hadith ng pamamagitan
عربي Ang Balarila ng Wikang Ingles Ang Wikang Pranses
Nalalaman ba ninyo kung sino ang bangkarota
عربي Ang Balarila ng Wikang Ingles Ang Wikang Pranses
Walang may-ari ng ginto ni ng pilak, na hindi nagbibigay mula rito ng tungkulin dito, na hindi magtatapal sa kanya ng mga plantsa ng apoy kapag Araw na ng Pagkabuhay, magpapaningas sa mga ito sa apoy ng Impiyerno, at maghehero sa pamamagitan ng mga ito ng tagiliran niya, noo niya, at likod niya.
عربي Ang Balarila ng Wikang Ingles Ang Wikang Pranses
Pinangakuan ako ng Panginoon ko na magpapasok Siya sa Paraiso mula sa Kalipunan ko ng pitumpong libo nang walang pagtutuos ni pagdurusa. Kasama ng bawat isang libo ang [iba pang] pitumpong libo at tatlong dakot mula sa mga dakot ng Panginoon ko.
عربي Ang Balarila ng Wikang Ingles Ang Wikang Pranses
Ilalagay ang landasin sa pagitan ng dalawang pampang ng Impiyerno, na mayroong mga tinik gaya ng tinik ng [halamang] Sa`dān. Pagkatapos ay patatawirin ang mga tao, kaya may maliligtas, masasagip, matatalupan pagkatapos ay maliligtas, mapipigilan at saka matitiwarik doon.
عربي Ang Balarila ng Wikang Ingles Ang Wikang Pranses
Maglalantad ang Panginoon natin ng lulod Niya kaya magpapatirapa sa Kanya ang bawat mananampalatayang lalaki at mananampalatayang babae ngunit mananatiling [nakatayo] ang bawat sinumang nagpapatirapa noon sa Mundo bilang pakita at parinig at magtatangka siyang magpatirapa ngunit magiging parang iisang buto ang likod niya.
عربي Ang Balarila ng Wikang Ingles Ang Wikang Pranses
Ang ḥadīth ayon kay Abū Sa`īd Al-Khudrīy. Nagsasaad ito ng mga masasaksihan sa Araw ng Pagkabuhay: ang pagkakita ng Mananampalataya kay Allah, kamahal-mahalan Siya at kapita-pitagan, ang landasin, ang pagpapalabas mula sa Impiyerno sa sinumang sa puso niya ay may katiting na pananampalataya, ang Pamamagitan
عربي Ang Balarila ng Wikang Ingles Ang Wikang Pranses
Tunay na nalalaman ko ang pinakahuli sa mga nananahanan sa Impiyerno na lalabas mula rito,at ang pinakahuling mananahanan sa Paraiso na papasok sa Paraiso.Isang lalaki na lalabas sa Impiyerno na gumagapang,At sasabihin ni Allah-Kamahal-mahalan Siya at Kapita-pitagan-sa kanya:Humayo ka at pumasok ka sa Paraiso,Darating siya rito,Aakalain niya rito na ito ay napuno na,At babalik siya:Sasabihin niya: O Panginoon,natagpuan ko itong puno na!
عربي Ang Balarila ng Wikang Ingles Ang Wikang Pranses
Sinuman ang magsabi kapag narinig niya ang panawagan: "O Allah! Panginoon ng ganap na panawagan na ito at [Panginoon] ng [takdang oras ng] ng pagdarasal na isasagawa,Pagkalooban Mo si Muhammad ng karapatang mamagitan at pagkabukod-tangi at iangat siya [sa araw ng paghuhukom] a pinakamabuti at pinakamataas na antas sa Paraiso na Iyong ipinangako sa kanya," Mapapasakanya ang aking Pamamagitan sa Araw ng Pagkabuhay.
عربي Ang Balarila ng Wikang Ingles Ang Wikang Pranses
Katotohanan [ang Sinabi nilang dalawa],Tunay na sila ay pinaparusahan ng parusang naririnig ng lahat ng mga hayop
عربي Ang Balarila ng Wikang Ingles Ang Wikang Pranses
Katotohanan ang Ummah (nasyon) na ito ay lilitisin siya sa loob ng kanyang puntod, at kapag hindi lang sila ay nakalibing na, tiyak na hiniling ko na sa Allah na iparirinig Niya sa inyo ang paghihirap sa loob ng puntod na aking narinig mula sa kanya
عربي Ang Balarila ng Wikang Ingles Ang Wikang Pranses
Katotohanang ang isa sa inyo,kapag namatay,ay ipapakita sa kanya ang mauupuan niya sa araw at gabi,Kung siya ay kabilang sa mga Tao sa Paraiso,siya ay mapapabilang sa mga Tao sa Paraiso,at kung siya ay kabilang sa mga Tao sa Impiyerno siya ay mapapabilang sa mga Tao sa Impiyerno,At sasabihin sa kanya; Ito ang uupuan mo hanggang sa bubuhayin ka ni Allah sa Araw ng Pagka-buhay.
عربي Ang Balarila ng Wikang Ingles Ang Wikang Pranses
Tunay na ang Propeta-pagpalain siya ni Allah at pangalagaan-ay nagsabi: Isinugo ako at ang Huling Oras na ganito,itinuro niya ang dalawang daliri niya at itinaas niya ang dalawang ito.
عربي Ang Balarila ng Wikang Ingles Ang Wikang Pranses
Tunay na lalaganap ang kautusang ito,tulad nang paglaganap ng gabi at araw,at hindi iiwanan ni Allah ang mga bahay sa Lungsod at mga bahay sa disyerto maliban sa ipapasok ni Allah sa Relihiyong ito,na may Karangalan na napakarangal o kahihiyan na kasuklam-suklam,Karangalan na ipaparangal ni Allah rito ang Islam,at Kahihiyan na kasusuklaman rito ni Allah ang walang pananampalataya.
عربي Ang Balarila ng Wikang Ingles Ang Wikang Pranses
Matutulog ang lalaki nang mahimbing na pagtulog at kukunin ang Tiwalang Lagak(Ama`nah) sa puso nito,at mag-aanino ang epekto nito na tulad ng maliit na palatandaan na itim,pagkatapos ay matutulog siya ng mahimbing na tulog at kukunin ang Tiwalang Lagak(Ama`nah) sa puso nito,at mag-aanino ang epekto nito na tulad ng epekto ng tuldok na itim
عربي Ang Balarila ng Wikang Ingles Ang Wikang Pranses
Sinuman ang nananampalataya sa Allah at sa kabilang buhay ay bigyan niyang dangal ang kanyang bisita ng kanyang regalo ang sabi nila: at ano ang kanyang regalo? Oh Sugo ni Allah, sabi Niya: ang araw niya at ang gabi niya, at ang pagbisita ay tatlong araw, kaya kung anuman ang sumobra doon iyon ay kawang gawa sa kanya
عربي Ang Balarila ng Wikang Ingles Ang Wikang Pranses
Sumpa man sa Kanya na ang kaluluwa ko ay nasa kamay Niya, hindi papanaw ang Mundo hanggang sa maparaan ang lalaki sa isang puntod at magpapagulong-gulong sa ibabaw nito at magsasabi: "O kung sana ako ay nasa kinalalagyan ng nakalibing sa puntod na ito." Wala siyang [dahilan mula sa] relihiyon; wala siyang [dahilan] kundi ang kasawian.
عربي Ang Balarila ng Wikang Ingles Ang Wikang Pranses
Hindi sasapit ang Huling Sandali hanggang sa ilantad ng Yuprates ang isang bundok ng ginto na pag-aawayan. Mamamatay sa bawat isandaan ang siyam na pu't siyam
عربي Ang Balarila ng Wikang Ingles Ang Wikang Pranses
Iiwanan nila ang Madinah sa napaka-inam [na mga bagay na] taglay nito, Walang lumulukob dito maliban sa mga naghahanap ng kabuhayan-kabuhayan mula sa hayop at mga ibon
عربي Ang Balarila ng Wikang Ingles Ang Wikang Pranses
Talagang darating sa mga tao ang panahon na iikot ang lalaki sa paghahanap ng mapagkawang-gawaan mula sa ginto at wala siyang matatagpuan na kukuha nito,at makikita ang isang lalaki na sinusundan ng apat-napong babae,mag-aagawan sila dito dahil sa liit ng bilang ng kalalakihan at dami ng kababa-ihan.
عربي Ang Balarila ng Wikang Ingles Ang Wikang Pranses
Maglalago ang mga mabubuting tao at ang una ay mauuna, at ang matitira ay ang mga latak na tulad ng latak ng sebada o datiles,Hindi sila bibigyan ni Allāh ng kahit na kaunting pagpapahalaga
عربي Ang Balarila ng Wikang Ingles Ang Wikang Pranses
Sinuman ang pumigil sa pagkagalit,na siya ay may kakayanan sa pagpapatupad nito,tatawagin siya ni Allah,napakamaluwalhati Niya at pagkataas-taas,sa harap ng mga nilalang sa Araw ng Pagkabuhay,upang papiliin siya mula sa magagandang babae [na mapapangasawa sa Paraiso],sa sinumang kanyang magustuhan
عربي Ang Balarila ng Wikang Ingles Ang Wikang Pranses
Katotohanang si Allah-Pagkataas-taas Niya-ay magwiwika sa Araw ng Pagkabuhay:Nasaan ang mga nagmamahalan sa Kadakilaan Ko?Sa araw na ito ay pasisilungin ko sila sa Aking Silong,Araw na Walang masisilungan maliban sa Silong Ko
عربي Ang Balarila ng Wikang Ingles Ang Wikang Pranses
Babalunbunin ni Allah ang mga kalangitan sa Araw ng Pagkabuhay,Pagkatapos ay kukunin Niya ito sa Kanang Kamay Niya,Pagkatapos ay sasabihin Niya:Ako ang Hari,Nasaan na ang mga Mapanupil?Nasaan na ang mga Nagmamalaki?Pagkatapos ay babalunbunin Niya ang pitong kalupaan.pagkatapos ay Kukunin Niya ito sa Kaliwang Kamay Niya,Pagkatapos ay sasabihin Niya:Ako ang Hari,Nasaan na ang mga Mapanupil?Nasaan na ang mga Nagmamalaki?
عربي Ang Balarila ng Wikang Ingles Ang Wikang Pranses
Nagsabi si Allah-Kamahal-mahalan siya at Kapita-pitagan-Ang mga Nagmamahalan sa Kadakilaan ko,Sa kanila ay may matataas na antas mula sa liwanag,Kina-iinggitan sila ng mga Propeta at ng mga Martir.
عربي Ang Balarila ng Wikang Ingles Ang Wikang Pranses
kung siya ay matuwid, magsasabi siya: isulong ninyo ako, isulong ninyo ako; kung siya ay hindi matuwid, magsasabi siya: Kapighatian sa kanya; saan ninyo siya dadalhin?
عربي Ang Balarila ng Wikang Ingles Ang Wikang Pranses
Ilalapit ang araw sa Araw ng Pagkabuhay sa mga nilikha hanggang sa ito, mula sa kanila, ay gaya ng layong isang mīl.
عربي Ang Balarila ng Wikang Ingles Ang Wikang Pranses
Sinuman ang nakagawa ng kawalan ng katarungan o kasalanan sa kapatid niya-mula sa kanyang ari-arian o iba pang bagay,tanggalin niya ang pananagutan niya rito sa Araw na ito bago ito hindi maging isang dinar o isang dirham;
عربي Ang Balarila ng Wikang Ingles Ang Wikang Pranses
Titipunin ang mga tao sa Araw ng Pagbangon bilang mga nakayapak, mga nakahubo, mga di-tuli.
عربي Ang Balarila ng Wikang Ingles Ang Wikang Pranses
Babangun ang mga tao sa harapan ng Panginoon ng daigdig,hanggang sa maglaho ang isa sa kanila dahil sa pawis niya na umaabot hanggang sa kalahati ng kanyang tainga
عربي Ang Balarila ng Wikang Ingles Ang Wikang Pranses
Talagang ibibigay nga ang mga karapatan sa mga karapat-dapat sa mga ito hanggang sa gaganti para sa tupang walang sungay laban sa tupang may mga sungay.
عربي Ang Balarila ng Wikang Ingles Ang Wikang Pranses
Ayon kay Annawwa's bin Sam-an-malugod si Allah sa kanya-siya ay nagsabi:Nabanggit ng Sugo ni Allah-pagpalain siya ni Allah at pangalagaan-ang tungkol kay Dajjal sa isang umaga,inilalarawan niya ito na parang walang pagpapahalaga at sa oras na iyon ay inilarawan niya na may pagpapahalaga hanggang sa inakala namin na ito ay malapit sa mga puno,at nang pumunta kami sa kanya,napag-alaman niya ito sa amin(ang takot),at nagsabi siya:"Anu ang nangyari sa inyo?"Nagsabi kami:O Sugo ni Allah,binanggit mo ang tungkol kay Dajjal ngayong umaga,inilalarawan mo ito na parang walang pagpapahalaga at sa oras na iyon ay inilarawan mo ito na may pagpapahalaga hanggang sa inakala namin na ito ay nagtatago malapit sa mga puno,Nagsabi siya:" Maliban kay Dajjal ang ikinatatakot ko sa para sa inyo,at kapag siya ay lumabas at ako ay kasama ninyo,ipagtatanggol ko kayo laban sa kanya,at kapag lumabas siya at wala na ako sa inyo,ang bawat isa ay magtatanggol sa sarili nito,at si Allah ang nag-iisang tagapagtanggol ng bawat Muslim,Si Dajjal ay isang binatang lalaki na may kulot na buhok,ang isang mata niya ay bulag,at naikukumpara ko ang mukha niya kay Al-`Uzza bin Qatan.Sinuman ang umabot sa kanya mula sa inyo,basahin niya ang panimula ng kabanata ng Al-Kahf,Siya ay lilitaw sa mga daan sa pagitan ng Iraq at Sham,at magpapalaganap siya ng matinding katiwalian sa kanan,at matinding katiwalian sa kaliwa,O mga lingkod ni Allah,magpakatatag kayo,)) Nagsabi kami:O Sugo ni Allah,Hanggang kailan siya magtatagal sa Mundo?Ang sabi niya:((apatnapong araw:Araw na ang katumbas ay isang taon,at Araw na ang katumbas ay isang buwan at araw na ang katumbas ay isang linggo at ang nalalabing araw ay katulad ng araw ninyo)),Nagsabi kami: O Sugo ni Allah;Ang araw na katumbas ay isang taon,sapat naba sa amin dito ang dasal sa isang araw?Nagsabi siya:" Hindi,sukatin ninyo ito,ayon sa naayong sukat nito[regular na oras ng dasal]",Nagsabi kami:Gaano siya kabilis(maglakbay) sa Mundo?"Katulad ng ulap na nasa likod ng hangin"at darating siya sa mga tao,at aanyayaan sila na maniwala sa kanya, at maniniwala sila at tutugon sila sa kanya,Uutusan niya ang kalangitan at uulan,at ang lupa na tutubo(ng mga halaman) at darating sa kanila ang mga alaga nilang (kamelyo) na may mas pinataas na umbok,at puno sa gatas na mga soso(kamelyo),at mas malaki nitong mga balakang,Pagkatapos ay darating siya sa ibang mga tao,at aanyayahan niya sila;at pasisinungalingan nila ang mga sinasabi nito,at lilisanin niya sila,hanggang sa darating sa kanila ang tagtuyot at walang matitira sa mga pag-aari nila mula sa mga ari-arian nila,Pagkatapos ay dadaan siya sa nasalantaan at sasabihin niya dito: Ilabas ang inyong mga kayamanan,at lalabas ang mga kayamanan at susunod ito sa kanya na parang mga lalaki ng pukyutan,pagkatapos ay tatawagin niya ang isang lalaki na magdadala ng maraming kabataan,at hahampasin niya ito ng tabak at puputulin ito sa dalawang piraso,at ilalagay niya ito na magkapantay ang layo sa pagitan ng mamamana at papanahin,pagkatapos ay tatawagin niya ito,at pupunta sa kanya,na may sinag ang kanyang mukha na tumatawa,at sa mga oras na iyon,ipapadala na ni Allah si Eisah-pagpalain siya ni Allah at pangalagaan-bababa siya sa isang Parolang puti sa may Silangang bahagi ng Damascus,na may suot na dalawang tela,nakalagay ang kanyang kamay sa mga pakpak ng dalawang anghel,kapag iniyuko niya ang kanyang ulo,pumapatak ang pawis nito,at kapag itinaas niya ito,pumapatak mula dito ang mga piraso na parang perlas,at walang hindi mananampalataya na naaamoy niya ang bango ni [Eisah] maliban sa siya ay mamamatay,at ang kanyang bango ay laganap hanggat siya ay natatanaw,at hahanapin niya si(Dajjal) hanggang sa mahabol niya ito sa isang pintuan na tinatawag na LUDD at papatayin niya ito,Pagkatapos ay darating kay Eisah-pagpalain siya ni Allah at pangalagaan-ang mga tao na naprotektahan ni Allah mula dito,pupunasan niya ang kanilang mga mukha at sasabihin sa kanila ang mga antas nila sa Paraiso,at sa mga oras na iyon;ay ipapahayag ni Allah kay Eisah-pagpalain siya ni Allah at pangalagaan-Tunay na iniligtas ko ang mga lingkod ko,walang dalawang kamay sa kahit na sinuman ang makikipag-laban sa kanila,iligtas mo ang aking mga alipin sa bundok ng Attur,At ipapadala ni Allah sina Ya`juj at Ma`juj at sa bawat mataas na lugar ay maglalabasan sila,at dadaan ang mauuna sa kanila sa isang dagat-dagatan na tinatawag na Tabariyyah,at iinumin nila ang lahat dito,at dadaan ang pinaka-huli sa kanila na sasabihin nila:Nagkaroon ng tubig dito noon,at nahihirapan ang Propeta ni Allah na si Eisah-pagpalain siya ni Allah at pangalagaan-at ang mga kasamahan niya-malugod si Allah sa kanila-hanggang sa naging;ang isang ulo ng Toro para sa isa sa kanila ay mas-mainam mula sa isang-daang Dinar para sa isa sa inyo ngayon,Kung kaya`t mananalangin ang Propeta ni Allah na si Eisah-pagpalain siya ni Allah at pangalagaan-at ang mga kasamahan niya-malugod si Allah sa kanila-kay Allah-pagkataas-taas Niya-At ipapadala ni Allah-Pagkataas-taas Niya sa kanila ng mga Uod sa mga leeg nila,hanggang sa silay sabay-sabay na mamamatay tulad ng pagkamatay ng isang tao,pagkatapos ay bababa ang Propeta ni Allah na si Eisah-pagpalain siya ni Allah at pangalagaan-at ang mga kasamahan niya-malugod si Allah sa kanila-sa mga mababang lupa,at walang silang matatagpuan kahit na maliit na lugar,maliban sa itoy mapupuno ng mga bangkay nila at mabahong amoy nila,kung kaya`t mananalangin ang Propeta ni Allah na si Eisah-pagpalain siya ni Allah at pangalagaan-at ang mga kasamahan niya-malugod si Allah sa kanila-kay Allah-Pagkataas-taas Niya-At ipapadala ni Allah-Pagkataas-taas Niya sa kanila ang mga Ibon na ang kanilang mga leeg ay katulad ng likod ng kamelyo,dadalhin nila ang mga ito at itatapon nila sa kung saan naisin ni Allah,Pagkatapos ay ipapadala ni Allah pagkataas-taas Niya-sa kanila ang Ulan,at mawawala dito ang mga bahay na gawa sa lupa at gawa sa mga balahibo o lana,at mahuhugasan ang lahat ng kalupaan hanggang sa iiwanan itong katulad ng Salamin,Pagkatapos ay sasabihin sa Lupa: "ilabas ang mga Bunga mo,at ibalik ang mga Pagpapala nito,at sa oras na iyon,kakain mula rito ang mga grupo ng mga tao at makakagawa sila ng mga kanlungan nila mula sa balat nito(puno),at Ipagpapala ang gatas hanggang sa ang gatas ng isang kamelyo ay magiging sapat para sa maraming tao, at ang gatas mula sa Baka ay magiging sapat para sa buong tribo ng mga tao,at ang gatas mula sa Tupa ay magiging sapat para sa pamilya ng mga tao,at sa mga Oras na iyon,ipapadala ni Allah-Pagkataas-taas Niya,ang kaaya-ayang Hangin na pupunta sa mga kili-kili nila,Hanggang sa kukunin ang kaluluwa ng lahat mananampalataya at lahat ng Muslim,at tanging ang mga masamang Tao lamang ang maiiwan,Sila iyong gumawa ng pangangalunya sa mga pampubliko tulad ng pangangalunya ng mga hayop(Asno),At sa kanila ay magaganap Ang Paggunaw sa Mundo)) Isinaysay ito ni Imam Muslim,Ang sinabi nito na:((lilitaw sa pagitan ng Sham at Iraq)):Ay Daan sa pagitan nila.Ang sabi nito na:((A`th)) na may letrang Ayn at Tha na may tatlong tuldok,at ang katiwalian :matinding Pinsala.At ang ((Zura`)) na may patinig na "U" sa letrang Zal; at ito ay ang napakataas na umbok at ito ay pang-maramihan ng "zurwah O zerwah" na pweding gamitan ng patinig na "U" o "E".At ang salitang " Wal-yu-a seeb";ay mga lalaking tutubi, at ang "dalawang putol"ay ;dalwang piraso.At ang((Layunin)) ito ang layunin na kung saan ay aasintahin ng mamamana;ay itatapon ito ng pagtapon na tulad ng pag-asinta ng mamana sa layunin nito.At ang ((Almahrodah)) sa letrang Dal; ito ay Damit na tinina,Ang sabi nito na:((walang dalawang kamay)) ay: walang lakas.At ang ((linta)):Ay Uod.At ang salitang((Farsa)) ay pangmaramihan ng salitang((Faris)) na ang kahulugan ay:Mga patay,At ang salitang ((Zalqah)) na may letrang Zay at Lam at Qaaf na ginagamitan ng patinig na"A",at naisalaysay sa salitang;((Zulfa));na may patinig na "U" sa letrang Zay,at walang patinig sa letrang Lam,at may letrang Fa` na ang kahulugan ay Salamin,At ang mga (( Mga kalalakihan)):Ay mga Grupo.At ang (( Arres`l)) na may patinig sa letrang Ra`a: Ay Gatas,At ang ((Allaqha)) ay ;mga Gatas.At ang ((Al-Fe-am)) na may patinig ang letrang Fa` at ang kasunod ay letrang "A": ay mga Grupo.At "At ang Hita" mula sa mga Tao;hindi kasali ang Tribo.
عربي Ang Balarila ng Wikang Ingles Ang Wikang Pranses
Ang Oxus, ang Jaxartes, ang Yufrates, at ang Nilo ay lahat mula sa mga ilog ng Paraiso.
عربي Ang Balarila ng Wikang Ingles Ang Wikang Pranses
Nagbangayan ang Paraiso at ang Impiyerno kaya nagsabi ang Impiyerno: "Inilaan ako para sa mga nagmamalaki at nagpapakapalalo." Nagsabi ang Paraiso: "Ano ang nangyari sa akin: walang pumapasok sa akin kundi ang mahihina sa mga tao, ang mga hamak sa kanila, at ang mga masa sa kanila."
عربي Ang Balarila ng Wikang Ingles Ang Wikang Pranses
Bubuhayin muli ang mgaTao sa Araw ng Pagkabuhay - O sinabi niya;Ang alipin-Na nakahubad,hindi tuli at walang dala.Nagsabi sitya;At ano ang ibig sabihin ng walang dala? Sinabi niya; Wala silang dala kahit na anong bagay, pagkatapos ay tatawagin sila ng boses na maririnig ito nang sinumang nasa kalayuan tulad nang pagkarinig nito ng sinumang napakalapit,Ako ang Hari,Ako ang Tagapag-Hatol
عربي Ang Balarila ng Wikang Ingles Ang Wikang Pranses
Tunay na ang pinakamababang kalagayan ng isa sa inyo sa Paraiso ay na magsasabi [si Allah] sa kanya: Magmithi ka! Kaya magmimithi siya. Magmimithi siya at magsasabi sa kanya: Nagmithi ka ba? Kaya magsasabi siya: Opo. Kaya sasabihin sa kanya: Tunay na ukol sa iyo ang minithi at ang tulad nito kasama nito.
عربي Ang Balarila ng Wikang Ingles Ang Wikang Pranses
Tunay na ang tumatangging sumampalataya, kapag gumawa siya ng isang magandang gawa, ay pinatitikim dahil dito ng isang gantimpala sa Mundo. Tungkol naman sa manananampalataya, tunay na si Allah, pagkataas-taas Niya, ay nag-iimpok para sa kanya ng mga magandang gawa niya sa Kabilang-buhay at nagkakaloob sa kanya ng panustos sa Mundo ayon sa pagtalima niya.
عربي Ang Balarila ng Wikang Ingles Ang Wikang Pranses
Ang mga mu`adhdhin ay ang pinakamahaba sa mga tao sa mga leeg
عربي Ang Balarila ng Wikang Ingles Ang Wikang Pranses
Tunay na naipahayag sa akin, na kayo ay [mabibigyan ng] Pagsubok sa Libingan,na malapit sa Pagsubok ni Dajjal
عربي Ang Balarila ng Wikang Ingles Ang Wikang Pranses
Lumabas ang Propeta-pagpalain siya ni Allah at pangalagaan-at tunay na lumubog na ang araw,Narinig niya ang isang boses,at nagsabi siya:Isang Hudyo na pinaparusahan sa libingan niya
عربي Ang Balarila ng Wikang Ingles Ang Wikang Pranses
Paglalarawan sa ilang bahagi ng biyaya ng loob ng puntod at ang panghihirap sa loob nito
عربي Ang Balarila ng Wikang Ingles Ang Wikang Pranses
Magbilang ka ng anim sa pagitan ng Huling Oras;Pagkamatay ko,Pagkatapos ay ang Pagtagumpay sa Bayt Al-Maqdis,Pagkatapos ay ang maraming kamatayan na kukuha sa inyo tulad ng pagkamatay ng Tupa,Pagkatapos ay ang Pagdami ng Kayamanan,hanggang sa kapag binigyan ang isang lalaki ng isandaang Dinar ay mananatili siyang galit,Pagkatapos ay ang Tukso na walang matitira sa mga bahay ng Arabo liban sa mapapasukan nito,Pagkatapos ay ang Kasunduan na mangyayari sa pagitan ninyo at pagitan ng Tribo ng mga Dilaw
عربي Ang Balarila ng Wikang Ingles Ang Wikang Pranses
Hindi magugunaw ang mundo hanggat hindi lumalabas ang apoy sa lugar ng Al-Hijāz,[umaabot] ang liwanag nito sa leeg ng mga tupa sa Busrā
عربي Ang Balarila ng Wikang Ingles Ang Wikang Pranses
Pipigilan ng Iraq ang kanyang dirham at ang kanyang Qiffeez(eskala), at pipigilan ng Sham ang kanyang Mudyi (eskala) at ang kanyang dinar, at pipigilan ng Ehipto ang kanyang Irdab (eskala) at ang kanyang dinar, at nakakabalik kayo kung saan kayong nag-umpisa, at nakakabalik kayo kung saan kayong nag-umpisa, at nakakabalik kayo kung saan kayong nag-umpisa
عربي Ang Balarila ng Wikang Ingles Ang Wikang Pranses
Na sa Huling Ummah na ito ay magkakaroon ng isang Khalifah, na mamamahagi ng yaman nang [napakaraming] pamamahagi at hindi niya ito binibilang
عربي Ang Balarila ng Wikang Ingles Ang Wikang Pranses
Hindi magugunaw ang mundo hanggat hindi kayo ay nakipaglaban sa mga Turk,[Sila ay may singkit na mga mata,mapupula ang mukha,pango ang mga ilong,ang mga mukha nila ay parang makapal na kalasag,at hindi magugunaw ang mundo hanggat hindi kayo nakipaglaban kayo sa grupo ng mga tao,na ang mga sapatos nila ay yari sa buhok
عربي Ang Balarila ng Wikang Ingles Ang Wikang Pranses
Hindi magugunaw ang mundo hanggat hindi nakipaglaban ang mga muslim sa mga taong Khuz at Kerman,mula sa lugar ng mga hindi arabo,sila ay may mapupulang mukha,pangong ilong,maliliit na mga mata,at ang mukha nila ay [kahalintulad] ng kalasag at martilyo,ang sapatos nila ay yari sa buhok
عربي Ang Balarila ng Wikang Ingles Ang Wikang Pranses
Magiging pinuno ang isa sa inyong mga pinuno-sa pagdating ng huling panahon,[kung saan ay] gugugol siya ng yaman na hindi na niya binibilang
عربي Ang Balarila ng Wikang Ingles Ang Wikang Pranses
Kapag nangyari ang Araw ng Pagkabuhay, magtutulak si Allāh sa bawat Muslim ng isang Hudyo o isang Kristiyano at magsasabi Siya: Ito ay ang pangkalas mo mula sa Impiyerno.
عربي Ang Balarila ng Wikang Ingles Ang Wikang Pranses
(Makikipandarambong kayo sa mga Isla na Arabo at bubuksan ito( sa inyo) ni Allah, pagkatapos ay ang Persiya at bubuksan din ito ( sa inyo) ni Allah,Pagkatapos ay makikipandarambong kayo sa Roma at bubuksan ito ( sa inyo) ni Allah,Pagkatapos at makikipandarambong kayo kay Dajjāl,at bubuksan ito (sa inyo) ni Allah))
عربي Ang Balarila ng Wikang Ingles Ang Wikang Pranses
Dalawang grupo mula sa Ummah ko ay pangangalagaan sila ni Allah mula sa Apoy ng Impiyerno: Isang grupo na makiki-pandarambong sa India, at isang grupo na makakasama ni 'Isah anak ni Maryam-Sumakanilang dalawa ang pangangalaga
عربي Ang Balarila ng Wikang Ingles Ang Wikang Pranses
Bigkasin ninyo ang Qur'an sapagkat tunay na ito ay darating sa Araw ng Pagkabuhay bilang tagapamagitan sa mga tagatangkilik nito.
عربي Ang Balarila ng Wikang Ingles Ang Wikang Pranses
Sumpa! na ang sarili ni Muhammad ay nasa kamay Niya, katotohanan ako'y nag-hahangad na kayo ay kabilang o maging kalahati ng mga taong taga paraiso, yun ay dahil ang paraiso ay walang pwedeng makakapasok sa kanya kundi ang kaluluwang muslim.At wala kayo sa mga taong nagtatambal, maliban sa katulad ng buhok na puti sa balat ng toro na itim.
عربي Ang Balarila ng Wikang Ingles Ang Wikang Pranses