హదీసుల జాబితా

నిశ్చయంగా ప్రజల్లో అత్యంత నీచులు ప్రళయం సంభవించు సమయాన జీవించియున్నవారు, సమాధులను వారు మస్జిదులుగా నిర్మించుకుంటారు.
عربي ఇంగ్లీషు ఫ్రెంచ్
అల్లాహ్ తప్ప మరొక ఆరాధ్యదైవము లేడు ఆయన ఏకైకుడు అతనికి ఎవరు సాటి లేరు మరియు ముహమ్మద్ సల్లల్లాహు అలైహివ సల్లమ్ ఆయన దాసుడు మరియు సందేశహరుడు అని సాక్ష్యమిస్తూ దాంతో పాటూ మర్యం పుత్రుడైన ఈసాను అల్లాహ్ దాసుడు మరియు సందేశహరుడుగా,మర్యం వైపుకు పంపబడ్డ దైవవాక్యం గా,అల్లాహ్ తరుపున ఊదబడిన ఆత్మగా విశ్వసించి,స్వర్గ నరకాలు సత్యం అని భావించి ఎవరైతే సాక్ష్యామిస్తారో అల్లాహ్ సు త ఆ వ్యక్తి యొక్క కార్యాలు ఎలా ఉన్న అతన్ని స్వర్గం లోకి పంపిస్తాడు.
عربي ఇంగ్లీషు ఫ్రెంచ్
‘అప్పుల్లో కూరుకుపోయిన వ్యక్తికి గడువుపై మరింత సమయం కేటాయించిన లేక అప్పులోని మూల్యాన్నిమాఫీ చేసినా రేపు ప్రళయదినాన వారికి ఏ నీడలేనప్పుడు అల్లాహ్ మహోన్నతుడు తన అర్ష్ సింహాసనం నీడలో అతనికి చోటు ఇస్తాడు.
عربي ఇంగ్లీషు ఫ్రెంచ్
నిశ్చయంగా మీరు అతి త్వరలో మీ ప్రభువును కూడా ఈ రోజు నిండు చంద్రున్ని చూసినవిధంగానే చూస్తారు ‘ఎటువంటి తోపులాటలు లేకుండా చూస్తారు.
عربي ఇంగ్లీషు ఫ్రెంచ్