ఉప కూర్పులు

హదీసుల జాబితా

నిశ్చయంగా ప్రజల్లో అత్యంత నీచులు ప్రళయం సంభవించు సమయాన జీవించియున్నవారు, సమాధులను వారు మస్జిదులుగా నిర్మించుకుంటారు.
عربي ఇంగ్లీషు ఉర్దూ