உப பிரிவுகள்

ஹதீஸ் அட்டவணை

தாம் உயிருடன் இருக்கும் போது மறுமை நிகழ்வோறும், சமாதிகளை வழிபாட்டுத்தளங்களாக எடுப்போருமே மக்களில் மிக மோசமானவர்கள்.
عربي ஆங்கில மொழிபெயர்ப்பு உருது