மொழிபெயர்க்கப்பட்ட ஹதீஸ்கள் களஞ்சியம்

சரியான ஹதீஸ்களுக்கான தெளிவான மொழிபெயர்ப்புகளையும், பூரண விளக்கங்களையும் நோக்காகக் கொண்ட செயற்திட்டம்