വിവർത്തനം ചെയ്യപ്പെട്ട ഹദീസ് വിശ്വവിജ്ഞാനകോശം

സ്വഹീഹായ പ്രവാചക ഹദീസുകളുടെ വ്യക്തമായ പരിഭാഷയും ലളിതമായ വ്യാഖ്യാനവും ലഭ്യമാക്കാൻ ഉദ്ദേശിച്ചുള്ള പദ്ധതി