فرعي ډلبندیانې

د احادیثو لړلیک

تر ټولو بد خلک هغه دي چې قیامت پرې راشي او دوی ژوندي وي، او بل هغه خلک چې له مقبرو جوماتونه جوړوي.
عربي انګلیسي فرانسوي