Ang mga pangalawang kategorya

Talaan ng mga ḥadīth

Dumaan ang Propeta-pagpalain siya ni Allah at pangalagaan-sa dalawang libingan,Nagsabi siya: ((Tunay na silang dalawa pinaparusahan,At ang ipinaparusa sa kanilang dalawa ay malaki.Ang isa sa kanila:Siya ay hindi nagtatakip sa pag-ihi,At ang iba: Siya ay naglalakad para sa Paninirang-puri))
عربي Ang Balarila ng Wikang Ingles Ang Wikang Pranses
Ang Muslim, kapag tinanong siya sa libingan, ay sasaksi na walang Diyos kundi si Allah at na si Muḥammad ay Sugo ni Allah sapagkat iyon ay sabi Niya, pagkataas-taas Niya (Qur'ān 14:27): Patatatagin ni Allah ang mga sumampalataya sa pamamagitan ng matatag na salita sa buhay sa Mundo at sa Kabilang-buhay.
عربي Ang Balarila ng Wikang Ingles Ang Wikang Pranses
Katotohanan [ang Sinabi nilang dalawa],Tunay na sila ay pinaparusahan ng parusang naririnig ng lahat ng mga hayop
عربي Ang Balarila ng Wikang Ingles Ang Wikang Pranses
Katotohanan ang Ummah (nasyon) na ito ay lilitisin siya sa loob ng kanyang puntod, at kapag hindi lang sila ay nakalibing na, tiyak na hiniling ko na sa Allah na iparirinig Niya sa inyo ang paghihirap sa loob ng puntod na aking narinig mula sa kanya
عربي Ang Balarila ng Wikang Ingles Ang Wikang Pranses
Katotohanang ang isa sa inyo,kapag namatay,ay ipapakita sa kanya ang mauupuan niya sa araw at gabi,Kung siya ay kabilang sa mga Tao sa Paraiso,siya ay mapapabilang sa mga Tao sa Paraiso,at kung siya ay kabilang sa mga Tao sa Impiyerno siya ay mapapabilang sa mga Tao sa Impiyerno,At sasabihin sa kanya; Ito ang uupuan mo hanggang sa bubuhayin ka ni Allah sa Araw ng Pagka-buhay.
عربي Ang Balarila ng Wikang Ingles Ang Wikang Pranses
kung siya ay matuwid, magsasabi siya: isulong ninyo ako, isulong ninyo ako; kung siya ay hindi matuwid, magsasabi siya: Kapighatian sa kanya; saan ninyo siya dadalhin?
عربي Ang Balarila ng Wikang Ingles Ang Wikang Pranses
Tunay na naipahayag sa akin, na kayo ay [mabibigyan ng] Pagsubok sa Libingan,na malapit sa Pagsubok ni Dajjal
عربي Ang Balarila ng Wikang Ingles Ang Wikang Pranses
Lumabas ang Propeta-pagpalain siya ni Allah at pangalagaan-at tunay na lumubog na ang araw,Narinig niya ang isang boses,at nagsabi siya:Isang Hudyo na pinaparusahan sa libingan niya
عربي Ang Balarila ng Wikang Ingles Ang Wikang Pranses
Paglalarawan sa ilang bahagi ng biyaya ng loob ng puntod at ang panghihirap sa loob nito
عربي Ang Balarila ng Wikang Ingles Ang Wikang Pranses