Talaan ng mga ḥadīth

Nang bumaba ( anghel Jibrēl) sa Propeta pagpalain siya ni Allah at pangalagaan -ginagawa niyang tanggalin ang tela (nakabalot) sa mukha nito,at kapag nalungkot siya,inaalis niya ito sa mukha niya,Nagsabi siya-habang siya ay ganoon-" Sumpain ni Allah ang mga Hudyo at Kristiyano,ginawa nilang Masjid ang mga libingan ng mga Propeta nila-nagbabala siya sa ginawa nila", Kung hindi lang dahil doon,inilabas ko na ang libingan niya,ngunit hindi niya ito ginawa dahil sa takot niyang gawin itong Masjid
عربي Ang Balarila ng Wikang Ingles Ang Wikang Urdu
O Allāh, huwag Mong gawin ang libingan ko bilang isang anitong sinasamba. Tumindi ang galit ni Allāh sa mga taong gumawa sa mga libingan ng mga propeta nila bilang mga sambahan.
عربي Ang Balarila ng Wikang Ingles Ang Wikang Urdu
Tunay na ang bigat ng ganti ay kaalinsabay ng bigat ng pagsubok at tunay na si Allah, pagkataas-taas Niya, kapag umibig sa mga tao, ay sumusubok sa kanila. Kaya ang sinumang nalugod, ukol sa kanya ang lugod; at ang sinumang nayamot, ukol sa kanya ay ang pagkayamot.
عربي Ang Balarila ng Wikang Ingles Ang Wikang Urdu
Ako ang nag-iisa na hindi nangangailangan ng katambal; sino man ang gagawa ng gawain bilang pag-tambal sa akin, ito ay aking iiwan kasama ang kanyang itinambal (sa Allah).
عربي Ang Balarila ng Wikang Ingles Ang Wikang Urdu
Katotohanan na ako ay magpawalang-sala sa dakilang Allah na magkaroon ako mula sa inyo ng kaibigan, dahil ang dakilang Allah ay ginawa niya ako bilang kaibigan ganon din si Ibrahim ay ginawa niyang kaibigan, at kung ako ay maaaring kukuha ng kaibigan mula sa aking bayan tiyak na kukunin ko si Abu Bakar bilang kaibigan
عربي Ang Balarila ng Wikang Ingles Ang Wikang Urdu
Katotohanang si Allah-Pagkataas-taas Niya-ay nagseselos,At ang pagseselos ni Allah-Pagkataas-taas Niya-,ay ang paggawa ng tao sa anumang ipinagbabawal ni Allah sa kanya
عربي Ang Balarila ng Wikang Ingles Ang Wikang Urdu
Ang sinumang nanumpa sa iba pa kay Allah, tumanggi nga siyang sumampalataya o nagtambal nga [kay Allah].
عربي Ang Balarila ng Wikang Ingles Ang Wikang Urdu
Katotohanan na ilan sa mga masamang tao ay yung mga naabutan ng oras (huling araw) at sila ay buhay,at mga silang ginagawa nila ang puntod bilang simbahan
عربي Ang Balarila ng Wikang Ingles Ang Wikang Urdu
Ang pinakamatinding kinatatakutan ko para sa inyo ay: Ang Maliit na Pagtatambal, itinanong sa kanya kung ano ito, Nagsabi siya:Ang Pakitang-tao
عربي Ang Balarila ng Wikang Ingles Ang Wikang Urdu
Hindi ba`t ipinagbabawal nila ang mga bagay na ipinahihintulot ni Allah,at ipinagbabawal din ninyo ang mga ito? At ipinahihintulot nila ang mga bagay ng ipinagbabawal ni Allah,at ipinahihintulot din ninyo ito? Sinabi kong: Oo,Nagsabi siya: Ito ang [pamamaraan] ng pagsamba nila"
عربي Ang Balarila ng Wikang Ingles Ang Wikang Urdu
Tunay na ikaw ay darating sa mga tao mula sa mga Taong Aklat,Gawin mong ang pinaka-unang pag-anyaya mo sa kanila ay ang Pagsasaksi na walang ibang Diyos na dapat sambahin maliban kay Allah
عربي Ang Balarila ng Wikang Ingles Ang Wikang Urdu
Na ang Sugo ni Allah-pagpalain siya ni Allah at pangalagaan-ay tinanong sa paggamot ng [ng sinumang tinamaan ng itim na karunungan]? Nagsabi siya: Ito ay kabilang sa mga gawain ni Satanas
عربي Ang Balarila ng Wikang Ingles Ang Wikang Urdu
Huwag kayong magmalabis sa Pagpuri sa akin,tulad ng pagmamalabis sa pagpupuri ng mga Kristiyano sa Anak ni Maryam,Katotohanang ako ay isang alipin Niya,Kaya sabihin ninyong:alipin ni Allah at Sugo Niya
عربي Ang Balarila ng Wikang Ingles Ang Wikang Urdu
Sino po ang pinakamaligaya sa mga tao sa hiling ng pamamagitan mo? Nagsabi siya: Ang sinumang nagsabi na walang Diyos kundi si Allah nang nagpapakawagas mula sa puso niya.
عربي Ang Balarila ng Wikang Ingles Ang Wikang Urdu
Ang sinumang hinadlangan sa [pagtamo ng] pangangailangan niya ng minamasamang pangitain ay nakagawa nga ng pagtatambal [kay Allāh]." Nagsabi sila: "Kaya ano po ang panakip-sala roon?" Nagsabi siya: "Na sabihin mo: Allāhumma lā khayra illā khayruka wa lā ṭayra illā ṭayruka wa lā ilāha ghayruka (O Allāh, walang kabutihan maliban sa kabutihan Mo, walang masamang pangitain maliban sa masamang pangitain Mo, at walang Diyos bukod pa sa Iyo).
عربي Ang Balarila ng Wikang Ingles Ang Wikang Urdu
Sinuman ang magsaksi na walang ibang Diyos na dapat sambahin maliban kay Allah,Siya ay Nag-iisa at walang katambal sa Kanya,at katotohanan na si Muhammad ay Propeta at Sugo Niya,at Katotohanang si 'Esah ay propeta ng Allah at Sugo Niya at Ang Salita Niya ay iginawad Niya kay Maryam at ang isang espirito nito (na kanyang nilikha),At ang Paraiso ay totoo,At ang Impiyerno ay totoo,Papapasukin siya ni Allah sa Paraiso, dahil sa mga gawain nito
عربي Ang Balarila ng Wikang Ingles Ang Wikang Urdu
Sinuman ang mamatay na hindi nagtambal kay Allah kahit na isang beses lang,ay mananahanan sa Paraiso,at sinuman ang mamatay na nagtatambal kay Allah kahit isang beses lang ay mananahanan sa Impiyerno.
عربي Ang Balarila ng Wikang Ingles Ang Wikang Urdu
Sinuman ang mamatay na nanalangin liban sa kay Allah na nagtatambal,ay mapapsok sa (naglalagablay na apoy sa) Impiyerno
عربي Ang Balarila ng Wikang Ingles Ang Wikang Urdu
Kasawian para sa Mahihigpit-sinabi niya ito ng tatlong beses
عربي Ang Balarila ng Wikang Ingles Ang Wikang Urdu
Ayon kay Ibnu Abbās malugod si Allah sa kanilang dalawa-Sa sinabi ni Allah-Pagkataas-taas Niya:(( At sila ay nagsipag-usapan sa isa't-isa:"Huwag ninyong tatalikdan ang inyong mga diyos,gayundin ay huwag ninyong iiwan sina Wādd,Suwā,Yāguth,Yā'uq at Nasr)) Sinabi niya; Ito ay mga pangalan ng mga mabubuting kalalakihan mula sa pamayanan ni Propeta Nūh,at nang sila ay naglaho,ibinulong ni Satanas sa pamayanan nila na gumawa sila ng rebulto sa inuupuan nila,sa lugar na kung saan ay naka-upo rito ang mga rebulto at tatawagin nila ito sa mga pangalan nila,at ginawa nila,Ngunit hindi ito sinamba,hanggang sa tuluyan silang nalipon,at naglaho narin ang kaalaman,at sinamba nila ito(mga rebulto)
عربي Ang Balarila ng Wikang Ingles Ang Wikang Urdu
Ang sinumang nagpalugit sa nagigipit o nagpatawad sa utang nito, lililiman siya ni Allāh sa Araw ng Pagkabuhay.
عربي Ang Balarila ng Wikang Ingles Ang Wikang Urdu
Ang sinumang pinagnaisan ni Allah ng mabuti, pinadadapuan Niya [ito ng pagsubok] mula sa Kanya.
عربي Ang Balarila ng Wikang Ingles Ang Wikang Urdu
Katotohang si Allah-ay nagtakda ng mga kabutihan at kasamaan pagkatapos ay ipinahayag niya ito,Ang sinuman ang maglayun ng kabutihan at hindi niya ito nagawa,isusulat ni Allah sa kanya ang isang ganap na kabutihan.,at kung nilayun niya ito at ginawa niya,isusulat ni Allah sa kanya ang sampung kabutihan hanggang sa pitundaang pagpaparami,hanggang sa napakaraming pagpaparami
عربي Ang Balarila ng Wikang Ingles Ang Wikang Urdu
Tunay na si Allāh ay hindi tumitingin sa mga katawan ninyo ni sa mga anyo ninyo subalit tumitingin Siya sa mga puso ninyo at mga gawa ninyo.
عربي Ang Balarila ng Wikang Ingles Ang Wikang Urdu
Ang sinumang gumawa ng isang gawaing hindi ayon dito ang utos namin, ito ay tatanggihan.
عربي Ang Balarila ng Wikang Ingles Ang Wikang Urdu
O mga lingkod Ko, tunay na Ako ay nagbawal sa sarili Ko ng pang-aapi at ginawa Ko itong ipinagbabawal sa pagitan ninyo, kaya huwag kayong mag-apihan. O mga lingkod Ko, lahat kayo ay naliligaw maliban sa pinatnubayan Ko; kaya magpapatnubay kayo sa Akin, papatnubayan Ko kayo.
عربي Ang Balarila ng Wikang Ingles Ang Wikang Urdu
Ayon kay Abū Hurayrah, malugod si Allāh sa kanya: "Lahat ng kalipunan ko ay papasok sa Paraiso maliban sa sinumang umayaw." Sinabi: "At sino po ang aayaw, o Sugo ni Allāh?" Nagsabi siya: "Ang sinumang tumalima sa akin ay papasok sa Paraiso at ang sinumang sumuway sa akin ay umayaw nga."
عربي Ang Balarila ng Wikang Ingles Ang Wikang Urdu
Ang sinumang nagpakawangis sa [ibang] mga tao, siya ay kabilang sa kanila
عربي Ang Balarila ng Wikang Ingles Ang Wikang Urdu
Nagtanong ako sa Sugo ni Allah-pagpalain siya ni Allah at pangalagaan-Ano ang pinakamalaking kasalanan? Nagsabi siya:((Ang magtambal ka sa Allah,na Siyang lumikha sa iyo))
عربي Ang Balarila ng Wikang Ingles Ang Wikang Urdu
Sinabi ng Sugo ni Allah-pagpalain siya ni Allah at pangalagaan:((Hindi ipinapahintulot sa isang Muslim na lumikas sa kapatid niya nang mahigit sa tatlong gabi;Magsasalubong silang dalawa,tatalikod ito at tatalikod ito,At ang pinakamainam sa kanilang dalawa ay ang unang bumati ng kapayapaan
عربي Ang Balarila ng Wikang Ingles Ang Wikang Urdu
Sinuman ang maminsala sa mga Muslim,ay pipinsalain siya ni Allah,at sinuman ang magpahirap sa mga Muslim,si Allah ay magpapahirap din sa kanya
عربي Ang Balarila ng Wikang Ingles Ang Wikang Urdu
Tunay na si Allah ay talagang nagpapalugit sa sumusuway sa katarungan; ngunit kapag kinuha Niya ito, hindi Niya ito patatakasin.
عربي Ang Balarila ng Wikang Ingles Ang Wikang Urdu
Hindi kabilang sa atin ang sinumang naniwala sa masamang pangitain o nagpahanap ng masamang-pangitain, o nanghula o nagpahula, o nangulam o nagpakulam. Ang sinumang pumunta sa isang manghuhula at naniwala sa sinasabi nito ay tumanggi ngang sumampalataya sa ibinaba kay Muḥammad, pagpalain siya ni Allāh at pangalagaan.
عربي Ang Balarila ng Wikang Ingles Ang Wikang Urdu
"Ang pinakamalaki mula sa mga malalaking kasalanan ay: Ang Pagtatambal sa Allah,at [Ang pagdama ng] kaligtasan laban sa [binabalak na] kaparusahan ni Allah,at Ang kawalan ng Pag-asa mula sa Habag ni Allah,at Ang panghinaan ng loob mula sa Awa ni Allah"
عربي Ang Balarila ng Wikang Ingles Ang Wikang Urdu
Ang Pananampalataya ay higit sa pitumpu o higit sa animnapung sangay. Ang pinakamainam sa mga ito ay ang pagsabi ng Walang Diyos kundi si Allāh, at ang pinakamababa sa mga ito ay ang pag-aalis ng nakasasakit palayo sa daan. Ang pagkahiya ay isang sangay ng Pananampalataya.
عربي Ang Balarila ng Wikang Ingles Ang Wikang Urdu
Na siya ay kasama ng Sugo ni Allāh-pagpalain siya ni Allāh at pangalagaan-sa mg ilang paglalakbay niya;Nagpadala siya ng sugo upang [sabihing],walang ititira sa leeg ng kamelyo na kwintas na panangga ( o kwintas) maliban sa ito ay puputulin "
عربي Ang Balarila ng Wikang Ingles Ang Wikang Urdu
Sinuman ang manalig sa isang bagay,ipapaubaya siya rito
عربي Ang Balarila ng Wikang Ingles Ang Wikang Urdu
Sinuman ang nagsabi ng Walang ibang Diyos na dapat sambahin maliban kay Allah,at tumangging sumampalataya sa anumang sinasamba maliban kay Allah,ipinagbabawal lapastangin ang kanyang kayamanan at dugo at ang pagtutuos sa kanya ay sa Allah
عربي Ang Balarila ng Wikang Ingles Ang Wikang Urdu
Ang mga naaawa ay kaaawaan sila ng Napakamaawain. Kaawaan ninyo ang mga naninirahan sa lupa, kaaawaan kayo Niyang nasa langit.
عربي Ang Balarila ng Wikang Ingles Ang Wikang Urdu
Ayon kay A`eshah-malugod si Allah sa kanya-nagsabi siya: Tinanong ang Sugo ni Allah pagpalain siya ni Allah at pangalagaan-ng mga tao patungkol sa Manghuhula;Nagsabi siya:(( Wala silang kaalaman)),Nagsabi sila: O sugo ni Allah,sila ay nagsasalita minsan sa ilang bagay,at ito ay nagkakatotoo?Nagsabi Sugo ni Allah pagpalain siya ni Allah at pangalagaan-((Ang mga salita na iyon ay mula sa katotohanan ninakaw ito ng mga Jinn at ibinubulong sa tainga ng kanyang tagapag-alaga.at hinahaloan kasama nito ang isang-daang kasinungalingan)) Napag-kaisahan ang katumpakan.At sa isang salaysay kay Imam Al-Bukharie;Ayon kay A`eshah-malugod si Allah sa kanya,katotohanan na narinig niya ang Sugo ni Allah pagpalain siya ni Allah at pangalagaan na nagsabi:Katotohanan na ang mga Anghel ay bumababa sa mga ulap-at binibigkas nila ang mga bagay na natapos na sa langit,at ninanakaw ni satanas ang pandinig,at naririnig niya ito,at ibinubulong niya ito sa mga manghuhula,At magsisinungaling sila rito ng isang-daang kasinungalingan mula sa kanilang mga sarili))
عربي Ang Balarila ng Wikang Ingles Ang Wikang Urdu
Walang sinuman sa alipin na sumasaksi na walang ibang diyos na dapat sambahin maliban sa Allah,at si Muhammad ay Kanyang ay Kanyang alipin at sugo,tapat sa kanyang puso,maliban sa ipigbabawal ni Allah sa kanya ang Impiyerno
عربي Ang Balarila ng Wikang Ingles Ang Wikang Urdu
Bumababa ang Panginoon natin mapagpala siya at pagkataas-taas Niya sa bawat gabi sa kalangitan ng Mundo kapag ang natitira ( sa oras ay) ikatlong bahagi ng huling gabi at Siya ay nagsasabi; Sinuman ang manalangin sa Akin ay Tutugunan Ko ito sa kanya,Sinuman ang humuhiling sa Akin ay bibigyan Ko siya,Sinuman ang humingi sa Akin ng kapatawaran ay magpapatawad Ako sa kanya
عربي Ang Balarila ng Wikang Ingles Ang Wikang Urdu
Huwag kayong magsalah patungo sa mga Quboor (puntod), at huwag kayong uupo sa kanila
عربي Ang Balarila ng Wikang Ingles Ang Wikang Urdu
Sila ang mga grupo ng taong,kapag namatay sa kanila ang mabuting lingkod,nagtatayo sila sa puntod niya ng masjid,at iginuguhit nila ang larawang iyon,Sila ang pinakamasamang likha para kay Allah))
عربي Ang Balarila ng Wikang Ingles Ang Wikang Urdu
Tunay na si Allah ay nagbawal sa inyo na manumpa kayo sa mga Ama ninyo
عربي Ang Balarila ng Wikang Ingles Ang Wikang Urdu
Ang una sa huhusgahan sa mga tao sa Araw ng Pagkabuhay ay kaugnay sa [pagpapadanak ng] mga dugo."
عربي Ang Balarila ng Wikang Ingles Ang Wikang Urdu
Dumaan ang Propeta-pagpalain siya ni Allah at pangalagaan-sa dalawang libingan,Nagsabi siya: ((Tunay na silang dalawa pinaparusahan,At ang ipinaparusa sa kanilang dalawa ay malaki.Ang isa sa kanila:Siya ay hindi nagtatakip sa pag-ihi,At ang iba: Siya ay naglalakad para sa Paninirang-puri))
عربي Ang Balarila ng Wikang Ingles Ang Wikang Urdu
Ikaw ay makakasama sa sinumang iniibig mo
عربي Ang Balarila ng Wikang Ingles Ang Wikang Urdu
Hindi koba ikukwento sa inyo ang isang kwento tungkol kay Dajjal,at Wala pang Propeta na nagkwento nito sa mga tao niya,! Siya ay may isang mata,At tunay na magdadala siya ng tulad ng Paraiso at Impiyerno.
عربي Ang Balarila ng Wikang Ingles Ang Wikang Urdu
Ang isang lalaki ay nakasalalay ang kanyang relihiyon sa kanyang kaibigan,kaya`t piliin nang isa sa inyo kung sino ang kanyang kakaibiganin
عربي Ang Balarila ng Wikang Ingles Ang Wikang Urdu
Mag-unahan kayo sa mga (mabubuting) gawain, (bago lumitaw ang mga) pagsubok na tulad ng piraso ng dilim ng gabi,uumagahina ang lalaki na mananampalataya at gagabihin na nagtatanggi,at gagabihin na mananampalataya at uumagahin na nagtatanggi,ipinagbibili niya ang Relihiyon nito sa mga maka-mundong bagay sa Mundo.
عربي Ang Balarila ng Wikang Ingles Ang Wikang Urdu
Wala ng ibang panginoon na dapat sambahin maliban kay Allah)) ang kaparusahan ay sa mga arabo mula sa kasamaan na napapalapit,nabutasan sa araw na ito ang pader nina Ya`juj at Ma`juj nang kasing-laki nito, at binilog niya ang dalawang daliri nito, ang hinlalaki nito at ang sumunod nito,Nagsabi ako:O sugo ni Allah,mapapahamak ba tayo kahit kabilang sa atin ay mga matutuwid na tao? Sinabi niya: Oo,kapag laganap na ang kasamaan.
عربي Ang Balarila ng Wikang Ingles Ang Wikang Urdu
Mananatili ang pagsubok sa [lalaking] mananampalataya at [babaing] mananampalataya,sa sarili nito,anak at yaman ,hanggang sa makakaharap niya si Allah-Pagkataas-taas Niya- na nawala sa kanya ang kanyang mga kasalanan
عربي Ang Balarila ng Wikang Ingles Ang Wikang Urdu
Ang pagsabi ni Allah-Pagkataas-taas Niya: Kaya't huwag kayong magtambal ng anupaman kay Allah sapagkat batid ninyo [ang katotohanan],Nagsabi si Ibn 'Abbās sa talatang ito: Ang kasama Niya:ito ay Ang Pagtatambal,na mas higit na tago mula sa paglalakad ng langgam sa ibabaw ng itim na bato sa kadiliman ng gabi"
عربي Ang Balarila ng Wikang Ingles Ang Wikang Urdu
Huwag niyong sabihin: Ma sha Allah (Kung ninais ng Allah ay mangyayari) at Sha'a Fulaan (Ninais ni Fulaan), subalit ang sabihin niyo: Kung naisin ni Allah pagkatapos naisin ni Fulan
عربي Ang Balarila ng Wikang Ingles Ang Wikang Urdu
Ang sumumpa ako sa Allah na nagsisinunggaling mas mabuti sa akin kaysa sumumpa ako maliban sa kanya na marangal
عربي Ang Balarila ng Wikang Ingles Ang Wikang Urdu
Tiyak na susundin niyo ang mga gawain ng mga nauna sa inyo, kapareho ng balahibo ng pana sa isang balahibo, hanggang sa kahit na sila ay papasok sa lungga ng bayawak tanto papasok din kayo sa kanya. Sabi nila: Oh Sugo ni Allah, Sila bang Hudyo at mga Kristiyano? Sabi niya: Sino pa ba?
عربي Ang Balarila ng Wikang Ingles Ang Wikang Urdu
Sinuman ang mag-anyaya sa matuwid na landas,Ipagkakaloob sa kanya ang Gantimpala tulad ng Gantimpala ng sinumang sumunod sa kanya,Hindi ito maibabawas mula sa mga gantimpala nila kahit na isang bagay lang,At sinuman ang mag-anyaya sa Ligaw na landas,Ipagkakaloob sa kanya ang kasalanan tulad ng mga kasalanan ng sinumang sumunod sa kanya,Hindi ito maibabawas mula sa mga kasalanan nila kahit na isang bagay lang
عربي Ang Balarila ng Wikang Ingles Ang Wikang Urdu
Ano ang nagpapahiwalay sa kanila? Natatagpuan nilang katanggap-tanggap [katanggap-tanggap] sa Muhkamah [talatang ganap na maliwanag],at nasasawi sila sa mga Mutashabihat [talatang hindi lubhang maliwanag]
عربي Ang Balarila ng Wikang Ingles Ang Wikang Urdu
Ang pangitain ay pagtatambal [sa Allah],Ang pangitain ay pagtatambal [sa Allah],at wala [kahit na isa] mula sa atin maliban [sa [siya ay nakakagawa nito],Ngunit si Allah ay tinatanggal ito sa pamamagitan ng Pagtitiwala [ Kay Allah]
عربي Ang Balarila ng Wikang Ingles Ang Wikang Urdu
Humayo ako sa delegasyon ni `Amer patungo sa Sugo ni Allah-pagpalain siya ni Allah at pangalagaan-Nagsabi kami:Ikaw ang Pinuno namin.Ang sabi niya: Ang Pinuno ay si Allah-Mapagpala siya-at Pagkataas-taas
عربي Ang Balarila ng Wikang Ingles Ang Wikang Urdu
"Itaas mo ang ulo mo,Magsabi ka ay maririnig ito,Humiling ka at ipagkakaloob ito [sa iyo],At mamagitan ka at [tatanggapin ang pamamagitan mo
عربي Ang Balarila ng Wikang Ingles Ang Wikang Urdu
Iwasan ninyo ang pagmamalabis;Sapagkat kaya nasawi ang mga nauna sa inyo ay dahil sa pagmamalabis
عربي Ang Balarila ng Wikang Ingles Ang Wikang Urdu
Walang pagkahawa, walang [masamang pangitain sa] ibon, walang [masamang pangitain sa] kuwago, at walang [masamang pangitain sa buwan ng] Ṣafar.
عربي Ang Balarila ng Wikang Ingles Ang Wikang Urdu
Walang nakalulutas sa panggagaway maliban sa isang manggagaway.
عربي Ang Balarila ng Wikang Ingles Ang Wikang Urdu
Walang iba ang pitong langit at ang pitong lupa sa palad ng Napakamaawain kundi gaya ng buto ng mustasa sa kamay ng isa sa inyo.
عربي Ang Balarila ng Wikang Ingles Ang Wikang Urdu
Walang ipinagkaiba ang luklukan sa paghahambing sa trono kundi gaya ng isang singsing na yari sa bakal na itinapon sa gitna ng malawak na disyerto ng lupa.
عربي Ang Balarila ng Wikang Ingles Ang Wikang Urdu
Walang nakakahawa (sakit), at walang (epekto ang) pamahiin,at iniibig ko ang pangitain.Nagsabi sila: At ano nag pangitain? Nagsabi siya: Ang mabubuting salita
عربي Ang Balarila ng Wikang Ingles Ang Wikang Urdu
Katotohanan ang Propeta pagpalain siya ni Allah at pangalagaan-ay nagsabi para sa mga Al -Ansār:(( Walang iibig sa kanila maliban sa mga Taong Mananampalataya,At Walang Masusuklam sa kanila maliban sa mga Taong Ipokrito,Sinuman ang umibig sa kanila ay iibigin ni Allah at sinuman ang masuklam sa kanila ay kasusuklaman ni Allah
عربي Ang Balarila ng Wikang Ingles Ang Wikang Urdu
Maging tapat kayo,[gawin niyo] ang tama,Dapat ninyong mapag-alaman na walang maliligtas kahit na isa sa inyo sa mga gawain niya))Nagsabi sila: Kahit na ikaw o Sugo ni Allah?Nagsabi siya: Kahit na ako,maliban kung pagtakpan ako ni Allah dahil sa habag at kainaman Niya
عربي Ang Balarila ng Wikang Ingles Ang Wikang Urdu
Walang propeta na ipinadala ni Allah sa kanyang nasyon na nauna sa akin maliban na matatagpuan mula sa nasyon na ito ang mga apostol at mga kasamahan,pinanghahawakan nila ang mga sunnah nito,at isinasagawa nila ang kautusan nito,pagkatapos dito ay susunod sa pagkatapos nila ang mga sumasalungat sa kasalanan.Sinasabi nila (ang isang bagay ngunit) hindi nila ito ginagawa at ginagawa nila (ang isang bagay)na hindi ipinag-uutos sa kanila, Sinuman ang pumigil sa kanila sa pamamagitan ng kamay niya,siya ay may pananampalataya,at sinuman ang pumigil sa kanila sa pamamagitan ng puso niya siya ay mananampalataya,at sinuman ang pumigil sa kanila sa pamamagitan ng dila niya,siya ay mananampalataya,at wala na maliban pa doon ang may pananampalataya kahit na(kasing-laki ng) buto ng mustasa.
عربي Ang Balarila ng Wikang Ingles Ang Wikang Urdu
Ipinagkaloob sa akin ang limang bagay, na hindi kailanman ipinagkaloob sa sinuman mula sa mga propetang nauna sa akin:Tinulungan ako [ni Allah] sa pamamagitan ng pagsindak [sa kalaban] kahit sa layo ng isang buwan na paglalakbay,At ginawa para sa akin ang lupa upang [maging lugar na] pinagpapatirapaan at gawing panlinis
عربي Ang Balarila ng Wikang Ingles Ang Wikang Urdu
Ipapa-alam koba sa inyo ang mga Taong mananahanan sa Paraiso?Ang lahat mahina at inaapi,at kung sumumpa siya kay Allah ay tunay na tutuparin niya ito,Ipapa-alam koba sa inyo ang mga Taong mananahanan sa Impiyerno? Ang lahat ng malulupit,mayabang at mapag-mataas
عربي Ang Balarila ng Wikang Ingles Ang Wikang Urdu
Tunay na sa Paraiso ay may isandaang antas na inihanda ni Allah para sa mga nakikibaka sa landas Niya, na ang pagitan ng dalawang antas ay gaya ng pagitan ng langit at lupa.
عربي Ang Balarila ng Wikang Ingles Ang Wikang Urdu
Nagsabi si Allāh, kamahal-mahalan Siya at kapita-pitagan: Ako ay gaya ng palagay ng lingkod Ko sa Akin at Ako ay kasama niya saanman niya Ako binabanggit.
عربي Ang Balarila ng Wikang Ingles Ang Wikang Urdu
Ang pinakamabuting araw na sinikatan ng araw ay ang araw ng Biyernes. Dito nilikha si Adan, dito ipinasok siya sa Paraiso, dito inilabas siya mula roon.
عربي Ang Balarila ng Wikang Ingles Ang Wikang Urdu
Katotohanang darating ang isang lalaking napakataba at napakalaki sa Araw ng Pagkabuhay,na wala siyang bigat para kay Allah na tulad ng pakpak ng lamok.
عربي Ang Balarila ng Wikang Ingles Ang Wikang Urdu
Kapag pinagtakpan ng isang tao ang isang tao sa mundo, pagtatakpan siya ni Allah sa Araw ng Pagkabuhay.
عربي Ang Balarila ng Wikang Ingles Ang Wikang Urdu
Kami noon sa piling ng Sugo ni Allah, pagpalain siya ni Allah at pangalagaan, ay pito o walo o siyam at nagsabi siya: Hindi ba kayo mangangako ng katapatan sa Sugo ni Allah, pagpalain siya ni Allah at pangalagaan.
عربي Ang Balarila ng Wikang Ingles Ang Wikang Urdu
Ang sinumang dumanas ng kasalatan at idinulog ito sa mga tao, hindi ito makatutugon sa karukhaan niya. Ang sinumang magdulog nito kay Allah, magpapadala agad si Allah sa kanya ng panustos na maaga o huli.
عربي Ang Balarila ng Wikang Ingles Ang Wikang Urdu
Ang Muslim, kapag tinanong siya sa libingan, ay sasaksi na walang Diyos kundi si Allah at na si Muḥammad ay Sugo ni Allah sapagkat iyon ay sabi Niya, pagkataas-taas Niya (Qur'ān 14:27): Patatatagin ni Allah ang mga sumampalataya sa pamamagitan ng matatag na salita sa buhay sa Mundo at sa Kabilang-buhay.
عربي Ang Balarila ng Wikang Ingles Ang Wikang Urdu
Inutusan akong makipaglaban sa mga tao hanggang sa sumaksi sila na walang Diyos kundi si Allah at na si Muḥammad ay Sugo ni Allah, magpanatili ng dasal, at magbigay ng zakāh. Kapag ginawa nila iyon, maliligtas mula sa akin ang mga buhay nila at mga ari-arian nila malibang ayon sa karapatan ng Islām at ang pagtutuos sa kanila ay nasa kay Allah, pagkataas-taas Niya.
عربي Ang Balarila ng Wikang Ingles Ang Wikang Urdu
Tunay na si Allāh ay nagpalampas para sa akin sa Kalipunan ko sa pagkakamali, pagkalimot, at anumang napilitan sila.
عربي Ang Balarila ng Wikang Ingles Ang Wikang Urdu
Binawi ang Sugo ni Allah, pagpalain siya ni Allah at pangalagaan, samantalang sa bahay ko ay walang anumang makakain ng isang may atay maliban sa kakarampot na sebada sa isang istante ko. Kinaikain ko ito hanggang sa tumagal sa akin. Tinakal ko ito at naubos ito.
عربي Ang Balarila ng Wikang Ingles Ang Wikang Urdu
Sapagkat tunay na Ako ay nagtakip na niyon sa iyo sa Mundo at Ako ay nagpapatawad niyon sa iyo sa araw na ito
عربي Ang Balarila ng Wikang Ingles Ang Wikang Urdu
Ginawa ni Allāh ang awa na isang daang bahagi at pinanatili Niya sa piling Niya ang siyamnapu't siyam. Nagpababa Siya sa lupa ng iisang bahagi. Mula sa bahaging iyon nag-aawaan ang mga nilikha hanggang sa nag-aangat ang hayop ng paa nito palayo sa anak nito sa takot na masagi ito.
عربي Ang Balarila ng Wikang Ingles Ang Wikang Urdu
Tantanan ninyo ako sa pag-uusisa ninyo. Nalipol lamang ang mga nauna sa inyo ng dalas ng pagtatanong nila at pakikipagbangayan nila sa mga propeta nila tungkol sa anuman kaya iwasan ninyo iyon. Kapag inutusan ko kayo ng isang utos ay gawin ninyo mula roon ang makakaya ninyo.
عربي Ang Balarila ng Wikang Ingles Ang Wikang Urdu
Katotohanang si Allah -Pagkataas-taas Niya- ay Napaka-dalisay,at wala Siyang tinatanggap (na gawain) maliban kung ito ay dalisay.At katotohanang si Allah ay nag-utos sa mga mananampalataya tulad ng pag-uutos Niya sa kanyang mga Sugo, Nagsabi Siya-Pagkataas-taas Niya;" O kayong mga Sugo! Kumain kayo nang lahat ng Halal o Ipinapahintulot at magsigawa kayo ng kabutihan"
عربي Ang Balarila ng Wikang Ingles Ang Wikang Urdu
Huwag mo siyang patayin sapagkat kung papatayin mo siya, tunay na siya ay nasa kalagayan mo bago mo siya pinatay at tunay na ikaw ay nasa kalagayan niya bago siya nagsabi ng pangungusap na sinabi niya.
عربي Ang Balarila ng Wikang Ingles Ang Wikang Urdu
Na ang Sugo ni Allah-pagpalain siya ni Allah at pangalagaan-ay walang pananagutan mula sa mga taong tumataghoy [kapag dumating sa kanya ang pagsubok],Nag-aahit [ng kanyang buhok sa oras ng pangamba] at Bumubutas [ng kanyang damit o bulsa kapag napoot sa itinakda sa kanya ni Allah]
عربي Ang Balarila ng Wikang Ingles Ang Wikang Urdu
Hindi makakagalaw ang dalawang paa ng isang alipin sa kabilang araw hangga't maitanong siya hinggil sa kanyang edad kung saan niya ito ginamit? at sa kanyang kaalaman kung ano ang ginawa niya dito? at sa kanyang kayamanan kung saan niya ito kinuha at kung saan niya ito ginastos? at sa kanyang pangangatawan kung papano niya ito nilustay?
عربي Ang Balarila ng Wikang Ingles Ang Wikang Urdu
Noong nilikha ni Allāh ang mga nilikha, isinulat Niya sa isang talaan, na nasa piling Niya sa ibabaw ng trono: Tunay na ang awa Ko ay nananaig sa galit Ko.
عربي Ang Balarila ng Wikang Ingles Ang Wikang Urdu
Ang pagkakatulad ng mga mananampalataya sa kanilang katapatan, at kanilang pagmamahalan, at kanilang pagdadamayan ay katulad ng isang katawan kapag nasasakitan ang isang parte niya ay madadamay ang ibang parte niya sa pagkawalang-tulog at pagkalagnat
عربي Ang Balarila ng Wikang Ingles Ang Wikang Urdu
Ang karapatan ng muslim sa kapatid niyang muslim ay anim:Kapag nasalubong mo siya,batiin mo,at kapag inimbitahan ka niya,ay paunlakan mo,at humingi siya ng payo ay payuan mo,at kapag siya`y bumahing at kanyang sinabi "Al hamdulillah",sabihin mong" Yarhamukallah",at kapag siya ay nagkasakit,bisitahin mo,at kapag siya ay namatay,makipaglibing ka sa kanya
عربي Ang Balarila ng Wikang Ingles Ang Wikang Urdu
Ang sinumang mangako ng katapatan sa isang pinuno at nagbigay rito ng pangako ng kamay niya at katapatan ng puso niya ay sundin niya ito kung makakaya niya. Kung may dumating na iba na makikipagtunggali sa kanya, tagain ninyo ang leeg ng iba
عربي Ang Balarila ng Wikang Ingles Ang Wikang Urdu
Hindi kabilang sa amin ang sinumang nanakit ng pisngi, at namiyak ng bulsa, at nanawagan sa pamamgitan ng panawagan ng mga mangmang
عربي Ang Balarila ng Wikang Ingles Ang Wikang Urdu
Kabilang sa kanila ang linalamon ng apoy hanggang sa kanyang bukong-bukong,at kabilang sa kanila ang linalamon nito hanggang sa kanyang dalawang tuhod,at kabilang sa kanila ang linalamon nito hanggang sa kanyang balakang,at kabilang sa kanila ang linalamon nito hanggang sa kanyang balagat
عربي Ang Balarila ng Wikang Ingles Ang Wikang Urdu
Nagsabi ang Allah-Pagkataas-taaas Niya: O Anak ni Adan,Tunay na kapag ikaw ay nanalangin at nagsumamo sa Akin,Patatawarin Ko sa iyo ang anumang [inuulit mong kasalanan] at hindi ko ito papansinin,O Anak ni Adan,Kahit umabot pa ang iyong kasalanan sa mga ulap ng kalangitan,pagkatapos ay humingi ka sa Akin ng kapatawaran,patatawarin kita
عربي Ang Balarila ng Wikang Ingles Ang Wikang Urdu
Bubuhayin ang bawat alipin ayon sa kalagayan ng kanyang pagkakamatay
عربي Ang Balarila ng Wikang Ingles Ang Wikang Urdu
Mananampalatayang malakas ay higit na mainam at kaibig-ibig kay Allah kaysa mananampalatayang mahina at sa lahat ng kabutihan,Magsumikap ka sa mga bagay na makakapag-pakinabang sa iyo,at Humiling ka ng tulong kay Allah at huwag kang mawalan ng pag-asa
عربي Ang Balarila ng Wikang Ingles Ang Wikang Urdu
Tunay na si Allah, kamahal-mahalan Siya at kapita-pitagan, ay magsasabi sa Araw ng Pagkabuhay: O Anak ni Adan, nagkasakit Ako at hindi ka dumalaw sa Akin.
عربي Ang Balarila ng Wikang Ingles Ang Wikang Urdu
Walang isang propetang hindi nga nagbabala sa kalipunan niya laban sa kirat na palasinungaling.
عربي Ang Balarila ng Wikang Ingles Ang Wikang Urdu
Ang Hadith ng pamamagitan
عربي Ang Balarila ng Wikang Ingles Ang Wikang Urdu
Si Allah ay Pinakadakila,Ito ay mga landas,Sinabi ninyo,-Sumpa sa kaluluwa ko na Hawak Niya sa Kamay Niya-,ang tulad ng sinabi ng mga Angkan ng Israel kay Propeta Musa
عربي Ang Balarila ng Wikang Ingles Ang Wikang Urdu
Katotohanang ang isang lalaki ay nagsabi kay Propeta pagpalain siya ni Allah at pangalagaan-:Anumang ipinapahintulot ni Allah at ipinapahintulot mo.Ang sabi niya:(( Ginawa mo ba akong katambal kay Allah? Anuman ang ipinapahintulot ni Allah, Nag-iisa Siya.))
عربي Ang Balarila ng Wikang Ingles Ang Wikang Urdu
Ang Sugi ni Allah-pagpalain siya ni Allah at pangalagaan-kapag nagtalaga ng Pinuno sa mga hukbo o piraso sa mga hukbo,pinapayuan niya ito ng pagkatakot kay Allah,at ang sa mga kasamahan nito na mga Muslim,sa kabutihan.Nagsabi siya:(( Makipag-darambong kayo sa Pangalan ni Allah, sa daan ni Allah,makipaglaban kayo sa sinumang walang-pananampalataya kay Allah,makipaglaban kayo at huwag kayong manguha ng darambong,at huwag kayong lumabag sa napagkasunduan,at huwag kayong pumatay sa karumal-dumal na pamamaraan,at huwag kayong pumatay ng bata,at kapag nakaharap mo ang kalaban mo mula sa mga pagano,anyayahan mo sila sa tatlong katangin-o sa pamamagitan -At kahit na ano ang isinagot nila sa iyo,tanggapin mo ito mula sa kanila,at pigilan ang iyong kamay sa kanila,pagkatapos ay anyayahan mo sila sa Islam,at kapag sinagot ka nila ay tanggapin mo ito mula sa kanila,pagkatapos ay anyayahan mo sila sa paglipat mula sa mga tahanan nila papunta sa mga tahanan ng mga Nagsilikas(Madinah),At ibalita mo sa kanila,na kapag ginawa nila iyon,mapapa-sa kanila ang anumang para sa mga manlilikas(Muhajireen) at hindi mapapa-sa kanila ang hindi para sa mga manlilikas(Muhajireen),at kapag tumanggi sila na lumipat dito,ibalita mo sa kanila na sila ay magiging katulad ng mga Arabong Muslim,maipapatupad sa kanila ang Panuntunan ni Allah-pagkataas-taas Niya,at walang maibibigay sa kanila sa nadambong at sa Al-Fay(kayamanan na nakuha sa mga Kuffar na hindi nakuha sa pakikipaglaban) kahit konti.maliban kung makikipaglaban sila(sa daan ni Allah)kasama ang mga Muslim.At kapag sila ay tumanggi,singilin mo sa kanila ang Buwis,at kapag ito ay tinanggap nila sa iyo,tanggapin mo ito sa kanila,at pigilan mo ang iyong kamay sa kanila,at kapag sila ay tumanggi,humingi ka nang tulong kay Allah at makipaglaban ka sa kanila.At kapag napaligiran mo ang mga tao sa kampo nila,at ninais nila na ilagay mo sila sa Kasunduan ni Allah at Kasunduan ng Propeta Niya,huwag mo silang ilagay sa Kasunduan ni Allah at Kasunduan ng kanyang Propeta,Datapuwat ilagay mo sila sa Kasunduan mo at sa Kasunduan ng mga kasamahan mo,sapagkat ang paglabag sa Kasunduan ninyo at sa Kasunduan ng mga kasamahan ninyo ay mas magaan mula sa paglabag ninyo sa Kasunduan ni Allah at Kasunduan ng kanyang Propeta ,At kapag napaligiran mo ang mga tao sa kampo nila,At ninais nila na ipataw mo sa kanila ang Panuntunan ni Allah,huwag mo itong ipataw sa kanila,ngunit ipataw mo sila sa panuntunan mo,sapagkat hindi mo napag-alaman,kung napag-wasto ba nila ang Panuntunan ni Allah o hindi.
عربي Ang Balarila ng Wikang Ingles Ang Wikang Urdu
Tunay na ang una sa nilikha ni Allāh, pagkataas-taas Niya, ay ang panulat at nagsabi Siya rito: Sumulat ka! Nagsabi ito: Panginoon ko, at ano po ang isusulat ko? Nagsabi Siya: Isulat mo ang mga pagtatakda sa bawat bagay hanggang sa sumapit ang Huling Sandali.
عربي Ang Balarila ng Wikang Ingles Ang Wikang Urdu
Nagsabi si Allah, kamahal-mahalan Siya at kapita-pitagan: Ang kapangyarihan ay tapis Ko at ang pagmamalaki ay balabal Ko, kaya ang sinumang makipagtunggali sa Akin sa anuman sa dalawang ito, pagdurusahin Ko siya.
عربي Ang Balarila ng Wikang Ingles Ang Wikang Urdu
Wala sa sinumang lalaki na mag-angkin ng iba sa [tunay] niyang Ama-at siya [ay tiyak] na napag-alaman niya-maliban sa Hindi mananampalataya.At sinuman ang mag-angkin [sa mga bagay] na hindi niya pagmamay-ari;Siya ay hindi kabilang sa amin,at mamili siya ng tahanan na uupuan niya sa Impiyerno.At sinuman ang tumawag sa isang lalaki ng Walang pananampalataya,o nagsabing: Kalaban ni Allah,at hindi ito makatotohanan,maliban sa ito ay babalik sa kanya
عربي Ang Balarila ng Wikang Ingles Ang Wikang Urdu
Pinasinungalingan Ako ng anak ni Adan gayong hindi ukol sa kanya iyon.
عربي Ang Balarila ng Wikang Ingles Ang Wikang Urdu
Ipinagkatiwala ni Allāh ang matris sa isang anghel at nagsabi ito: "O Panginoon ko, punlay; o Panginoon ko, malalinta; o Panginoon ko, kimpal." Kaya kapag ninais ni Allāh na tapusin ang paglikha roon, magsasabi ito: "O Panginoon ko, lalaki po ba o babae? Hapis po ba o maligaya? Kaya ano po ang panustos? Kaya ano po ang taning?" Nagsusulat ng gayon habang nasa tiyan ng ina niya.
عربي Ang Balarila ng Wikang Ingles Ang Wikang Urdu
Ang luklukan ay lagayan ng dalawang paa at ang trono ay hindi natataya ng isa man ang sukat niyon.
عربي Ang Balarila ng Wikang Ingles Ang Wikang Urdu
May isang Hudyong pumunta sa Propeta, pagpalain siya ni Allāh at pangalagaan, at nagsabi: "O Muḥammad, tunay na si Allāh ay humahawak sa mga langit sa isang daliri, sa mga lupa sa isang daliri, sa mga bundok sa isang daliri, sa mga punong-kahoy sa isang daliri, sa mga nilikha sa isang daliri. Pagkatapos ay nagsasabi Siya: Ako ang Hari.
عربي Ang Balarila ng Wikang Ingles Ang Wikang Urdu
Tunay na si Allāh ay nagsabi: Ang sinumang umaway sa isang tinangkilik para sa Akin ay nagpahayag na Ako sa kanya ng digmaan. Hindi nagpapakalapit sa Akin ang lingkod Ko sa pamamagitan ng anumang higit na kaibig-ibig sa Akin kaysa sa [mga pagsambang] isinatungkulin Ko sa kanya. Hindi titigil ang lingkod Ko na nagpapakalapit sa Akin sa pamamagitan ng mga kusang-loob na pagsamba hanggang sa ibigin Ko siya.
عربي Ang Balarila ng Wikang Ingles Ang Wikang Urdu
Dalawang bagay sa mga tao,kung saan dahil sa mga ito sila ay [nananatali sa mga gawin ng] hindi mananampalataya:Paninirang-puri sa pamilya,at panaghoy sa may patay
عربي Ang Balarila ng Wikang Ingles Ang Wikang Urdu
Tanggalin mo ito,sapagkat walang maidadagdag sa iyo nito maliban sa kahinaan,Sapagkat kapag ikaw ay namatay at ito ay sa iyo [suot mo],Hinding-hindi ka magkakamit ng tagumpay magpakailanman
عربي Ang Balarila ng Wikang Ingles Ang Wikang Urdu
Nalalaman ba ninyo kung sino ang bangkarota
عربي Ang Balarila ng Wikang Ingles Ang Wikang Urdu
Walang may-ari ng ginto ni ng pilak, na hindi nagbibigay mula rito ng tungkulin dito, na hindi magtatapal sa kanya ng mga plantsa ng apoy kapag Araw na ng Pagkabuhay, magpapaningas sa mga ito sa apoy ng Impiyerno, at maghehero sa pamamagitan ng mga ito ng tagiliran niya, noo niya, at likod niya.
عربي Ang Balarila ng Wikang Ingles Ang Wikang Urdu
Katakotan ninyo ang Impiyerno kahit sa kalahating (piraso ng) Tamr
عربي Ang Balarila ng Wikang Ingles Ang Wikang Urdu
Sinuman ang magsabit ng anting-anting,ay hindi ito gagawing ganap ni Allah para sa kanya [ang kanyang mga gawain],at sinuman ang magsabit ng kabibi,ay hindi pagagaanin ni Allah sa kanya [ang pinangangambahan niya]"
عربي Ang Balarila ng Wikang Ingles Ang Wikang Urdu
O Ruwayfi`,marahil ay hahaba ang iyong buhay,Ipaalam mo sa mga tao na sinuman ang tumali ng kanyang balbas,o magsuot ng kwintas bilang panangga,o gumamit ng mga dumi ng hayop o buto-buto bilang panlinis sa [pagdudumi o pag-ihi] ,katotohanang si Propeta Muhammad ay walang pananagutan rito
عربي Ang Balarila ng Wikang Ingles Ang Wikang Urdu
Nilikha ang mga anghel mula sa liwanag, nilikha ang mga jinn mula sa liyab ng apoy, at nilikha si Adan mula sa nilarawan sa inyo.
عربي Ang Balarila ng Wikang Ingles Ang Wikang Urdu
Pinangakuan ako ng Panginoon ko na magpapasok Siya sa Paraiso mula sa Kalipunan ko ng pitumpong libo nang walang pagtutuos ni pagdurusa. Kasama ng bawat isang libo ang [iba pang] pitumpong libo at tatlong dakot mula sa mga dakot ng Panginoon ko.
عربي Ang Balarila ng Wikang Ingles Ang Wikang Urdu
Tunay na ang sinapupunan ay nakaugnay na nakahawak sa bigkis sa Napakamaawain, na nagpapanatili ng ugnayan sa sinumang nagpanatili ng ugnayan dito at pumutol ng ugnayan sa sinumang pumutol ng ugnayan dito.
عربي Ang Balarila ng Wikang Ingles Ang Wikang Urdu
Hindi ka ba nalulugod na nagpapanatili Ako ng ugnayan sa sinumang nagpanatili ng ugnayan sa iyo at pumuputol Ako ng ugnayan sa sinumang pumuputol ng ugnayan sa iyo?
عربي Ang Balarila ng Wikang Ingles Ang Wikang Urdu
Ilalagay ang landasin sa pagitan ng dalawang pampang ng Impiyerno, na mayroong mga tinik gaya ng tinik ng [halamang] Sa`dān. Pagkatapos ay patatawirin ang mga tao, kaya may maliligtas, masasagip, matatalupan pagkatapos ay maliligtas, mapipigilan at saka matitiwarik doon.
عربي Ang Balarila ng Wikang Ingles Ang Wikang Urdu
Maglalantad ang Panginoon natin ng lulod Niya kaya magpapatirapa sa Kanya ang bawat mananampalatayang lalaki at mananampalatayang babae ngunit mananatiling [nakatayo] ang bawat sinumang nagpapatirapa noon sa Mundo bilang pakita at parinig at magtatangka siyang magpatirapa ngunit magiging parang iisang buto ang likod niya.
عربي Ang Balarila ng Wikang Ingles Ang Wikang Urdu
Ang Propeta, pagpalain siya ni Allāh at pangalagaan, noon, kapag pumasok sa masjid, ay nagsasabi: "A`ūdhu bi-llāhi -l`ađīm, wa biwajhihi -lkarīm, wa sulṭānihi -lqadīm, mina -shshayṭāni -rrajīm (Nagpapakupkop ako kay Allāh, ang Sukdulan, sa mukha Niyang marangal, sa kapamahalaan Niyang namamalagi, laban sa Demonyong isinumpa)."
عربي Ang Balarila ng Wikang Ingles Ang Wikang Urdu
Napahahanga ba kayo mula sa paninibugho ni Sa`d? Sumpa man kay Allāh, talagang ako ay higit na mapanibughuin kaysa sa kanya at si Allāh ay higit na mapanibughuin kaysa sa akin. Alang-alang sa paninibugho ni Allāh, ipinagbawal Niya ang mga mahalay: anumang nakalitaw mula sa mga ito at anumang nakatago. Walang personang higit na mapanibughuin kaysa kay Allāh.
عربي Ang Balarila ng Wikang Ingles Ang Wikang Urdu
Walang isa o walang anumang higit na matiisin sa nakasasakit na narinig kaysa kay Allāh. Tunay na sila ay talagang nag-aangkin para sa kanya ng isang anak ngunit tunay na Siya ay talagang nagpapalusog sa kanila at tumutustos sa kanila.
عربي Ang Balarila ng Wikang Ingles Ang Wikang Urdu
Ang ḥadīth ayon kay Abū Sa`īd Al-Khudrīy. Nagsasaad ito ng mga masasaksihan sa Araw ng Pagkabuhay: ang pagkakita ng Mananampalataya kay Allah, kamahal-mahalan Siya at kapita-pitagan, ang landasin, ang pagpapalabas mula sa Impiyerno sa sinumang sa puso niya ay may katiting na pananampalataya, ang Pamamagitan
عربي Ang Balarila ng Wikang Ingles Ang Wikang Urdu
Hindi titigil ang Impiyerno sa pagsasabi: May dagdag pa ba, hanggang sa ilagay ng Panginoon ng Kapangyarihan roon ang paa Niya at magsasabi iyon: Sapat na, sapat na, sumpa man sa kapangyarihan Mo; at masisiksik ang bahagi nito sa ibang bahagi.
عربي Ang Balarila ng Wikang Ingles Ang Wikang Urdu
Tunay na si Allah ay magsasabi sa pinakamagaan sa pagdurusa sa mga maninirahan sa Impiyerno: "Kung sakaling mayroon kang nasa lupa na anuman, ipantutubos mo ba iyon?" Magsasabi ito: "Opo." Magsasabi Siya: "Ngunit humiling na Ako sa iyo ng higit na magaan kaysa roon habang ikaw ay nasa gulugod ni Adan, na huwag kang magtambal sa Akin ngunit tumanggi ka malibang [gawin] ang pagtatambal [sa Akin]."
عربي Ang Balarila ng Wikang Ingles Ang Wikang Urdu
At papaano naman kami hindi masisiyahan O Panginoon namin,at ibinigay mo sa amin ang mga bagay na hindi mo ibinigay sa kahit na isa sa iyong nilikha,At sasabihin Niya: Ayaw niyo bang ibigay ko sa inyo ang mas mainam pa mula rito?sasabihin nila:At ano pa ang mga bagay na mas mainam pa bukod sa mga ito?Sasabihin Niya: Ibibigay ko sa inyo ang aking Habag,at Hinding-hindi na Ako Magkaka-poot sa inyo pagkatapos nito,magpakailanman
عربي Ang Balarila ng Wikang Ingles Ang Wikang Urdu
Ayon kay Ali-malugod si Allah sa kanya-Kami ay nasa libingan sa Baqie Al-Gharqad,Dumating sa amin ang Sugo ni Allah-pagpalain siya ni Allah at pangalagaan-umupo siya at umupo kami na paikot sa kanya,at may dala siyang patpat,ibinaba niya ang ulo niya at gumawa siya ng hukay gamit ang patpat nito,Pagkatapos ay sinabi niya:(( Wala sa inyo na kahit isa maliban sa naisulat ang pag-uupuan niya sa Impyerno at pag-uupuan niya sa Paraiso))Kaya`t nagsabi sila:O Sugo ni Allah,Hindi ba kami magtitiwala sa aklat nami? Nagsabi siya:(( Magtrabaho kayo,sapagkat ang lahat ay magiging madali,ayon sa nilikha sa kanya)) Napagkaisahan ang katumpakan
عربي Ang Balarila ng Wikang Ingles Ang Wikang Urdu
Walang lalaking magsasabi sa isang lalaki nang makasalanan o hindi mananampalataya, maliban sa ito ay babalik sa kanya, kung ito ay hindi [totoo sa] nagmamay-ari nito
عربي Ang Balarila ng Wikang Ingles Ang Wikang Urdu
Ang sinuman ang manira ng asawang babae sa asawa nito,o alipin ;ay hindi kabilang sa amin
عربي Ang Balarila ng Wikang Ingles Ang Wikang Urdu
Isinumpa ng Sugo ni Allah, pagpalain siya ni Allah at pangalagaan, ang lalaking nagsusuot ng kasuutan ng babae at ang babaing nagsusuot ng kasuutan ng lalaki.
عربي Ang Balarila ng Wikang Ingles Ang Wikang Urdu
Tunay na ang mga Hudyo at ang mga Kristiyano ay hindi nagtitina [ng buhok] kaya sumalungat kayo sa kanila.
عربي Ang Balarila ng Wikang Ingles Ang Wikang Urdu
Ang Propeta, pagpalain siya ni Allāh at pangalagaan, ay hindi naniniwala sa masamang pangitain.
عربي Ang Balarila ng Wikang Ingles Ang Wikang Urdu
Tunay na ang mga gumagawa ng mga larawang ito ay pagdurusahin sa Araw ng Pagkabuhay. Sasabihin sa kanila: Buhayin ninyo ang nilikha ninyo.
عربي Ang Balarila ng Wikang Ingles Ang Wikang Urdu
Hindi pumapasok ang mga anghel sa isang bahay na sa loob nito ay may aso o may larawan.
عربي Ang Balarila ng Wikang Ingles Ang Wikang Urdu
Hindi sumasama ang mga anghel sa mga manlalakbay na may kasamang aso o kalembang.
عربي Ang Balarila ng Wikang Ingles Ang Wikang Urdu
Huwag kayong sumumpa sa mga anito ni sa mga magulang ninyo.
عربي Ang Balarila ng Wikang Ingles Ang Wikang Urdu
Ang sinumang sumumpa sa katapatan, hindi siya kabilang sa atin.
عربي Ang Balarila ng Wikang Ingles Ang Wikang Urdu
Dalhin mo ang mga sandalyas kong ito. Ang sinumang makatagpo mo sa labas ng harding ito, na sumasaksing walang Diyos kundi si Allah, na nakatitiyak rito sa puso niya, palagurin mo siya ng balita ng [pagpasok sa] paraiso.
عربي Ang Balarila ng Wikang Ingles Ang Wikang Urdu
Ang Muslim ay ang sinumang ligtas ang mga Muslim mula sa dila niya at kamay niya. Ang lumilikas ay ang sinumang umiwan ng ipinagbawal ni Allah.
عربي Ang Balarila ng Wikang Ingles Ang Wikang Urdu
Tunay na nalalaman ko ang pinakahuli sa mga nananahanan sa Impiyerno na lalabas mula rito,at ang pinakahuling mananahanan sa Paraiso na papasok sa Paraiso.Isang lalaki na lalabas sa Impiyerno na gumagapang,At sasabihin ni Allah-Kamahal-mahalan Siya at Kapita-pitagan-sa kanya:Humayo ka at pumasok ka sa Paraiso,Darating siya rito,Aakalain niya rito na ito ay napuno na,At babalik siya:Sasabihin niya: O Panginoon,natagpuan ko itong puno na!
عربي Ang Balarila ng Wikang Ingles Ang Wikang Urdu
Ayon kay Abe Hurayrah,sa isang salaysay;Ay nagsabi; (( Katotohanan kay Allah,na sa Kanya ay may Siyamput-siyam na Pangalan,Walang makakasa-ulo nito sa isa (sa inyo) maliban sa makakapasok ng Paraiso,At Siya ay Gansal,niibig Niya ang Gansal)) Isinaysay ito ni Imam Al-Bukharie
عربي Ang Balarila ng Wikang Ingles Ang Wikang Urdu
Sinuman ang magsabi kapag narinig niya ang panawagan: "O Allah! Panginoon ng ganap na panawagan na ito at [Panginoon] ng [takdang oras ng] ng pagdarasal na isasagawa,Pagkalooban Mo si Muhammad ng karapatang mamagitan at pagkabukod-tangi at iangat siya [sa araw ng paghuhukom] a pinakamabuti at pinakamataas na antas sa Paraiso na Iyong ipinangako sa kanya," Mapapasakanya ang aking Pamamagitan sa Araw ng Pagkabuhay.
عربي Ang Balarila ng Wikang Ingles Ang Wikang Urdu
Ang lupa na lahat-lahat niya ay Masjid (Simbahan o lugar na pagpapatirapaan) maliban sa sementeryo (puntod) at palikuran
عربي Ang Balarila ng Wikang Ingles Ang Wikang Urdu
Tunay na ang isa sa inyo,kapag tumindig sa pagdarasal niya,tunay na nananalangin siya sa Panginoon niya,At tunay na ang Panginoon niya ay nasa pagitan niya at pagitan ng Qiblah,Kaya huwag magdura ang isa sa inyo sa harap ng Qiblah niya,ngunit sa kanyang bandang kaliwa o sa ilalim ng dalawang paa niya
عربي Ang Balarila ng Wikang Ingles Ang Wikang Urdu
Hindi ko napag-utusan sa pagpapataas ng mga Masjid
عربي Ang Balarila ng Wikang Ingles Ang Wikang Urdu
Pinalabas ng Propeta pagpalain siya ni Allah at pangalagaan sa isang araw si Al-Hasan,pina-akyat niya ito sa Minbar (tinatayuan ng Imam kapag nangangaral), at Nagsabi siya:((Ang anak kong ito ay magiging pinuno,At marahil ang Allah ay gagawin siyang Tagapagka-sundo sa pagitan ng dalawang grupo mula sa mga Muslim)
عربي Ang Balarila ng Wikang Ingles Ang Wikang Urdu
Sinuman ang magmahal kay Hasan at Husayn tunay na minahal niya ako,at sinuman ang mamunghi sa kanilang dalawa tunay na namunghi siya sa akin
عربي Ang Balarila ng Wikang Ingles Ang Wikang Urdu
Kapag inibig ni Allah sa isang alipin ang kabutihan,gagamitin Niya ito bago ang kamatayan nito
عربي Ang Balarila ng Wikang Ingles Ang Wikang Urdu
Katotohanan [ang Sinabi nilang dalawa],Tunay na sila ay pinaparusahan ng parusang naririnig ng lahat ng mga hayop
عربي Ang Balarila ng Wikang Ingles Ang Wikang Urdu
Katotohanan ang Ummah (nasyon) na ito ay lilitisin siya sa loob ng kanyang puntod, at kapag hindi lang sila ay nakalibing na, tiyak na hiniling ko na sa Allah na iparirinig Niya sa inyo ang paghihirap sa loob ng puntod na aking narinig mula sa kanya
عربي Ang Balarila ng Wikang Ingles Ang Wikang Urdu
Katotohanang ang isa sa inyo,kapag namatay,ay ipapakita sa kanya ang mauupuan niya sa araw at gabi,Kung siya ay kabilang sa mga Tao sa Paraiso,siya ay mapapabilang sa mga Tao sa Paraiso,at kung siya ay kabilang sa mga Tao sa Impiyerno siya ay mapapabilang sa mga Tao sa Impiyerno,At sasabihin sa kanya; Ito ang uupuan mo hanggang sa bubuhayin ka ni Allah sa Araw ng Pagka-buhay.
عربي Ang Balarila ng Wikang Ingles Ang Wikang Urdu
Nakita ng Propeta pagpalain siya ni Allah at pangalagaan-sa isang kastilyo mula sa mga kastilyo sa Madinah, Nagsabi siya:( Nakikita ba ninyo ang nakikita ko?))Nagsabi sila: Hindi,Nagsabi siya:((Sapagkat tunay na nakikita ko ang Sedisyon,na mangyayari sa loob ng bahay ninyo tulad ng pagbuhus ng ulan))
عربي Ang Balarila ng Wikang Ingles Ang Wikang Urdu
Tunay na ang Propeta-pagpalain siya ni Allah at pangalagaan-ay nagsabi: Isinugo ako at ang Huling Oras na ganito,itinuro niya ang dalawang daliri niya at itinaas niya ang dalawang ito.
عربي Ang Balarila ng Wikang Ingles Ang Wikang Urdu
Tunay na lalaganap ang kautusang ito,tulad nang paglaganap ng gabi at araw,at hindi iiwanan ni Allah ang mga bahay sa Lungsod at mga bahay sa disyerto maliban sa ipapasok ni Allah sa Relihiyong ito,na may Karangalan na napakarangal o kahihiyan na kasuklam-suklam,Karangalan na ipaparangal ni Allah rito ang Islam,at Kahihiyan na kasusuklaman rito ni Allah ang walang pananampalataya.
عربي Ang Balarila ng Wikang Ingles Ang Wikang Urdu
Gusto ba ninyong sabihin ko sa inyo ang tungkol sa tatlong kalalakihan?:Ang isa sa kanila ay umupo [upang makinig sa pag-aalaala] sa Allah,Kaya't ipinagkaloob ni Allah sa kanya [ Ang kainaman at gantimpala ng pag-upong ito], At ang iba naman ay nahiya, Kaya't Nahiya si Allah sa kanya,habang ang iba naman ay tumalikod, Kaya't tinalikuran din siya ni Allah
عربي Ang Balarila ng Wikang Ingles Ang Wikang Urdu
Matutulog ang lalaki nang mahimbing na pagtulog at kukunin ang Tiwalang Lagak(Ama`nah) sa puso nito,at mag-aanino ang epekto nito na tulad ng maliit na palatandaan na itim,pagkatapos ay matutulog siya ng mahimbing na tulog at kukunin ang Tiwalang Lagak(Ama`nah) sa puso nito,at mag-aanino ang epekto nito na tulad ng epekto ng tuldok na itim
عربي Ang Balarila ng Wikang Ingles Ang Wikang Urdu
Dumating siya sa itim na bato,at sinabi niyang: Tunay na alam kong ikaw ay isang bato,hindi nakakapinsala at hindi [nakakapag-bigay] pakinabang,Kung hindi lang dahil nakita ko ang Propeta-pagpalain siya ni Allah at pangalagaan-na hinahalikan ka niya,Hindi kita hahalikan
عربي Ang Balarila ng Wikang Ingles Ang Wikang Urdu
O Sugo ni Allah,Tunay na iniibig ko [ang lalaking] iyan,Sinabi sa kanya ng Propeta-pagpalain siya ni Allah at pangalagaan-((Ipinag-bigay alam moba ito sa kanya?)) Nagsabi siya: Hindi,Nagsabi siya [Ang Propeta]: ((Ipagbigay-alam mo ito sa kanya)),Nakasalubong niya ito at sinabi niya [sa kanya]:Tunay na iniibig kita para kay Allah,Nagsabi siya: Iniibig din kita dahil sa pag-ibig mo sa akin para sa Kanya
عربي Ang Balarila ng Wikang Ingles Ang Wikang Urdu
Sinuman ang nananampalataya sa Allah at sa kabilang buhay ay bigyan niyang dangal ang kanyang bisita ng kanyang regalo ang sabi nila: at ano ang kanyang regalo? Oh Sugo ni Allah, sabi Niya: ang araw niya at ang gabi niya, at ang pagbisita ay tatlong araw, kaya kung anuman ang sumobra doon iyon ay kawang gawa sa kanya
عربي Ang Balarila ng Wikang Ingles Ang Wikang Urdu
Sa mga Tribo ba ng Arabo ang inyong itinatanong sa akin? Ang pinakamainam sa kanila sa [panahon ng] Kamang-mangan,ay ang pinakamainam sa kanila sa Islam kapag nagkaroon sila ng kaalaman
عربي Ang Balarila ng Wikang Ingles Ang Wikang Urdu
Ipinagbabawal ng Sugo ni Allah-pagpalain siya ni Allah at pangalagaan ang Tirador,At nagsabi siya na ito ay hindi nakakapatay ng hayop,at hindi nakakapagtanggol [laban]sa kalaban,at ito ay nakakapagtanggal ng mata,at nakakaputol ng ngipin.
عربي Ang Balarila ng Wikang Ingles Ang Wikang Urdu
Sumpa man sa Kanya na ang kaluluwa ko ay nasa kamay Niya, hindi papanaw ang Mundo hanggang sa maparaan ang lalaki sa isang puntod at magpapagulong-gulong sa ibabaw nito at magsasabi: "O kung sana ako ay nasa kinalalagyan ng nakalibing sa puntod na ito." Wala siyang [dahilan mula sa] relihiyon; wala siyang [dahilan] kundi ang kasawian.
عربي Ang Balarila ng Wikang Ingles Ang Wikang Urdu
Hindi sasapit ang Huling Sandali hanggang sa ilantad ng Yuprates ang isang bundok ng ginto na pag-aawayan. Mamamatay sa bawat isandaan ang siyam na pu't siyam
عربي Ang Balarila ng Wikang Ingles Ang Wikang Urdu
Iiwanan nila ang Madinah sa napaka-inam [na mga bagay na] taglay nito, Walang lumulukob dito maliban sa mga naghahanap ng kabuhayan-kabuhayan mula sa hayop at mga ibon
عربي Ang Balarila ng Wikang Ingles Ang Wikang Urdu
Talagang darating sa mga tao ang panahon na iikot ang lalaki sa paghahanap ng mapagkawang-gawaan mula sa ginto at wala siyang matatagpuan na kukuha nito,at makikita ang isang lalaki na sinusundan ng apat-napong babae,mag-aagawan sila dito dahil sa liit ng bilang ng kalalakihan at dami ng kababa-ihan.
عربي Ang Balarila ng Wikang Ingles Ang Wikang Urdu
Maglalago ang mga mabubuting tao at ang una ay mauuna, at ang matitira ay ang mga latak na tulad ng latak ng sebada o datiles,Hindi sila bibigyan ni Allāh ng kahit na kaunting pagpapahalaga
عربي Ang Balarila ng Wikang Ingles Ang Wikang Urdu
Ipinakita sa akin sa isang panaginip na ako ay naglilinis ng ngipin gamit ang siwak,dumating sa akin ang dalawang kalalakihan,ang isa ay mas malaki mula sa iba,Ibinigay ko ang siwak sa maliit,Ngunit sinabi sa akin: Sa malaki,Kaya ibinigay ko ito sa mas malaki sa kanilang dalawa
عربي Ang Balarila ng Wikang Ingles Ang Wikang Urdu
Kung iibigin mo ay magtiis ka at mapapasaiyo ang Paraiso,at kung iibigin mo ay mananalangin ako sa Allah na ikaw ay mabigyan ng lunas
عربي Ang Balarila ng Wikang Ingles Ang Wikang Urdu
Ang panalangin ng tao para sa kapatid niya nang palihim ay tinutugon. Sa tabi ng ulo niya ay may isang anghel na itinalaga. Sa tuwing dumalangin siya para sa kapatid niya ng mabuti, nagsasabi ang anghel na itinalaga sa kanya: Amen, at ukol sa iyo tulad niyon.
عربي Ang Balarila ng Wikang Ingles Ang Wikang Urdu
Tunay na ako ay nakakikita ng hindi ninyo nakikita. Umungol ang langit at nagkaroon ito ng karapatang umungol. Wala roong isang puwang ng singluwag ng apat na daliri malibang may isang anghel na naglalapag ng noo nito bilang nagpapatirapa kay Allāh, pagkataas-taas Niya.
عربي Ang Balarila ng Wikang Ingles Ang Wikang Urdu
Sinuman ang pumigil sa pagkagalit,na siya ay may kakayanan sa pagpapatupad nito,tatawagin siya ni Allah,napakamaluwalhati Niya at pagkataas-taas,sa harap ng mga nilalang sa Araw ng Pagkabuhay,upang papiliin siya mula sa magagandang babae [na mapapangasawa sa Paraiso],sa sinumang kanyang magustuhan
عربي Ang Balarila ng Wikang Ingles Ang Wikang Urdu
Katotohanang si Allah-Pagkataas-taas Niya-ay magwiwika sa Araw ng Pagkabuhay:Nasaan ang mga nagmamahalan sa Kadakilaan Ko?Sa araw na ito ay pasisilungin ko sila sa Aking Silong,Araw na Walang masisilungan maliban sa Silong Ko
عربي Ang Balarila ng Wikang Ingles Ang Wikang Urdu
Dumating ang isang monghe mula sa mga monghe sa sugo ni Allah,pagpalain siya ni Allah at pangalagaan,at nagsabi: O Muhammad,natagpuan namin na ang Allah ay ilalagay Niya ang mga kalangitan sa isang daliri,at ang mga kalupaan sa isang daliri at ang puno sa isang daliri,at ang tubig sa isang daliri,at ang mga patay sa isang daliri,at ang mga nalalabi pang mga nilikha sa isang daliri,pagkatapos ay sasabihin Niya:Ako ang Hari.Napatawa ang propeta pagpalain siya ni Allah at pangalagaan hangang sa nakita ang kanyang ngipin,bilang pagpapatunay sa sinabi ng Monghe.Pagkatapos ay binasa niya, "Hindi sila nag-alang-alang kay Allah ng totoong pag-aalang-alang sa Kanya. Ang buong Lupa ay isang dakot* Niya sa Araw ng Pagbangon" at sa salaysay ni Imam Muslim:"At mga bundok at puno ay sa isang daliri,pagtapos ay yayanigin ito at sasabihin Niya: Ako ang Hari,Ako si Allah" At sa salaysay ni Imam Albukharie:"Ilalagay Niya ang mga kalangitan sa isang daliri,at ang tubig sa isang daliri,at ang mga patay sa isang daliri,at ang mga nalalabi pang nilikha sa isang daliri."
عربي Ang Balarila ng Wikang Ingles Ang Wikang Urdu
Babalunbunin ni Allah ang mga kalangitan sa Araw ng Pagkabuhay,Pagkatapos ay kukunin Niya ito sa Kanang Kamay Niya,Pagkatapos ay sasabihin Niya:Ako ang Hari,Nasaan na ang mga Mapanupil?Nasaan na ang mga Nagmamalaki?Pagkatapos ay babalunbunin Niya ang pitong kalupaan.pagkatapos ay Kukunin Niya ito sa Kaliwang Kamay Niya,Pagkatapos ay sasabihin Niya:Ako ang Hari,Nasaan na ang mga Mapanupil?Nasaan na ang mga Nagmamalaki?
عربي Ang Balarila ng Wikang Ingles Ang Wikang Urdu
Tunay na ang Sugo ni Allah pagpalain siya ni Allah at pangalagaan-ay nagbigay ng magandang balita kay Kahidījah malugod si Allah sa kanya- sa isang bahay sa loob ng Paraiso na yari sa mga Perlas,Walang [maririnig na] ingay rito at Walang kapaguran.
عربي Ang Balarila ng Wikang Ingles Ang Wikang Urdu
Sinuman ang bumuhay sa Islam sa mabuting Sunnah [Ng Propeta],mapapasakanya ang gantimpala,At ang gantimpala ng sinumang nagsagawa nito pagkatapos niya,Na hindi naibabawas sa mga gantimpala nila kahit na isang bagay lang,At Sinuman ang bumuhay sa Islam sa masamang Sunnah,mapapasakanya ang kasalanan,At ang kasalanan ng sinumang nagsagawa nito pagkatapos niya,Na hindi naibabawas sa mga kasalanan nila kahit na isang bagay lang
عربي Ang Balarila ng Wikang Ingles Ang Wikang Urdu
Nagsabi si Allah-Kamahal-mahalan siya at Kapita-pitagan-Ang mga Nagmamahalan sa Kadakilaan ko,Sa kanila ay may matataas na antas mula sa liwanag,Kina-iinggitan sila ng mga Propeta at ng mga Martir.
عربي Ang Balarila ng Wikang Ingles Ang Wikang Urdu
kung siya ay matuwid, magsasabi siya: isulong ninyo ako, isulong ninyo ako; kung siya ay hindi matuwid, magsasabi siya: Kapighatian sa kanya; saan ninyo siya dadalhin?
عربي Ang Balarila ng Wikang Ingles Ang Wikang Urdu
Nang likhain ni Allah si Adam-pagpalain siya ni Allah at pangalagaan-Siya ay nagsabi:Pumunta ka [sa kanila] at bumati ka sa kanilang mga grupo ng Anghel na nakaupo,Pakinggan mo kung ano ang [salitang] paagbati ang gagamitin nila sa iyo,sapagkat ito ang magsisilbing pagbati mo at pagbati ng mga anak mo.Ang sabi niya: Ang pangangalaga ay sumainyo,Ang sabi nila: Ang pangangalaga ay sumaiyo at ang habag ni Allah,Dinagdagan nila ito ng;at ang habag ni Allah
عربي Ang Balarila ng Wikang Ingles Ang Wikang Urdu
Mamagitan kayo, gagantimpalaan kayo; at itinatakda ni Allah sa dila ng propeta Niya ang inibig Niya."
عربي Ang Balarila ng Wikang Ingles Ang Wikang Urdu
O Allah, patawarin mo ang mga kababayan ko sapagkat tunay na sila ay hindi nakaaalam
عربي Ang Balarila ng Wikang Ingles Ang Wikang Urdu
Kapag ninais ni Allāh, pagkataas-taas Niya, na kaawaan ang isang kalipunan, kinukuha Niya muna ang propeta nila bago sila at ginagawa Nya ito para sa kanila na isang paunang tagapaghanda at paunang pabuya
عربي Ang Balarila ng Wikang Ingles Ang Wikang Urdu
Naway kaawaan ni Allah si Propeta Musa,tunay na naparusahan siya ng higit pa rito,at nagtimpi siya
عربي Ang Balarila ng Wikang Ingles Ang Wikang Urdu
Si Zakarīyā noon, sumakanya ang pangangalaga, ay isang karpintero
عربي Ang Balarila ng Wikang Ingles Ang Wikang Urdu
Utusan ninyo si Abū Bakr at mamuno siya sa dasal sa mga tao.
عربي Ang Balarila ng Wikang Ingles Ang Wikang Urdu
Ito si Jibrīl, bumibigkas sa iyo ng kapayapaan.
عربي Ang Balarila ng Wikang Ingles Ang Wikang Urdu
Ako ay higit na karapat-dapat nito kaysa sa iyo; pagpaumanhinan ninyo ang lingkod Ko.
عربي Ang Balarila ng Wikang Ingles Ang Wikang Urdu
Nang ibinaba sa amin ang talata ng Pagkakawang-gawa,Kami ay nagbubuhat sa mga likod namin [ng mga kawang-gawa],Dumating ang isang lalaki,at nagkawanggawa ng maraming bagay,Nagsabi sila:Pakitang-tao,At dumating ang ibang lalaki,at nagkawanggawa ng malapit sa Tatlong kilo,Ang sabi nila:Katotohanang si Allah ay malayo sa anumang pangangailangan mula sa tatlong kilo na ito! Ipinahayag;[ ang talatang] :{Sila na [mga Munafiq o Mapagkunwari] na pumupuna sa mga nagbibigay[ ng kusang-loob sa kapakan ni Allah] mula sa lipon ng mga sumasampalataya tungkol sa mga kawang-gawa
عربي Ang Balarila ng Wikang Ingles Ang Wikang Urdu
Ilalapit ang araw sa Araw ng Pagkabuhay sa mga nilikha hanggang sa ito, mula sa kanila, ay gaya ng layong isang mīl.
عربي Ang Balarila ng Wikang Ingles Ang Wikang Urdu
Pumasok sa kinaroroonan ko ang Sugo ni Allah, pagpalain siya ni Allāh at pangalagaan, at uminom siya mula sa isang nakabiting sisidlan ng tubig habang nakatayo kaya tumindig ako papunta roon at pinutol ko iyon.
عربي Ang Balarila ng Wikang Ingles Ang Wikang Urdu
Dumating si Jibrīl sa Propeta, pagpalain siya ni Allah at pangalagaan, at nagsabi: Paano ninyong itinuturing ang mga nakilahok sa [labanan sa] Badr sa inyo? Nagsabi siya: Kabilang sa pinakamainam sa mga Muslim.
عربي Ang Balarila ng Wikang Ingles Ang Wikang Urdu
Tunay na ang Sugo ni Allah pagpalain siya ni Allah at pangalagaan-ay nagpadala ng isang lalaki sa hukbo [ng mga kawal],at siya ay nagbabasa sa mga kasamahan niya sa pagdarasal nila,at tinatapos niya sa "Ipagbadya (O Muhammad) siya si Allah ang Nag-iisa"
عربي Ang Balarila ng Wikang Ingles Ang Wikang Urdu
Si `Alīy bin Abī Ṭālib, malugod si Allah sa kanya, na dinalhan ng isang hayop upang sakyan ito. Noong nailagay niya ang paa niya sa estribo, sinabi niya: Bismi ­llāh (Sa ngalan ni Allah).
عربي Ang Balarila ng Wikang Ingles Ang Wikang Urdu
Sinuman ang nakagawa ng kawalan ng katarungan o kasalanan sa kapatid niya-mula sa kanyang ari-arian o iba pang bagay,tanggalin niya ang pananagutan niya rito sa Araw na ito bago ito hindi maging isang dinar o isang dirham;
عربي Ang Balarila ng Wikang Ingles Ang Wikang Urdu
Titipunin ang mga tao sa Araw ng Pagbangon bilang mga nakayapak, mga nakahubo, mga di-tuli.
عربي Ang Balarila ng Wikang Ingles Ang Wikang Urdu
Tatawa ang Allah-napakamaluwalhati Niya at pagkataas-taas- sa dalawang lalaking nagpatayan na papapasukin sa Paraiso,Nakkikipaglaban ang isa para sa landas ni Allah at siya ay masasawi,pagkatapos patatawarin ni Allah ang nakapatay,yayakap siya sa Islam at mamatay na isang martir
عربي Ang Balarila ng Wikang Ingles Ang Wikang Urdu
Babangun ang mga tao sa harapan ng Panginoon ng daigdig,hanggang sa maglaho ang isa sa kanila dahil sa pawis niya na umaabot hanggang sa kalahati ng kanyang tainga
عربي Ang Balarila ng Wikang Ingles Ang Wikang Urdu
Ang Sugo ni Allāh, pagpalain siya ni Allāh at pangalagaan, kapag kumain noon ng isang pagkain, ay dumidila sa tatlong daliri niya.
عربي Ang Balarila ng Wikang Ingles Ang Wikang Urdu
Kapag nakarinig kayo ng salot sa isang lupain, huwag kayong pumasok doon. Kapag naganap ito sa isang lupain habang kayo ay naroon, huwag kayong lumabas mula roon.
عربي Ang Balarila ng Wikang Ingles Ang Wikang Urdu
Tunay na sa iyo ay may dalawang kalikasang naiibigan ni Allāh: Ang pagtitimpi at ang paghihinay-hinay.
عربي Ang Balarila ng Wikang Ingles Ang Wikang Urdu
Talagang ibibigay nga ang mga karapatan sa mga karapat-dapat sa mga ito hanggang sa gaganti para sa tupang walang sungay laban sa tupang may mga sungay.
عربي Ang Balarila ng Wikang Ingles Ang Wikang Urdu
Mayroong isang lalaki na nagbabasa ng Kabanata ng Kahf,at mayroon siyang kabayo na nakatali sa dalawang lubid.
عربي Ang Balarila ng Wikang Ingles Ang Wikang Urdu
O mga tao, maghinay-hinay kayo sa mga sarili ninyo sapagkat tunay na kayo ay hindi dumadalangin sa bingi ni sa nakaliban. Tunay na Siya ay kasama ninyo. Tunay na Siya ay nakaririnig, malapit.
عربي Ang Balarila ng Wikang Ingles Ang Wikang Urdu
(( Tunay na pinag-kalooban ka ng magandang tinig (boses) mula sa mga magagandang tinig(boses) ni Propeta Dawud)),
عربي Ang Balarila ng Wikang Ingles Ang Wikang Urdu
Kapag nagnais si Allāh sa mga tao ng parusa, dadapuan ng parusa ang sinumang nasa kanila. Pagkatapos ay bubuhayin sila ayon sa mga gawa nila.
عربي Ang Balarila ng Wikang Ingles Ang Wikang Urdu
O Allāh, tunay na ako ay humihiling sa Iyo ng paggawa ng mga kabutihan; humihiling sa Iyo ng pag-iwan sa mga nakasasama, pag-ibig sa mga dukha, na magpatawad Ka sa akin, maawa Ka sa akin, at kapag nagnais Ka ng isang ligalig sa mga tao, papanawin Mo ako nang hindi niligalig; at humihiling sa Iyo ng pag-ibig Mo, pag-ibig ng sinumang umiibig sa Iyo, at pag-ibig sa isang gawaing nagpapalapit sa pag-ibig Mo.
عربي Ang Balarila ng Wikang Ingles Ang Wikang Urdu
Noong inanyuan ni Allāh si Adan sa Paraiso, iniwan siya ng ayon sa niloob ni Allāh kaya nagsimula si Satanas na pumalibot sa kanya habang tumitingin kung ano siya at nakita nitong siya ay hungkag. Nalaman nito na siya ay nilikhang isang nilikhang hindi nakapipigil ng sarili.
عربي Ang Balarila ng Wikang Ingles Ang Wikang Urdu
Ayon kay Annawwa's bin Sam-an-malugod si Allah sa kanya-siya ay nagsabi:Nabanggit ng Sugo ni Allah-pagpalain siya ni Allah at pangalagaan-ang tungkol kay Dajjal sa isang umaga,inilalarawan niya ito na parang walang pagpapahalaga at sa oras na iyon ay inilarawan niya na may pagpapahalaga hanggang sa inakala namin na ito ay malapit sa mga puno,at nang pumunta kami sa kanya,napag-alaman niya ito sa amin(ang takot),at nagsabi siya:"Anu ang nangyari sa inyo?"Nagsabi kami:O Sugo ni Allah,binanggit mo ang tungkol kay Dajjal ngayong umaga,inilalarawan mo ito na parang walang pagpapahalaga at sa oras na iyon ay inilarawan mo ito na may pagpapahalaga hanggang sa inakala namin na ito ay nagtatago malapit sa mga puno,Nagsabi siya:" Maliban kay Dajjal ang ikinatatakot ko sa para sa inyo,at kapag siya ay lumabas at ako ay kasama ninyo,ipagtatanggol ko kayo laban sa kanya,at kapag lumabas siya at wala na ako sa inyo,ang bawat isa ay magtatanggol sa sarili nito,at si Allah ang nag-iisang tagapagtanggol ng bawat Muslim,Si Dajjal ay isang binatang lalaki na may kulot na buhok,ang isang mata niya ay bulag,at naikukumpara ko ang mukha niya kay Al-`Uzza bin Qatan.Sinuman ang umabot sa kanya mula sa inyo,basahin niya ang panimula ng kabanata ng Al-Kahf,Siya ay lilitaw sa mga daan sa pagitan ng Iraq at Sham,at magpapalaganap siya ng matinding katiwalian sa kanan,at matinding katiwalian sa kaliwa,O mga lingkod ni Allah,magpakatatag kayo,)) Nagsabi kami:O Sugo ni Allah,Hanggang kailan siya magtatagal sa Mundo?Ang sabi niya:((apatnapong araw:Araw na ang katumbas ay isang taon,at Araw na ang katumbas ay isang buwan at araw na ang katumbas ay isang linggo at ang nalalabing araw ay katulad ng araw ninyo)),Nagsabi kami: O Sugo ni Allah;Ang araw na katumbas ay isang taon,sapat naba sa amin dito ang dasal sa isang araw?Nagsabi siya:" Hindi,sukatin ninyo ito,ayon sa naayong sukat nito[regular na oras ng dasal]",Nagsabi kami:Gaano siya kabilis(maglakbay) sa Mundo?"Katulad ng ulap na nasa likod ng hangin"at darating siya sa mga tao,at aanyayaan sila na maniwala sa kanya, at maniniwala sila at tutugon sila sa kanya,Uutusan niya ang kalangitan at uulan,at ang lupa na tutubo(ng mga halaman) at darating sa kanila ang mga alaga nilang (kamelyo) na may mas pinataas na umbok,at puno sa gatas na mga soso(kamelyo),at mas malaki nitong mga balakang,Pagkatapos ay darating siya sa ibang mga tao,at aanyayahan niya sila;at pasisinungalingan nila ang mga sinasabi nito,at lilisanin niya sila,hanggang sa darating sa kanila ang tagtuyot at walang matitira sa mga pag-aari nila mula sa mga ari-arian nila,Pagkatapos ay dadaan siya sa nasalantaan at sasabihin niya dito: Ilabas ang inyong mga kayamanan,at lalabas ang mga kayamanan at susunod ito sa kanya na parang mga lalaki ng pukyutan,pagkatapos ay tatawagin niya ang isang lalaki na magdadala ng maraming kabataan,at hahampasin niya ito ng tabak at puputulin ito sa dalawang piraso,at ilalagay niya ito na magkapantay ang layo sa pagitan ng mamamana at papanahin,pagkatapos ay tatawagin niya ito,at pupunta sa kanya,na may sinag ang kanyang mukha na tumatawa,at sa mga oras na iyon,ipapadala na ni Allah si Eisah-pagpalain siya ni Allah at pangalagaan-bababa siya sa isang Parolang puti sa may Silangang bahagi ng Damascus,na may suot na dalawang tela,nakalagay ang kanyang kamay sa mga pakpak ng dalawang anghel,kapag iniyuko niya ang kanyang ulo,pumapatak ang pawis nito,at kapag itinaas niya ito,pumapatak mula dito ang mga piraso na parang perlas,at walang hindi mananampalataya na naaamoy niya ang bango ni [Eisah] maliban sa siya ay mamamatay,at ang kanyang bango ay laganap hanggat siya ay natatanaw,at hahanapin niya si(Dajjal) hanggang sa mahabol niya ito sa isang pintuan na tinatawag na LUDD at papatayin niya ito,Pagkatapos ay darating kay Eisah-pagpalain siya ni Allah at pangalagaan-ang mga tao na naprotektahan ni Allah mula dito,pupunasan niya ang kanilang mga mukha at sasabihin sa kanila ang mga antas nila sa Paraiso,at sa mga oras na iyon;ay ipapahayag ni Allah kay Eisah-pagpalain siya ni Allah at pangalagaan-Tunay na iniligtas ko ang mga lingkod ko,walang dalawang kamay sa kahit na sinuman ang makikipag-laban sa kanila,iligtas mo ang aking mga alipin sa bundok ng Attur,At ipapadala ni Allah sina Ya`juj at Ma`juj at sa bawat mataas na lugar ay maglalabasan sila,at dadaan ang mauuna sa kanila sa isang dagat-dagatan na tinatawag na Tabariyyah,at iinumin nila ang lahat dito,at dadaan ang pinaka-huli sa kanila na sasabihin nila:Nagkaroon ng tubig dito noon,at nahihirapan ang Propeta ni Allah na si Eisah-pagpalain siya ni Allah at pangalagaan-at ang mga kasamahan niya-malugod si Allah sa kanila-hanggang sa naging;ang isang ulo ng Toro para sa isa sa kanila ay mas-mainam mula sa isang-daang Dinar para sa isa sa inyo ngayon,Kung kaya`t mananalangin ang Propeta ni Allah na si Eisah-pagpalain siya ni Allah at pangalagaan-at ang mga kasamahan niya-malugod si Allah sa kanila-kay Allah-pagkataas-taas Niya-At ipapadala ni Allah-Pagkataas-taas Niya sa kanila ng mga Uod sa mga leeg nila,hanggang sa silay sabay-sabay na mamamatay tulad ng pagkamatay ng isang tao,pagkatapos ay bababa ang Propeta ni Allah na si Eisah-pagpalain siya ni Allah at pangalagaan-at ang mga kasamahan niya-malugod si Allah sa kanila-sa mga mababang lupa,at walang silang matatagpuan kahit na maliit na lugar,maliban sa itoy mapupuno ng mga bangkay nila at mabahong amoy nila,kung kaya`t mananalangin ang Propeta ni Allah na si Eisah-pagpalain siya ni Allah at pangalagaan-at ang mga kasamahan niya-malugod si Allah sa kanila-kay Allah-Pagkataas-taas Niya-At ipapadala ni Allah-Pagkataas-taas Niya sa kanila ang mga Ibon na ang kanilang mga leeg ay katulad ng likod ng kamelyo,dadalhin nila ang mga ito at itatapon nila sa kung saan naisin ni Allah,Pagkatapos ay ipapadala ni Allah pagkataas-taas Niya-sa kanila ang Ulan,at mawawala dito ang mga bahay na gawa sa lupa at gawa sa mga balahibo o lana,at mahuhugasan ang lahat ng kalupaan hanggang sa iiwanan itong katulad ng Salamin,Pagkatapos ay sasabihin sa Lupa: "ilabas ang mga Bunga mo,at ibalik ang mga Pagpapala nito,at sa oras na iyon,kakain mula rito ang mga grupo ng mga tao at makakagawa sila ng mga kanlungan nila mula sa balat nito(puno),at Ipagpapala ang gatas hanggang sa ang gatas ng isang kamelyo ay magiging sapat para sa maraming tao, at ang gatas mula sa Baka ay magiging sapat para sa buong tribo ng mga tao,at ang gatas mula sa Tupa ay magiging sapat para sa pamilya ng mga tao,at sa mga Oras na iyon,ipapadala ni Allah-Pagkataas-taas Niya,ang kaaya-ayang Hangin na pupunta sa mga kili-kili nila,Hanggang sa kukunin ang kaluluwa ng lahat mananampalataya at lahat ng Muslim,at tanging ang mga masamang Tao lamang ang maiiwan,Sila iyong gumawa ng pangangalunya sa mga pampubliko tulad ng pangangalunya ng mga hayop(Asno),At sa kanila ay magaganap Ang Paggunaw sa Mundo)) Isinaysay ito ni Imam Muslim,Ang sinabi nito na:((lilitaw sa pagitan ng Sham at Iraq)):Ay Daan sa pagitan nila.Ang sabi nito na:((A`th)) na may letrang Ayn at Tha na may tatlong tuldok,at ang katiwalian :matinding Pinsala.At ang ((Zura`)) na may patinig na "U" sa letrang Zal; at ito ay ang napakataas na umbok at ito ay pang-maramihan ng "zurwah O zerwah" na pweding gamitan ng patinig na "U" o "E".At ang salitang " Wal-yu-a seeb";ay mga lalaking tutubi, at ang "dalawang putol"ay ;dalwang piraso.At ang((Layunin)) ito ang layunin na kung saan ay aasintahin ng mamamana;ay itatapon ito ng pagtapon na tulad ng pag-asinta ng mamana sa layunin nito.At ang ((Almahrodah)) sa letrang Dal; ito ay Damit na tinina,Ang sabi nito na:((walang dalawang kamay)) ay: walang lakas.At ang ((linta)):Ay Uod.At ang salitang((Farsa)) ay pangmaramihan ng salitang((Faris)) na ang kahulugan ay:Mga patay,At ang salitang ((Zalqah)) na may letrang Zay at Lam at Qaaf na ginagamitan ng patinig na"A",at naisalaysay sa salitang;((Zulfa));na may patinig na "U" sa letrang Zay,at walang patinig sa letrang Lam,at may letrang Fa` na ang kahulugan ay Salamin,At ang mga (( Mga kalalakihan)):Ay mga Grupo.At ang (( Arres`l)) na may patinig sa letrang Ra`a: Ay Gatas,At ang ((Allaqha)) ay ;mga Gatas.At ang ((Al-Fe-am)) na may patinig ang letrang Fa` at ang kasunod ay letrang "A": ay mga Grupo.At "At ang Hita" mula sa mga Tao;hindi kasali ang Tribo.