Talaan ng mga ḥadīth

Ang Sugi ni Allah-pagpalain siya ni Allah at pangalagaan-kapag nagtalaga ng Pinuno sa mga hukbo o piraso sa mga hukbo,pinapayuan niya ito ng pagkatakot kay Allah,at ang sa mga kasamahan nito na mga Muslim,sa kabutihan.Nagsabi siya:(( Makipag-darambong kayo sa Pangalan ni Allah, sa daan ni Allah,makipaglaban kayo sa sinumang walang-pananampalataya kay Allah,makipaglaban kayo at huwag kayong manguha ng darambong,at huwag kayong lumabag sa napagkasunduan,at huwag kayong pumatay sa karumal-dumal na pamamaraan,at huwag kayong pumatay ng bata,at kapag nakaharap mo ang kalaban mo mula sa mga pagano,anyayahan mo sila sa tatlong katangin-o sa pamamagitan -At kahit na ano ang isinagot nila sa iyo,tanggapin mo ito mula sa kanila,at pigilan ang iyong kamay sa kanila,pagkatapos ay anyayahan mo sila sa Islam,at kapag sinagot ka nila ay tanggapin mo ito mula sa kanila,pagkatapos ay anyayahan mo sila sa paglipat mula sa mga tahanan nila papunta sa mga tahanan ng mga Nagsilikas(Madinah),At ibalita mo sa kanila,na kapag ginawa nila iyon,mapapa-sa kanila ang anumang para sa mga manlilikas(Muhajireen) at hindi mapapa-sa kanila ang hindi para sa mga manlilikas(Muhajireen),at kapag tumanggi sila na lumipat dito,ibalita mo sa kanila na sila ay magiging katulad ng mga Arabong Muslim,maipapatupad sa kanila ang Panuntunan ni Allah-pagkataas-taas Niya,at walang maibibigay sa kanila sa nadambong at sa Al-Fay(kayamanan na nakuha sa mga Kuffar na hindi nakuha sa pakikipaglaban) kahit konti.maliban kung makikipaglaban sila(sa daan ni Allah)kasama ang mga Muslim.At kapag sila ay tumanggi,singilin mo sa kanila ang Buwis,at kapag ito ay tinanggap nila sa iyo,tanggapin mo ito sa kanila,at pigilan mo ang iyong kamay sa kanila,at kapag sila ay tumanggi,humingi ka nang tulong kay Allah at makipaglaban ka sa kanila.At kapag napaligiran mo ang mga tao sa kampo nila,at ninais nila na ilagay mo sila sa Kasunduan ni Allah at Kasunduan ng Propeta Niya,huwag mo silang ilagay sa Kasunduan ni Allah at Kasunduan ng kanyang Propeta,Datapuwat ilagay mo sila sa Kasunduan mo at sa Kasunduan ng mga kasamahan mo,sapagkat ang paglabag sa Kasunduan ninyo at sa Kasunduan ng mga kasamahan ninyo ay mas magaan mula sa paglabag ninyo sa Kasunduan ni Allah at Kasunduan ng kanyang Propeta ,At kapag napaligiran mo ang mga tao sa kampo nila,At ninais nila na ipataw mo sa kanila ang Panuntunan ni Allah,huwag mo itong ipataw sa kanila,ngunit ipataw mo sila sa panuntunan mo,sapagkat hindi mo napag-alaman,kung napag-wasto ba nila ang Panuntunan ni Allah o hindi.

Kami ay nakaupo na nakapalibot sa Sugo ni Allah -pagpalain siya ni Allah at pangalagaan-at kasama namin sina Abu Bakar at Umar malugod si Allah sa kanilang dalawa-sa mga iilan sa kasamahan niya.Tumindig ang Sugo ni Allah pagpalain siya ni Allah at pangalagaan-sa pagitan namin at dahan-dahan siya umalis sa amin,at natakot kami na may ibang kumuha sa kanya na maliban sa amin,at nangamba kami at tumindig kami,At ako ang unang-una na nangamba,kaya`t lumabas ako para hanapin ang Sugo ni Allah pagpalain siya ni Allah at pangalagaan,Hanggang sa dumating ako sa harden ng mga Ansar sa mag-anak na Najjar,Umikot ako dito kung makakahanap ba ako ng pinto?At hindi ako nakahanap.Hanggang sa nakita ko ang isang maliit na sapa na pumapasaok sa butas ng pader mula sa balon sa labas nito,-At ang Rabie ay maliit na sapa-hinukay ko ito at pumasok ako sa Sugo ni Allah pagpalain siya ni Allah at pangalagaan,Nagsabi siya:((Abu Hurayrah?)) Nagsabi ako: Oo, O Sugo ni Allah Nagsabi siya:((Anu ang kailangan mo?))Nagsabi ako: Ikaw ay kasa-kasama namin,tumindig ka at umalis ka ng dahan-dahan sa amin,Natakot kami na may ibang kumuha sa iyo na maliban sa amin,at nangamba kami at ako ang unang-una na nangamba,kaya`t pumunta ako sa pader na ito,at naghukay ako tulad ng paghukay ng lobo,at ang mga tao na iyan ay nasa likod ko.Nagsabi siya:((O Aba Hurayrah,)) at ibinigay niya sa akin ang tsinelas nito at nagsabi siya:(( Dalhin mo ang dalawang tsinelas ko,sinuman ang makatagpo mo sa likod ng pader,na nagsaksi na walang ibang diyos na dapat sambahin maliban kay Allah,na pinaniniwalaan ito sa puso nito ibalita mo sa kanya ang magandang balita ng paraiso", at binigkas niya ang hadith sa kahabaan nito.