Talaan ng mga ḥadīth

Pinalabas ng Propeta pagpalain siya ni Allah at pangalagaan sa isang araw si Al-Hasan,pina-akyat niya ito sa Minbar (tinatayuan ng Imam kapag nangangaral), at Nagsabi siya:((Ang anak kong ito ay magiging pinuno,At marahil ang Allah ay gagawin siyang Tagapagka-sundo sa pagitan ng dalawang grupo mula sa mga Muslim)
عربي Ang Balarila ng Wikang Ingles Ang Wikang Urdu
Sinuman ang magmahal kay Hasan at Husayn tunay na minahal niya ako,at sinuman ang mamunghi sa kanilang dalawa tunay na namunghi siya sa akin
عربي Ang Balarila ng Wikang Ingles Ang Wikang Urdu
Tunay na ang Sugo ni Allah pagpalain siya ni Allah at pangalagaan-ay nagbigay ng magandang balita kay Kahidījah malugod si Allah sa kanya- sa isang bahay sa loob ng Paraiso na yari sa mga Perlas,Walang [maririnig na] ingay rito at Walang kapaguran.
عربي Ang Balarila ng Wikang Ingles Ang Wikang Urdu
Si Fātimah ay bahagi ko,sinuman ang nagpagalit sa kanya,ay pinagalit niya ako
عربي Ang Balarila ng Wikang Ingles Ang Wikang Urdu
Tingnan niyo ito,Tinatanong niya sa akin ang tungkol sa dugo ng lamok,ngunit pinatay nila ang anak ng Propeta pagpalain siya ni Allah at pangalagaan,At narinig ko ang Propeta-pagpalain siya ni Allah at pangalagaan na nagsasabi:((Silang dalawa ay mababango kong halaman sa Mundo))
عربي Ang Balarila ng Wikang Ingles Ang Wikang Urdu
O Allah!Tunay na siya ay iniibig ko,kaya Ibigin siya,at ibigin ang sinumang umibig sa kanya
عربي Ang Balarila ng Wikang Ingles Ang Wikang Urdu
Katotohanan ang inyong kapakanan tiyak na kabilang sa mga bagay na makakapagpalungkot sa akin pagkaraan ko, at tiyak na walang makapag timpi sa inyo kundi ang mga matimpihin
عربي Ang Balarila ng Wikang Ingles Ang Wikang Urdu
Ang pinaka-mainam sa inyo ay ang pinaka-mainam sa inyo sa aking Pamilya, pagkatapos ng pagpanaw ko)) Nagsabi siya:Kaya`t ibininta ni Abdurrahman bin `Awf ang Harden niya ng Apat na raang libo at hinati niya ito sa mga asawa ng Propeta-pagpalain siya ni Allah at pangalagaan
عربي Ang Balarila ng Wikang Ingles Ang Wikang Urdu
Ayon kay Barra malugod si Allah sa kanya,ay nagsabi: Nang mamatay si Ebrahim-Sumakanya ang pangangalaga-Nagsabi ang Sugo ni Allah-pagpalain siya ni Allah at pangalagaan-:(( Tunay na sa kanya ay may nagpapasuso sa Paraiso)) Isinaysay ni Imam Al-Bukharie
عربي Ang Balarila ng Wikang Ingles Ang Wikang Urdu