Ang mga pangalawang kategorya

Talaan ng mga ḥadīth

Tunay na ang Sugo ni Allah pagpalain siya ni Allah at pangalagaan-ay nagbigay ng magandang balita kay Kahidījah malugod si Allah sa kanya- sa isang bahay sa loob ng Paraiso na yari sa mga Perlas,Walang [maririnig na] ingay rito at Walang kapaguran.
عربي Ang Balarila ng Wikang Ingles Ang Wikang Pranses
Katotohanan ang inyong kapakanan tiyak na kabilang sa mga bagay na makakapagpalungkot sa akin pagkaraan ko, at tiyak na walang makapag timpi sa inyo kundi ang mga matimpihin
عربي Ang Balarila ng Wikang Ingles Ang Wikang Pranses