Talaan ng mga ḥadīth

Ayon kay Abū Hurayrah, malugod si Allāh sa kanya: "Lahat ng kalipunan ko ay papasok sa Paraiso maliban sa sinumang umayaw." Sinabi: "At sino po ang aayaw, o Sugo ni Allāh?" Nagsabi siya: "Ang sinumang tumalima sa akin ay papasok sa Paraiso at ang sinumang sumuway sa akin ay umayaw nga."
عربي Ang Balarila ng Wikang Ingles Ang Wikang Pranses
Humayo ako sa delegasyon ni `Amer patungo sa Sugo ni Allah-pagpalain siya ni Allah at pangalagaan-Nagsabi kami:Ikaw ang Pinuno namin.Ang sabi niya: Ang Pinuno ay si Allah-Mapagpala siya-at Pagkataas-taas
عربي Ang Balarila ng Wikang Ingles Ang Wikang Pranses
"Itaas mo ang ulo mo,Magsabi ka ay maririnig ito,Humiling ka at ipagkakaloob ito [sa iyo],At mamagitan ka at [tatanggapin ang pamamagitan mo
عربي Ang Balarila ng Wikang Ingles Ang Wikang Pranses
Ipinagkaloob sa akin ang limang bagay, na hindi kailanman ipinagkaloob sa sinuman mula sa mga propetang nauna sa akin:Tinulungan ako [ni Allah] sa pamamagitan ng pagsindak [sa kalaban] kahit sa layo ng isang buwan na paglalakbay,At ginawa para sa akin ang lupa upang [maging lugar na] pinagpapatirapaan at gawing panlinis
عربي Ang Balarila ng Wikang Ingles Ang Wikang Pranses
Ang pinakamabuting araw na sinikatan ng araw ay ang araw ng Biyernes. Dito nilikha si Adan, dito ipinasok siya sa Paraiso, dito inilabas siya mula roon.
عربي Ang Balarila ng Wikang Ingles Ang Wikang Pranses
Binawi ang Sugo ni Allah, pagpalain siya ni Allah at pangalagaan, samantalang sa bahay ko ay walang anumang makakain ng isang may atay maliban sa kakarampot na sebada sa isang istante ko. Kinaikain ko ito hanggang sa tumagal sa akin. Tinakal ko ito at naubos ito.
عربي Ang Balarila ng Wikang Ingles Ang Wikang Pranses
Tantanan ninyo ako sa pag-uusisa ninyo. Nalipol lamang ang mga nauna sa inyo ng dalas ng pagtatanong nila at pakikipagbangayan nila sa mga propeta nila tungkol sa anuman kaya iwasan ninyo iyon. Kapag inutusan ko kayo ng isang utos ay gawin ninyo mula roon ang makakaya ninyo.
عربي Ang Balarila ng Wikang Ingles Ang Wikang Pranses
Nakita ng Propeta pagpalain siya ni Allah at pangalagaan-sa isang kastilyo mula sa mga kastilyo sa Madinah, Nagsabi siya:( Nakikita ba ninyo ang nakikita ko?))Nagsabi sila: Hindi,Nagsabi siya:((Sapagkat tunay na nakikita ko ang Sedisyon,na mangyayari sa loob ng bahay ninyo tulad ng pagbuhus ng ulan))
عربي Ang Balarila ng Wikang Ingles Ang Wikang Pranses
Sa mga Tribo ba ng Arabo ang inyong itinatanong sa akin? Ang pinakamainam sa kanila sa [panahon ng] Kamang-mangan,ay ang pinakamainam sa kanila sa Islam kapag nagkaroon sila ng kaalaman
عربي Ang Balarila ng Wikang Ingles Ang Wikang Pranses
Ipinakita sa akin sa isang panaginip na ako ay naglilinis ng ngipin gamit ang siwak,dumating sa akin ang dalawang kalalakihan,ang isa ay mas malaki mula sa iba,Ibinigay ko ang siwak sa maliit,Ngunit sinabi sa akin: Sa malaki,Kaya ibinigay ko ito sa mas malaki sa kanilang dalawa
عربي Ang Balarila ng Wikang Ingles Ang Wikang Pranses
Nang likhain ni Allah si Adam-pagpalain siya ni Allah at pangalagaan-Siya ay nagsabi:Pumunta ka [sa kanila] at bumati ka sa kanilang mga grupo ng Anghel na nakaupo,Pakinggan mo kung ano ang [salitang] paagbati ang gagamitin nila sa iyo,sapagkat ito ang magsisilbing pagbati mo at pagbati ng mga anak mo.Ang sabi niya: Ang pangangalaga ay sumainyo,Ang sabi nila: Ang pangangalaga ay sumaiyo at ang habag ni Allah,Dinagdagan nila ito ng;at ang habag ni Allah
عربي Ang Balarila ng Wikang Ingles Ang Wikang Pranses
O Allah, patawarin mo ang mga kababayan ko sapagkat tunay na sila ay hindi nakaaalam
عربي Ang Balarila ng Wikang Ingles Ang Wikang Pranses
Naway kaawaan ni Allah si Propeta Musa,tunay na naparusahan siya ng higit pa rito,at nagtimpi siya
عربي Ang Balarila ng Wikang Ingles Ang Wikang Pranses
Si Zakarīyā noon, sumakanya ang pangangalaga, ay isang karpintero
عربي Ang Balarila ng Wikang Ingles Ang Wikang Pranses
Ang Sugo ni Allah, pagpalain siya ni Allah at pangalagaan, ay nag-utos dito na patayin ang mga tuko at nagsabi siya: Ito ay umiihip noon [sa apoy] kay Abraham.
عربي Ang Balarila ng Wikang Ingles Ang Wikang Pranses
Ang Propeta, pagpalain siya ni Allah at pangalagaan, ay dinalhan noong gabi ng paghatid sa kanya [sa langit] ng dalawang mangkok
عربي Ang Balarila ng Wikang Ingles Ang Wikang Pranses
Tunay na ang Propeta-pagpalain siya ni Allāh at pangalagaan-ay humingi ng lalagyan na may tubig,ibinigay sa kanya ang lalagyan na Rahrāh na may kaunting tubig, at ipinasok niya ang mga daliri niya sa loob nito,Ang sabi ni Anas: Ginawa kong titigan ang tubig,at ito ay lumalabas sa pagitan ng kanyang mga daliri,at sa palagay ko, ang bilang ng nakapagsagawa ng wudhu rito ay nasa pagitan ng pitumpo hanggang walumpo.
عربي Ang Balarila ng Wikang Ingles Ang Wikang Pranses
Nang si Ayyub-sumakanya ang pangangalaga-ay naliligo na nakahubad,nahulog sa kanya ang mga balang na yari sa ginto
عربي Ang Balarila ng Wikang Ingles Ang Wikang Pranses
Walang nakapagsalita habang nasa duyan pa maliban sa tatlo
عربي Ang Balarila ng Wikang Ingles Ang Wikang Pranses
Ang kuwento ni Propeta Musa-sumakanya ang pangangalaga-kasama si Khidr
عربي Ang Balarila ng Wikang Ingles Ang Wikang Pranses
Hindi kailanman nakakain ng maganda ang isang tao kaysa sa kakain siya mula sa gawa ng kanyang kamay, at katotohanan ang Propeta ng Allah si Dawud -Pagpalain siya ni Allah at pangalagaan- ay kakain siya mula sa gawa ng kanyang kamay
عربي Ang Balarila ng Wikang Ingles Ang Wikang Pranses