lis din Hadisai

Na rantse da wanda raina ya ke hannunsa babu wani a cikin wannan Al’ummah Bayahude ko Nasara da zai ji wani abu game dani,sannan ya mutu bai yi Imani da abinda aka aiko ni da shi face sai ya zamo daga cikin yan wuta
عربي Turanci Fassara Yaren Faransanci
Kowanne daga cikin Al'ummata zai shiga Aljannah sai wanda yaki to waye ma zai ki ya Ma’aikin Allah ?Sai yace wanda duk ya yi min biyayya zai shiga Aljannah wanda kuma ya sava min haqiqa ya qi’’
عربي Turanci Fassara Yaren Faransanci
Na tafi a cikin wata tawaga ta Banu Amir zuwa ga Annabi sai muka ce da shi: Kaine shugaban mu sai ya ce: Allah shi ne Shugaba
عربي Turanci Fassara Yaren Faransanci
Daga kanka ka fada za'a ji, ka roka a baka, ka nemi ceto za'a baka ceton
عربي Turanci Fassara Yaren Faransanci
An bani abubuwa biyar, wadanda ba a baiwa wani daga cikin Annabawa a gabani na ba : An bani cin nasara ta hanyar tsoro (da ake jefawa abokan gaba) wata daya gabanin haduwar mu, kuma aka sanya mini kasa ta zama wajen yin sallah na kuma abar yin tsarki
عربي Turanci Fassara Yaren Faransanci
Mafi Al-kairin kwanaki da Rana ta futo cikinsu ita ce Ranar Jumu'a: a cikinta aka Halicci Annabi Adam, kuma a cikinta aka shigar da shi Al-janna, Kuma a cikinsa aka futar da shi daga cikinta
عربي Turanci Fassara Yaren Faransanci
ya wuce, kuma babu wani abu a gidana da wani mai hanta zai iya ci sai guntun sha’ir a cikin rake domin ni.
عربي Turanci Fassara Yaren Faransanci
Bari ni me Trkikm, amma daga dangin ka kafin a tambaye ka da yawan bambance-bambance a kan annabawansu. Idan na hana wani abu, ka guji shi, kuma idan na umarce shi da yin wani abu to ka iya abin da zaka iya
عربي Turanci Fassara Yaren Faransanci
Akan ma'adanan Larabawa, kuna tambayata? Zabinsu a cikin jahilci shine zabinsu a musulinci idan sun fahimta
عربي Turanci Fassara Yaren Faransanci
Ya nuna min a cikin mafarki cewa kun sanya shara, sai maza biyu suka zo wurina, ɗayansu ya fi ɗayan girma, don haka na kusanci su biyun
عربي Turanci Fassara Yaren Faransanci
Lokacin da Allah ya halicci Adam - tsira da amincin Allah su tabbata a gare shi - ya ce: Ka je ka yi sallama ga wadancan - rukunin mala’iku zaune - saurari abin da ke ba ka rai. Gaisuwar ku ce, kuma gaisuwar yaranku ce
عربي Turanci Fassara Yaren Faransanci
"Allah ka gafartawa Mutane na, saboda su basu sani ba"
عربي Turanci Fassara Yaren Faransanci
Allah yaji kan Annabi Musa, hakika an cuce shi sama da wannan sai yayi hakuri
عربي Turanci Fassara Yaren Faransanci
Zakaria - amincin Allah ya tabbata a gare shi - kafinta ne
عربي Turanci Fassara Yaren Faransanci
Lallai cewa Manzon Allah SAW yayi Umarni da a Kashe Tsaka kuma ya ce: ta kasance tana busa ga Annabi ibrahim
عربي Turanci Fassara Yaren Faransanci
Lallai cewa wani mutum ya ce: Ya Manzon Allah, Shin Annabi Adam Annabi? ya ce: Ey, ya ce tsawon lokaci nawa ne tsakaninsa da Annabi Nuhu? ya ce: "Qarni Ashirin" ya ce: lokaci nawa ne tsakanin annabi Nuhu da Ibrahim? ya ce: "Qarni Ashirin" ya ce: ya manzon Allah , Nawa ne yawan Manzanni? ya ce: "Xari uku ne da sha biyar"
عربي Turanci Fassara Yaren Faransanci
Lallai Allah ya Zavi Kinanata daga cikin 'ya'yan Isma'il, kuma ya zavi Quraishawa daga cikin Kinanata, kuma ya zavi bani Hashim daga cikin Quraishawa, kuma ya zavoni daga cikin Bani hashim, saboda haka mi me Shugaban "yan Adam kuma babu Al-fahari, kuma ni ne farkon wanda Qasa zata keto masa, kuma farkon Mai ceto kuma farkon wanda za'a ceta
عربي Turanci Fassara Yaren Faransanci
Ina da Sunaye guda Biyar: Ni ne Muhammadu da Ahmad, Kuma ni ne Al-mahi wanda da ni Allah yake shafe kafirci, kuma ni ne Alhashir wanda Allah zai tashi Mutane a bayana, kuma ni Al-aqib
عربي Turanci Fassara Yaren Faransanci
Manzon Allah SAW ya gaya mana wasu sunayaensa wasu daga ciki mun riqe, sai ya ce: "Ni Muhammad da Ahmad da Al-muqaffa, da Al-hashir, da Annabin rahama"
عربي Turanci Fassara Yaren Faransanci
Babu wani da za'a haifa a cikin "yan Adam face sai Shaioxan ya shafeshi lokacin da za'a haife shi, sai ya faxo yana kuka daga shafar shaixan sai Maryam kawai da Xanta
عربي Turanci Fassara Yaren Faransanci
An kirawo shi ne da Alkidr saboda ya zauna akan wata Qasa Busashiya fara, sai kawai ta riqa motsi a bayansa ta koma koriya
عربي Turanci Fassara Yaren Faransanci
Mai karamci Xan mai karamci Xan Mai karamci Yusuf Bn Ya'aqub Bn Ishaq Bn Ibrahim -Aminvin Allah a gare su
عربي Turanci Fassara Yaren Faransanci
cewa Annabi, aminci ya tabbata a gare shi, ya kira tukunyar ruwa
عربي Turanci Fassara Yaren Faransanci
"wani lokaci Annabi Ayyub yana Wanka tsirara, sai fara ta Zinare ta fado masa"
عربي Turanci Fassara Yaren Faransanci
Ba'a tava samun wanda yayi magana ba yana zanin goyo sai Mutane Uku
عربي Turanci Fassara Yaren Faransanci
Qissar Annabi Musa da -Amincin Allah a gareshi tare da Al-Khidr
عربي Turanci Fassara Yaren Faransanci
Lokacin da Adam ya mutu, sai Mala'iku sukayi masa wanka da ruwa azaman kirtani, suka bashi sabo kuma suka ce: Wannan sunnar Adam ce a cikin dansa
عربي Turanci Fassara Yaren Faransanci
Abu Jumah Al-Ansari ya zo mana, sai ya ce: Mun kasance tare da Manzon Allah - Salati da amincin Allah su tabbata a gare shi - kuma Moaz bin Jabal yana tare da mu goma, sai muka ce: Ya Rasulallahi, shin akwai wanda ya fi mu lada mai girma?
عربي Turanci Fassara Yaren Faransanci
Maye ya xagaka ya kai Baban Huzaim?
عربي Turanci Fassara Yaren Faransanci
Lallai cewa Musa ya kasance mai kunya ne Mai yawan Suturce kansa, ba'a iya ganin komai na fatarsa saboda kunyarsa, sai suka cutar da shi daga cikin bani Isra'ila
عربي Turanci Fassara Yaren Faransanci
Annabi Isa xan Maryam yaga wani Mutum yana sata, sai ya ce da shi: Kayi sata? saiya ce: aa na rantse da Allah wada babu wani Ubangiji sai shi, sai Isa ya ce nayi Imani da Allah,kuma idona ya nunan Qarya
عربي Turanci Fassara Yaren Faransanci
Bai dace ga Bawa ba ya ce: Ni nafi Yunus Bin Matta
عربي Turanci Fassara Yaren Faransanci
Lallai Rana ba'a tava tsayar da ita ga wani Mutum ba sai ga Yusha'u a Dararen da ya tafi Baitil maqdis
عربي Turanci Fassara Yaren Faransanci
Babu wanda ya taɓa cin abinci mafi kyau daga aikin hannu, kuma Annabin Allah Dawud - amincin Allah ya tabbata a gare shi - ya kasance yana cin abincin hannun sa
عربي Turanci Fassara Yaren Faransanci