Ang mga pangalawang kategorya

Talaan ng mga ḥadīth

Ang pinakamabuting araw na sinikatan ng araw ay ang araw ng Biyernes. Dito nilikha si Adan, dito ipinasok siya sa Paraiso, dito inilabas siya mula roon.
عربي Ang Balarila ng Wikang Ingles Ang Wikang Pranses
Tantanan ninyo ako sa pag-uusisa ninyo. Nalipol lamang ang mga nauna sa inyo ng dalas ng pagtatanong nila at pakikipagbangayan nila sa mga propeta nila tungkol sa anuman kaya iwasan ninyo iyon. Kapag inutusan ko kayo ng isang utos ay gawin ninyo mula roon ang makakaya ninyo.
عربي Ang Balarila ng Wikang Ingles Ang Wikang Pranses
Sa mga Tribo ba ng Arabo ang inyong itinatanong sa akin? Ang pinakamainam sa kanila sa [panahon ng] Kamang-mangan,ay ang pinakamainam sa kanila sa Islam kapag nagkaroon sila ng kaalaman
عربي Ang Balarila ng Wikang Ingles Ang Wikang Pranses
Nang likhain ni Allah si Adam-pagpalain siya ni Allah at pangalagaan-Siya ay nagsabi:Pumunta ka [sa kanila] at bumati ka sa kanilang mga grupo ng Anghel na nakaupo,Pakinggan mo kung ano ang [salitang] paagbati ang gagamitin nila sa iyo,sapagkat ito ang magsisilbing pagbati mo at pagbati ng mga anak mo.Ang sabi niya: Ang pangangalaga ay sumainyo,Ang sabi nila: Ang pangangalaga ay sumaiyo at ang habag ni Allah,Dinagdagan nila ito ng;at ang habag ni Allah
عربي Ang Balarila ng Wikang Ingles Ang Wikang Pranses
O Allah, patawarin mo ang mga kababayan ko sapagkat tunay na sila ay hindi nakaaalam
عربي Ang Balarila ng Wikang Ingles Ang Wikang Pranses
Naway kaawaan ni Allah si Propeta Musa,tunay na naparusahan siya ng higit pa rito,at nagtimpi siya
عربي Ang Balarila ng Wikang Ingles Ang Wikang Pranses
Si Zakarīyā noon, sumakanya ang pangangalaga, ay isang karpintero
عربي Ang Balarila ng Wikang Ingles Ang Wikang Pranses
Ang Sugo ni Allah, pagpalain siya ni Allah at pangalagaan, ay nag-utos dito na patayin ang mga tuko at nagsabi siya: Ito ay umiihip noon [sa apoy] kay Abraham.
عربي Ang Balarila ng Wikang Ingles Ang Wikang Pranses
Nang si Ayyub-sumakanya ang pangangalaga-ay naliligo na nakahubad,nahulog sa kanya ang mga balang na yari sa ginto
عربي Ang Balarila ng Wikang Ingles Ang Wikang Pranses
Ang kuwento ni Propeta Musa-sumakanya ang pangangalaga-kasama si Khidr
عربي Ang Balarila ng Wikang Ingles Ang Wikang Pranses
Hindi kailanman nakakain ng maganda ang isang tao kaysa sa kakain siya mula sa gawa ng kanyang kamay, at katotohanan ang Propeta ng Allah si Dawud -Pagpalain siya ni Allah at pangalagaan- ay kakain siya mula sa gawa ng kanyang kamay
عربي Ang Balarila ng Wikang Ingles Ang Wikang Pranses