Talaan ng mga ḥadīth

Nang bumaba ( anghel Jibrēl) sa Propeta pagpalain siya ni Allah at pangalagaan -ginagawa niyang tanggalin ang tela (nakabalot) sa mukha nito,at kapag nalungkot siya,inaalis niya ito sa mukha niya,Nagsabi siya-habang siya ay ganoon-" Sumpain ni Allah ang mga Hudyo at Kristiyano,ginawa nilang Masjid ang mga libingan ng mga Propeta nila-nagbabala siya sa ginawa nila", Kung hindi lang dahil doon,inilabas ko na ang libingan niya,ngunit hindi niya ito ginawa dahil sa takot niyang gawin itong Masjid
عربي Ang Balarila ng Wikang Ingles Ang Wikang Urdu
Ako ang nag-iisa na hindi nangangailangan ng katambal; sino man ang gagawa ng gawain bilang pag-tambal sa akin, ito ay aking iiwan kasama ang kanyang itinambal (sa Allah).
عربي Ang Balarila ng Wikang Ingles Ang Wikang Urdu
Katotohanan na ako ay magpawalang-sala sa dakilang Allah na magkaroon ako mula sa inyo ng kaibigan, dahil ang dakilang Allah ay ginawa niya ako bilang kaibigan ganon din si Ibrahim ay ginawa niyang kaibigan, at kung ako ay maaaring kukuha ng kaibigan mula sa aking bayan tiyak na kukunin ko si Abu Bakar bilang kaibigan
عربي Ang Balarila ng Wikang Ingles Ang Wikang Urdu
Katotohanang si Allah-Pagkataas-taas Niya-ay nagseselos,At ang pagseselos ni Allah-Pagkataas-taas Niya-,ay ang paggawa ng tao sa anumang ipinagbabawal ni Allah sa kanya
عربي Ang Balarila ng Wikang Ingles Ang Wikang Urdu
Huwag kayong magmalabis sa Pagpuri sa akin,tulad ng pagmamalabis sa pagpupuri ng mga Kristiyano sa Anak ni Maryam,Katotohanang ako ay isang alipin Niya,Kaya sabihin ninyong:alipin ni Allah at Sugo Niya
عربي Ang Balarila ng Wikang Ingles Ang Wikang Urdu
Sino po ang pinakamaligaya sa mga tao sa hiling ng pamamagitan mo? Nagsabi siya: Ang sinumang nagsabi na walang Diyos kundi si Allah nang nagpapakawagas mula sa puso niya.
عربي Ang Balarila ng Wikang Ingles Ang Wikang Urdu
Sinuman ang magsaksi na walang ibang Diyos na dapat sambahin maliban kay Allah,Siya ay Nag-iisa at walang katambal sa Kanya,at katotohanan na si Muhammad ay Propeta at Sugo Niya,at Katotohanang si 'Esah ay propeta ng Allah at Sugo Niya at Ang Salita Niya ay iginawad Niya kay Maryam at ang isang espirito nito (na kanyang nilikha),At ang Paraiso ay totoo,At ang Impiyerno ay totoo,Papapasukin siya ni Allah sa Paraiso, dahil sa mga gawain nito
عربي Ang Balarila ng Wikang Ingles Ang Wikang Urdu
Sinuman ang mamatay na nanalangin liban sa kay Allah na nagtatambal,ay mapapsok sa (naglalagablay na apoy sa) Impiyerno
عربي Ang Balarila ng Wikang Ingles Ang Wikang Urdu
Kasawian para sa Mahihigpit-sinabi niya ito ng tatlong beses
عربي Ang Balarila ng Wikang Ingles Ang Wikang Urdu
Katotohang si Allah-ay nagtakda ng mga kabutihan at kasamaan pagkatapos ay ipinahayag niya ito,Ang sinuman ang maglayun ng kabutihan at hindi niya ito nagawa,isusulat ni Allah sa kanya ang isang ganap na kabutihan.,at kung nilayun niya ito at ginawa niya,isusulat ni Allah sa kanya ang sampung kabutihan hanggang sa pitundaang pagpaparami,hanggang sa napakaraming pagpaparami
عربي Ang Balarila ng Wikang Ingles Ang Wikang Urdu
Tunay na si Allāh ay hindi tumitingin sa mga katawan ninyo ni sa mga anyo ninyo subalit tumitingin Siya sa mga puso ninyo at mga gawa ninyo.
عربي Ang Balarila ng Wikang Ingles Ang Wikang Urdu
O mga lingkod Ko, tunay na Ako ay nagbawal sa sarili Ko ng pang-aapi at ginawa Ko itong ipinagbabawal sa pagitan ninyo, kaya huwag kayong mag-apihan. O mga lingkod Ko, lahat kayo ay naliligaw maliban sa pinatnubayan Ko; kaya magpapatnubay kayo sa Akin, papatnubayan Ko kayo.
عربي Ang Balarila ng Wikang Ingles Ang Wikang Urdu
Nagtanong ako sa Sugo ni Allah-pagpalain siya ni Allah at pangalagaan-Ano ang pinakamalaking kasalanan? Nagsabi siya:((Ang magtambal ka sa Allah,na Siyang lumikha sa iyo))
عربي Ang Balarila ng Wikang Ingles Ang Wikang Urdu
Tunay na si Allah ay talagang nagpapalugit sa sumusuway sa katarungan; ngunit kapag kinuha Niya ito, hindi Niya ito patatakasin.
عربي Ang Balarila ng Wikang Ingles Ang Wikang Urdu
"Ang pinakamalaki mula sa mga malalaking kasalanan ay: Ang Pagtatambal sa Allah,at [Ang pagdama ng] kaligtasan laban sa [binabalak na] kaparusahan ni Allah,at Ang kawalan ng Pag-asa mula sa Habag ni Allah,at Ang panghinaan ng loob mula sa Awa ni Allah"
عربي Ang Balarila ng Wikang Ingles Ang Wikang Urdu
Na siya ay kasama ng Sugo ni Allāh-pagpalain siya ni Allāh at pangalagaan-sa mg ilang paglalakbay niya;Nagpadala siya ng sugo upang [sabihing],walang ititira sa leeg ng kamelyo na kwintas na panangga ( o kwintas) maliban sa ito ay puputulin "
عربي Ang Balarila ng Wikang Ingles Ang Wikang Urdu
Sinuman ang manalig sa isang bagay,ipapaubaya siya rito
عربي Ang Balarila ng Wikang Ingles Ang Wikang Urdu
Sinuman ang nagsabi ng Walang ibang Diyos na dapat sambahin maliban kay Allah,at tumangging sumampalataya sa anumang sinasamba maliban kay Allah,ipinagbabawal lapastangin ang kanyang kayamanan at dugo at ang pagtutuos sa kanya ay sa Allah
عربي Ang Balarila ng Wikang Ingles Ang Wikang Urdu
Ang mga naaawa ay kaaawaan sila ng Napakamaawain. Kaawaan ninyo ang mga naninirahan sa lupa, kaaawaan kayo Niyang nasa langit.
عربي Ang Balarila ng Wikang Ingles Ang Wikang Urdu
Ayon kay A`eshah-malugod si Allah sa kanya-nagsabi siya: Tinanong ang Sugo ni Allah pagpalain siya ni Allah at pangalagaan-ng mga tao patungkol sa Manghuhula;Nagsabi siya:(( Wala silang kaalaman)),Nagsabi sila: O sugo ni Allah,sila ay nagsasalita minsan sa ilang bagay,at ito ay nagkakatotoo?Nagsabi Sugo ni Allah pagpalain siya ni Allah at pangalagaan-((Ang mga salita na iyon ay mula sa katotohanan ninakaw ito ng mga Jinn at ibinubulong sa tainga ng kanyang tagapag-alaga.at hinahaloan kasama nito ang isang-daang kasinungalingan)) Napag-kaisahan ang katumpakan.At sa isang salaysay kay Imam Al-Bukharie;Ayon kay A`eshah-malugod si Allah sa kanya,katotohanan na narinig niya ang Sugo ni Allah pagpalain siya ni Allah at pangalagaan na nagsabi:Katotohanan na ang mga Anghel ay bumababa sa mga ulap-at binibigkas nila ang mga bagay na natapos na sa langit,at ninanakaw ni satanas ang pandinig,at naririnig niya ito,at ibinubulong niya ito sa mga manghuhula,At magsisinungaling sila rito ng isang-daang kasinungalingan mula sa kanilang mga sarili))
عربي Ang Balarila ng Wikang Ingles Ang Wikang Urdu
Walang sinuman sa alipin na sumasaksi na walang ibang diyos na dapat sambahin maliban sa Allah,at si Muhammad ay Kanyang ay Kanyang alipin at sugo,tapat sa kanyang puso,maliban sa ipigbabawal ni Allah sa kanya ang Impiyerno
عربي Ang Balarila ng Wikang Ingles Ang Wikang Urdu
Bumababa ang Panginoon natin mapagpala siya at pagkataas-taas Niya sa bawat gabi sa kalangitan ng Mundo kapag ang natitira ( sa oras ay) ikatlong bahagi ng huling gabi at Siya ay nagsasabi; Sinuman ang manalangin sa Akin ay Tutugunan Ko ito sa kanya,Sinuman ang humuhiling sa Akin ay bibigyan Ko siya,Sinuman ang humingi sa Akin ng kapatawaran ay magpapatawad Ako sa kanya
عربي Ang Balarila ng Wikang Ingles Ang Wikang Urdu
Huwag kayong magsalah patungo sa mga Quboor (puntod), at huwag kayong uupo sa kanila
عربي Ang Balarila ng Wikang Ingles Ang Wikang Urdu
Sila ang mga grupo ng taong,kapag namatay sa kanila ang mabuting lingkod,nagtatayo sila sa puntod niya ng masjid,at iginuguhit nila ang larawang iyon,Sila ang pinakamasamang likha para kay Allah))
عربي Ang Balarila ng Wikang Ingles Ang Wikang Urdu
Tunay na si Allah ay nagbawal sa inyo na manumpa kayo sa mga Ama ninyo
عربي Ang Balarila ng Wikang Ingles Ang Wikang Urdu
Huwag niyong sabihin: Ma sha Allah (Kung ninais ng Allah ay mangyayari) at Sha'a Fulaan (Ninais ni Fulaan), subalit ang sabihin niyo: Kung naisin ni Allah pagkatapos naisin ni Fulan
عربي Ang Balarila ng Wikang Ingles Ang Wikang Urdu
Ang sumumpa ako sa Allah na nagsisinunggaling mas mabuti sa akin kaysa sumumpa ako maliban sa kanya na marangal
عربي Ang Balarila ng Wikang Ingles Ang Wikang Urdu
Ano ang nagpapahiwalay sa kanila? Natatagpuan nilang katanggap-tanggap [katanggap-tanggap] sa Muhkamah [talatang ganap na maliwanag],at nasasawi sila sa mga Mutashabihat [talatang hindi lubhang maliwanag]
عربي Ang Balarila ng Wikang Ingles Ang Wikang Urdu
Walang iba ang pitong langit at ang pitong lupa sa palad ng Napakamaawain kundi gaya ng buto ng mustasa sa kamay ng isa sa inyo.
عربي Ang Balarila ng Wikang Ingles Ang Wikang Urdu
Walang ipinagkaiba ang luklukan sa paghahambing sa trono kundi gaya ng isang singsing na yari sa bakal na itinapon sa gitna ng malawak na disyerto ng lupa.
عربي Ang Balarila ng Wikang Ingles Ang Wikang Urdu
Walang nakakahawa (sakit), at walang (epekto ang) pamahiin,at iniibig ko ang pangitain.Nagsabi sila: At ano nag pangitain? Nagsabi siya: Ang mabubuting salita
عربي Ang Balarila ng Wikang Ingles Ang Wikang Urdu
Maging tapat kayo,[gawin niyo] ang tama,Dapat ninyong mapag-alaman na walang maliligtas kahit na isa sa inyo sa mga gawain niya))Nagsabi sila: Kahit na ikaw o Sugo ni Allah?Nagsabi siya: Kahit na ako,maliban kung pagtakpan ako ni Allah dahil sa habag at kainaman Niya
عربي Ang Balarila ng Wikang Ingles Ang Wikang Urdu
Nagsabi si Allāh, kamahal-mahalan Siya at kapita-pitagan: Ako ay gaya ng palagay ng lingkod Ko sa Akin at Ako ay kasama niya saanman niya Ako binabanggit.
عربي Ang Balarila ng Wikang Ingles Ang Wikang Urdu
Kapag pinagtakpan ng isang tao ang isang tao sa mundo, pagtatakpan siya ni Allah sa Araw ng Pagkabuhay.
عربي Ang Balarila ng Wikang Ingles Ang Wikang Urdu
Kami noon sa piling ng Sugo ni Allah, pagpalain siya ni Allah at pangalagaan, ay pito o walo o siyam at nagsabi siya: Hindi ba kayo mangangako ng katapatan sa Sugo ni Allah, pagpalain siya ni Allah at pangalagaan.
عربي Ang Balarila ng Wikang Ingles Ang Wikang Urdu
Ang sinumang dumanas ng kasalatan at idinulog ito sa mga tao, hindi ito makatutugon sa karukhaan niya. Ang sinumang magdulog nito kay Allah, magpapadala agad si Allah sa kanya ng panustos na maaga o huli.
عربي Ang Balarila ng Wikang Ingles Ang Wikang Urdu
Tunay na si Allāh ay nagpalampas para sa akin sa Kalipunan ko sa pagkakamali, pagkalimot, at anumang napilitan sila.
عربي Ang Balarila ng Wikang Ingles Ang Wikang Urdu
Ginawa ni Allāh ang awa na isang daang bahagi at pinanatili Niya sa piling Niya ang siyamnapu't siyam. Nagpababa Siya sa lupa ng iisang bahagi. Mula sa bahaging iyon nag-aawaan ang mga nilikha hanggang sa nag-aangat ang hayop ng paa nito palayo sa anak nito sa takot na masagi ito.
عربي Ang Balarila ng Wikang Ingles Ang Wikang Urdu
Katotohanang si Allah -Pagkataas-taas Niya- ay Napaka-dalisay,at wala Siyang tinatanggap (na gawain) maliban kung ito ay dalisay.At katotohanang si Allah ay nag-utos sa mga mananampalataya tulad ng pag-uutos Niya sa kanyang mga Sugo, Nagsabi Siya-Pagkataas-taas Niya;" O kayong mga Sugo! Kumain kayo nang lahat ng Halal o Ipinapahintulot at magsigawa kayo ng kabutihan"
عربي Ang Balarila ng Wikang Ingles Ang Wikang Urdu
Noong nilikha ni Allāh ang mga nilikha, isinulat Niya sa isang talaan, na nasa piling Niya sa ibabaw ng trono: Tunay na ang awa Ko ay nananaig sa galit Ko.
عربي Ang Balarila ng Wikang Ingles Ang Wikang Urdu
Nagsabi ang Allah-Pagkataas-taaas Niya: O Anak ni Adan,Tunay na kapag ikaw ay nanalangin at nagsumamo sa Akin,Patatawarin Ko sa iyo ang anumang [inuulit mong kasalanan] at hindi ko ito papansinin,O Anak ni Adan,Kahit umabot pa ang iyong kasalanan sa mga ulap ng kalangitan,pagkatapos ay humingi ka sa Akin ng kapatawaran,patatawarin kita
عربي Ang Balarila ng Wikang Ingles Ang Wikang Urdu
Si Allah ay Pinakadakila,Ito ay mga landas,Sinabi ninyo,-Sumpa sa kaluluwa ko na Hawak Niya sa Kamay Niya-,ang tulad ng sinabi ng mga Angkan ng Israel kay Propeta Musa
عربي Ang Balarila ng Wikang Ingles Ang Wikang Urdu
Katotohanang ang isang lalaki ay nagsabi kay Propeta pagpalain siya ni Allah at pangalagaan-:Anumang ipinapahintulot ni Allah at ipinapahintulot mo.Ang sabi niya:(( Ginawa mo ba akong katambal kay Allah? Anuman ang ipinapahintulot ni Allah, Nag-iisa Siya.))
عربي Ang Balarila ng Wikang Ingles Ang Wikang Urdu
Ang Sugi ni Allah-pagpalain siya ni Allah at pangalagaan-kapag nagtalaga ng Pinuno sa mga hukbo o piraso sa mga hukbo,pinapayuan niya ito ng pagkatakot kay Allah,at ang sa mga kasamahan nito na mga Muslim,sa kabutihan.Nagsabi siya:(( Makipag-darambong kayo sa Pangalan ni Allah, sa daan ni Allah,makipaglaban kayo sa sinumang walang-pananampalataya kay Allah,makipaglaban kayo at huwag kayong manguha ng darambong,at huwag kayong lumabag sa napagkasunduan,at huwag kayong pumatay sa karumal-dumal na pamamaraan,at huwag kayong pumatay ng bata,at kapag nakaharap mo ang kalaban mo mula sa mga pagano,anyayahan mo sila sa tatlong katangin-o sa pamamagitan -At kahit na ano ang isinagot nila sa iyo,tanggapin mo ito mula sa kanila,at pigilan ang iyong kamay sa kanila,pagkatapos ay anyayahan mo sila sa Islam,at kapag sinagot ka nila ay tanggapin mo ito mula sa kanila,pagkatapos ay anyayahan mo sila sa paglipat mula sa mga tahanan nila papunta sa mga tahanan ng mga Nagsilikas(Madinah),At ibalita mo sa kanila,na kapag ginawa nila iyon,mapapa-sa kanila ang anumang para sa mga manlilikas(Muhajireen) at hindi mapapa-sa kanila ang hindi para sa mga manlilikas(Muhajireen),at kapag tumanggi sila na lumipat dito,ibalita mo sa kanila na sila ay magiging katulad ng mga Arabong Muslim,maipapatupad sa kanila ang Panuntunan ni Allah-pagkataas-taas Niya,at walang maibibigay sa kanila sa nadambong at sa Al-Fay(kayamanan na nakuha sa mga Kuffar na hindi nakuha sa pakikipaglaban) kahit konti.maliban kung makikipaglaban sila(sa daan ni Allah)kasama ang mga Muslim.At kapag sila ay tumanggi,singilin mo sa kanila ang Buwis,at kapag ito ay tinanggap nila sa iyo,tanggapin mo ito sa kanila,at pigilan mo ang iyong kamay sa kanila,at kapag sila ay tumanggi,humingi ka nang tulong kay Allah at makipaglaban ka sa kanila.At kapag napaligiran mo ang mga tao sa kampo nila,at ninais nila na ilagay mo sila sa Kasunduan ni Allah at Kasunduan ng Propeta Niya,huwag mo silang ilagay sa Kasunduan ni Allah at Kasunduan ng kanyang Propeta,Datapuwat ilagay mo sila sa Kasunduan mo at sa Kasunduan ng mga kasamahan mo,sapagkat ang paglabag sa Kasunduan ninyo at sa Kasunduan ng mga kasamahan ninyo ay mas magaan mula sa paglabag ninyo sa Kasunduan ni Allah at Kasunduan ng kanyang Propeta ,At kapag napaligiran mo ang mga tao sa kampo nila,At ninais nila na ipataw mo sa kanila ang Panuntunan ni Allah,huwag mo itong ipataw sa kanila,ngunit ipataw mo sila sa panuntunan mo,sapagkat hindi mo napag-alaman,kung napag-wasto ba nila ang Panuntunan ni Allah o hindi.
عربي Ang Balarila ng Wikang Ingles Ang Wikang Urdu
Nagsabi si Allah, kamahal-mahalan Siya at kapita-pitagan: Ang kapangyarihan ay tapis Ko at ang pagmamalaki ay balabal Ko, kaya ang sinumang makipagtunggali sa Akin sa anuman sa dalawang ito, pagdurusahin Ko siya.
عربي Ang Balarila ng Wikang Ingles Ang Wikang Urdu
Pinasinungalingan Ako ng anak ni Adan gayong hindi ukol sa kanya iyon.
عربي Ang Balarila ng Wikang Ingles Ang Wikang Urdu
Ipinagkatiwala ni Allāh ang matris sa isang anghel at nagsabi ito: "O Panginoon ko, punlay; o Panginoon ko, malalinta; o Panginoon ko, kimpal." Kaya kapag ninais ni Allāh na tapusin ang paglikha roon, magsasabi ito: "O Panginoon ko, lalaki po ba o babae? Hapis po ba o maligaya? Kaya ano po ang panustos? Kaya ano po ang taning?" Nagsusulat ng gayon habang nasa tiyan ng ina niya.
عربي Ang Balarila ng Wikang Ingles Ang Wikang Urdu
Ang luklukan ay lagayan ng dalawang paa at ang trono ay hindi natataya ng isa man ang sukat niyon.
عربي Ang Balarila ng Wikang Ingles Ang Wikang Urdu
May isang Hudyong pumunta sa Propeta, pagpalain siya ni Allāh at pangalagaan, at nagsabi: "O Muḥammad, tunay na si Allāh ay humahawak sa mga langit sa isang daliri, sa mga lupa sa isang daliri, sa mga bundok sa isang daliri, sa mga punong-kahoy sa isang daliri, sa mga nilikha sa isang daliri. Pagkatapos ay nagsasabi Siya: Ako ang Hari.
عربي Ang Balarila ng Wikang Ingles Ang Wikang Urdu
Tunay na si Allāh ay nagsabi: Ang sinumang umaway sa isang tinangkilik para sa Akin ay nagpahayag na Ako sa kanya ng digmaan. Hindi nagpapakalapit sa Akin ang lingkod Ko sa pamamagitan ng anumang higit na kaibig-ibig sa Akin kaysa sa [mga pagsambang] isinatungkulin Ko sa kanya. Hindi titigil ang lingkod Ko na nagpapakalapit sa Akin sa pamamagitan ng mga kusang-loob na pagsamba hanggang sa ibigin Ko siya.
عربي Ang Balarila ng Wikang Ingles Ang Wikang Urdu
Tanggalin mo ito,sapagkat walang maidadagdag sa iyo nito maliban sa kahinaan,Sapagkat kapag ikaw ay namatay at ito ay sa iyo [suot mo],Hinding-hindi ka magkakamit ng tagumpay magpakailanman
عربي Ang Balarila ng Wikang Ingles Ang Wikang Urdu
Katakotan ninyo ang Impiyerno kahit sa kalahating (piraso ng) Tamr
عربي Ang Balarila ng Wikang Ingles Ang Wikang Urdu
Sinuman ang magsabit ng anting-anting,ay hindi ito gagawing ganap ni Allah para sa kanya [ang kanyang mga gawain],at sinuman ang magsabit ng kabibi,ay hindi pagagaanin ni Allah sa kanya [ang pinangangambahan niya]"
عربي Ang Balarila ng Wikang Ingles Ang Wikang Urdu
O Ruwayfi`,marahil ay hahaba ang iyong buhay,Ipaalam mo sa mga tao na sinuman ang tumali ng kanyang balbas,o magsuot ng kwintas bilang panangga,o gumamit ng mga dumi ng hayop o buto-buto bilang panlinis sa [pagdudumi o pag-ihi] ,katotohanang si Propeta Muhammad ay walang pananagutan rito
عربي Ang Balarila ng Wikang Ingles Ang Wikang Urdu
Tunay na ang sinapupunan ay nakaugnay na nakahawak sa bigkis sa Napakamaawain, na nagpapanatili ng ugnayan sa sinumang nagpanatili ng ugnayan dito at pumutol ng ugnayan sa sinumang pumutol ng ugnayan dito.
عربي Ang Balarila ng Wikang Ingles Ang Wikang Urdu
Hindi ka ba nalulugod na nagpapanatili Ako ng ugnayan sa sinumang nagpanatili ng ugnayan sa iyo at pumuputol Ako ng ugnayan sa sinumang pumuputol ng ugnayan sa iyo?
عربي Ang Balarila ng Wikang Ingles Ang Wikang Urdu
Maglalantad ang Panginoon natin ng lulod Niya kaya magpapatirapa sa Kanya ang bawat mananampalatayang lalaki at mananampalatayang babae ngunit mananatiling [nakatayo] ang bawat sinumang nagpapatirapa noon sa Mundo bilang pakita at parinig at magtatangka siyang magpatirapa ngunit magiging parang iisang buto ang likod niya.
عربي Ang Balarila ng Wikang Ingles Ang Wikang Urdu
Ang Propeta, pagpalain siya ni Allāh at pangalagaan, noon, kapag pumasok sa masjid, ay nagsasabi: "A`ūdhu bi-llāhi -l`ađīm, wa biwajhihi -lkarīm, wa sulṭānihi -lqadīm, mina -shshayṭāni -rrajīm (Nagpapakupkop ako kay Allāh, ang Sukdulan, sa mukha Niyang marangal, sa kapamahalaan Niyang namamalagi, laban sa Demonyong isinumpa)."
عربي Ang Balarila ng Wikang Ingles Ang Wikang Urdu
Napahahanga ba kayo mula sa paninibugho ni Sa`d? Sumpa man kay Allāh, talagang ako ay higit na mapanibughuin kaysa sa kanya at si Allāh ay higit na mapanibughuin kaysa sa akin. Alang-alang sa paninibugho ni Allāh, ipinagbawal Niya ang mga mahalay: anumang nakalitaw mula sa mga ito at anumang nakatago. Walang personang higit na mapanibughuin kaysa kay Allāh.
عربي Ang Balarila ng Wikang Ingles Ang Wikang Urdu
Walang isa o walang anumang higit na matiisin sa nakasasakit na narinig kaysa kay Allāh. Tunay na sila ay talagang nag-aangkin para sa kanya ng isang anak ngunit tunay na Siya ay talagang nagpapalusog sa kanila at tumutustos sa kanila.
عربي Ang Balarila ng Wikang Ingles Ang Wikang Urdu
Hindi titigil ang Impiyerno sa pagsasabi: May dagdag pa ba, hanggang sa ilagay ng Panginoon ng Kapangyarihan roon ang paa Niya at magsasabi iyon: Sapat na, sapat na, sumpa man sa kapangyarihan Mo; at masisiksik ang bahagi nito sa ibang bahagi.
عربي Ang Balarila ng Wikang Ingles Ang Wikang Urdu
Tunay na si Allah ay magsasabi sa pinakamagaan sa pagdurusa sa mga maninirahan sa Impiyerno: "Kung sakaling mayroon kang nasa lupa na anuman, ipantutubos mo ba iyon?" Magsasabi ito: "Opo." Magsasabi Siya: "Ngunit humiling na Ako sa iyo ng higit na magaan kaysa roon habang ikaw ay nasa gulugod ni Adan, na huwag kang magtambal sa Akin ngunit tumanggi ka malibang [gawin] ang pagtatambal [sa Akin]."
عربي Ang Balarila ng Wikang Ingles Ang Wikang Urdu
At papaano naman kami hindi masisiyahan O Panginoon namin,at ibinigay mo sa amin ang mga bagay na hindi mo ibinigay sa kahit na isa sa iyong nilikha,At sasabihin Niya: Ayaw niyo bang ibigay ko sa inyo ang mas mainam pa mula rito?sasabihin nila:At ano pa ang mga bagay na mas mainam pa bukod sa mga ito?Sasabihin Niya: Ibibigay ko sa inyo ang aking Habag,at Hinding-hindi na Ako Magkaka-poot sa inyo pagkatapos nito,magpakailanman
عربي Ang Balarila ng Wikang Ingles Ang Wikang Urdu
Ang Propeta, pagpalain siya ni Allāh at pangalagaan, ay hindi naniniwala sa masamang pangitain.
عربي Ang Balarila ng Wikang Ingles Ang Wikang Urdu
Tunay na ang mga gumagawa ng mga larawang ito ay pagdurusahin sa Araw ng Pagkabuhay. Sasabihin sa kanila: Buhayin ninyo ang nilikha ninyo.
عربي Ang Balarila ng Wikang Ingles Ang Wikang Urdu
Hindi pumapasok ang mga anghel sa isang bahay na sa loob nito ay may aso o may larawan.
عربي Ang Balarila ng Wikang Ingles Ang Wikang Urdu
Huwag kayong sumumpa sa mga anito ni sa mga magulang ninyo.
عربي Ang Balarila ng Wikang Ingles Ang Wikang Urdu
Dalhin mo ang mga sandalyas kong ito. Ang sinumang makatagpo mo sa labas ng harding ito, na sumasaksing walang Diyos kundi si Allah, na nakatitiyak rito sa puso niya, palagurin mo siya ng balita ng [pagpasok sa] paraiso.
عربي Ang Balarila ng Wikang Ingles Ang Wikang Urdu
Ayon kay Abe Hurayrah,sa isang salaysay;Ay nagsabi; (( Katotohanan kay Allah,na sa Kanya ay may Siyamput-siyam na Pangalan,Walang makakasa-ulo nito sa isa (sa inyo) maliban sa makakapasok ng Paraiso,At Siya ay Gansal,niibig Niya ang Gansal)) Isinaysay ito ni Imam Al-Bukharie
عربي Ang Balarila ng Wikang Ingles Ang Wikang Urdu
Ang lupa na lahat-lahat niya ay Masjid (Simbahan o lugar na pagpapatirapaan) maliban sa sementeryo (puntod) at palikuran
عربي Ang Balarila ng Wikang Ingles Ang Wikang Urdu
Tunay na ang isa sa inyo,kapag tumindig sa pagdarasal niya,tunay na nananalangin siya sa Panginoon niya,At tunay na ang Panginoon niya ay nasa pagitan niya at pagitan ng Qiblah,Kaya huwag magdura ang isa sa inyo sa harap ng Qiblah niya,ngunit sa kanyang bandang kaliwa o sa ilalim ng dalawang paa niya
عربي Ang Balarila ng Wikang Ingles Ang Wikang Urdu
Gusto ba ninyong sabihin ko sa inyo ang tungkol sa tatlong kalalakihan?:Ang isa sa kanila ay umupo [upang makinig sa pag-aalaala] sa Allah,Kaya't ipinagkaloob ni Allah sa kanya [ Ang kainaman at gantimpala ng pag-upong ito], At ang iba naman ay nahiya, Kaya't Nahiya si Allah sa kanya,habang ang iba naman ay tumalikod, Kaya't tinalikuran din siya ni Allah
عربي Ang Balarila ng Wikang Ingles Ang Wikang Urdu
O Sugo ni Allah,Tunay na iniibig ko [ang lalaking] iyan,Sinabi sa kanya ng Propeta-pagpalain siya ni Allah at pangalagaan-((Ipinag-bigay alam moba ito sa kanya?)) Nagsabi siya: Hindi,Nagsabi siya [Ang Propeta]: ((Ipagbigay-alam mo ito sa kanya)),Nakasalubong niya ito at sinabi niya [sa kanya]:Tunay na iniibig kita para kay Allah,Nagsabi siya: Iniibig din kita dahil sa pag-ibig mo sa akin para sa Kanya
عربي Ang Balarila ng Wikang Ingles Ang Wikang Urdu
Sinuman ang nananampalataya sa Allah at sa kabilang buhay ay bigyan niyang dangal ang kanyang bisita ng kanyang regalo ang sabi nila: at ano ang kanyang regalo? Oh Sugo ni Allah, sabi Niya: ang araw niya at ang gabi niya, at ang pagbisita ay tatlong araw, kaya kung anuman ang sumobra doon iyon ay kawang gawa sa kanya
عربي Ang Balarila ng Wikang Ingles Ang Wikang Urdu
Dumating ang isang monghe mula sa mga monghe sa sugo ni Allah,pagpalain siya ni Allah at pangalagaan,at nagsabi: O Muhammad,natagpuan namin na ang Allah ay ilalagay Niya ang mga kalangitan sa isang daliri,at ang mga kalupaan sa isang daliri at ang puno sa isang daliri,at ang tubig sa isang daliri,at ang mga patay sa isang daliri,at ang mga nalalabi pang mga nilikha sa isang daliri,pagkatapos ay sasabihin Niya:Ako ang Hari.Napatawa ang propeta pagpalain siya ni Allah at pangalagaan hangang sa nakita ang kanyang ngipin,bilang pagpapatunay sa sinabi ng Monghe.Pagkatapos ay binasa niya, "Hindi sila nag-alang-alang kay Allah ng totoong pag-aalang-alang sa Kanya. Ang buong Lupa ay isang dakot* Niya sa Araw ng Pagbangon" at sa salaysay ni Imam Muslim:"At mga bundok at puno ay sa isang daliri,pagtapos ay yayanigin ito at sasabihin Niya: Ako ang Hari,Ako si Allah" At sa salaysay ni Imam Albukharie:"Ilalagay Niya ang mga kalangitan sa isang daliri,at ang tubig sa isang daliri,at ang mga patay sa isang daliri,at ang mga nalalabi pang nilikha sa isang daliri."
عربي Ang Balarila ng Wikang Ingles Ang Wikang Urdu
Babalunbunin ni Allah ang mga kalangitan sa Araw ng Pagkabuhay,Pagkatapos ay kukunin Niya ito sa Kanang Kamay Niya,Pagkatapos ay sasabihin Niya:Ako ang Hari,Nasaan na ang mga Mapanupil?Nasaan na ang mga Nagmamalaki?Pagkatapos ay babalunbunin Niya ang pitong kalupaan.pagkatapos ay Kukunin Niya ito sa Kaliwang Kamay Niya,Pagkatapos ay sasabihin Niya:Ako ang Hari,Nasaan na ang mga Mapanupil?Nasaan na ang mga Nagmamalaki?
عربي Ang Balarila ng Wikang Ingles Ang Wikang Urdu
Mamagitan kayo, gagantimpalaan kayo; at itinatakda ni Allah sa dila ng propeta Niya ang inibig Niya."
عربي Ang Balarila ng Wikang Ingles Ang Wikang Urdu
Kapag ninais ni Allāh, pagkataas-taas Niya, na kaawaan ang isang kalipunan, kinukuha Niya muna ang propeta nila bago sila at ginagawa Nya ito para sa kanila na isang paunang tagapaghanda at paunang pabuya
عربي Ang Balarila ng Wikang Ingles Ang Wikang Urdu
Ako ay higit na karapat-dapat nito kaysa sa iyo; pagpaumanhinan ninyo ang lingkod Ko.
عربي Ang Balarila ng Wikang Ingles Ang Wikang Urdu
Pumasok sa kinaroroonan ko ang Sugo ni Allah, pagpalain siya ni Allāh at pangalagaan, at uminom siya mula sa isang nakabiting sisidlan ng tubig habang nakatayo kaya tumindig ako papunta roon at pinutol ko iyon.
عربي Ang Balarila ng Wikang Ingles Ang Wikang Urdu
Tunay na ang Sugo ni Allah pagpalain siya ni Allah at pangalagaan-ay nagpadala ng isang lalaki sa hukbo [ng mga kawal],at siya ay nagbabasa sa mga kasamahan niya sa pagdarasal nila,at tinatapos niya sa "Ipagbadya (O Muhammad) siya si Allah ang Nag-iisa"
عربي Ang Balarila ng Wikang Ingles Ang Wikang Urdu
Si `Alīy bin Abī Ṭālib, malugod si Allah sa kanya, na dinalhan ng isang hayop upang sakyan ito. Noong nailagay niya ang paa niya sa estribo, sinabi niya: Bismi ­llāh (Sa ngalan ni Allah).
عربي Ang Balarila ng Wikang Ingles Ang Wikang Urdu
Tatawa ang Allah-napakamaluwalhati Niya at pagkataas-taas- sa dalawang lalaking nagpatayan na papapasukin sa Paraiso,Nakkikipaglaban ang isa para sa landas ni Allah at siya ay masasawi,pagkatapos patatawarin ni Allah ang nakapatay,yayakap siya sa Islam at mamatay na isang martir
عربي Ang Balarila ng Wikang Ingles Ang Wikang Urdu
Tunay na sa iyo ay may dalawang kalikasang naiibigan ni Allāh: Ang pagtitimpi at ang paghihinay-hinay.
عربي Ang Balarila ng Wikang Ingles Ang Wikang Urdu
O mga tao, maghinay-hinay kayo sa mga sarili ninyo sapagkat tunay na kayo ay hindi dumadalangin sa bingi ni sa nakaliban. Tunay na Siya ay kasama ninyo. Tunay na Siya ay nakaririnig, malapit.
عربي Ang Balarila ng Wikang Ingles Ang Wikang Urdu
Kapag nagnais si Allāh sa mga tao ng parusa, dadapuan ng parusa ang sinumang nasa kanila. Pagkatapos ay bubuhayin sila ayon sa mga gawa nila.
عربي Ang Balarila ng Wikang Ingles Ang Wikang Urdu
O Allāh, tunay na ako ay humihiling sa Iyo ng paggawa ng mga kabutihan; humihiling sa Iyo ng pag-iwan sa mga nakasasama, pag-ibig sa mga dukha, na magpatawad Ka sa akin, maawa Ka sa akin, at kapag nagnais Ka ng isang ligalig sa mga tao, papanawin Mo ako nang hindi niligalig; at humihiling sa Iyo ng pag-ibig Mo, pag-ibig ng sinumang umiibig sa Iyo, at pag-ibig sa isang gawaing nagpapalapit sa pag-ibig Mo.
عربي Ang Balarila ng Wikang Ingles Ang Wikang Urdu
Noong inanyuan ni Allāh si Adan sa Paraiso, iniwan siya ng ayon sa niloob ni Allāh kaya nagsimula si Satanas na pumalibot sa kanya habang tumitingin kung ano siya at nakita nitong siya ay hungkag. Nalaman nito na siya ay nilikhang isang nilikhang hindi nakapipigil ng sarili.
عربي Ang Balarila ng Wikang Ingles Ang Wikang Urdu
"Kapag inibig ni Allāh, pagkataas-taas Niya, ang tao, tinatawag Niya si Jibrīl [upang magsabi]: Tunay na si Allāh ay umiibig kay Polano kaya ibigin mo ito. Kaya iibigin ito ni Jibrīl at mananawagan siya sa mga naninirahan sa langit: Tunay na si Allāh ay umiibig kay Polano kaya ibigin ninyo ito. Kaya iibigin ito ng mga naninirahan sa langit. Pagkatapos ay ilalagay rito ang pagtanggap sa lupa." Sa isang sanaysay ni Muslim: "Nagsabi ang Sugo ni Allāh, pagpalain siya ni Allāh at pangalagaan: Tunay na si Allāh, pagkataas-taas Niya, kapag umibig Siya sa isang tao, ay tinatawag Niya si Jibrīl at nagsasabi: Tunay na Ako ay umiibig kay Polano kaya ibigin mo ito. Kaya iibigin ito ni Jibrīl. Pagkatapos ay mananawagan siya sa langit at magsasabi: Tunay na si Allāh ay umiibig kay Polano kaya ibigin ninyo ito. Kaya iibigin ito ng mga naninirahan sa langit. Pagkatapos ay ilalagay rito ang pagtanggap sa lupa. Kapag nasuklam Siya sa isang tao ay tinatawag Niya si Jibrīl at nagsasabi: Tunay na Ako ay nasusuklam kay Polano kaya kasuklaman mo ito. Kaya kasusuklaman ito ni Jibrīl. Pagkatapos ay mananawagan siya sa mga naninirahan sa langit: Tunay na si Allāh ay nasusuklam kay Polano kaya kasuklaman ninyo ito. Pagkatapos ay ilalagay rito ang pagkasuklam sa lupa."
عربي Ang Balarila ng Wikang Ingles Ang Wikang Urdu
Kapag nagpakalapit ang tao sa Akin ng isang dangkal, magpapakalapit Ako sa kanya ng isang siko. Kapag nagpakalapit siya sa Akin ng isang siko, magpapakalapit Ako sa kanya ng isang dipa. Kapag pinuntahan niya Ako nang naglalakad, pupuntahan Ko siya nang payagyag.
عربي Ang Balarila ng Wikang Ingles Ang Wikang Urdu
Ang sinumang umibig sa pakikipagtagpo kay Allah, iibigin ni Allah ang pagkikipagtagpo sa kanya. Ang sinumang nasuklam sa pakikipagtagpo kay Allah, kasusuklaman ni Allah ang pakikipagtagpo sa kanya.
عربي Ang Balarila ng Wikang Ingles Ang Wikang Urdu
Tunay na si Allāh ay ang Tagapagpresyo, ang Tagapagkait, ang Tagapagtustos at tunay na ako ay talagang umaasang makatagpo ko si Allāh samantalang walang isa sa inyo na maniningil sa akin ng isang paglabag sa katarungan sa buhay ni sa ari-arian.
عربي Ang Balarila ng Wikang Ingles Ang Wikang Urdu
Tunay na si Allāh ay mahiyaing mapagtakip, na naiibigan ang hiya at ang pagtatakip kaya naman kapag naligo ang isa sa inyo ay magtakip siya.
عربي Ang Balarila ng Wikang Ingles Ang Wikang Urdu
Tunay na si Allāh ay nagsabi: "Kapag lumapit sa Akin ang lingkod Ko nang isang dangkal, lalapit Ako sa kanya nang isang siko. Kapag lumapit siya sa Akin ng isang siko, lalapit Ako sa kanya ng isang dipa. Kapag lumapit siya sa Akin ng isang dipa, lalapit Ako sa kanya nang pinakamabilis."
عربي Ang Balarila ng Wikang Ingles Ang Wikang Urdu
Talaga ngang dumating si Khawlah sa Sugo ni Allāh, pagpalain siya ni Allāh at pangalagaan, na idinadaing ang asawa niya, ngunit nakakubli sa akin ang pananalita niya
عربي Ang Balarila ng Wikang Ingles Ang Wikang Urdu
Tunay na si Allah ay yumayari sa bawat tagayari at pagyayari nito.
عربي Ang Balarila ng Wikang Ingles Ang Wikang Urdu
Si Allāh ay ang Manggagamot, bagkus ikaw ay isang lalaking banayad; ang Manggagamot nito ay ang lumikha rito.
عربي Ang Balarila ng Wikang Ingles Ang Wikang Urdu
Nagbangayan ang Paraiso at ang Impiyerno kaya nagsabi ang Impiyerno: "Inilaan ako para sa mga nagmamalaki at nagpapakapalalo." Nagsabi ang Paraiso: "Ano ang nangyari sa akin: walang pumapasok sa akin kundi ang mahihina sa mga tao, ang mga hamak sa kanila, at ang mga masa sa kanila."
عربي Ang Balarila ng Wikang Ingles Ang Wikang Urdu
Bubuhayin muli ang mgaTao sa Araw ng Pagkabuhay - O sinabi niya;Ang alipin-Na nakahubad,hindi tuli at walang dala.Nagsabi sitya;At ano ang ibig sabihin ng walang dala? Sinabi niya; Wala silang dala kahit na anong bagay, pagkatapos ay tatawagin sila ng boses na maririnig ito nang sinumang nasa kalayuan tulad nang pagkarinig nito ng sinumang napakalapit,Ako ang Hari,Ako ang Tagapag-Hatol
عربي Ang Balarila ng Wikang Ingles Ang Wikang Urdu
Talagang si Allah ay higit na maawain sa mga lingkod Niya kaysa rito sa anak nito.
عربي Ang Balarila ng Wikang Ingles Ang Wikang Urdu
Samantalang may isang asong paikut-ikot sa isang balon na halos patayin na ito ng uhaw, walang anu-ano ay nakita ito ng isang patutot na kabilang sa mga patutot ng mga anak ni Israel. Hinubad niya ang sapatos niya at ipinansalok ito para roon. Pinainom niya iyon kaya pinatawad siya dahil doon.
عربي Ang Balarila ng Wikang Ingles Ang Wikang Urdu
Ang pananampalataya ay sa Yemen,at Ang karunungan ay sa Yemen,At natagpuan ko ang kaluwagan ng Mahabaging (Allah)sa Yemen,Hindi ba't tunay na ang Walang pananampalataya at Ang makasalanan at May matigas na puso ay sa malakas na boses na nagmamay-ari ng mga Tupa at Lana
عربي Ang Balarila ng Wikang Ingles Ang Wikang Urdu
Dumating ang isang lalaki sa propeta-pagpalain siya ni Allah at pangalagaan:at nagsabi: Ako ay pagod.
عربي Ang Balarila ng Wikang Ingles Ang Wikang Urdu
Tunay na si Allāh ay nagpapahusay; naiibigan Niya ang pagpapahusay sa bawat bagay. Kaya kapag pumatay kayo ay husayan niya ang pagpatay at kapag kumatay kayo ay husayan ninyo ang pagkatay, hasain ng isa sa inyo ang patalim niya, at paginhawahin niya ang kinakatay niya.
عربي Ang Balarila ng Wikang Ingles Ang Wikang Urdu
Kapag nanatili sa pagdalo ang isang Muslim sa mga masjid para sa pagdarasal at pag-aalaala, natutuwa si Allāh sa kanya gaya ng pagkatuwa ng mag-anak ng nawawala sa nawawala nila kapag dumating sa kanila.
عربي Ang Balarila ng Wikang Ingles Ang Wikang Urdu
Nakita ko ang Sugo ni Allah, pagpalain siya ni Allāh at pangalagaan, na bumibigkas nito at naglalagay ng dalawang daliri niya.
عربي Ang Balarila ng Wikang Ingles Ang Wikang Urdu
Dapat mong malaman o Aba Mas'ūd na si Allah ay may kakayahan sa iyo (na parusahan ka)dahil sa (ginagawa mong pagpaparusa) sa batang iyan))Nagsabi ako: Hinding-hindi na ako mamamalo ng alipin pagkatapos nito magpakailanman
عربي Ang Balarila ng Wikang Ingles Ang Wikang Urdu
Panginoon tulungan mo ako (sa pag alaala at pasasalamat at mabuting pagsamba sa Iyo)at huwag mo silang tulungan(mapigilan ako sa pag-alaala at pasasalamat at mabuting pagsamba)sa Iyo,Ipagkaloob Mo sa akin tagumpay at Huwag Mo silang hayaan na magtagumpay laban sa akin,at Linlangin Mo sila para sa akin at huwag Mo silang hayaang maglinlang laban sa akin, Patnubayan Mo ako at padiliin sa akin ang Iyong patnubay,at tulangan Mo Ako sa sinumang mang-api sa akin
عربي Ang Balarila ng Wikang Ingles Ang Wikang Urdu
Katotohanan ang Salah na ito ay hindi maaari sa kanya ang anuman mula sa salita ng tao, sa pagkat katotohanan siya ay isang Tasbeeh at Takbeer at pagbabasa ng Qur'an
عربي Ang Balarila ng Wikang Ingles Ang Wikang Urdu
Isinusumpa ni Allah ang mga Hudyo at Kristiyano,ginawa nilang Masjid ang mga libingan ng mga Propeta nila
عربي Ang Balarila ng Wikang Ingles Ang Wikang Urdu