عن عبد الرحمن بن سمرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : «لا تحلفوا بِالطَّوَاغِي، ولا بآبَائِكُم».
[صحيح] - [رواه مسلم]
المزيــد ...

Ayon `Abdurraḥmān bin Samurah, malugod si Allāh sa kanya, na nagsabi: Nagsabi ang Sugo ni Allāh, pagpalain siya ni Allāh at pangalagaan: "Huwag kayong sumumpa sa mga anito ni sa mga magulang ninyo."
[Tumpak] - [Nagsalaysay nito si Imām Muslim]

Ang pagpapaliwanag

Sa ḥadīth na ito ay ipinagbabawal ng Propeta, pagpalain siya ni Allāh at pangalagaan, ang panunumpa sa mga anito. Ang mga anito ay ang mga diyus-diyusang sinasamba sa Panahon ng Kamangmangan. Tinawag na gayon ang mga ito dahil ang mga ito ay dahilan sa pagmamalabis ng mga sumasamba at sa pagtangging sumampalataya nila. Ang bawat anumang lumampas sa hangganan sa pagdakila o iba pa rito ay pagmamalabis. Ang pagmamalabis ay ang paglampas sa hangganan. Kabilang dito ang sabi ni Allāh (Qur'ān 69:11): "Tunay na noong lumabis ang tubig, dinala Namin kayo sa naglalayag [na daong]," Ang mga Arabe noong Panahon ng Kamangmangan nila ay nanunumpa sa mga diyos nila at mga magulang nila kaya ipinagbawal sa kanila iyon gaya ng nasaad sa ḥadīth ng paksa. Nasaad sa Sunan Abū Dāwud at iba pa, ayon kay Abū Hurayrah, malugod si Allāh sa kanya: "Huwag kayong sumumpa sa mga ama ninyo at mga ina ninyo ni sa mga katunggali [kay Allāh]..." Ang katunggali ay ang itinutulad. Ang tinutukoy rito ay ang mga anito nila at ang mga diyus-diyusan nilang ginawa nilang mga kahalintulad para kay Allāh dahil sa pagsamba nila sa mga iyon at panunumpa nila sa mga iyon ayon sa sabi nila: "Sumpa man kay Allāh, sumpa man Al`uzzā." Nasaad sa Ṣaḥīḥān mula sa Ḥadīth ayon kay `Abdullāh bin `Umar, malugod si Allāh sa kanya, ayon sa Propeta, pagpalain siya ni Allāh at pangalagaan: "Pakatandaan, tunay na si Allāh ay nagbabawal sa inyo na sumumpa kayo sa mga magulang ninyo. Ang sinumang manunumpa ay manumpa kay Allāh o manahimik." Ang sabi niyang "ni sa mga magulang ninyo" ay maipakakahulugang ni sa mga kapatid ninyo, ni sa mga lolo ninyo, ni sa mga pangulo ninyo, subalit itinangi ang mga magulang pagbanggit dahil ito ang nakasanayan sa kanila. Ang "Ang sinumang manunumpa ay manumpa kay Allāh o manahimik" ay nangangahulugang manumpa kay Allāh o huwag manumpa at ang manumpa sa iba pa kay Allāh ay huwag gawin. Nagsabi ang maaalam, kaawaan sila ni Allāh: "Ang kasanhian sa pagbabawal sa panunumpa sa iba pa kay Allāh, pagkataas-taas Niya, ay dahil sa ang panunumpa ay humihiling ng [ganap na] pagdakila sa sinusumpaan gayong ang reyalidad ng ganap na kadakilaan ay inilalaan kay Allāh, pagkataas-taas Niya, kaya naman hindi itutulad sa Kanya ang iba pa sa Kanya." Sharḥ Muslim ni An-Nawawīy 11/105, 108, Subul As-Salām 2/545, at Sharḥ Riyāḍ Aṣ-Ṣāliḥīn ni Ibnu `Uthaymīn 6/453.

Ang Salin: Ang Balarila ng Wikang Ingles Ang Wikang Pranses Ang Wikang Espanyol Ang Wikang Turko Ang Wikang Urdu Ang Wikang Indonesiyano Ang Wikang Bosniyo Ang Wikang Ruso Ang Wikang Bangla Ang Wikang Tsino Ang Wikang Persiyano الهندية السنهالية الأيغورية الكردية البرتغالية
Paglalahad ng mga salin
Ang karagdagan